Quyết định số 218/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 218/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 218/2003/QĐ-UB về việc điều chỉnh chính sách thưởng của Quyết định 83/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 (mười) chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 218/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 218/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2003 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V I U CH NH CHÍNH SÁCH THƯ NG C A QUY T NH 83/2003/Q -UB NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY NH V B I THƯ NG, H TR THI T H I TRONG CÔNG TÁC DI D I 10 (MƯ I) CH BÁN BUÔN NÔNG S N TH C PH M TRÊN A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH THEO QUY HO CH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v phát tri n và qu n lý ch ; Căn c Ngh quy t kỳ h p th 10 ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t -xã h i năm 2003 và Ngh quy t kỳ h p th 11 (b t thư ng) ngày 28 tháng 3 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph ; Căn c Quy t nh s 1549/Q -UB ngày 21 tháng 4 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t k ho ch th c hi n di d i 10 (mư i) ch bán buôn nông s n th c ph m trên a bàn thành ph theo quy ho ch ; Căn c Quy t nh s 83/2003/Q -UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 ban hành quy nh v b i thư ng, h tr thi t h i trong công tác di d i 10 (mư i) ch bán buôn nông s n th c ph m trên a bàn thành ph H Chí Minh theo quy ho ch ; Xét ngh c a S Tài chánh-V t giá và S Thương m i thành ph t i T trình s 3576/LCQ ngày 23 tháng 9 năm 2003 v m c th i i m di d i xét thư ng trong công tác di d i 10 (mư i) ch bán buôn nông s n th c ph m trên a bàn thành ph theo quy ho ch ; QUY T NH i u 1.- Nay i u ch nh chính sách thư ng quy nh t i kho n 5.3 i u 5 c a b n quy nh kèm theo quy t nh s 83/2003/Q -UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 v vi c ban hành quy nh v b i thư ng, h tr thi t h i trong công tác di d i 10 (mư i) ch bán buôn nông s n th c ph m trên a bàn thành ph theo quy ho ch: “ 5.3- Thư ng : a) i v i các h ti u thương và các h kinh doanh là m u d ch viên trong h th ng c a Công ty Vissan, Công ty Th y h i s n và các doanh nghi p Nhà nư c khác ang kinh doanh t i các ch ph i di d i, thu c i tư ng ư c b trí kinh doanh vào ch Tam Bình-Th c, ch Tân Xuân-
  2. Hóc Môn ch p hành t t ch trương, chính sách và k ho ch di d i bàn giao m t b ng ư c thư ng m t l n b ng ti n v i m c không quá 5.000.000 ng/h , c th như sau : + Di d i và bàn giao m t b ng trư c ngày 20 tháng 10 năm 2003 : thư ng 5.000.000 ng/h . + Di d i và bàn giao m t b ng t ngày 20 tháng 10 năm 2003 n ngày 31 tháng 10 năm 2003 : thư ng 2.000.000 ng/h . + Di d i và bàn giao m t b ng sau ngày 31 tháng 10 năm 2003 : không thư ng. b) i v i các h ti u thương và các h kinh doanh là m u d ch viên trong h th ng c a Công ty Vissan, Công ty Th y h i s n và các doanh nghi p Nhà nư c khác ang kinh doanh t i các ch ph i di d i, thu c i tư ng ư c b trí kinh doanh vào ch u m i Bình i n - qu n 8 s th c hi n theo quy nh riêng c a thành ph .” i u 2.- Quy t nh này, i u ch nh chính sách thư ng quy nh t i kho n 5.3 i u 5 c a b n quy nh kèm theo Quy t nh s 83/2003/Q -UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 v vi c ban hành quy nh v b i thư ng, h tr thi t h i trong công tác di d i 10 (mư i) ch bán buôn nông s n th c ph m trên a bàn thành ph theo quy ho ch. Các kho n không c p trong Quy t nh này v n gi nguyên theo Quy t nh s 83/2003/Q -UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S Tài chánh-V t giá, S Thương m i, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Giao thông Công chánh, S K ho ch và u tư, S Xây d ng, S Quy ho ch-Ki n trúc, Công an thành ph , Ban Ch o di d i 10 (mư i) ch bán buôn nông s n th c ph m trên a bàn thành ph , T ng Công ty Thương m i Sàigòn, Công ty c ph n Phát tri n nhà Th c, Công ty c ph n Thương m i T ng h p Hóc Môn, Công ty Ch u m i nông s n th c ph m Bình i n, Ch t ch y ban nhân dân các qu n 1, 5, 6, 8, Tân Bình, Th c và huy n Bình Chánh, Th trư ng các cơ quan, ơn v , các t ch c khác, các h kinh doanh cá th t i các ch ph i di d i có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : KT. CH T CH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PHÓ CH T CH - Thư ng tr c H ND thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c thành ph - H i Liên hi p Ph n thành ph - VPH -UB : các PVP - T TM, T, CNN, T- B(2b) - Lưu(TM/L) Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản