Quyết định số 219/2005/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 219/2005/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 219/2005/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 219/2005/QĐ-CTN

 1. CH T CH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 219/2005/QĐ-CTN Hà N i, ngày 21 tháng 03 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C CHO THÔI QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i b sung theo Ngh quy t s 51 /2001/ QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10, Căn c vào lu t Qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 08 / CP-XDPL ngày 01 / 02 / 2005, QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam đ i v i: 247 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Liên bang Đ c; 23 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Séc; 9 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Ba Lan; 37 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Aó; 21 công dân hi n đang cư trú t i Vương qu c Hà Lan; 4 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Xin-ga-po; 35 công dân hi n đang cư trú t i Hàn Qu c; 77 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa dân ch nhân dân Lào; 22 công dân hi n đang cư trú t i Nh t B n; 128 công dân hi n đang cư trú t i Trung Qu c (H ng Kông); 5 công dân hi n đang cư trú t i Hoa Kỳ; 1 công dân hi n đang cư trú t i Estonia; 222 công dân hi n đang cư trú t i Slovakia; 7 công dân hi n đang cư trú t i Đ i Công qu c Luxembourg; 37 công dân hi n đang cư trú t i Vương qu c Đan M ch (có tên trong Danh sách kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong Danh sách nói t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n Đ c Lương DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM CƯ TRÚ T I C NG HÒA LIÊN BANG Đ C ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (kèm theo Quy t đ nh s 219/2005/QĐ-CTN ngày 21 tháng 3 năm 2005 c a Ch t ch nư c).
 2. 1. Bùi Th H ng, sinh ngày 22/10/1975 t i H i Phòng; Gi i tính: N Hi n trú t i: 79822 TITISEE-NEUS-TADT, AN DER FEHRN 28 2. Nguy n Tr n Hi p, sinh ngày 08/9/1960 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: STR. DER REPUBLIK 13, 39638 GARDELEGEN 3. Nguy n Hoàng Di m Huy n, sinh ngày 27/10/1994 t i Đ c (con anh Hi p); Gi i tính: N Hi n trú t i: STR. DER REPUBLIK 13, 39638 GARDELEGEN 4. Vũ Văn Dũng, sinh ngày 21/10/1961 t i Nam Đ nh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: WELZHEIMER WALD STR.37, 73614 SCHORNDORF 5. Vũ Th Kim Thanh, sinh ngày 20/4/1998 t i Đ c (con anh Dũng); Gi i tính: N Hi n trú t i: WELZHEIMER WALD STR.37, 73614 SCHORNDORF 6. Vũ Vi t Đ c, sinh ngày 26/6/1997 t i Đ c (con anh Dũng); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: WELZHEIMER WALD STR.37, 73614 SCHORNDORF 7. Huỳnh Công Đ c, sinh ngày 24/6/1956 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: WALDBREIBACHER STR.85A, 53557 BADHOENNINGEN 8. Bùi Kinh Thiên, sinh ngày 05/10/1966 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: WALDSCHULSTR.21, 65933 FRANKFURT/M 9. Nguy n Văn Dũng, sinh ngày 23/02/1970 t i Thái Bình; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 67059 LUDWIGSHA- FEN, MASRT.60 10. Nguy n Phi Long, sinh ngày 24/ll/1964 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: GERH. HAUPTMANN- RING 11/1, 81737 MUENCHEN . 11. Nguy n Th Hòa, sinh ngày 10/6/1968 t i Hà N i (v anh Long); Gi i tính: N Hi n trú t i: GERH. HAUPTMANN- RING 11/1, 81737 MUENCHEN 12. Nguy n Linh Di p, sinh ngày 17/9/1991 t i Đ c (con anh Long); Gi i tính: N Hi n trú t i: GERH. HAUPTMANN- RING 11/1, 81737 MUENCHEN 13. Nguy n Thu Sang, sinh ngày 28/8/1998 t i Đ c (con anh Long); Gi i tính: N Hi n trú t i: GERH. HAUPTMANN- RING 11/1, 81737 MUENCHEN 14. Nguy n Thu Th o, sinh ngày 13/4/2000 t i Đ c (con anh Long); Gi i tính: N
 3. Hi n trú t i: GERH. HAUPTMANN- RING 11/1, 81737 MUENCHEN 15. Nguy n M nh Hà, sinh ngày 06/02/1970 t i Nam Đ nh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: MITTLERE UFER STR.78, 73614 SCHORNDORF 16. Thi Văn Nghĩa, sinh ngày 14/4/1954 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: MAX-PORZIG STR.44, 78224 SINGEN 17. Thi Vũ Nam Phương, sinh ngày 22/02/1991 t i Đ c (con ch Nguy t); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: MAX-PORZIG STR.44, 78224 SINGEN 18. Ph m Th Minh Nguy t, sinh ngày 24/6/1960 t i thành ph H Chí Minh (v anh Nghĩa); Gi i tính: N Hi n trú t i: MAX-PORZIG STR.44, 78224 SINGEN 19. Tr n Th Anh Kim, sinh ngày 25/12/1968 t i Đà L t; Gi i tính: N Hi n trú t i: STUHLINGERSTR.17, 79106 FREIBURG I.BR 20. Mai Th L ái, sinh ngày 06/10/1967 t i Nam Đ nh; Gi i tính: N Hi n trú t i: 12527 BERLIN, KAROLI- NENHOFWEG 54 21. Bùi Minh Đ c, sinh ngày 07/12/1964 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: ALFRED-NEUMANN- ANGER 15, 81737 MUENCHEN 22. Võ Th Minh Huy n, sinh ngày 31/5/1974 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: KASSLERFELDER STR.5, 47059 DUISBURG 23. Nguy n Th H i, sinh ngày 03/5/1970 t i B c Ninh; Gi i tính: N Hi n trú t i: ERNST-FRIEDRICH- STR.l0, 76227 KARLSRUHE 24. Vũ Lan Hương, sinh ngày 31/7/1992 t i Đ c (con ch H i); Gi i tính: N Hi n trú t i: ERNST-FRIEDRICH- STR.10,76277 KARLSRUHE 25. Vũ Hưng, sinh ngày 05/11/1996 t i Đ c (con ch H i); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: ERNST-FRIEDRICH- STR.l0,76277 KARLSRUHE 26. Nguy n Vĩnh Th o, sinh ngày 01/9/1961 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SPANGENBERGERWEG 10, 63741 ASCHAFFENBURG 27. Nguy n Thái Hòa, sinh ngày 20/01/1963 t i Ti n Giang; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: KOLPINGSTR. 8, 53557 BAD HOENNINGEN
 4. 28. Nguy n Hi n Hans, sinh ngày 13/9/1990 t i Đ c (con anh Hòa); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: KOLPINGSTR.8, 53557 BAD HOENNINGEN 29. Ph m Hùng Cư ng, sinh ngày 18/01/1962 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: BERTHAVONSUTTNER ALLEE 19-21614 BUXTEHUDE 30. Nguy n Th Nguy t, sinh ngày 02/3/1968 t i Qu ng Ninh (v anh Cư ng); Gi i tính: N Hi n trú t i: BERTHAVONSUTTNER ALLEE 19-21614 BUXTEHUDE 31. Ph m Phương Anh, sinh ngày 26/6/1992 t i Đ c (con anh Cư ng); Gi i tính: N Hi n trú t i: BERTHAVONSUTTNER ALLEE 19-21614 BUXTEHUDE 32. Ph m Trung Kiên, sinh ngày 23/10/1993 t i Đ c (con anh Cư ng); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: BERTHAVONSUTTNER ALLEE 19-21614 BUXTEHUDE 33. Dương Anh Minh, sinh ngày 0410/1970 t i H i Phòng; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 86154 AUGSBURG, 34. Ngô Hà Anh Khoa, sinh ngày 26/3/1973 t i thành ph H Chí Minh ; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: WEDEL, PINNEBERG 35. Nguy n Th Qu c Huy, sinh ngày 20/7/1966 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: NEUHERBERGSTR.107/7, 80937 MEUNCHEN 36. Lương Th V Phư ng, sinh ngày 04/4/1964 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: 10963 BERLIN, MOCKER- NSTR.121 37. Tr n Đình Toàn, sinh ngày 06/2/1964 t i Thanh Hóa; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 31061 ALFELD (LEINE), HANNOVERSCHE STR.25 38. Nguy n Th Thu, sinh ngày 10/12/1967 t i B c Ninh (v anh Toàn); Gi i tính: N Hi n trú t i: 81061 ALFELD (LEINE), HANNOVERSCHE STR.25 39. Tr n Thu Hương, sinh ngày 17/8/1990 t i B c Ninh (con ch Thu); Gi i tính: N Hi n trú t i: 31061 ALFELD (LINE), HANNOVERSEHE STR.25 40. Tr n Anh Tu n, sinh ngày 29/7/1992 t i Đ c (con ch Thu); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 31061 ALFELD (LEINE), HANNOVERSCHE STR.25 41. Lê H ng Minh, sinh ngày 05/10/1970 t i Hà N i; Gi i tính: Nam
 5. Hi n trú t i: BUERGERMEISTER HAINZ STR 17, 68165 MUEHLHEIM AM MAIN 42. Lưu Th Vân, sinh ngày 23/6/1956 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: 76571 GAGGENAU, AM HANG 13 43. Phan Văn Thành, sinh ngày 21/9/1957 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: HAUPTSTR.8, 91233 NEUNKIRCHEN AM SAND 44. Đ ng Th Thanh Ph ng, sinh ngày 21/8/1954 t i thành ph H Chí Minh (v anh Thành); Gi i tính: N Hi n trú t i: HAUPTSTR.8, 91233 NEUNKIRCHN AM SAND 45. Phan Đ ng Thanh Xuân, sinh ngày 23/01/1990 t i Đ c (con ch Ph ng); Gi i tính: N Hi n trú t i: HAUPTSTR.8, 91238 NEUNKIRCHEN AM SAND 46. Phan Thanh An, sinh ngày 09/7/1988 t i Đ c (con ch Ph ng) ; Gi i tính: N Hi n trú t i: HAUPTSTR.8, 91233 NEUNKIRCHEN AM SAND 47. Nguy n Th D , sinh ngày 20/01/1978 t i Qu ng Nam; Gi i tính: N Hi n trú t i: HOLTENAUER STR. 11, 24103 KIEL 48. Tr n Th Trúc Loan, sinh ngày 12/9/1978 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: HOCHMANNWEG 3, 88400 BIBERACH 49. Nguy n Th Thin, sinh ngày 15/3/1952 t i H i Phòng; Gi i tính: N Hi n trú t i: BACHWEG.3, 84347 PFARRKIRCHEN 50. Đ ng Thanh Tân, sinh ngày 13/8/1969 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: EISENBAHN STR.64, 66117SAABRUCKEN 51. T Cao Sơn, sinh ngày 08/5/1998 t i Đ c (con ch Tân); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: EISENBAHN STR.64, 66117-SAABRUCKEN 52. Nguy n Th Bích, sinh ngày 02/01/1967 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: 66482 ZWEIBRUCKEN, DINGLERSTR.6 53. Am Jany H ng Nhung, sinh ngày 27/7/1992 t i Đ c (con ch Bích); Gi i tính: N Hi n trú t i: 66482 ZWEIBRUCKEN, DINGLERSTR.6 54. Nguy n Văn Năm, sinh ngày 20/12/1976 t i Hà Nam; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: LUITPOLDSTR.43, 82152 KRAILLING
 6. 55. Lương Th H ng Vân, sinh ngày 18/6/1968 t i Hà Tây; Gi i tính: N Hi n trú t i: LUDWIGSHAFENER STR. 10, 28325 BREMEN 56. Nguy n Minh Duy, sinh ngày 13/01/1992 t i Đ c (con ch Vân); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: LUDWIGSHAFENER STR.l0, 28325 BREMEN 57. Nguy n Tư ng Vi, sinh ngày 16/12/1993 t i Đ c (con ch Vân); Gi i tính: N Hi n trú t i: LUDWIGSHAFENER STR.l0, 28325 BREMEN 58. Nguy n Minh Thy, sinh ngày 26/7/1996 t i Đ c (con ch Vân); Gi i tính: N Hi n trú t i: LUDWIGSHAFENER STR.l0, 28325 BREMEN 59. Nguy n Th L a, sinh ngày 05/10/1970 t i Hà Nam; Gi i tính: N Hi n trú t i: AINDORFERSTR. 89, 80689 MUNCHEN 60. Ph m Duy Khôi Dominik, sinh ngày 18/5/1997 t i Đ c (con ch L a); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: AINDORFERSTR. 89, 80689 MUNCHEN 61. Lư Th Ánh Nguy t, sinh ngày 11/9/1960 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: OTTO STR. 111A, 85521 OTTOBRUNN 62. Vũ Tu n Linh, sinh ngày 18/8/1993 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SUHLER STR. 8, 12629 BERLIN 63. Nguy n Th Thu Y n, sinh ngày 30/01/1969 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: VINCENT VAN GOGH STR. 32, 13057 BERLIN 64. Nguy n Hoàng Dung, sinh ngày 13/02/1998 t i Đ c (con ch Y n); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: VINCENT VAN GOGH STR. 32, 13057 BERLIN 65. Tr n Duy Hi n, sinh ngày 09/10/1981 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 12435 BERLIN, BEER MANN STR. 18 66. Nguy n Lan Phương, sinh ngày 12/01/1970 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: SEILER STR. 5, 67063 LUDWIGSHAFEN 67. Nguy n Huy Hùng, sinh ngày 01/9/1965 t i Hà N i (ch ng ch Phương); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SEILER STR. 5,67063 LUDWIGSHAFEN 68. Nguy n Hoài Thu, sinh ngày 20/9/1991 t i Đ c (con ch Phương); Gi i tính : N
 7. Hi n trú t i: SEILER STR. 5,67063 LUDWIGSHAFEN 69. Nguy n Tu n Anh, sinh ngày 04/3/1996 t i Đ c (con ch Phương); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SEILER STR. 5,67063 LUDWIGSHAFEN 70. Dương Hoàng Hi p, sinh ngày 16/4/1970 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: TEGERNSEER LAND STR. 110/5, 81539 MUNCHEN 71. Vũ Th Thúy Huy n, sinh ngày 13/3/1986 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: WALD STR 35, 06803 GREPPIN 72. Tr n Thùy Dương, sinh ngày 26/4/1968 t i Vĩnh Phúc; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: BAHNHOF STR.30, 73329 KUCHEN 73. Nguy n Th Th Khoa, sinh ngày 20/01/1964 t i Đ ng Nai (v anh Dương); Gi i tính: N Hi n trú t i: BAHNHOF STR. 30, 73329 KUCHEN 74. Tr n Quang, sinh ngày 25/01/1994 t i Đ c (con ch Khoa); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: BAHNHOF STR. 30, 73329 KUCHEN 75. Vũ Giáng Hương, sinh ngày 18/01/1997 t i Đ c; Gi i tính: N Hi n trú t i: 28865 LILIENTHAL, DANZIGER STR.31 76. Nguy n Thành Công, sinh ngày 09/4/1992 t i Đ c; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SCHAEFERWEG 16, 71706 MARKGROENINGEN 77. Nguy n Thu H ng, sinh ngày 15/02/1981 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: SCHNELLER STR.23, 12439 BERLIN 78. Nguy n Vân Phi, sinh ngày 28/8/2008 t i Đ c (con ch H ng); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SCHNLLER STR.23, 12439 BERLIN 79. Nguy n Ng c Anh Thư, sinh ngày 26/9/1983 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: NECKAR STR. 82, 64711 ERBACH 80. Ph m Văn Vang, sinh ngày 19/9/1953 t i Thanh Hóa; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: AM TIERPARK 50, 10319 BERLIN 81. Đinh Th Thoa sinh ngày 08/01/1969 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: THEODOR BILLROTH STR 105, 28277 BREMEN
 8. 82. Dinh Tr ng Minh, sinh ngày 20/3/1997 t i Đ c (con ch Thoa); Gi i tính Nam Hi n trú t i: THEODOR BILLROTH STR 105, 28277 BREMEN 83. Dinh Minh Chi, sinh ngày 31/5/1998 t i Đ c (con ch Thoa); Gi i tính: N Hi n trú t i: THEODOR BILLROTH STR 105, 28277 BREMEN 84. Ph m Kh c C n, sinh ngày 15/12/1958 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: HUBERTUSDAMM 75, 14480 POSDAM 85. Ph m Kh c Anh Tu n, sinh ngày 28/11/1992 t i Đ c (con anh C n); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: HUBERTUSDAMM 75, 14480 POSDAM 86. Ph m Di u Vân, sinh ngày 07/9/1997 t i Đ c (con anh C n); Gi i tính: N Hi n trú t i: HUBERTUSDAMM 75, 14480 POSDAM 87. Nguy n Văn Tú, sinh ngày 13/6/1976 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: KORVETTEN STR. 63, 23558 LUEBECK 88. Phan Minh Tu n, sinh ngày 07/12/1964 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: LUTHERGASSE 13, 07937 ZEULENRODA 89. Nguy n Vi t Anh, sinh ngày 20/6/1982 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: HEINRIEH HEINE STR. 55, 10179 BERLIN 90. Nguy n Đ c Nghi p, sinh ngày 13/8/1952 t i Vĩnh Phúc; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 06502 THALE, LINDENB- ERGSWEG 11 91. Nguy n Đ c Minh, sinh ngày 23/11/1987 t i Hà N i (con anh Nghi p); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 06502 THALE, LINDEN- BERGSWEG 11 92. Huỳnh Anh, sinh ngày 31/10/1963 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: 67059 LUDWIGSHAFEN, BERLINER STR.27 93. Tr nh Nam, sinh ngày 17/8/1982 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 99085 ERFURT, GRETE, REICHARDT, STR 4 94. Lê Thi Khương, sinh ngày 20/3/1953 t i Vĩnh Long; Gi i tính: N Hi n trú t i: SIGMUND STR. 2, 90429 NURNBERG 95. Phan Hùng, sinh ngày 05/11/1969 t i Hà N i; Gi i tính: Nam
 9. Hi n trú t i: KATZHEIMER STR.lB, 96050 BAMBERG 96. Phan Phương Khanh, sinh ngày 20/10/1994 t i Đ c (con anh Hùng); Gi i tính: N Hi n trú t i: KATZHEIMER STR.1B 96050 BAMBERG 97. Phan Thanh Tùng David, sinh ngày 07/6/1998 t i Đ c (con anh Hùng); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: KATZHEIMER STR.1B 96050 BAMBERG 98. Lê Đình Thi, sinh ngày 01/10/1970 t i Qu ng Nam; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SOOTBORN 18 H 22453 HAMBURG 99. Nguy n Th Ng c Liên, sinh ngày 16/12/1963 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: MULLNER STR.32, 90429 NURNBERG 100. Công Kh c Dũng, sinh ngày 31/7/1959 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: LLM STR.16, 81829 MUNCHEN 101. Ph m Th Bích Hà, sinh ngày 21/12/1957 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: 48157 MUNSTER KONIG- SBERGER STR. 94 102. Vũ Bá Linh, sinh ngày 22/6/1991 t i Đ c; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SUHLER STR.8, 12629 BERLIN 103. Nguy n Quỳnh Anh, sinh ngày 21/7/1986 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: IM BRUCH 10, 29646 BISPINGEN 104. Tr n Phi Long, sinh ngày 09/9/1964 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 79395 NEUENBURG AMRHEIN, BREISACHER STR.25 105. Ph m Huỳnh Thùy Trang, sinh ngày 11/10/1985 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: NORDEND STR.5, 63110 RODGAU 106. Nguy n Chung Ng c, sinh ngày 10/3/1976 t i Phú Th ; Gi i tính: N Hi n trú t i: ECHINGER STR.7C, 80805 MUNCHEN 107. Nguy n Th Song, sinh ngày 26/12/1963 t i Phú Th ; Gi i tính: N Hi n trú t i: KORL MARX STR.29, 16816 NEURUPPIN 108. L i Th Y n Ly, sinh ngày 17/5/1991 t i Đ c (con ch Song); Gi i tính: N Hi n trú t i: KORL MARX STR.29, 16816 NEURUPPIN
 10. 109. L i Vi t Hoàng, sinh ngày 19/01/1994 t i Đ c (con ch Song); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: KORL MARX STR.29, 16816 NEURUPPIN 110. Tr n Ng c Hư ng, sinh ngày 30/12/1955 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: BLUMEN STR.21, 93055 REGENSBURG 111. Tr n Ng c Hi u, sinh ngày 08/02/1988 t i thành ph H Chí Minh (con anh Hư ng); Gi i tính: N Hi n trú t i: BLUMEN STR. 21, 93055 REGENSBURG 112. L i Minh Th ng, sinh ngày 01/5/1965 t i Long An; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 67059 LUDWIGSHAFEN, LUDWIG STR.6 113. Trương Th H ng Cúc, sinh ngày 03/01/1966 t i thành ph H Chí Minh (v anh Th ng) ; Gi i tính : N Hi n trú t i: 67059 LUDWIGSHAFEN, LUDWIG STR. 6 114. L i Ki u Trang, sinh ngày 29/11/1997 t i Đ c (con ch Cúc); Gi i tính: N Hi n trú t i: 67059 LUDWIGSHAFEN, LUDWIG STR.6 115. Nguy n Văn Năng, sinh ngày 08/9/1951 t i H i Dương; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 74653 KUNZELSAU, NAGELSBERG, BRUNO, LAMBERT, STR.30 116. Nguy n Văn Phư c, sinh ngày 12/02/1962 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: ELISABETH GRANIER HOP 14, 30161 HANNOVE 117. Nguy n Tú Thanh, sinh ngày 28/5/2000 t i Đ c (con anh Phư c); Gi i tính: N Hi n trú t i: ELISABETH GRANIER HOP 14, 30161 HANNOVER 118. Nguy n Văn Sâm, sinh ngày 03/12/1958 t i Nam Đ nh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: LERCHEN STR.37, 74072 HEILBRONN 119. Nguy n Văn Vinh, sinh ngày 01/12/1962 t i H i Phòng; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 67063 LUDWIG SHAFEN BLUCHER STR.24 120. Nguy n H i y n, sinh ngày 11/10/1992 t i Đ c (con anh Vinh); Gi i tính: N Hi n trú t i: 67063 LUDWIG SHAFEN BLUCHER STR.24 121. Nguy n Th L Thanh, sinh ngày 26/3/1967 t i Hà Tây; Gi i tính: N Hi n trú t i: ROON STR.11, 13585 BERLIN 122. Tr n Th Thu Hà, sinh ngày 15/3/1964 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N
 11. Hi n trú t i: CORINTH STR 24C, 10245 BERLIN 123. Tr n Ng c Trâm, sinh ngày 21/3/1992 t i Đ c (con ch Hà); Gi i tính: N Hi n trú t i: CORINTH STR 24C, 10245 BERLIN 124. Lê H ng Anh, sinh ngày 28/8/1970 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: KONIGSBERGER STR.22, 41063 MONCHENGLADBACH 125. Nguy n Th Y n, sinh ngày 17/7/1960 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: 26608 AURICH, BENI NGAWEG 12 126. Bùi Lisa Thu Hà, sinh ngày 17/5/1995 t i Đ c (con ch Y n); Gi i tính: N Hi n trú t i: 26603 AURICH, BENINGA- WEG 12 127. Nguy n Hoàng Minh, sinh ngày 22/5/1994 t i Đ c; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 71706 MARKGRONIN- GEN SCHAFERWEG 16 128. Đ ng Th Phư ng, sinh ngày 09/01/1964 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 19057 SCHWERIN, JULIUS, POLENTZ STR.6 129. Đ ng Th Thanh Hương, sinh ngày 17/02/1965 t i Hà N i (v anh Phư ng); Gi i tính: N Hi n trú t i: 19057 SCHWERIN, JULIUS, POLENTZ STR.6 130. Đ ng Th Đ c, sinh ngày 27/4/1991 t i Hà N i (con ch Hương); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 19057 SCHWERIN, JULIUS, POLENTZ STR.6 131. Đ ng Th Hoàng Anh, sinh ngày 23/10/1992 t i Đ c (con ch Hương); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 19057 SCHWERIN, JULIUS, POLENTZ STR.6 132. Tr nh L i, sinh ngày 07/3/1962 t i Đ ng Nai; Gi i tính: N Hi n trú t i: PARK STR.2, 66111 SAARBRUCKEN 133. Nguy n Đ c Hoàng, sinh ngày 05/4/1984 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: AGRICOLASTR.14,09599 FREIBERG - Đ C 134. Bùi Xuân Ki m, sinh ngày 31/10/1968 t i Hà Nam; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: IM ZWIEKEI 8, 36199 ROTENBURG AD-FULDA 135. Bùi Hoàng Long, sinh ngày 22/8/1993 t i Đ c (con anh Ki m); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: IM ZWIEKEI 8, 36199 ROTENBURG AD-FULDA
 12. 136. Bùi Đ ng Hoàng Dung, sinh ngày 27/4/1996 t i Đ c (con anh Ki m); Gi i tính: N Hi n trú t i: IM ZWIEKEI 8, 36199 ROTENBURG AD-FULDA 137. Võ Anh Tu n, sinh ngày 18/11/1962 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: RECHBERGHAUSE- RWEG 56Q, 73035 GOEPPINGEN 138. Phan Th Xuân Thu, sinh ngày 02/02/1969 t i thành ph H Chí Minh (v anh Tu n); Gi i tính: N Hi n trú t i: RECHBERGHAUSER- WEG 56Q, 73035 GOEPPINGEN 139. Võ Anh Thy, sinh ngày 02/11/1991 t i Đ c (con ch Thu); Gi i tính: N Hi n trú t i: RECHBERGHAUSER-WEG 56Q, 73035 GOEPPINGEN 140. Võ Thu Trang, sinh ngày 11/11/1999 t i Đ c (con chi Thu); Gi i tính: N Hi n trú t i: RECHBERGHAUSER- WEG 56Q, 73035 GOEPPINGEN 141. Võ Minh Trâm, sinh ngày 10/9/2001 t i Đ c (con ch Thu); Gi i tính: N Hi n trú t i: RECHBERGHAUSER- WEG 56Q, 73035 GOEPPINGEN 142. Phan Công Thanh Tâm, sinh ngày 01/3/1985 t i Đ c; Gi i tính: N Hi n trú t i: INNTRABE 21B, 38120 BRAUNSCHWEIG 143. Huỳnh Th Tuy t Nhung, sinh ngày 03/01/1986 t i Đ c; Gi i tính: N Hi n trú t i: HEIDTER BERG 31 42289 WUPPERTAL 144. Nguy n Th Bích Liên, sinh ngày 20/9/1969 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: KIESLINGSTRABE 46, 90491 NURNBERG 145. Đinh Th Thanh Hi u, sinh ngày 01/4/1979 t i Qu ng Ninh; Gi i tính: N Hi n trú t i: GRUNER WEG 16359 BIESENTHAL 146. Tr n Văn Tươi, sinh ngày 02/3/1955 t i Vĩnh Long; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SAATWINKLER DAMM 141, 13629 BERLIN 147. Đ ng Minh Dũng, sinh ngày 14/6/1959 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: BELFASTER STR.50, 13349 BERLIN 148. Nguy n Th Hoài Linh, sinh ngày 07/9/1983 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: FRIEDENSTR.14, 90765 FURTH 149. Đào Th Bích (B ch Bích), sinh ngày 31/3/1967 t i Hà Tây; Gi i tính: N
 13. Hi n trú t i: 94469 DEGGENDORF, OSTLICHER STADTGABEN 35 150. Phan Tr ng Th o, sinh ngày 25/12/1962 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SUDETENDENTSCHE STR. 71, 94315 STRAUBING 151. Nguy n Th Ng c Th o, sinh ngày 19/5/1962 t i thành ph H Chí Minh (v anh Th o); Gi i tính: N Hi n trú t i: SUDETENDENTSCHE STR.71, 94315 STRAUBING 152. Phan Ng c Nhi, sinh ngày 26/10/1992 t i Đ c (con ch Th o); Gi i tính: N Hi n trú t i: SUDETENDENTSCHE STR . 71 , 94315 STRAUBING 153. Phan Tr ng Khang - David, sinh ngày 09/10/2000 t i Đ c (con ch Th o); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SUDETNDENTSCHE STR. 71 , 94315 STRAUBING 154. Nguy n Thành Kính, sinh ngày 06/6/1960 t i An Giang; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: KATHE-KOLLWITZ. STR.7-93055 REGENSBURG 155. Nguy n Lê Mi, sinh ngày 13/7/1992 t i Đ c (con anh Kính); Gi i tính: N Hi n trú t i: KATHE-KOLLWITZ. STR.7-93055 REGENSBURG 156. Nguy n Nh t Mai, sinh ngày 14/3/1997 t i Đ c (con anh Kính); Gi i tính: N Hi n trú t i: KATHE-KOLLWITZ. STR.7-93055 REGENSBURG 157. Huỳnh Th Hòa, sinh ngày 20/3/1965 t i Bình Đ nh; Gi i tính: N Hi n trú t i: D-26384 WILHELMHA- VEN, GOKERSTR.101A 158. Nguy n Th C m Loan, sinh ngày 18/10/1990 t i Đ c (con ch Hoà); Gi i tính: N Hi n trú t i: D-26384 WILHELMHA- VEN, GOKERSTR.101A 159. Nguy n Ti n Đông, sinh ngày 16/10/1992 t i Đ c (con ch Hòa); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: D-26384 WILHELMHA- VEN, GOKERSTR.101A 160. Nguy n C m Y n, sinh ngày 02/01/1993 t i Đ c (con ch Hòa); Gi i tính: N Hi n trú t i: D-26384 WILHELMHA- VEN, GOKERSTR.l01A 161. H Chí Linh, sinh ngày 27/9/1982 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: DOBERITZER WEG 8- STABFURT 39418 162. Nguy n Quang Khánh, sinh ngày 22/02/1980 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: AM RUHSTEIN 22 91054 BUCKENHOF
 14. 163. T i Duy Ph n, sinh ngày 14/3/1953 t i Hà Tây; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: MARTIN ANDERSEN NEXORING 16, 18106 ROSTOCK 164. Lê Th Anh Đào, sinh ngày 08/3/1975 t i Ninh Bình; Gi i tính: N Hi n trú t i: SUDRING 13-31275 LEHRTE 165. Tr n B o Anh, sinh ngày 31/01/1991 t i Đ c; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: ADOLF BRAUN STR 6, 90429- NURNBERG 166. Ph m Nguy n Quỳnh Trang, sinh ngày 06/01/1992 t i Đ c; Gi i tính: N Hi n trú t i: NIEDWIESENSTRASSE 76, D-60431 FRANKFURT 167. Nguy n Tr n Di m Trang, sinh ngày 03/6/1992 t i Đ c; Gi i tính: N Hi n trú t i: ZUGSPITZSTR. 248, 90471 NURNBERG 168. Ngô Huy n Đ c, sinh ngày 11/6/1963 t i Th a Thiên - Hu , Gi i tính: Nam Hi n trú t i: IM KREUTZCHEN 86, 56070 KOBLENZ 169. Nguy n Th Lan (là v ông Đ c), sinh ngày 05/4/1970 t i Vĩnh Phúc; Gi i tính: N Hi n trú t i: IM KREUTZCHEN 86, 56070 KOBLENZ 170. Ngô Thùy Dung (là con bà Lan), sinh ngày 07/9/1995 t i Đ c; Gi i tính: N Hi n trú t i: IM KREUTZCHEN 86, 56070 KOBLENZ 171. Ngô Ki u Dung (là con bà Lan), sinh ngày 08/8/1996 t i Đ c; Gi i tính: N Hi n trú t i: IM KREUTZCHEN 86, 56070 KOBLENZ 172. Ngô Phương Dung (là con bà Lan), sinh ngày 04/02/2002 t i Đ c; Gi i tính: N Hi n trú t i: IM KREUTZCHEN 86, 56070 KOBLENZ 173. Ch ng Danh Lan, sinh ngày 15/02/1988 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: ORTMANNWEG 38, 49084 OSNABRUECK 174. Võ Th Tuy t Thu, sinh ngày 17/7/1980 t i B n Tre; Gi i tính: N Hi n trú t i: NECKARSTR. 82, 64711 ERBACH 175. Ch ng Danh Thành, sinh ngày 20/5/1979 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: ORTMANNWEG 33, 49084 OSNABRUECK
 15. 176. Nguy n Th Thanh Nga, sinh ngày 16/8/1964 t i Qu ng Nam; Gi i tính : N Hi n trú t i: SENFTENBERGER RING 7, 13429 BERLIN 177. Nguy n Xuân Long, sinh ngày 10/7/1967 t i Vĩnh Phú; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SCHIEFERSTR 14, 73037 GOEPPINGEN 178. Lê Th Ng c Bích, sinh ngày 01/01/1963 t i Khánh Hòa; Gi i tính: N Hi n trú t i: CRAILSHEIMERSTR 4, 74572 BLAUFENDEN 179. Phùng M An, sinh ngày 23/5/1995 t i Đ c (con bà Bích); Gi i tính: N Hi n trú t i: CRAILSHEIMERSTR 4, 74572 BLAUFENDEN 180. Ngô Văn Trung, sinh ngày 26/4/1959 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: GRUNAUER ALLEE 22, 04209 LEIPZIG 181. Nguy n Th Kim Chi, sinh ngày 24/9/1987 t i Đ c; Gi i tính: N Hi n trú t i: OSKAR-MARIA-GRAF- RG 18, 81737 MUENCHEN 182. Vũ Nh t Hoàn, sinh ngày 22/8/1986 t i Tuyên Quang; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 48153 MUNSTER, TRAVE- LMANNSTR. 20B 183. Trương Hoàng Đ i, sinh ngày 07/10/1983 t i Đ c; Gi i tính: Nam 0 Hi n trú t i: N 120 AHORNTRABE STR, 65933 FRANKFURT AM MAIN. 184. Dương Th Minh H nh, sinh ngày 22/5/1960 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: POSSENHOFENER STR, 21/1, 8146 MUENCHEN 185. Nguy n Qu c Chi n, sinh ngày 22/8/1966 t i Tuyên Quang Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 56220 KETTIG, ANDER NACHER STR. 48 186. Bùi Lý (Lý Tam men), sinh ngày 26/01/1956 t i Qu ng Ngãi; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: WERKSTRABE 6, 26624 SUDBROOKMERLAND 187. Lê Xuân Tùng, sinh ngày 10/8/1986 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SPITALHOFSTR. 22a, 94032 PASSAU 188. Tr n T Vân (Tr n Grundmann), sinh ngày 08/3/1955 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: SCHOTTSTR. 43, 10365 BERLIN 189. Nguy n Huy n Ly, sinh ngày 16/9/1984 t i Hà N i; Gi i tính: N
 16. Hi n trú t i: MAUERBERGER-RING 4b, 09212 LIMBACH-OBERFROHNA 190. Nghiêm Th Thu Ph ng, sinh ngày 02/7/1967 t i Đ c L c; Gi i tính: N Hi n trú t i: KINDERGARTENWEG 2, 91301 FORCHHEIM 191. Tô Thanh Nhi Mira, sinh ngày 14/5/1995 t i Đ c (con ch Ph ng); Gi i tính: N Hi n trú t i: KINDERGARTENWEG 2, 91301 FORCHHEIM 192. Hoàng Vi t Th o, sinh ngày 27/02/1998 t i Đ c; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: KNAACKSTR 31, 10405 BERLIN 193. Võ H ng Anh Đào, sinh ngày 30/12/1966 t i Bình Đ nh; Gi i tính: N Hi n trú t i: ALTMANNSTR. .6, 93053 REGENSBURG 194. Huỳnh Gia H nh Jasmin, sinh ngày 08/11/1996 t i Đ c (con ch Đào); Gi i tính: N Hi n trú t i: ALTMANNSTR. 6, 93053 REGENSBURG 195. Huỳnh Jenny, sinh ngày 07/6/1998 t i Đ c (con ch Đào); Gi i tính: N Hi n trú t i: ALTMANNSTR. 6, 93053 REGENSBURG 196. Lâm Ng c Sơn, sinh ngày 28/10/1962 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: GUERICKESTR 55, 93053 REGENSBURG 197. Võ Th Thúy Nga, sinh ngày 08/4/1972 t i thành ph H Chí Minh (v anh Sơn); Gi i tính: N Hi n trú t i: GUERICKESTR 55, 93053 REGENSBURG 198. Lâm Thúy Vy, sinh ngày 14/3/2000 t i Đ c (con ch Nga); Gi i tính: N Hi n trú t i: GUERICKESTR 55, 93053 REGENSBURG 199. Lư Thu Mai, sinh ngày 06/10/1964 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: WARTBURGSTR.39, 44579 CASTROPRAUXEL 200. Lư Thu Tư ng Vi, sinh ngày 17/5/1991 t i Đ c (con ch Mai); Gi i tính: N Hi n trú t i: WARTBURGSTR.39, 44579 CASTROP-RAUXEL 201. Nguy n Th Tuy t Thanh, sinh ngày 01/01/1970 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: 66482 ZWEIBRUCKEN, FRUCHTMARKTSTR.23 202. Nguy n Ng c Di m Phương, sinh ngày 24/11/1991 t i Đ c (con ch Thanh); Gi i tính: N
 17. Hi n trú t i: 66482 ZWEIBRUCKEN, FRUCHTMARKTSTR. 23 203. Nguy n Thanh Huy, sinh ngày 11/12/1999 t i Đ c (con ch Thanh); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 66482 ZWEIBRUCKEN, FRUCHTMARKTSTR. 23 204. Bùi Th H ng Nhung, sinh ngày 09/02/1958 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: ERNST-BLOCH-RING 28, 07743 JENA 205. Nguy n H i Long, sinh ngày 16/7/1984 t i Hà N i (con ch Nhung); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: ERNST-BLOCH-RING 28, 07743 JENA 206. Cao Th Sáng, sinh ngày 07/02/1967 t i Thái Bình; Gi i tính: N Hi n trú t i: STRALSUNDER STR.9, 19063 SCHWERIN 207. Ph m Th ánh Nguy t, sinh ngày 28/11/1991 t i Đ c (con ch Sáng); Gi i tính: N Hi n trú t i: STRALSUNDER STR.9, 19063 SCHWERIN 208. Ph m Ng c Sơn, sinh ngày 29/9/1997 t i Đ c (con ch Sáng); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: STRALSUNDER STR.9, 19063 SCHWERIN 209. Ph m Minh Tu n, sinh ngày 11/8/1991 t i Đ c; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: EWALD-GNAU-STR. 9, 06526 SANGERHAUSEN 210. Nguy n Cao Đ c, sinh ngày 26/9/1992 t i Đ c; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 18069 ROSTOCK, TSCH- AIKOWSKISTRASSE 64 211. Bùi Quy t Th ng, sinh ngày 30/4/1979 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: PLATZSPRUNG 46, 55543 BAD KREUZNACH 212. Nguy n Huỳnh Nguy t Minh, sinh ngày 14/5/1980 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: BIEDENKOPFER STR. 57, 13507 BERLIN 213. Đ ng Văn Tài, sinh ngày 18/02/1958 t i H i Dương; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: AM HUFEN 23748 GRO- MITZ. 214. Nguy n Hoài Thanh, sinh ngày 01/11/1990 t i Đ c; Gi i tính: N Hi n trú t i: NOLDNER STR. 6, 10317 BERLIN 215. Nguy n Gia Đ c, sinh ngày 20/5/1992 t i Đ c; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 18528 ZIRKOW, SE- RAMS 61
 18. 216. Tr n Th Phương Lan, sinh ngày 15/12/1968 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: 89522 HEIDENHEIM, HOMANN-POPPESTR 13 217. Tr n Vi t Đ c, sinh ngày 16/5/1991 t i thành ph H Chí Minh (con ch Lan); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 89522 HEIDENHEIM, HOMANN-POPPE-STR 13 218. Tr n Th B o Châu (Lê B o Châu), sinh ngày 10/6/1961 t i Đ ng Tháp; Gi i tính: N Hi n trú t i: STUTTGARTER STR. 32, 71665 VAIHINGEN AN DER ENZ 219. Lê B u Ng c, sinh ngày 03/7/1991 t i; Đ c (Con ch Châu); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: STUTTGARTER STR. 32, 71665 VAIHINGEN AN DER ENZ 220. Lê Thanh Ng c, sinh ngày 14/12/1994 t i Đ c (con ch Châu); Gi i tính: N Hi n trú t i: STUTTGARTER STR. 32, 71665 VAIHINGEN AN DER ENZ 221. Nguy n Th Kim Trà, sinh ngày 11/3/1970 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: 92318 NEUMARKTI. D.OPF, ZIMMERERSTR.11 222. Đ Phương Anh, sinh ngày 01/10/1994 t i Đ c (con ch Trà); Gi i tính: N Hi n trú t i: 92318 NEUMARKTI. D.OPF, ZIMMERERSTR.11 223. Thái H ng Lĩnh, sinh ngày 11/6/1981 t i Ngh An; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 69168 WIESLOCH, OR- TSSTRABE 10 224. Dương T n Phư c, sinh ngày 17/4/1961 t i Bà R a - Vũng Tàu; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: LEIPZIGER RING 411, 63110 RODGAU 225. Lê Ng c Phương, sinh ngày 25/8/1960 t i thành ph H Chí Minh (v anh Phư c); Gi i tính: N Hi n trú t i: LEIPZIGER RING 411, 63110 RODGAU 226. Dương Mai Thi, sinh ngày 07/12/1994 t i Đ c (con ch Phương); Gi i tính: N Hi n trú t i: LEIPZIGER RING 411, 63110 RODGAU 227. Dương Mai Chi, sinh ngày 08/9/1997 t i Đ c (con ch Phương); Gi i tính: N Hi n trú t i: LEIPZIGER RING 411, 63110 RODGAU 228. Ph m Đào H nh, sinh ngày 28/5/1952 t i Tuyên Quang; Gi i tính: N Hi n trú t i: ALEXANDER-PUSCH- KIN-STR. 24, 99734 NORDHAUSEN 229. Nguy n Th Kim Loan, sinh ngày 21/6/1951 t i Đ ng Nai; Gi i tính: N
 19. Hi n trú t i: 72270 BAIERSBRONN, HOLDERLINWEG 5 230. Bùi Văn Cư ng, sinh ngày 18/10/1966 t i H i Dương; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 73230 KIRCHHEIM UNTER TECK 231. Hoàng Xuân Tùng, sinh ngày 20/06/1968 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: KARL-LIEBKNECHT- STR. 53, 06526 SANGERHAUSEN 232. Hoàng Đ c Vi t, sinh ngày 03/02/1995 t i Đ c; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 49838 LENGERICH, RICHTERINGSKAMP 2A 233. Lê Th Thu n (Nguy n Th Thu n), sinh ngày 12/7/1967 t i H i Phòng; Gi i tính: N Hi n trú t i: PFALZER STRABE 28, 75177 PFORZHEIM 234. Nguy n Th Kim Dung, sinh ngày 14/11/1966 t i Thái Bình; Gi i tính: N Hi n trú t i: 09648 MITTWEIDA, TECHNIKUMPLATZ 5 235. Nguy n Tu n Anh, sinh ngày 31/7/1991 t i Đ c (con ch Dung); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 09648 MITTWEIDA, TECHNIKUMPLATZ 5 236. Vũ Đ c Hi u, sinh ngày 25/01/1991 t i Đ c; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 10783 BERLIN, POTS- DAMER STR 166 237. Vũ Phương Th o, sinh ngày l1/9/1992 t i Đ c; Gi i tính: N Hi n trú t i: 10783 BERLIN, POTS- DAMER STR 166 238. Nguy n Ph m Ng c Huy, sinh ngày 08/3/1985 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SAUMWEBERSTR. 15/3, 81241 MUENCHEN 239. Đ Tu n Anh, sinh ngày 18/02/1985 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: RECLAMSTRASSE 1, 04315 LEIPZIG 240. Đ Đ c Vi t, sinh ngày 21/05/1991 t i Đ c; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: RECLAMSTRASSE 1, 04315 LEIPZIG 241. Tr n Th Bích Liên, sinh ngày 02/8/1967 t i Thái Bình; Gi i tính: N Hi n trú t i: JAHWKE WEG 2, 22179 HAMBURG 242. Tr n Duy Long, sinh ngày 05/7/1991 t i Đ c (con ch Liên); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: JAHWKE WEG 2, 22179 HAMBURG
 20. 243. Cao Th M Linh, sinh ngày 08/5/2000 t i Đ c (con ch Liên); Gi i tính: N Hi n trú t i: JAHWKE WEG 2, 22179 HAMBURG 244. Nghiêm Xuân Hùng, sinh ngày 01/5/1989 t i B c Ninh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: MINNA-SIMON-STRABE 2, 09111 CHEMNITZ 245. Đ Kim Thoa, sinh ngày 22/5/1950 t i Hà N i (v anh Hùng); Gi i tính: N Hi n trú t i: MINNA-SIMONSTRABE 2, 09111 CHEMNITZ 246. Nghiêm Thu Trang, sinh ngày 28/9/1985 t i Hà N i (con ch Thoa); Gi i tính: N Hi n trú t i: MINNA-SIMON-STRABE 2, 09111 CHEMNITZ 247. Nguy n Văn Khoan, sinh ngày 02/11/1965 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: ROMMELSHAUSER STR.19, 70734 FELLBACH. DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM CƯ TRÚ T I C NG HÒA SÉC ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (kèm theo Quy t đ nh s 219/2005/QĐ-CTN ngày 21 tháng 3 năm 2005 c a Ch t ch nư c). 1. Hoàng Anh, sinh ngày 13/11/1972 t i Thanh Hóa; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: BUDOV 33- ZLUTICE 36452 KARLOVY, VARY 2. Nguy n Đăng Ti p, sinh ngày 15/12/1984 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: MATERNOVA 720, PRAHA 4, KUNRATICE 3. Lê Hoàng, sinh ngày 28/4/1987 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: ROZVADOV 167, TACHOV 4. Ph m Qu c Tân, sinh ngày 11/12/1985 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: PEKNA 8, BRNO 64300 5. Ph m Qu c L c, sinh ngày 13/9/1987 t i Hà N i (con anh Tân) Gi i tính: Nam Hi n trú t i: PEKNA 8, BRNO 64300 6. Lê Năng, sinh ngày 20/7/1962 t i Bình Đ nh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: KOMENSKEHO 1 JAB- LONEC NAD NISOU 46601 7. T Văn H , sinh ngày 01/3/1956 t i Vĩnh Phúc; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: TG MASARYK 477, 56201 USTI NAD ORLICI 8. Nguy n Văn Ti p, sinh ngày 02/6/1981 t i Hà N i; Gi i tính: Nam
Đồng bộ tài khoản