Quyết định số 2199/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
7
download

Quyết định số 2199/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2199/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu nội dung hợp đồng gói thầu: rà phá bom mìn, vật nổ khu vực thực hiện dự án cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh và thuộc dự án: cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2199/2003/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 2199/2003/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T K T QU CH NNH TH U VÀ N I DUNG H P NG GÓI TH U: RÀ PHÁ BOM MÌN, V T N KHU V C TH C HI N D ÁN C I THI N MÔI TRƯ NG NƯ C THÀNH PH H CHÍ MINH THU C D ÁN: C I THI N MÔI TRƯ NG NƯ C THÀNH PH H CHÍ MINH CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 c a Chính ph v vi c s a i m t s i u c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ; Căn c Ngh nh 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch u th u và Ngh nh 14/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i m t s i u c a Quy ch u th u ; Căn c Hi p nh vay s VNVIII-5 ã ư c ký ngày 30/3/2001 gi a i di n Chính ph , C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và i di n Ngân hàng H p tác Qu c t Nh t B n (JBIC) ; Căn c Biên b n th o lu n v D án C i thi n Môi trư ng nư c thành ph H Chí Minh ã ký ngày 03/11/2000 gi a Ngân hàng H p tác Qu c t Nh t B n (JBIC) và Chính ph C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam ; Căn c Quy t nh s 1381/Q -TTg ngày 14/10/2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t d án kh thi “C i thi n Môi trư ng nư c thành ph H Chí Minh lưu v c Tàu H , B n Ngh - ôi, T giai o n I (2001-2006)” ; Căn c Văn b n s 14/CP-CN ngày 07/01/2002 c a Th tư ng Chính ph duy t k ho ch u th u Giai o n I c a D án C i thi n Môi trư ng nư c thành ph H Chí Minh ; Căn c Văn b n s 1551/CP-CN ngày 02/12/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c ch p thu n i u ch nh b sung gói th u rà phá bom mìn vào k ho ch u th u Giai o n I c a D án C i thi n Môi trư ng nư c thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 1229/Q -UB ngày 01/4/2003 c a y ban nhân dân thành ph phê duy t d toán h ng m c dò tìm x lý bom mìn, v t n khu v c D án C i thi n Môi trư ng nư c thành ph H Chí Minh ; Xét T trình s 559/KH-TT ngày 26/5/2003 c a Ban Qu n lý d án i l ông Tây và Môi trư ng nư c thành ph v vi c ngh phê duy t k t qu ch nh th u và n i dung h p ng th c hi n gói th u rà phá bom mìn, v t n khu v c th c hi n D án C i thi n Môi trư ng nư c thành ph H Chí Minh ;
  2. Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i Công văn s 2046/KH T ngày 29/5/2003; QUY T NNH i u 1. Phê duy t k t qu ch nh th u và n i dung h p ng th c hi n gói th n Rà phá bom mìn, v t n khu v c th c hi n d án thu c k ho ch u th u Giai o n I c a D án C i thi n Môi trư ng nư c thành ph H Chí Minh, như sau : 1. K t qu ch nh th u gói th u : Tên d án : D án C i thi n Môi trư ng nư c thành ph H Chí Minh. Tên gói th u : Rà phá bom mìn, v t n khu v c th c hi n d án. Tên nhà th u : Công ty Xây d ng Lũng Lô (B Qu c phòng). Giá tr ch nh th u : 4.716.661.000 ng. (B n t b y trăm mư i sáu tri u sáu trăm sáu mươi m t ngàn ng) - Lo i h p ng : H p ng tr n gói. - Th i gian th c hi n h p ng : 90 (chín mươi) ngày. 2. Duy t n i dung h p ng th c hi n gói th u Rà phá bom mìn, v t n khu v c th c hi n d án C i thi n Môi trư ng nư c thành ph H Chí Minh. - Căn c n i dung ư c phê duy t t i quy t nh này, Ban Qu n lý d án u tư xây d ng i l ông Tây và Môi trư ng nư c thành ph có trách nhi m rà soát l i toàn b n i dung h p ng và cùng Công ty Xây d ng Lũng Lô t ch c ký k t, th c hi n h p ng theo úng quy nh liên quan hi n hành. i u 2. Ban Qu n lý d án i l ông Tây và Môi trư ng nư c thành ph ch u trách nhi m t ch c th c hi n gói th u theo úng quy nh c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999, Ngh nh s 14/2000/N - CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph và n i dung phê duy t t i i u 1 c a quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Giao thông Công chánh, Giám c S Tài chính-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c Ban Qu n lý d án i l ông Tây và Môi trư ng nư c thành ph và Th trư ng các S , ngành liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph PH - B Qu c phòng KT. CH T CH - B K ho ch và u tư - TTUB : CT, các PCT PHÓ CH T CH - VPH -UB : các PVP -T T
  3. - Lưu ( T/Ng) Nguy n Văn Đua
Đồng bộ tài khoản