Quyết định số 22/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 22/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án điện nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 2 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 22/1999/Q -TTG NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 1999 PHÊ DUY T ÁN I N NÔNG THÔN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư và B trư ng B Công nghi p, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án i n nông thôn n năm 2000 v i nh ng n i dung chính sau ây: 1. M c tiêu c a án n cu i năm 2000, ưa i n n t t c các t nh, huy n trong c nư c. Ph n u 80% s xã, trong ó có 60% s h nông dân có i n sinh ho t và s n xu t, nh m nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n, thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i nông thôn trong s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. 2. Nguyên t c ch o Phát tri n i n nông thôn, bao g m vi c xây d ng m i và c i t o nâng c p h th ng hi n có, phù h p v i quy ho ch, k t h p v i vi c b trí l i dân cư c th t ng a phương; s p x p các d án có tr ng tâm, tr ng i m và th c hi n t ng bư c phù h p v i kh năng cân i tài chính c a ta. Ưu tiên nh ng a bàn có kh năng tăng nhanh năng su t t hi u qu s n xu t nông nghi p theo hư ng hi n i hóa và chuy n i ư c vì cơ c u kinh t nh ng a bàn tr ng y u v an ninh, qu c phòng. Vi c ưa i n v nông thôn ph i k t h p gi a phát tri n lư i i n qu c gia và phát tri n i n t i ch như th y i n nh , i n gió, i n m t tr i h m khí Bioga... trên cơ s phân tích các phương án t i ưu v chi phí và các y u t khác có liên quan. Ph i th c hi n tri t và h p lý phương châm Nhà nư c và nhân dân, Trung ương và a phương cùng làm, huy ng và k t h p ư c nhi u ngu n v n. 3. Bi n pháp th c hi n
  2. T p trung xem xét gi i quy t c p i n t i các xã thu c vùng căn c cách m ng, các xã vùng sâu, vùng xa, các a bàn tr ng y u v an ninh, qu c phòng; các xã có i u ki n chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng hi n i hóa nông nghi p, nông thôn. T p trung c i t o lư i i n t i các xã ã có i n và nh ng nơi lư i i n xu ng c p nghiêm tr ng, ch t lư ng i n cung c p quá th p, không m b o yêu c u k thu t, an toàn cho vi c cung ng và s d ng i n. Chú ý c i t o lư i i n cho các xã ã n nh quy ho ch. 4/ Cơ Ch Huy ng và ngu n v n u tư a) i v i ư ng dây trung th , tr m bi n áp và công tơ o m i n ư c s d ng kinh phí t : - Ngu n v n c p phát t ngân sách, - Ph n l i v n kh u hao cơ b n, - V n vay tín d ng ưu ãi theo k ho ch Nhà nư c hàng năm, - V n tài tr qu c t theo các Hi p nh, b) i v i lư i i n h th , s d ng ngu n v n t ngân sách a phương. c) Lư i i n h th t ư ng tr c h th vào nhà dân do nhân dân t u tư. d) i v i vùng II, vùng III các t nh và biên gi i, h i o, nh ng nơi xa lư i i n qu c gia, và i v i các h gia ình thu c di n chính sách c bi t g p khó khăn, Nhà nư c s h tr m t ph n kinh phí xây d ng ư ng dây tr c h th và ư ng dây h th n nhà dân. ) i v i các thành ph Hà N i, H i Phòng, à N ng, thành ph H Chí Minh và các t nh ng Nai, Khánh Hòa, Bà R a - Vũng Tàu, vi c u tư cho lư i i n, k c trung và h th , s huy ng ch y u t ngu n v n ngân sách c a a phương. e) Ny m nh ti n ưa i n v nông thôn y ban nhân dân các t nh, thành ph l p d án và trình duy t theo quy nh hi n hành. Khuy n khích r ng rãi các thành ph n kinh t tham gia u tư và ư c phép kinh doanh lư i i n h th nông thôn theo phương th c b v n xây d ng lư i h th , mua buôn i n năng c a T ng công ty i n l c Vi t Nam theo giá quy nh c a Nhà nư c và bán l i n năng cho các h dùng i n theo giá ư c Ban V t giá Chính ph ch p thu n. g) i v i m t s xã mi n núi và vùng h i o mà t nay n năm 2000 chưa có kh năng n i lư i i n qu c gia, các a phương l p d án xây d ng ngu n i n t i ch phù h p v i i u ki n c th c a t ng nơi như i n diesel, th y i n nh , i n m t tr i... Nhà nư c khuy n khích các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c tham gia u tư kinh doanh các ngu n i n t i ch . 5. Cơ ch qu n lý u tư và xây d ng
  3. a) B Công nghi p nghiên c u s m ban hành các ch tiêu kinh t k thu t, tiêu chuNn hóa lư i i n nông thôn th ng nh t áp d ng trong c nư c theo hư ng ơn gi n hóa các th t c l p d án, xét duy t và thi t k thi công. Vi c u tư và xây d ng lư i i n nông thôn ph i tuân th theo các quy nh v qu n lý u tư và xây d ng hi n hành. b) T ng công ty i n l c Vi t Nam ư c quy n quy t nh u tư d án lư i i n và ngu n i n t i ch nông thôn thu c nhóm C t m i ngu n v n khác nhau (theo úng trình t u tư và xây d ng t khâu chuNn b u tư, th c hi n u tư và ưa công trình vào s d ng). i v i các d án có quy mô nh cho phép l p thi t k k thu t theo quy ho ch và t ng d toán trình duy t (thi t k m u) chung cho t ng vùng và phê duy t. c) U ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v : - Quy ho ch phát tri n i n - Th c hi n công tác giám sát i n năng theo quy nh c a Nhà nư c và phân c p c a B Công nghi p. - Qu n lý phát tri n các d ng năng lư ng m i. - Thanh tra an toàn v i n. d) Giao B Công nghi p ch trì ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nghiên c u và xu t các gi i pháp v ngu n v n theo k ho ch hàng năm trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 6. Cơ ch qu n lý và kinh doanh i n nông thôn a) T ng công ty i n l c Vi t Nam qu n lý n lư i và tr m bi n áp 22 KV. Chính quy n a phương qu n lý lư i i n phân ph i n ng h o m i n. b) B Công nghi p có trách nhi m hư ng d n nh ng nơi i u ki n ti p nh n và qu n lý lư i i n theo vi c phân c p nói trên. Th c hi n vi c ti p nh n và qu n lý lư i i n m b o an toàn, ch t lư ng, hi u qu và gi m t n th t i n năng. c) Các doanh nghi p (bao g m c các mô hình ang ư c áp d ng hi n nay) ư c qu n lý và kinh doanh i n nông thôn khi thành l p ph i theo quy nh c a pháp lu t. V giá mua bán i n ph i theo hư ng d n c a Ban V t giá Chính ph . 7. Phân công t ch c th c hi n a) B Công nghi p th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c có trách nhi m ban hành Quy ch qu n lý lư i i n nông thôn và có trách nhi m hư ng d n th c hi n và ki m tra.
  4. b) B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính cân i v n u tư t ngu n ngân sách (g m c v n ODA, v n tín d ng ưu ãi) cho các d án i n nông thôn n năm 2000 c a các a phương theo k ho ch hàng năm. c) B Tài chính: - Ph i h p v i B K ho ch và u tư xác nh ngu n v n ngân sách hàng năm cho các d án i n nông thôn n năm 2000; ch o T ng c c u tư phát tri n th c hi n vi c huy ng v n cho ngành i n và các a phương vay ưu ãi xây d ng lư i i n theo k ho ch. - Ch o và t ch c vi c c p phát v n y , k p th i, úng d toán, úng m c tiêu các d án u tư ã ư c phê duy t trong khuôn kh n i dung án này. d) Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o các Ngân hàng thương m i áp d ng các hình th c ưu ãi các h dân thu c di n chính sách có hoàn c nh c bi t khó khăn, ư c vay v n u tư, ch o vi c huy ng v n cho ngành i n và các a phương vay ưu ãi xây d ng lư i i n theo cơ ch ư c Chính ph phê duy t hàng năm. ) U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p ch t ch v i B Công nghi p, T ng công ty i n l c Vi t Nam l p quy ho ch, k ho ch, các d án u tư, qu n lý, kinh doanh lư i i n nông thôn nh m m b o án i n nông thôn n năm 2000 th c hi n ư c m c tiêu ã ra; th c hi n qu n lý Nhà nư c i v i các ho t ng i n l c trong a phương mình. e) Ban V t giá Chính ph ch trì xây d ng giá thành i n và hư ng d n giá bán i n n h nông dân theo ch o c a Th tư ng Chính ph v quy nh giá tr n. g) T ng công ty i n l c Vi t Nam có trách nhi m th c hi n theo ý ki n ch o c a B Công nghi p, các ngành có liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n theo m c tiêu k ho ch ra. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày ngày, k t ngày ký. B trư ng B Công nghi p, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ngô Xuân L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản