Quyết định số 22/2000/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
49
lượt xem
6
download

Quyết định số 22/2000/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2000/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2000/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2000/Q -BGD T Hà N i, ngày 11 tháng 7 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 22/2000/Q -BGD T NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH I U L TRƯ NG TI U H C B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 30/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Lu t Ph c p giáo d c ti u h c ngày 12/8/1991; Căn c Lu t Giáo d c ngày 2/12/1998; Theo ngh c a V trư ng V Ti u h c, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l Trư ng ti u h c . i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Quy t nh này thay th Quy t nh s 3257/GD và T ngày 8/11/1994 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành i u l trư ng ti u h c. i u 3: Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Chánh Văn phòng, V trư ng V Ti u h c, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c cơ quan B Giáo d c và ào t o; Giám c S Giáo d c và ào t o, Hi u trư ng trư ng ti u h c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Minh Hi n ( ã ký) I U L TRƯ NG TI U H C (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 22 /2000/Q -BGD& T ngày 11 tháng 7 năm 2000 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o)
 2. Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh i u l này quy nh v t ch c và ho t ng c a trư ng ti u h c và cơ s giáo d c ti u h c khác; v t ch c, cá nhân tham gia giáo d c b c ti u h c. i u 2. V trí c a trư ng ti u h c Trư ng ti u h c là cơ s giáo d c c a b c ti u h c, b c h c n n t ng c a h th ng giáo d c qu c dân. Trư ng ti u h c có tư cách pháp nhân và con d u riêng. i u 3. Nhi m v và quy n h n c a trư ng ti u h c Trư ng ti u h c có nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: 1. T ch c gi ng d y, h c t p và các ho t ng giáo d c khác theo chương trình giáo d c ti u h c do B trư ng B Giáo d c và ào t o quy t nh ban hành; 2. Huy ng tr em úng tu i vào l p m t, v n ng tr em b h c n trư ng, th c hi n k ho ch ph c p giáo d c ti u h c và tham gia xoá mù ch trong ph m vi c ng ng; 3. Qu n lý giáo viên, nhân viên và h c sinh; 4. Qu n lý, s d ng t ai, trư ng s , trang thi t b và tài chính theo quy nh c a pháp lu t; 5. Ph i h p v i gia ình h c sinh, t ch c và cá nhân trong c ng ng th c hi n các ho t ng giáo d c; 6. T ch c cho giáo viên, nhân viên và h c sinh tham gia các ho t ng xã h i trong ph m vi c ng ng; 7. Th c hi n các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. H th ng trư ng ti u h c 1. Trư ng ti u ư c t ch c theo các lo i hình công l p, bán công, dân l p. Trư ng ti u h c bán công, dân l p sau ây g i chung là trư ng ti u h c ngoài công l p. 2. Trư ng ti u h c chuyên bi t g m: a. Trư ng ph thông dân t c bán trú; b. Trư ng ti u h c dành cho tr em b thi t thòi;
 3. c. Trư ng ti u h c dành cho tr em tàn t t. 3. Cơ s giáo d c ti u h c khác g m : a. L p ti u h c gia ình do cha m h c sinh có năng l c và trình chuyên môn t nguy n thành l p và tr c ti p gi ng d y; b. L p ti u h c linh ho t do các cá nhân, t ch c nhà nư c và t ch c xã h i t nguy n thành l p cho nh ng tr em không có i u ki n theo h c các trư ng, l p chính quy; c. L p ti u h c dành cho tr em b thi t thòi, tr em tàn t t. i u 5. Tên trư ng 1. Vi c t tên trư ng ư c quy nh như sau: a. i v i trư ng công l p: Trư ng ti u h c + tên riêng c a trư ng; b. i v i trư ng ngoài công l p : Trư ng ti u h c + tên lo i hình trư ng (bán công, dân l p) + tên riêng c a trư ng. 2. Tên trư ng ư c ghi trên quy t nh thành l p trư ng, con d u, bi n trư ng và các gi y t giao d ch. i u 6. Phân c p qu n lý 1. Trư ng ti u h c do Phòng Giáo d c và ào t o qu n lý, ch o tr c ti p. 2. Các cơ s giáo d c ti u h c khác ư c m t trư ng ti u h c công l p b o tr và qu n lý theo quy t nh c a Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n) trên cơ s ngh c a Trư ng Phòng Giáo d c và ào t o. i u 7. Quy ch v t ch c và ho t ng c a trư ng ti u h c chuyên bi t, trư ng ngoài công l p Các trư ng ti u h c chuyên bi t, trư ng ti u h c ngoài công l p tuân theo các quy nh tương ng c a i u l này, Quy ch v t ch c và ho t ng c a trư ng ti u h c chuyên bi t, Quy ch v t ch c và ho t ng c a các trư ng ngoài công l p do B trư ng B Giáo d c và ào t o quy t nh ban hành. i u 8. N i quy trư ng ti u h c Các trư ng ti u h c có trách nhi m căn c vào i u l này và các Quy ch nêu i u 7 c a i u l này ( i v i trư ng chuyên bi t, trư ng ngoài công l p) xây d ng n i quy c a trư ng mình. Chương 2
 4. T CH C VÀ QU N LÝ i u 9. i u ki n thành l p trư ng Trư ng ti u h c ư c xét c p quy t nh thành l p khi: 1. Vi c m trư ng phù h p v i quy ho ch m ng lư i trư ng h c và áp ng yêu c u phát tri n kinh t -xã h i c a a phương; 2. T ch c m trư ng b o m: a. Có cán b qu n lý và giáo viên theo chuNn quy nh t i các i u 18, 19 và 34 c a i u l này; b. Có cơ s v t ch t, trang thi t b t ư c nh ng yêu c u cơ b n quy nh t i Chương VI c a i u l này; c. Có nh ng i u ki n v tài chính theo quy nh c a B Tài chính. i u 10. Th m quy n thành l p trư ng Trư ng ti u h c do Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh thành l p. i u 11. H sơ và th t c thành l p trư ng 1. H sơ xin thành l p trư ng g m: a. ơn xin thành l p trư ng; b. Lu n ch ng kh thi v i nh ng n i dung quy nh t i i u 9 c a i u l này; c. án v t ch c và ho t ng; d. Sơ y u lý l ch c a ngư i d ki n làm hi u trư ng. 2. Th t c xét duy t thành l p trư ng ư c quy nh như sau: a. U ban nhân dân c p xã ( i v i trư ng ti u h c công l p, bán công), t ch c ( i v i trư ng ti u h c dân l p) có trách nhi m l p h sơ theo quy nh t i kho n 1 c a i u này. b. Phòng Giáo d c và ào t o ti p nh n h sơ; ch trì, ph i h p v i các cơ quan và U ban nhân dân c p xã có liên quan t ch c thNm nh v m c phù h p c a vi c m trư ng v i quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương, tính kh thi c a lu n ch ng quy nh t i i u 9 c a i u l này; trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét, quy t nh. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , c p có thNm quy n có trách nhi m thông báo k t qu b ng văn b n cho cơ quan, t ch c xin thành l p trư ng.
 5. i u 12. i u ki n thành l p cơ s giáo d c ti u h c khác Cơ s giáo d c ti u h c khác ư c xét c p quy t nh thành l p khi: 1. Vi c m cơ s giáo d c ti u h c khác phù h p v i yêu c u ph c p giáo d c ti u h c c a a phương; 2. T ch c, cá nhân m cơ s giáo d c ti u h c khác có án v t ch c và ho t ng b o m: a. Có giáo viên theo tiêu chuNn quy nh t i kho n 1 i u 33 c a i u l này; b. Có phòng h c yêu c u v ánh sáng, v sinh, bàn gh h c sinh, bàn gh giáo viên và b ng vi t theo quy nh t i i u 45 c a i u l này; c. ư c m t trư ng ti u h c công l p cùng a bàn c p huy n nh n b o tr và qu n lý vi c th c hi n m c tiêu, chương trình giáo d c, k ho ch d y h c, quy ch ki m tra và ánh giá. i u 13. H sơ và th t c thành l p cơ s giáo d c ti u h c khác 1. H sơ xin thành l p cơ s giáo d c khác g m: a. ơn xin thành l p; b. án v t ch c và ho t ng theo quy nh t i kho n 2 i u 12 c a i u l này; c. Văn b n c a m t trư ng ti u h c công l p cùng a bàn c p huy n nh n trách nhi m b o tr và qu n lý; d. Sơ y u lý l ch c a ngư i d ki n ng u cơ s giáo d c ó. 2. Th t c xét duy t thành l p cơ s giáo d c ti u h c khác: a. T ch c, cá nhân l p h sơ theo quy nh t i kho n 1 c a i u này; b. Phòng Giáo d c và ào t o ti p nh n h sơ; thNm nh tính kh thi c a án t ch c và ho t ng, trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n xem xét, quy t nh; thông báo k t qu b ng văn b n cho t ch c, cá nhân xin thành l p cơ s giáo d c ti u h c khác trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l . i u 14. Sáp nh p, chia, tách, ình ch ho t ng, gi i th trư ng ti u h c, cơ s giáo d c ti u h c khác 1. C p có thNm quy n quy t nh thành l p thì có thNm quy n quy t nh vi c sáp nh p, chia, tách, ình ch ho t ng, gi i th trư ng ti u h c, cơ s giáo d c ti u h c khác; 2. Th t c sáp nh p, chia, tách cơ s giáo d c ti u h c thành l p cơ s giáo d c ti u h c m i tuân theo các quy nh t i i u 11 và i u 13 c a i u l này.
 6. 3. Vi c ình ch ho t ng, gi i th trư ng ti u h c, cơ s giáo d c ti u h c khác tuân theo quy nh chung c a Chính ph . i u 15. L p h c, t h c sinh, kh i l p h c, i m trư ng 1. H c sinh ư c t ch c theo l p h c. M i l p h c có không quá 35 h c sinh. L p h c có l p trư ng, m t ho c hai l p phó do t p th h c sinh b u ra ho c do giáo viên ch nhi m ch nh. Vi c b u ho c ch nh l p trư ng, l p phó ư c th c hi n h ng tháng ho c 2 - 3 tháng trong năm h c theo quy t nh c a giáo viên ch nhi m. S h c sinh trong t ng l p c a trư ng chuyên bi t có quy nh riêng. 2. M i l p h c có m t giáo viên v a làm ch nhi m, v a gi ng d y các môn h c. Tuỳ i u ki n c th c a t ng trư ng, có th phân công giáo viên chuyên trách i v i các môn hát - nh c, m thu t, th d c. 3. M i l p ư c chia thành nhi u t h c sinh. M i t có t trư ng do h c sinh trong t b u ra ho c do giáo viên ch nhi m ch nh và ư c thay i nh kỳ h ng tháng ho c 2 - 3 tháng trong năm h c theo quy t nh c a giáo viên ch nhi m. 4. nh ng trư ng có nhi u l p có th thành l p kh i l p h c ph i h p các ho t ng chung i v i nh ng l p cùng trình . S l p h c t i a trong m t trư ng ti u h c là 30 l p. i v i nh ng trư ng hi n có, n u s l p h c vư t trên 30 l p, hi u trư ng nhà trư ng có trách nhi m ra các bi n pháp t ch c l i trư ng, l p, báo cáo Trư ng Phòng Giáo d c và ào t o trình U ban nhân dân c p huy n xem xét, quy t nh. 4. nh ng vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, trư ng ti u h c có th có nhi u i m trư ng ư c b trí t i nh ng a i m khác nhau trên a bàn xã ho c c m xã, nh m t o i u ki n thu n l i cho h c sinh i h c. T i m i i m trư ng có m t giáo viên ch nhi m l p ng th i m nh n nhi m v ph trách i m trư ng theo s phân công c a hi u trư ng. i u 16. T chuyên môn 1. Giáo viên trư ng ti u h c ư c t ch c thành t chuyên môn theo kh i l p ho c liên kh i l p. T chuyên môn có t trư ng và t m t n hai t phó do hi u trư ng c . 2. T chuyên môn có nh ng nhi m v sau ây: a. Xây d ng k ho ch ho t ng chung c a t , hư ng d n xây d ng và qu n lý k ho ch cá nhân c a t viên theo k ho ch d y h c, phân ph i chương trình và các quy nh khác c a B Giáo d c và ào t o; b. T ch c b i dư ng chuyên môn, nghi p v ; ki m tra, ánh giá ch t lư ng, hi u qu gi ng d y và giáo d c c a giáo viên theo k ho ch c a nhà trư ng; c. xu t vi c khen thư ng, k lu t i v i giáo viên; d. Giúp hi u trư ng ch o các ho t ng giáo d c khác.
 7. 3. T chuyên môn sinh ho t m i tu n m t l n. i u 17. T hành chính - qu n tr Các nhân viên hành chính, qu n tr , tài v , thư vi n, y t , b o v và nhân viên khác ( ư c t ch c thành t hành chính - qu n tr ) giúp hi u trư ng th c hi n các công tác ph c v ho t ng gi ng d y, giáo d c và các ho t ng khác c a trư ng ti u h c. T có t trư ng và m t ho c hai t phó do hi u trư ng c . i u 18. Hi u trư ng 1. Hi u trư ng trư ng ti u h c là ngư i ch u trách nhi m qu n lý các ho t ng c a nhà trư ng, do Ch t ch U ban nhân dân c p huy n b nhi m i v i trư ng công l p, bán công, công nh n i v i trư ng dân l p, theo ngh c a Trư ng Phòng Giáo d c và ào t o . Hi u trư ng trư ng ti u h c ư c b nhi m theo nhi m kỳ 5 năm và không quá 2 nhi m kỳ liên t c t i cùng m t trư ng. 2. Hi u trư ng trư ng ti u h c ph i là giáo viên có th i gian d y h c ít nh t 5 năm (không k th i gian t p s ) b c ti u h c ho c b c h c cao hơn và ư c tín nhi m v chính tr , o c và chuyên môn, có năng l c qu n lý trư ng h c, có s c kho . 3. Hi u trư ng trư ng ti u h c có nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: a. Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch năm h c; b. T ch c b máy c a trư ng; thành l p và c t trư ng các t chuyên môn, t hành chính - qu n tr ; thành l p và c ch t ch các h i ng trong nhà trư ng; c. Phân công, qu n lý, ki m tra công tác c a giáo viên, nhân viên; ngh v i Trư ng Phòng Giáo d c và ào t o v quy t nh tuy n d ng, thuyên chuy n, b t giáo viên, nhân viên c a trư ng; khen thư ng, thi hành k lu t i v i giáo viên, nhân viên theo quy nh c a Nhà nư c; d. Qu n lý hành chính, tài chính, tài s n c a nhà trư ng; . T ch c th c hi n Quy ch dân ch trong nhà trư ng; e. Qu n lý h c sinh và các ho t ng c a h c sinh do nhà trư ng t ch c; nh n h c sinh vào h c, gi i thi u h c sinh chuy n trư ng; quy t nh khen thư ng, k lu t h c sinh; xét duy t k t qu ánh giá, x p lo i h c sinh, danh sách h c sinh lên l p, l i l p, danh sách h c sinh ư c d thi t t nghi p ti u h c; g. ư c d các l p b i dư ng v chính tr , chuyên môn và nghi p v qu n lý trư ng h c; ư c hư ng các quy n l i c a hi u trư ng theo quy nh. i u 19. Phó hi u trư ng
 8. 1. Phó hi u trư ng là ngư i giúp vi c cho hi u trư ng. M i trư ng ti u h c có t m t n hai phó hi u trư ng do Ch t ch U ban nhân dân c p huy n b nhi m, công nh n theo ngh c a Trư ng Phòng Giáo d c và ào t o và c a hi u trư ng. 2. Phó hi u trư ng ph i là giáo viên có th i gian d y h c ít nh t là 3 năm (không k th i gian t p s ) b c ti u h c ho c b c h c cao hơn, ư c tín nhi m v chính tr , o c, chuyên môn, có năng l c qu n lý trư ng h c, có s c kho . 3. Phó hi u trư ng có nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: a. Th c hi n và ch u trách nhi m trư c hi u trư ng v nh ng vi c ư c phân công; b. Cùng hi u trư ng ch u trách nhi m trư c c p trên v các ho t ng có liên quan c a nhà trư ng; c. Thay m t hi u trư ng i u hành ho t ng c a nhà trư ng khi ư c u quy n. d. ư c d các l p b i dư ng v chính tr , chuyên môn và nghi p v qu n lý trư ng h c; ư c hư ng các quy n l i c a phó hi u trư ng theo quy nh. i u 20. Giáo viên t ng ph trách i Thi u niên ti n phong H Chí Minh và Sao Nhi ng H Chí Minh M i trư ng ti u h c có m t giáo viên t ng ph trách i Thi u niên Ti n phong H Chí Minh và Sao Nhi ng H Chí Minh (Sau ây g i là giáo viên t ng ph trách i). Giáo viên t ng ph trách i có th là chuyên trách ho c kiêm nhi m, có trách nhi m ph i h p v i nhà trư ng t ch c và qu n lý các ho t ng c a i và các ho t ng giáo d c ngoài gi lên l p. Trư ng Phòng Giáo d c và ào t o b nhi m, công nh n giáo viên t ng ph trách i theo ngh c a hi u trư ng trư ng ti u h c, i u 21. H i ng giáo d c 1. H i ng giáo d c là t ch c tư v n cho hi u trư ng, do hi u trư ng thành l p vào u m i năm h c và làm Ch t ch. Thành viên c a H i ng g m: các phó hi u trư ng, bí thư chi b ng, ch t ch Công oàn giáo d c, bí thư oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, giáo viên t ng ph trách i, các t trư ng chuyên môn, m t s giáo viên lâu năm có kinh nghi m gi ng d y và giáo d c và trư ng ban i di n cha m h c sinh trư ng. Khi c n thi t, hi u trư ng có th m i i di n chính quy n và oàn th a phương tham d các cu c h p c a H i ng giáo d c. 2. H i ng giáo d c tư v n cho hi u trư ng trong vi c xây d ng k ho ch gi ng d y và giáo d c; ánh giá tình hình th c hi n k ho ch c a trư ng; xem xét và l p danh sách h c sinh ư c ngh h c trư c tu i ho c h c vư t l p; t ng k t kinh nghi m, sáng ki n c a giáo viên; xu t các bi n pháp c i ti n công tác c a trư ng. 3. H i ng giáo d c h p ít nh t m i h c kỳ m t l n.
 9. i u 22. Các H i ng khác trong trư ng 1. H i ng thi ua và khen thư ng do hi u trư ng thành l p vào u m i năm h c và làm ch t ch. Các thành viên c a H i ng g m: phó hi u trư ng, bí thư Chi b ng, ch t ch Công oàn giáo d c, bí thư oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, giáo viên t ng ph trách i, các giáo viên ch nhi m. H i ng thi ua và khen thư ng giúp hi u trư ng t ch c phong trào thi ua h c t p, ngh danh sách h c sinh ư c khen thư ng. H i ng thi ua khen thư ng h p vào cu i m i h c kỳ. 2. Ngoài H i ng nêu trên, khi c n thi t hi u trư ng có th thành l p các h i ng tư v n khác. Nhi m v , thành ph n và th i gian ho t ng c a các h i ng này do hi u trư ng quy t nh. i u 23. T ch c ng và oàn th trong trư ng ti u h c 1. T ch c ng trong trư ng ti u h c lãnh o nhà trư ng và ho t ng trong khuôn kh Hi n pháp và pháp lu t. 2. Công oàn giáo d c, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, i Thi u niên ti n phong H Chí Minh, Sao Nhi ng H Chí Minh và các t ch c xã h i khác ho t ng trong trư ng ti u h c theo quy nh c a pháp lu t, nh m giúp nhà trư ng trong vi c th c hi n m c tiêu, nguyên lý giáo d c. i u 24. Qu n lý tài s n, tài chính 1. Vi c qu n lý tài s n c a nhà trư ng ph i tuân theo các quy nh c a Nhà nư c. M i thành viên trong trư ng có trách nhi m gi gìn, b o v tài s n nhà trư ng. 2. Vi c qu n lý thu, chi t các ngu n tài chính c a nhà trư ng ph i tuân theo các quy nh v k toán, th ng kê, báo cáo nh kỳ c a B Tài chính và Liên B Giáo d c và ào t o và Tài chính. Chương 3 CÁC HO T NG GIÁO D C i u 25. Chương trình giáo d c, k ho ch d y h c 1. Trư ng ti u h c th c hi n chương trình giáo d c, k ho ch d y h c do B trư ng B Giáo d c và ào t o quy t nh ban hành. 2. Trư ng ti u h c th c hi n th i gian h c t p theo biên ch năm h c do B Giáo d c và ào t o quy nh cho m i năm h c. 3. Căn c vào k ho ch d y h c và biên ch năm h c, trư ng ti u h c xây d ng th i khoá bi u cho trư ng mình. Th i khoá bi u ph i n nh, phù h p v i tâm sinh lý l a tu i, b o m quy n l i h c t p c a h c sinh.
 10. Trư ng ti u h c t ch c d y h c 2 bu i/ngày ư c th c hi n theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. Vi c cho h c sinh toàn trư ng t m th i ngh h c vì nh ng lý do c bi t không ư c quy nh trong biên ch năm h c ph i ư c Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh trên cơ s ngh c a Trư ng Phòng Giáo d c và ào t o. i u 26. Sách giáo khoa và tài li u tham kh o 1. Sách giáo khoa ti u h c bao g m sách bài h c và sách bài t p theo danh m c ư c B Giáo d c và ào t o quy nh s d ng chính th c, n nh, th ng nh t trong gi ng d y, h c t p trư ng ti u h c và các cơ s giáo d c ti u h c khác. 2. B Giáo d c và ào t o quy nh danh m c các tài li u tham kh o ư c phép s d ng trong trư ng ti u h c. M i t ch c, cá nhân không ư c ép bu c h c sinh mua b t c lo i tài li u tham kh o nào. i u 27. Các ho t ng giáo d c 1. Ho t ng giáo d c trên l p ư c ti n hành thông qua vi c d y và h c các môn h c b t bu c và t ch n do B Giáo d c và ào t o quy nh. 2. Ho t ng giáo d c ngoài gi lên l p do nhà trư ng ph i h p v i các l c lư ng giáo d c ngoài nhà trư ng t ch c, bao g m ho t ng ngo i khoá v khoa h c, văn h c, ngh thu t, th d c - th thao nh m phát tri n năng l c toàn di n c a h c sinh và b i dư ng h c sinh có năng khi u; các ho t ng vui chơi, tham quan, du l ch, giao lưu văn hoá; các ho t ng b o v thiên nhiên, môi trư ng; các ho t ng lao ng công ích; các ho t ng xã h i; các ho t ng t thi n phù h p v i c i m tâm sinh lý l a tu i h c sinh ti u h c. i u 28. H th ng s sách theo dõi ho t ng giáo d c trong trư ng H th ng s sách theo dõi ho t ng giáo d c trong trư ng g m: i v i nhà trư ng: -S ăng b ; - S theo dõi Ph c p giáo d c ti u h c; - S ngh quy t c a nhà trư ng; - S k ho ch công tác; - S ki m tra, ánh giá giáo viên v công tác chuyên môn; - S g i tên và ghi i m; - H c b c a h c sinh;
 11. - S khen thư ng, k lu t h c sinh; - S qu n lý tài s n, cơ s v t ch t, tài chính; - S lưu tr các văn b n, công văn. 2. i v i giáo viên: - S ch nhi m; - S ghi chép t ng h p; - S d gi thăm l p; - Bài so n. i u 29. ánh giá h c sinh 1. Trong quá trình h c t p và rèn luy n h c sinh thư ng xuyên ư c ánh giá, nh n xét theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 2. Vi c ánh giá h c sinh ph i ư c th c hi n công khai, công b ng, khách quan, chính xác và toàn di n. 3. các cơ s giáo d c ti u h c khác, vào cu i m i h c kỳ và cu i năm h c, trư ng ti u h c ư c giao trách nhi m qu n lý cơ s giáo d c ó t ch c ki m tra, ánh giá ch t lư ng giáo d c h c sinh và xác nh n k t qu vào h c b c a m i h c sinh. 4. H c sinh ti u h c thu c m i lo i hình trư ng, l p, n u có i u ki n quy nh c a B Giáo d c và ào t o u có th tham d các kỳ thi h c sinh gi i l p 5 a phương. 5. H c sinh c a m i lo i hình trư ng, l p ã h c h t chương trình ti u h c, có i u ki n theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o, ư c d thi t t nghi p ti u h c và n u trúng tuy n ư c c p b ng t t nghi p ti u h c. 6. Vi c ra ki m tra, thi ph i căn c vào các yêu c u v n i dung và phương pháp ư c th hi n trong chương trình giáo d c ti u h c và ư c c th hoá trong sách giáo khoa. N i dung các thi t t nghi p ti u h c ch gi i h n chương trình giáo d c c a l p năm. i u 30. Gi gìn và phát huy truy n th ng nhà trư ng 1. M i trư ng ti u h c có m t phòng truy n th ng nh m lưu gi nh ng tài li u, hi n v t có liên quan t i vi c thành l p và phát tri n c a nhà trư ng. Phòng truy n th ng là nơi giáo d c truy n th ng, tinh th n oàn k t c a giáo viên, nhân viên và h c sinh c a trư ng.
 12. 2. M i trư ng ti u h c có th ch n m t ngày trong năm làm ngày truy n th ng c a trư ng mình và l y ngày truy n th ng ó t ch c H i trư ng hàng năm ho c m t s năm. 3. H c sinh cũ c a trư ng ti u h c có th thành l p ban liên l c gi gìn và phát huy truy n th ng t t p c a nhà trư ng; huy ng các ngu n l c giúp nhà trư ng trong vi c th c hi n m c tiêu, nguyên lý giáo d c. Chương 4 GIÁO VIÊN i u 31. Giáo viên trư ng ti u h c Giáo viên trư ng ti u h c là ngư i làm nhi m v gi ng d y, giáo d c trong nhà trư ng, g m: hi u trư ng, các phó hi u trư ng, giáo viên d y các môn h c, giáo viên t ng ph trách i. i u 32. Nhi m v c a giáo viên 1. Giáo viên d y các môn h c Giáo viên d y các môn h c trư ng ti u h c có nh ng nhi m v sau ây: a. Gi ng d y và giáo d c theo úng chương trình giáo d c, k ho ch d y h c; so n bài, ki m tra, ánh giá úng quy nh; lên l p úng gi , không tuỳ ti n b gi , b bu i h c, m b o ch t lư ng và hi u qu gi ng d y; qu n lý h c sinh trong các ho t ng giáo d c do nhà trư ng t ch c; tham gia các ho t ng c a t chuyên môn; b. Tham gia công tác ph c p giáo d c ti u h c a phương; c. Rèn luy n o c, h c t p văn hoá, b i dư ng chuyên môn nghi p v nâng cao ch t lư ng và hi u qu gi ng d y và giáo d c; d. Th c hi n nghĩa v công dân, các quy nh c a pháp lu t, các quy t nh c a hi u trư ng; nh n nhi m v do hi u trư ng phân công, ch u s ki m tra c a hi u trư ng và c a các c p qu n lý giáo d c; . Gi gìn phNm ch t, danh d , uy tín c a nhà giáo; gương m u trư c h c sinh, thương yêu, tôn tr ng h c sinh, i x công b ng v i h c sinh; b o v các quy n và l i ích chính áng c a h c sinh; oàn k t, giúp các b n ng nghi p; e. Ch ng ph i h p v i i Thi u niên ti n phong H Chí Minh, Sao Nhi ng H Chí Minh, v i gia ình h c sinh và các t ch c xã h i có liên quan trong ho t ng gi ng d y và giáo d c; g. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Giáo viên t ng ph trách i
 13. Giáo viên t ng ph trách i là giáo viên ti u h c ư c b i dư ng v công tác i Thi u niên ti n phong H Chí Minh, Sao Nhi ng H Chí Minh; có nhi m v t ch c các ho t ng c a i Thi u niên và Sao Nhi ng nhà trư ng. i u 33. Quy n c a giáo viên Giáo viên ti u h c có nh ng quy n sau ây: 1. ư c nhà trư ng t o i u ki n th c hi n nhi m v gi ng d y và giáo d c h c sinh; 2. ư c hư ng m i quy n l i v v t ch t và tinh th n và ư c chăm sóc, b o v s c kho theo ch , chính sách quy nh i v i nhà giáo; 3. ư c tr c ti p ho c thông qua t ch c c a mình tham gia qu n lý nhà trư ng; 4. ư c hư ng nguyên lương và ph c p theo quy nh khi ư c c ih c nâng cao trình chuyên môn nghi p v ; 5. Th c hi n các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 34. Trình chu n ư c ào t o 1. Giáo viên ti u h c ph i t trình chuNn trung h c sư ph m 9 +3 i v i vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, trung h c sư ph m 12 + 2 i v i vùng còn l i. 2. Giáo viên ti u h c chưa t trình chuNn quy nh t i kho n 1 i u này ph i ư c nhà trư ng, các cơ quan qu n lý giáo d c t o i u ki n h c t p, b i dư ng t trình chuNn. 3. Giáo viên ti u h c có trình trên chuNn ư c t o i u ki n phát huy tác d ng c a mình trong gi ng d y và giáo d c. 4. Ngư i t t nghi p trư ng trung h c chuyên nghi p, cao ng, i h c chưa qua ào t o sư ph m mu n tr thành giáo viên ti u h c ph i ư c b i dư ng v nghi p v sư ph m ti u h c t i các trư ng, khoa sư ph m . i u 35. Hành vi, ngôn ng ng x , trang ph c c a giáo viên 1. Hành vi, ngôn ng ng x c a giáo viên ph i m u m c, có tác d ng giáo d c i v i h c sinh. 2. Trang ph c c a giáo viên ph i ch nh t , gi n d , phù h p v i các ho t ng sư ph m, theo quy nh c a Chính ph v trang ph c c a cán b , công ch c nhà nư c. nh ng nơi có i u ki n, giáo viên có th m c ng ph c h ng ngày khi t i trư ng ho c m t s ngày nh t nh trong tu n, trong tháng theo quy t nh c a hi u trư ng trên cơ s ngh c a H i ng giáo d c nhà trư ng.
 14. i u 36. Các hành vi b c m i v i giáo viên Giáo viên không ư c có nh ng hành vi sau ây: 1. Xúc ph m danh d , nhân phNm, xâm ph m thân th c a h c sinh và ng nghi p; 2. Gian l n trong tuy n sinh, thi c và c ý ánh giá sai k t qu h c t p, rèn luy n c a h c sinh; 3. Vi ph m quy nh d y thêm ngoài gi c a B Giáo d c và ào t o, U ban nhân dân c p t nh, S Giáo d c và ào t o; 4. Hút thu c, u ng rư u, bia khi lên l p và khi tham giá các ho t ng giáo d c nhà trư ng. i u 37. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. Giáo viên có thành tích s ư c khen thư ng, ư c t ng danh hi u thi ua và các danh hi u cao quý khác. 2. Giáo viên ph m khuy t i m thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m b x lý theo quy nh v x ph t hành chính trong lĩnh v c giáo d c. Chương 5 H C SINH i u 38. Tu i h c sinh ti u h c 1. Tu i c a h c sinh ti u h c là t 6 n 14 tu i. Tu i vào h c l p m t là 6 tu i 2. Tr em có th l c t t và phát tri n s m v trí tu có th h c trư c tu i ho c h c vư t l p n u ư c Giám c S Giáo d c và ào t o cho phép trên cơ s ngh c a H i ng giáo d c nhà trư ng căn c vào hư ng d n c a B Giáo d c và ào t o. S năm h c trư c tu i và vư t l p trong c b c ti u h c không ư c quá m t năm. Trư ng h p h c trư c tu i và vư t l p quá m t năm h c trong c b c h c ph i ư c B trư ng B Giáo d c và ào t o duy t. 3. Tr em nh ng vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, tr em b khuy t t t, tr em kém phát tri n v th l c và trí tu , tr em b thi t thòi, h c sinh nư c ngoài v nư c có th vào h c l p m t tu i cao hơn tu i quy nh kho n 1 c a i u này theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. i u 39. Nhi m v c a h c sinh ti u h c H c sinh ti u h c có nh ng nhi m v sau ây: 1. Kính tr ng th y giáo, cô giáo, nhân viên nhà trư ng; oàn k t, giúp b n bè; phát huy truy n th ng t t p c a nhà trư ng; th c hi n i u l , n i quy nhà trư ng; ch p hành các quy t c tr t t , an toàn xã h i;
 15. 2. Chăm ch h c t p, hoàn thành m i nhi m v h c t p và rèn luy n theo yêu c u c a thày giáo, cô giáo, c a nhà trư ng; 3. Chăm lo rèn luy n thân th , gi gìn v sinh cá nhân, gi gìn và b o v môi trư ng; 4. Tham gia các ho t ng t p th c a trư ng, c a l p, c a i Thi u niên ti n phong H Chí Minh, Sao Nhi ng H Chí Minh; gi gìn, b o v tài s n c a nhà trư ng; giúp gia ình, tham gia lao ng công ích và công tác xã h i phù h p v i l a tu i. i u 40. Quy n c a h c sinh ti u h c H c sinh ti u h c có nh ng quy n sau ây: 1. ư c vào h c m t trư ng ti u h c thu c xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã) nơi cư trú; ư c ch n trư ng ngoài nơi cư trú n u trư ng ó có kh năng ti p nh n; ư c chuy n trư ng khi có lý do chính áng; H c sinh các cơ s giáo d c ti u h c khác ư c ti p t c h c t p m t trư ng ti u h c n u có y h sơ h p l . 2. ư c bình ng trong vi c hư ng th giáo d c toàn di n; ư c b o m nh ng i u ki n t i thi u v th i gian, cơ s v t ch t, v sinh, an toàn h c t p l p và t h c nhà; ư c cung c p thông tin v vi c h c t p c a mình; ư c s d ng trang thi t b , phương ti n ph c v các ho t ng h c t p, văn hoá, th d c -th thao c a nhà trư ng theo quy nh; 3. ư c tôn tr ng và b o v , ư c i x bình ng, dân ch ; ư c quy n khi u n i v i nhà trư ng và các c p qu n lý giáo d c v nh ng quy t nh i v i b n thân mình; 4. ư c tham gia các ho t ng nh m phát tri n năng khi u v các môn h c, v th d c, th thao, ngh thu t do nhà trư ng t ch c n u có i u ki n theo quy nh; 5. ư c nh n h c b ng ho c nh ng kho n tr c p khác theo quy nh i v i nh ng h c sinh ư c hư ng chính sách xã h i, nh ng h c sinh quá khó khăn v i s ng và nh ng h c sinh có năng l c c bi t; 6. ư c hư ng các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 41. Hành vi, ngôn ng ng x , trang ph c c a h c sinh ti u h c 1. Hành vi, ngôn ng ng x c a h c sinh ti u h c ph i có văn hoá, phù h p v i o c và l i s ng c a l a tu i h c sinh ti u h c. 2. Trang ph c c a h c sinh ph i s ch s , g n gàng, gi n d thích h p v i tu i và thu n ti n cho vi c h c t p và sinh ho t nhà trư ng. Khi i h c, h c sinh không ư c bôi son, ánh ph n; sơn móng tay, móng chân, eo trang s c. i u 42. Các hành vi b c m i v i h c sinh
 16. H c sinh không ư c có nh ng hành vi sau ây: 1. Vô l , xúc ph m nhân phNm, danh d , xâm ph m thân th giáo viên, nhân viên nhà trư ng ; 2. Gian l n trong khi thi và ki m tra ; 3. ánh b c; v n chuy n, tàng tr , s d ng ma tuý, vũ khí, ch t n , ch t gây cháy, các lo i ch t c h i; lưu hành văn hoá phNm i tru ; 4. ánh nhau, gây r i tr t t , an ninh trong nhà trư ng và ngoài xã h i; 5. Hút thu c, u ng rư u, bia. i u 43. Khen thư ng và k lu t 1. H c sinh có thành tích trong h c t p và rèn luy n ư c nhà trư ng và các c p qu n lý giáo d c khen thư ng theo các hình th c: - Khen trư c l p sau m i tháng; - T ng danh hi u và ph n thư ng h c sinh tiên ti n, h c sinh xu t s c; - C p gi y ch ng nh n, b ng khen n u t k t qu trong các kỳ thi h c sinh gi i; - Các hình th c khen thư ng khác. 2. H c sinh ph m khuy t i m trong quá trình h c t p và rèn luy n có th ư c khuyên răn ho c trách ph t theo các hình th c: - Phê bình trư c l p; - Khi n trách có thông báo v i gia ình. Chương VI Cơ s v t ch t và thi t b i u 44: Trư ng h c 1. a i m a i m t trư ng ph i b o m các yêu c u sau ây: a. dài ư ng i c a h c sinh n trư ng ho c i m trư ng trong kho ng1-2 km; riêng i v i vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn không quá 3 km. N u dài ư ng i c a h c sinh n trư ng vư t quá quy nh trên, nhà trư ng c n tho thu n v i cha m h c sinh có bi n pháp ưa h c sinh n trư ng và ón h c sinh v nhà thu n ti n, an toàn.
 17. b. Môi trư ng xung quanh không tác ng x u t i vi c gi ng d y, h c t p và an toàn c a thày và trò. 2. Di n tích m t b ng Di n tích m t b ng xây d ng trư ng ư c xác nh trên cơ s s l p, s h c sinh và c i m vùng v i bình quân t i thi u là 10 m 2/1 h c sinh i v i khu v c nông thôn, mi n núi và 6 m 2/1 h c sinh i v i khu v c thành ph , th xã. M u thi t k trư ng ti u h c th c hi n theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o cho t ng vùng. 3. Khuôn viên c a trư ng ph i có hàng rào b o v (tư ng xây ho c hàng rào cây xanh) cao t i thi u 1,5 m. C ng trư ng và hàng rào b o v ph i b o m yêu c u an toàn, thNm m . T i c ng chính c a trư ng ph i có bi n trư ng ghi b ng ch to, trang nhã, d c, theo n i dung: - Góc trên bên trái Dòng th nh t: U ban nhân dân huy n (tên c a huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh) Dòng th hai: Phòng Giáo d c và ào t o. - gi a: Ghi tên trư ng theo quy nh t i kho n 1 i u 5 c a i u l này. - Dư i cùng ghi a ch , s i n tho i c a trư ng (n u có). 4. Cơ c u kh i công trình a. Kh i phòng h c: s phòng h c ư c xây d ng tương ng v i s l p h c c a trư ng. b. Kh i phòng ph c v h c t p: - Phòng giáo d c rèn luy n th ch t; - Phòng giáo d c ngh thu t ho c nhà a năng; - Thư vi n: kho sách, phòng c cho h c sinh, phòng c cho giáo viên ; - Phòng thi t b giáo d c; - Phòng ho t ng i. c. Kh i phòng Hành chính qu n tr - Phòng hi u trư ng ( i v i nh ng trư ng có quy mô l n c n thêm phòng phó hi u trư ng); - Phòng giáo viên;
 18. - Văn phòng; - Phòng y t h c ư ng; - Kho; - Phòng thư ng tr c, b o v g n c ng trư ng. d. Khu t làm sân chơi, bãi t p không dư i 30 % di n tích m t b ng c a trư ng. Sân chơi ph i b ng ph ng, có tr ng hoa và cây bóng mát. Bãi t p th d c có h nh y cao, nh y xa úng tiêu chuNn và b o m an toàn cho h c sinh. . Khu v sinh, khu ch a rác và h th ng c p thoát nư c theo quy nh chung c a B Giáo d c và ào t o v v sinh trư ng ti u h c. e. Khu xe cho h c sinh, giáo viên và nhân viên. 5. i v i nh ng trư ng hi n có, n u chưa b o m các yêu c u theo quy nh t i i u này, thì hi u trư ng nhà trư ng có nhi m v xây d ng k ho ch c i t o trư ng, l p, báo cáo trư ng Phòng Giáo d c và ào t o trình Ch t ch U ban nhân dân c p huy n gi i quy t. i u 45. Phòng h c 1. Phòng h c ph i b o m ánh sáng, thoáng mát v mùa hè, m áp v mùa ông; m b o an toàn cho giáo viên và h c sinh, úng quy cách theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o v v sinh trư ng ti u h c. 2. Trong phòng h c có các thi t b sau ây: - Bàn gh h c sinh theo kích c phù h p v i l a tu i c a t ng l p ( m b o 1 h c sinh/1 ch ng i) ; - 01 bàn, 01 gh t a cho giáo viên; - B ng vi t; - B c gi ng và b c kê bàn gh c a giáo viên; - Có h th ng èn và h th ng qu t ( i v i nh ng trư ng ã có i n lư i); - Có h th ng t tư ng ( i v i nh ng trư ng có i u ki n); Các thi t b ph i b o m tiêu chuNn k thu t và yêu c u s p t theo quy nh v v sinh trư ng ti u h c. i u 46. Thư vi n 1. Thư vi n trư ng ti u h c ph c v cho vi c gi ng d y và h c t p c a giáo viên và h c sinh; t ch c cho h c sinh, theo t ng lo i i tư ng, ư c thuê, mư n sách giáo
 19. khoa, góp ph n b o m t t c h c sinh u có sách giáo khoa h c t p; t ch c t sách lưu ng ưa n các i m trư ng. 2. M i trư ng ti u h c có m t thư vi n g m: kho sách, phòng c cho h c sinh, phòng c cho giáo viên; v i các phương ti n, thi t b c n thi t như t , giá (k ) sách, h p thư m c, bàn gh . i u 47. Thi t b giáo d c 1. Trư ng ti u h c ph i ư c trang b thi t b giáo d c; ph i t ch c qu n lý và s d ng có hi u qu thi t b giáo d c trong gi ng d y và h c t p theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 2. Giáo viên có trách nhi m s d ng thi t b giáo d c theo úng các yêu c u v n i dung và phương pháp ư c quy nh trong chương trình giáo d c. Chương 7 NHÀ TRƯ NG GIA ÌNH XÃ H I i u 48. Trách nhi m c a nhà trư ng v i gia ình và Ban i di n cha m h c sinh 1. Nhà trư ng ph i ch ng ph i h p thư ng xuyên và ch t ch v i gia ình và Ban i di n cha m h c sinh, xây d ng môi trư ng giáo d c th ng nh t nh m th c hi n m c tiêu, nguyên lý giáo d c. 2. Ban i di n cha m h c sinh là t ch c do cha, m , ngư i giám h c a h c sinh trư ng ti u h c c ra thay m t cho cha, m , ngư i giám h h c sinh gi i quy t các m i quan h gi a nhà trư ng và gia ình nh m nâng cao ch t lư ng và hi u qu giáo d c. 3. Trư ng ti u h c có Ban i di n cha m h c sinh c a t ng l p và Ban i di n cha m h c sinh c a toàn trư ng: a. Ban i di n cha m h c sinh c a l p, g m t 3 n 5 thành viên, có nhi m v ph i h p v i giáo viên ch nhi m l p ng viên các gia ình th c hi n trách nhi m và quy n c a mình i v i vi c h c t p, rèn luy n c a con em; b. Ban i di n cha m h c sinh c a trư ng, g m t 5 n 9 thành viên do các ban i di n cha m h c sinh l p c ra, có nhi m v ph i h p v i H i ng giáo d c trư ng, H i ng giáo d c c p xã góp ph n th c hi n các quan h ph i h p quy nh t i i u 49 c a i u l này. Trư ng ban i di n cha m h c sinh c a trư ng là thành viên c a H i ng giáo d c trư ng. i u 49. Quan h gi a nhà trư ng, gia ình và xã h i Nhà trư ng ph i ch ng ph i h p v i H i ng giáo d c c p xã, ban i di n cha m h c sinh trư ng, các t ch c chính tr xã h i và cá nhân có tâm huy t v i s nghi p giáo d c tr em trong c ng ng, nh m:
 20. - Th ng nh t quan i m, n i dung, phương pháp giáo d c gi a nhà trư ng, gia ình và xã h i; - Huy ng m i l c lư ng c a c ng ng chăm lo s nghi p giáo d c, xây d ng phong trào h c t p và môi trư ng giáo d c lành m nh, góp ph n xây d ng cơ s v t ch t, thi t b giáo d c c a nhà trư ng.
Đồng bộ tài khoản