Quyết định số 22/2000/QĐ-BVGCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 22/2000/QĐ-BVGCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2000/QĐ-BVGCP về việc không phụ thu phân Urê nhập khẩu do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2000/QĐ-BVGCP

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. BAN V T GIÁ CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 22/2000/QĐ-BVGCP Hà N i, ngày 28 tháng 04 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C KHÔNG PH THU PHÂN URÊ NH P KH U TRƯ NG BAN BAN V T GIÁ CHÍNH PH Căn c Ngh đ nh s 01/CP ngày 5-1-1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ban V t Giá Chính ph ; Căn c Quy t đ nh s 195/1999/QĐ-TTg ngày 27/9/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c l p, s d ng và qu n lý Qu h tr xu t kh u; Căn c ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chinh ph t i công văn s 407/CP-NN ngày 27/4/2000 v vi c ph thu phân bón Urê nh p kh u; QUY T Đ NH: Đi u 1: Không th c hi n vi c ph thu phân bón Urê nh p kh u t i Quy t đ nh s 793/CP-KTTH ngày 14/7/1998 c a Chính ph và Quy t đ nh s 62/1998/QĐ/VGCP ngày 18/7/1998 c a Ban V t giá Chính ph . Riêng phân NPK nh p kh u v n th c hi n theo 2 Quy t đ nh trên. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành đ i v i lư ng Urê nh p kh u có đăng ký t khai hàng nh p kh u sau 0 gi ngày 01 tháng 05 năm 2000. Nh ng lô hàng phân bón Urê đã đăng ký t khai hàng nh p kh u và H i quan đã thông báo m c n p ph thu trư c 0 gi ngày 01/05/2000 các doanh nghi p nh p kh u v n ph i n p ph thu theo m c H i quan đã thông báo./. TRƯ NG BAN BAN V T GIÁ Nơi nh n: CHÍNH PH -VP Chính ph . -B Tài chính. -B K ho ch &ĐT, B NN-PTNT. -B Thương m i, B Công nghi p. -T ng c c H i quan. -H i quan các Tp. HCM, H i phòng. -Đà N ng, Quy Nhơn, Nha trang. Nguy n Ng c Tu n -Lưu: +V NLTS (5b) + V TH, Ban T.Tra + Vp-BVGCP (A+B)
Đồng bộ tài khoản