Quyết định số 22/2001/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 22/2001/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2001/QĐ-BVHTT về việc sửa đổi Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2001/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG TIN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2001/Q -BVHTT Hà N i, ngày 13 tháng 4 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B VĂN HÓA THÔNG TIN S 22/2001/Q -BVHTT NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2001 V VI C S A I DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T H T HI U L C B TRƯ NG B VĂN HÓA- THÔNG TIN Căn c Ngh nh s 81/CP ngày 08/11/1993 c a Chính ph qui nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Văn hóa-Thông tin; Căn c Quy t nh s 355 /TTG ngày 28/5/1997 c a Th tư ng Chính ph v t ng rà soát văn b n quy ph m pháp lu t; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch B Văn hóa Thông tin; QUY T NNH i u 1: S a i danh m c 461 văn b n quy ph m pháp lu t h t hi u l c công b kèm theo Quy t nh s 34/2000/Q -BVHTT ngày 20 /12/2000 c a B trư ng B Văn hóa-Thông tin, lo i 06 văn b n sau ây ra kh i danh m c ã công b h t hi u l c. 1/ Quy t nh s 541 TC/Q ngày 13/12/1988 c a B Thông tin v ch c năng, nhi m v , quy n h n c a V Báo chí ( s th t 325 trong Danh m c văn b n ã công b kèm theo quy t nh 34/2000/Q -BVHTT). 2/ Quy t nh s 587 Q ngày 15/8/1990 c a B Văn hóa -Thông tin - Th thao - Du l ch v ch c năng, nhi m v quy n h n và t ch c b máy c a V ào t o (s th t 386 trong Danh m c văn b n ã công b kèm theo quy t nh s 34/2000/Q - BVHTT) 3/ Quy t nh s 600/Q ngày 20 tháng 8 năm 1990 c a B Văn hóa Thông tin - Th thao- Du l ch v ch c năng, nhi m v quy n h n c a V Tài chính k toàn ( s th t 390 trong Danh m c văn b n ã công b kèm theo quy t nh 34/2000/Q -BVHTT). 4/ Quy t nh s 601/Q ngày 20/8/1990 c a B Văn hóa Thông tin - Th thao Du l ch v ch c năng, nhi m v , quy n h n c a V K ho ch (s th t 391 trong Danh m c văn b n ã công b kèm theo quy t nh 34/2000/Q -BVHTT). 5/ Thông tư s 67/TC-TT ngày 12/10/1995 c a B Văn hóa Thông tin hư ng d n ch ph c p ch c v lãnh o nhà hát, oàn ngh thu t (s th t 460 trong Danh m c văn b n ã công b kèm theo quy t nh 34/2000/Q -BVHTT).
  2. 6/ Thông tư s 46/TC-TT ngày 17/6/1997 c a B Văn hóa-Thông tin hư ng d n th c hi n ch ph c p n ng nh c, c h i nguy hi m c a ngành văn hóa-Thông tin (s th t 461 trong Danh m c văn b n ã công b kèm theo quy t nh 34/2000/Q - BVHTT). Sáu văn b n lo i ra kh i Danh m c văn b n ã công b h t hi u l c trên ây v n còn hi u l c áp d ng. i u 2: Các ông Chánh Văn phòng B , V tr ơng V Pháp ch , Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Lưu Tr n Tiêu ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản