Quyết định số 22/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
68
lượt xem
6
download

Quyết định số 22/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giao thông vận tải" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 22/2005/Q -BGTVT Hà N i , Ngày 30 tháng 03 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K NI M CHƯƠNG "VÌ S NGHI P GIAO THÔNG V N T I" B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Thi ua - Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a Chánh Văn phòng B Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành K ni m chương "Vì s nghi p Giao thông v n t i" ghi nh n công lao c a các cá nhân ã có nhi u óng góp cho s nghi p Giao thông v n t i Vi t Nam. i u 2. Vi c xét t ng K ni m chương "Vì s nghi p Giao thông v n t i" ư c th c hi n theo Quy ch xét t ng K ni m chương "Vì s nghi p Giao thông v n t i" do B trư ng B Giao thông v n t i ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 3. K ni m chương "Vì s nghi p Giao thông v n t i" có giá tr như Huy chương "Vì s nghi p Giao thông v n t i" ban hành kèm theo Quy t nh s 3069/TCCB-L ngày 06 tháng 06 năm 1995 c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 3069/TCCB-L ngày 06 tháng 06 năm 1995 c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 5. Các thành viên H i ng Thi ua - Khen thư ng B Giao thông v n t i, Th trư ng các cơ quan, t ch c, cá nhân thu c B Giao thông v n t i và cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG ào ình Bình QUY CH XÉT T NG K NI M CHƯƠNG "VÌ S NGHI P GIAO THÔNG V N T I" (Ban hành kèm theo Quy t nh s 22/2005/Q -BGTVT ngày 30/03/2005 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Nguyên t c xét t ng K ni m chương "Vì s nghi p Giao thông v n t i" 1. K ni m chương "Vì s nghi p Giao thông v n t i" (sau ây g i chung là "K ni m chương") là hình th c khen thư ng c a B trư ng B Giao thông v n t i ghi nh n công lao và ng viên s c ng hi n c a các cá nhân (k c nh ng ngư i ã m t) có nhi u óng góp cho s nghi p xây d ng và phát tri n Giao thông v n t i Vi t Nam. 2. Cá nhân tiêu chuNn ch ư c nh n K ni m chương m t l n, không xét t ng l n th hai. 3. Vi c xét t ng K ni m chương ph i ư c th c hi n úng pháp lu t, úng i tư ng, tiêu chuNn, th t c theo Quy ch này, m b o nguyên t c công b ng, dân ch , công khai.
  2. 4. Cá nhân ã ư c t ng Huy chương "Vì s nghi p Giao thông v n t i" ban hành theo Quy t nh s 3069/TCCB-L ngày 06 tháng 06 năm 1995 c a B trư ng B Giao thông v n t i thì không xét t ng K ni m chương theo Quy nh này. Chương 2 I TƯ NG VÀ TIÊU CHU N XÉT T NG K NI M CHƯƠNG i u 2. i tư ng xét t ng K ni m chương 1. Cán b , công ch c, viên ch c, Thanh niên xung phong ch ng Pháp, ch ng M c u nư c, ngư i lao ng ã và ang công tác trong ngành Giao thông v n t i (sau ây g i chung là cá nhân trong ngành Giao thông v n t i). 2. Nh ng cá nhân khác không thu c quy nh t i kho n 1 i u này (sau ây g i chung là cá nhân ngoài ngành Giao thông v n t i). i u 3. Tiêu chuNn xét t ng K ni m chương i v i cá nhân trong ngành Giao thông v n t i 1. Cá nhân có th i gian công tác trong ngành Giao thông v n t i: t 20 năm tr lên i v i nam và t 15 năm tr lên i v i n . 2. Cá nhân các ngành khác chuy n v ngành Giao thông v n t i ho c t ngành Giao thông v n t i chuy n sang các ngành khác: có 25 năm công tác liên t c, trong ó th i gian công tác trong ngành Giao thông v n t i có ít nh t 10 năm tr lên i v i nam và 8 năm tr lên i v i n . 3. Cá nhân có th i gian công tác quy nh t i kho n 1 i u này nhưng b k lu t dư i m c bu c thôi vi c ch ư c xét t ng sau 3 năm tính t th i i m ư c xoá k lu t. Th i gian ch u k lu t không ư c tính xét t ng K ni m chương. 4. Cá nhân b k lu t bu c thôi vi c ho c b truy c u trách nhi m hình s ho c có liên quan n các v án hình s mà chưa có k t lu n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì không ư c xét t ng K ni m chương. i u 4. Tiêu chuNn xét t ng K ni m chương i v i cá nhân ngoài ngành Giao thông v n t i 1. Ngư i có công lao trong vi c lãnh o, ch o góp ph n vào công cu c xây d ng và phát tri n s nghi p Giao thông v n t i Vi t Nam. 2. Ngư i có sáng ki n ho c công trình nghiên c u khoa h c có giá tr thi t th c óng góp cho s phát tri n c a ngành Giao thông v n t i. 3. Ngư i có công lao trong vi c xây d ng và c ng c quan h h p tác gi a các nư c, các t ch c qu c t v i ngành Giao thông v n t i, óng góp tích c c cho s nghi p Giao thông v n t i Vi t Nam. 4. Ngư i có s giúp , ng h x ng áng v tài chính ho c v t ch t cho s phát tri n c a ngành Giao thông v n t i. i u 5. Nh ng trư ng h p ư c xét t ng s m hơn th i gian quy nh 1. Cá nhân công tác trong ngành Giao thông v n t i vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, h i o ư c hư ng ch ph c p khu v c t 0,5 tr lên theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT- BNV-BL TBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 c a liên B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính và U ban Dân t c thì th i gian công tác th c t t i các a bàn trên ư c nhân v i h s 1,5. 2. Cá nhân có th i gian công tác trong ngành Giao thông v n t i th i kỳ ch ng Pháp ư c nhân v i h s 1,5. 3. Cá nhân có th i gian công tác t i khu 4, các chi n trư ng B, C, K trong th i kỳ ch ng M c u nư c ư c nhân v i h s 1,5. 4. Cá nhân trong th i gian công tác trong ngành Giao thông v n t i ư c t ng thư ng (truy t ng) các danh hi u: a) Anh hùng Lao ng, Anh hùng L c lư ng vũ trang: ư c ngh xét t ng (truy t ng) ngay sau khi có quy t nh khen thư ng; b) B ng Dũng s Giao thông v n t i: ươc ngh xét t ng (truy t ng) mà không xét n th i gian công tác.
  3. 5. Cá nhân gi cương v lãnh o ngành Giao thông v n t i chưa th i gian quy nh t i các i m a, b kho n 1 i u này, ư c ngh xét t ng: a) Lãnh o B Giao thông v n t i: ư c ngh xét t ng khi 1 nhi m kỳ (05 năm); b) Lãnh o c p V thu c B Giao thông v n t i và lãnh o S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính: ư c ngh xét t ng khi 2 nhi m kỳ (10 năm). Chương 3 TH T C XÉT T NG K NI M CHƯƠNG i u 6. Quy trình xét t ng K ni m chương i v i cá nhân trong ngành Giao thông v n t i 1. Hàng năm, H i ng Thi ua - Khen thư ng cơ quan, t ch c cơ s ho c H i ngh liên t ch c a chính quy n, ng, oàn th (n u là các t p th không có H i ng Thi ua - Khen thư ng như các V , Thanh tra B , Văn phòng B ...) l a ch n nh ng cá nhân (k c nh ng ngư i ã ngh hưu, thương binh, Thanh niên xung phong trư c ây thu c cơ quan, t ch c và nh ng ngư i ã m t) có tiêu chuNn xét thư ng, l p danh sách và H sơ ngh xét t ng K ni m chương trình cho Th trư ng cơ quan, t ch c mình. 2. Th trư ng cơ quan, t ch c cơ s trình danh sách và h sơ ngh xét thư ng cho H i ng Thi ua - Khen thư ng cơ quan, t ch c tr c thu c B , S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính xét duy t. 3. Th trư ng cơ quan, t ch c tr c thu c B , S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính g i danh sách và H sơ ngh xét thư ng cho H i ng Thi ua - Khen thư ng B Giao thông v n t i thNm nh, trình B trư ng quy t nh. i u 7. Quy trình xét t ng K ni m chương i v i cá nhân ngoài ngành Giao thông v n t i 1. Th trư ng các cơ quan, t ch c tr c thu c B Giao thông v n t i, Giám c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính có trách nhi m xem xét, l p h sơ i v i nh ng i tư ng tiêu chuNn xét t ng K ni m chương thu c lĩnh v c, a bàn mình qu n lý ngh H i ng Thi ua - Khen thư ng B Giao thông v n t i xét trình B trư ng quy t nh. 2. Trong các trư ng h p c bi t, Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng B có trách nhi m xu t và nh ng i tư ng tiêu chuNn xét t ng K ni m chương và l p h sơ trình B trư ng quy t nh. i u 8. H sơ ngh xét t ng K ni m chương c a cá nhân trong ngành Giao thông v n t i 1. Văn b n ngh xét t ng c a Th trư ng cơ quan, t ch c thu c B Giao thông v n t i, Giám c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính (01 b n theo m u s 1 kèm theo Quy ch này); 2. Danh sách ngh xét t ng (01 b n theo m u s 2 kèm theo Quy ch này); 3. B n kê khai tóm t t thành tích và quá trình công tác c a cá nhân, có xác nh n c a Th trư ng cơ quan, t ch c qu n lý cán b (01 b n theo m u s 3 kèm theo Quy ch này). Cá nhân ã ngh hưu do cơ quan qu n lý ra Quy t nh ngh hưu xác nh n; 4. B n sao các Quy t nh khen thư ng liên quan n vi c xét t ng K ni m chương theo quy nh t i kho n 4 i u 5 c a Quy ch này. i u 9. H sơ ngh xét t ng K ni m chương c a cá nhân ngoài ngành Giao thông v n t i Cơ quan, t ch c tr c thu c B Giao thông v n t i, S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính ngh xét t ng cho cá nhân ngoài ngành Giao thông v n t i có trách nhi m l p và b o m tính trung th c c a h sơ ngh xét t ng, bao g m: 1. Văn b n ngh xét t ng (01 b n theo m u s 1 kèm theo Quy ch này); 2. B n tóm t t thành tích, công lao óng góp i v i s nghi p xây d ng và phát tri n ngành Giao thông v n t i c a cá nhân ư c ngh xét t ng. 3. i v i các cá nhân công tác các B , ngành ( a phương là các S , ban, ngành), các doanh nghi p nhà nư c, các t ch c chính tr - xã h i ph i có ý ki n ch p thu n b ng văn b n c a B , ngành ch qu n ( a phương là S , ban ngành), các doanh nghi p, các t ch c chính tr - xã h i ó. i u 10. Th i gian n p h sơ xét t ng K ni m chương
  4. 1. Hàng năm, Th trư ng các cơ quan, t ch c tr c thu c B , Giám c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính xét, l p H sơ ngh xét t ng K ni m chương và g i v H i ng Thi ua - Khen thư ng B Giao thông v n t i trư c ngày 01 tháng 6. i v i các i tư ng là cá nhân ngoài ngành Giao thông v n t i th i gian n p h sơ không nh t thi t th c hi n theo quy nh này. 2. Căn c ngh c a Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng B Giao thông v n t i, B trư ng B Giao thông v n t i xem xét, ra quy t nh t ng K ni m chương vào d p k ni m ngày truy n th ng ngành Giao thông v n t i hàng năm (28 tháng 8) và m t s d p c bi t t xu t khác. Chương 4 QUY N L I VÀ TRÁCH NHI M C A CÁ NHÂN Ư C T NG K NI M CHƯƠNG i u 11. Quy n l i c a cá nhân ư c t ng K ni m chương 1. ư c nh n Quy t nh t ng K ni m chương, nh n K ni m chương "Vì s nghi p Giao thông v n t i" và Gi y ch ng nh n c a B trư ng B Giao thông v n t i. 2. ư c ghi tên vào s vàng truy n th ng c a ngành Giao thông v n t i. i u 12. Trách nhi m c a cá nhân ư c t ng K ni m chương 1. Cá nhân ư c t ng K ni m chương "Vì s nghi p Giao thông v n t i" có trách nhi m b o qu n và s d ng K ni m chương trong các ngày l h i truy n th ng c a ngành Giao thông v n t i. 2. Không cho ngư i khác mư n K ni m chương. Chương 5 T CH C TH C HI N i u 13. Trách nhi m c a H i ng Thi ua - Khen thư ng B Giao thông v n t i 1. T ch c tri n khai, hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n Quy ch này; 2. T ng h p, xu t s a i, b sung hoàn thi n Quy ch xét t ng K ni m chương "Vì s nghi p Giao thông v n t i". i u 14. Trách nhi m c a V T ch c cán b V T ch c cán b có nhi m v thNm nh th i gian công tác trong ngành Giao thông v n t i i v i các cá nhân c a các cơ quan, t ch c tr c thu c B theo yêu c u c a Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng B Giao thông v n t i. i u 15. T ch c trao t ng Th trư ng cơ quan, t ch c thu c ngành Giao thông v n t i có trách nhi m t ch c trao t ng K ni m chương cho nh ng cá nhân do cơ quan, t ch c mình ngh t ng K ni m chương m t cách trang tr ng, ti t ki m. Chương 6 X LÝ VI PH M VÀ GI I QUY T KHI U N I, T CÁO V XÉT T NG K NI M CHƯƠNG i u 16. X lý vi ph m v xét t ng K ni m chương 1. Cá nhân nào báo cáo không trung th c v các tiêu chuNn quy nh ư c t ng K ni m chương thì b thu h i K ni m chương và Gi y ch ng nh n, Quy t nh t ng K ni m chương. 2. H i ng Thi ua - Khen thư ng B Giao thông v n t i có trách nhi m xem xét, trình B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh thu h i K ni m chương. i u 17. Gi i quy t khi u n i, t cáo v xét t ng K ni m chương Trình t , th t c, th i h n và thNm quy n gi i quy t khi u n i, t cáo v xét t ng k ni m chương th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo./
  5. Tài li u ính kèm: M u s 1, 2 & 3. M US 1 ơn v : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : .........., ngày .... tháng .... năm 200.. T TRÌNH V vi c ngh xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p Giao thông v n t i” Kính g i: B GIAO THÔNG V N T I Căn c Quy ch xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p Giao thông v n t i” ban hành kèm theo Quy t nh s .... ngày .... tháng .... năm ...... c a B Giao thông v n t i; Căn c k t qu cu c h p H i ng Thi ua - Khen thư ng ngày .... tháng .... năm ......; Cơ quan, t ch c........................................................... ã xét và ngh t ng K ni m chương “Vì s nghi p Giao thông v n t i” cho ....... ngư i. Có danh sách và h sơ cá nhân kèm theo, Trong ó: - i tư ng là cá nhân trong ngành Giao thông v n t i: a) ang làm vi c .......................ngư i; b) ã ngh hưu ...........................ngư i; - i tư ng là cá nhân ngoài ngành Giao thông v n t i: a) ang làm vi c .......................ngư i; b) ã ngh hưu ..........................ngư i; Cơ quan, t ch c ..............................................................xin trình B Giao thông v n t i xem xét, quy t nh. Nơi nh n: TH TRƯ NG CƠ QUAN, T CH C Ký tên, óng u (Ghi rõ h tên) M US 2 ơn v : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc
  6. DANH SÁCH NGHN XÉT T NG K NI M CHƯƠNG “VÌ S NGHI P GIAO THÔNG V N T I” Ch c Ngày S năm ang Gi i ã H và Năm Dân v , nơi vào công tác Ghi TT ngh tên sinh t c biên trong công chú tính hưu công tác ch ngành tác Ngư i l p bi u .........., ngày .... tháng .... năm 200... TH TRƯ NG CƠ QUAN, T CH C Ký tên, óng u (Ghi rõ h tên) M US 3 ơn v : C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : .........., ngày .... tháng .... năm 200.. B N TÓM T T THÀNH TÍCH VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC XÉT T NG K NI M CHƯƠNG “VÌ S NGHI P GIAO THÔNG V N T I” ( i v i nh ng ngư i ã và ang công tác trong ngành Giao thông v n t i) I. SƠ LƯ C TI U S B N THÂN: - H và tên: Nam, n : - Ngày tháng năm sinh: Dân t c: - Nơi hi n nay: - Ch c v và nơi công tác hi n nay (ho c trư c khi ngh hưu): - Ngày vào biên ch : - S năm công tác trong ngành (tính c h s , n u có):
  7. - ư c t ng thư ng danh hi u: + “Anh hùng Lao ng” + “Anh hùng L c lư ng vũ trang” + “ B ng Dũng s Giao thông v n t i” - ư c t ng thư ng các danh hi u khác: - Hình th c k lu t: - Ngày ngh hưu: II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: Th i gian Ch c v , nơi công tác Ngư i khai ký tên TH TRƯ NG CƠ QUAN, T CH C Ký tên, óng u (Ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản