Quyết định số 22/2006/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 22/2006/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2006/QĐ-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2006/QĐ-BTC

 1. 1 B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 22 /2006/QĐ - BTC Hà N i, ngày 04 tháng 4 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C QUY Đ NH CH Đ THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ, L PHÍ QU N LÝ CH T LƯ NG, AN TOÀN V SINH VÀ THÚ Y THU S N B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28/8/2001 và Ngh đ nh s 57/2002/ NĐ- CP ngày 3/6/2002 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Pháp l nh v sinh an toàn th c ph m ngày 26/7/2003, Ngh đ nh s 163/2004/NĐ-CP ngày 7/9/2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; m t s Đi u c a Pháp l nh Thú y, Pháp l nh gi ng v t nuôi, Pháp l nh b o v và ki m d ch th c v t; Căn c Ngh đ nh s 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Sau khi có ý ki n c a B Thu s n và theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này các bi u m c thu phí, l phí qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y thu s n, bao g m: 1. Bi u M c thu l phí v công tác qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh thu s n (ph l c s 1); 2. Bi u m c thu l phí v công tác thú y thu s n (ph l c s 2); 3. Bi u m c thu phí v công tác qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh thu s n (ph l c s 3); 4. Bi u m c thu phí v công tác thú y thu s n (ph l c s 4). Đi u 2. T ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài ho t đ ng s n xu t, kinh doanh thu s n và các s n ph m thu s n xu t kh u, nh p kh u, tiêu th n i đ a; s n xu t kinh doanh thu c thú y, th c ăn, hoá ch t, ch ph m sinh h c dùng trong nuôi tr ng thu s n t i Vi t Nam khi đư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n thu c ngành Thu s n th c hi n các nghi p v qu n lý ch t lư ng an toàn v sinh th c ph m và v sinh thú y thu s n theo quy đ nh c a pháp lu t ph i n p phí, l phí theo m c thu quy đ nh t i Đi u 1 Quy t đ nh này . Phí, l phí qu n lý nhà nư c ch t lư ng an toàn v sinh và thú y thu s n thu b ng Đ ng Vi t Nam. Trư ng h p t ch c, cá nhân nư c ngoài có nhu c u n p phí, l phí b ng ngo i t thì thu b ng đô la M (USD) theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i đi m thu ti n. Đi u 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c v qu n lý ch t lư ng an toàn v sinh và thú y thu s n (g m C c Qu n lý ch t lư ng an toàn và v sinh thú y thu s n, đơn v tr c thu c và cơ quan qu n lý ch t lư ng an toàn v sinh và thú y thu s n t i đ a phương) th c hi n các công vi c nêu t i Đi u 2 Quy t đ nh này có nhi m v t ch c thu, n p, qu n lý và s d ng phí, l phí theo quy đ nh t i Quy t đ nh này (dư i đây g i chung là cơ quan thu phí, l phí). Đi u 4. Phí, l phí v công tác qu n lý ch t lư ng an toàn v sinh và thú y thu s n là kho n thu thu c ngân sách nhà nư c, đư c qu n lý s d ng như sau: 1. Cơ quan thu phí, l phí đư c trích 90% (chín mươi ph n trăm) trên t ng s ti n thu v phí, l phí th c thu đư c đ trang tr i chi phí cho vi c thu phí, l phí theo quy đ nh c th như sau: a- Chi ti n lương, ti n công và các kho n có tính ch t ti n lương, ti n công theo ch đ hi n hành (tr chi phí ti n lương cho cán b , công ch c đã hư ng lương t NSNN); b- Chi b o h lao đ ng ho c đ ng ph c, trang ph c cho ngư i lao đ ng theo ch đ quy đ nh; c- Chi các kho n đóng góp theo quy đ nh đ i v i ngư i lao đ ng như b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công đoàn; d- Chi thanh toán d ch v công c ng, v t tư văn phòng, thông tin liên l c ph c v công tác thu phí, l phí; 1
 2. 2 đ- Chi s a ch a thư ng xuyên nhà c a, phương ti n, máy móc thi t b văn phòng ph c v công tác ki m soát ch t lư ng an toàn v sinh và thú y thu s n; e- Chi khác ph c v tr c ti p công tác qu n lý ch t lư ng an toàn v sinh và thú y thu s n; g- Chi mua biên lai, n ch , nguyên, nhiên v t li u, hoá ch t, công c , d ng c , máy móc, thi t b v t tư ph c v tr c ti p công tác thu phí, l phí; h- Chi s a ch a l n tài s n, máy móc thi t b , phương ti n chuyên dùng ph c v công tác thu phí, l phí; i- Chi thuê tr s , thuê chuyên gia k thu t, công nhân k thu t và máy móc thi t b k thu t ph c v công tác thu phí, l phí (n u có); k- Chi h i ngh , h i th o, đào t o ng n h n, t p hu n nghi p v , nâng cao trình đ chuyên môn, th c nghi p phương pháp k thu t ... ph c v công tác ki m soát ch t lư ng an toàn v sinh th c ph m và v sinh thú y thu s n và công tác thu phí, l phí; l- Chi ho t đ ng đ i ngo i ph c v tr c ti p công tác qu n lý ch t lư ng an toàn v sinh th c ph m, v sinh thú y thu s n như mua tài li u k thu t, ti p chuyên gia nư c ngoài vào ki m tra công tác qu n lý ch t lư ng an toàn v sinh thu s n t i Vi t Nam; Chi phí c cán b , chuyên viên đi làm vi c v i các đ i tác nư c ngoài theo m c quy đ nh hi n hành; m- Chi khen thư ng, phúc l i cho cán b , nhân viên tr c ti p thu phí, l phí trong đơn v bình quân m t năm, m t ngư i t i đa không quá 3 (ba) tháng lương th c hi n n u s thu năm nay cao hơn năm trư c ho c b ng 2 (hai) tháng lương th c hi n n u s thu năm nay th p hơn ho c b ng s thu năm trư c. 2.Toàn b s ti n phí, l phí đư c trích đ s d ng vào nh ng n i dung chi nêu trên ph i s d ng đúng m c đích, có ch ng t h p pháp theo quy đ nh. N u s d ng sai n i dung quy đ nh ho c không có ch ng t chi h p pháp thì ph i xu t toán, n p vào NSNN. 3.Các đơn v thu phí, l phí thu c C c Qu n lý ch t lư ng an toàn và v sinh thú ý thu s n, căn c vào s ti n đư c trích theo t l quy đ nh đ chi ph c v công tác t ch c thu phí (90%) và s chi theo d toán đư c duy t (d toán năm chia cho t ng tháng, quý), n u s ti n đư c trích l n hơn s chi đư c c p có th m quy n phê duy t thì ph i n p s chênh l ch vào tài kho n c a C c Qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y th y s n đ C c Qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y th y s n đi u hoà cho các đơn v thu phí, l phí tr c thu c (bao g m c Văn phòng C c) không đ ngu n chi b o đ m qu ti n lương t i thi u cho cán b , công nhân viên thu phí, l phí và các kho n chi ph c v ho t đ ng qu n lý ch t lư ng an toàn v sinh th c ph m, v sinh thú y thu s n c a C c theo ch đ quy đ nh. C c Qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y th y s n th c hi n m tài kho n riêng t i Kho b c nhà nư c nơi giao d ch đ theo dõi vi c thu - chi đ i v i kho n ti n đi u hoà ph c v công tác t ch c thu phí, l phí do các đơn v thu phí, l phí còn ch nh l ch th a n p v đ chuy n cho đơn v thi u. Đ ng th i ph i m s h ch toán riêng, cu i năm n u chưa s d ng h t thì đư c chuy n sang năm sau đ ti p t c s d ng và hàng năm ph i quy t toán v i B Tài chính. 4. T ng s ti n phí, l phí th c thu đư c, sau khi tr s ti n đư c trích theo t l quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, s còn l i (10%) cơ quan thu phí, l phí ph i n p vào ngân sách nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. Đi u 5. 1. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo; thay th Quy t đ nh s 90/2000/QĐ-BTC ngày 1/6/2000 c a B trư ng B Tài chính ban hành m c thu l phí v qu n lý ch t lư ng, an toàn và v sinh thu s n, Ph n A (tr m c 1, 2,3,4 và m c 25) ph n C Quy t đ nh s 20/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 c a B trư ng B Tài chính ban hành bi u m c thu phí, l phí v công tác b o v ngu n l i thu s n và Thông tư s 116/2000/TT-BTC ngày 19/12/2000 c a B Tài chính hư ng d n ch đ qu n lý s d ng l phí v qu n lý ch t lư ng, an toàn và v sinh thu s n Các n i dung khác liên quan đ n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng, ch ng t thu, công khai ch đ thu phí, l phí không đ c p t i Quy t đ nh này đư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy đ nh pháp lu t v phí và l phí. 2. T ch c, cá nhân thu c đ i tư ng ph i n p phí, l phí qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y thu s n, C c Qu n lý ch t lư ng an toàn v sinh và thú y thu s n, các đơn v thu phí, l phí và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. 2
 3. 3 Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c đ ngh cơ quan, t ch c, cá nhân ph n nh k p th i v B Tài chính đ nghiên c u, hư ng d n b sung./. KT. B TRƯ NG Nơi nhân: TH TRƯ NG -Văn phòng TƯ Đ ng, -Văn phòng Qu c h i, -Văn phòng Ch t ch nư c -Vi n Ki m sát NDTC -Toà án NDTC, -Các B , cơ quan ngang B , Trương Chí Trung cơ quan thu c Chính ph , -Cơ quan TƯ c a các đoàn th , -Công báo, -C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp) -UBND, S Tài chính, C c thu , Kho b c các t nh, thành ph tr c thu c TƯ, -Các đơn v thu c B Tài chính, -V Pháp ch (B Tài chính) -Đ i di n TCT t i TP H Chí Minh, -Lưu VT (2), TCT {HC, TS} PH L CS 1 M C THU L PHÍ V CÔNG TÁC QU N LÝ CH T LƯ NG, AN TOÀN V SINH TH Y S N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 22/2006/QĐ-BTC ngày 04/4/2006 c a B trư ng B Tài chính) TT TÊN L PHÍ ĐƠN V M C THU (đ) 1 Gi y ch ng nh n cơ s đ đi u ki n đ m b o v sinh đ/ l n c p 40.000 an toàn đ s n xu t kinh doanh th c ph m th y s n 2 Gi y ch ng nh n áp d ng chương trình qu n lý ch t đ/l n c p 40.000 lư ng theo HACCP 3 Gi y ch ng nh n ch t lư ng và ch ng thư v sinh đ/ l n c p 40.000 cho lô hàng th y s n. 4 Gi y ch ng nh n k t qu ki m nghi m các ch tiêu đ/ l n c p 10.000 đơn l theo yêu c u c a khách hàng 5 Gi y ch ng nh n xu t x nhuy n th hai m nh v đ/ l n c p 40.000 Chú thích: HACCP là Chương trình ki m soát ch t lư ng d a vào phân tích m i nguy và ki m soát t i đi m t i h n. PH L CS 2 M C THU L PHÍ C P GI Y CH NG NH N V CÔNG TÁC THÚ Y TH Y S N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 22/2006/QĐ-BTC ngày 04/4/2006 c a B trư ng B Tài chính) TT TÊN L PHÍ ĐƠN V M C THU (đ) 1 2 3 4 1 Gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t và s n ph m đ ng v t, th c đ/l n 40.000 v t thu s n n i đ a, xu t, nh p kh u, quá c nh, mư n đư ng 2 Xác nh n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t, th c v t thu đ/l n 40.000 s n t m nh p, tái xu t, t m xu t, tái nh p, quá c nh, mư n đư ng 3 C p l i gi y ch ng nh n ki m d ch do khách hàng yêu c u đ/l n 20.000 3
 4. 4 TT TÊN L PHÍ ĐƠN V M C THU (đ) 4 Gi y ch ng nh n ch t lư ng thu c thú y/ CPSH/ VSV/ hoá ch t đ/l n 40.000 dùng trong thú y thu s n 5 Gi y ch ng nh n ch t lư ng th c ăn thu s n đ/l n 40.000 6 Gi y ch ng nh n ch t lư ng gi ng thu s n đ/l n 40.000 7 Gi y ch ng nh n ch t lư ng gi ng cây tr ng thu s n đ/l n 40.000 8 Gi y ch ng nh n thu c thú y/ CPSH/ VSV/ hoá ch t đư c phép đ/l n 40.000 lưu hành t i Vi t Nam đ i v i 1 s n ph m 9 C p l i Gi y ch ng nh n thu c thú y/ CPSH/ VSV/ hoá ch t đư c đ/l n 20.000 phép lưu hành t i Vi t Nam đ i v i 1 s n ph m 10 Gi y ch ng ch hành ngh v s n xu t, kinh doanh, ki m nghi m, đ/l n 40.000 kh o nghi m, th nghi m thu c thú y, CPSH, VSV, hoá ch t; xét nghi m, ch n đoán b nh, kê đơn ch a b nh, chăm sóc s c kho đ ng v t và các ho t đ ng tư v n, d ch v khác có liên quan đ n thú y thu s n 11 C p phép xu t, nh p kh u thu c thú y, CPSH, VSV, hoá ch t dùng đ/l n 40.000 trong thú y thu s n 12 C p phép nh p kh u, xu t kh u đ ng v t, s n ph m đ ng v t, đ/l n 40.000 th c v t thu s n 13 C p phép xu t kh u, nh p kh u th c ăn thu s n đ/l n 40.000 14 Gia h n, thay đ i n i dung gi y phép do khách hàng yêu c u đ/l n 20.000 15 Gi y ch ng nh n k t qu ki m nghi m thu c thú y, CPSH, VSV, đ/l n 40.000 hoá ch t 16 Gi y cho phép kh o nghi m gi ng thu s n đ/l n 40.000 17 Gi y cho phép th nghi m, kh o nghi m th c ăn, thu c thú y, ch đ/l n 40.000 ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t 18 Gi y ch ng nh n k t qu ki m nghi m các ch tiêu đơn l đ/l n 10.000 19 Gi y ch ng nh n đ đi u ki n kinh doanh thu c thú y, hoá ch t, đ/l n 40.000 ch ph m sinh h c, vi sinh v t dùng trong nuôi tr ng thu s n PH L CS 3 M C THU PHÍ V CÔNG TÁC QU N LÝ CH T LƯ NG, AN TOÀN V SINH TH Y S N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 22/2006/QĐ-BTC ngày 04/4/2006 c a B trư ng B Tài chính) 1. Ki m tra đi u ki n đ m b o an toàn v sinh cơ s s n xu t kinh doanh th y s n TT TÊN PHÍ ĐƠN V M C THU (đ) GHI CHÚ 1 Ki m tra đi u ki n an toàn v sinh tàu Ch áp d ng khai thác th y s n có công su t máy đ i v i tàu có chính t 90 CV tr lên sơ ch và b o qu n dài ngày 1.1 Tàu có công su t 90 CV tr lên có ho t đ /l n/tàu 400.000 đ ng ch bi n 1.2 Tàu có công su t t 90 CV tr lên đ /l n/tàu 120.000 4
 5. 5 TT TÊN PHÍ ĐƠN V M C THU (đ) GHI CHÚ 2 Ki m tra đi u ki n an toàn v sinh c ng cá, ch cá, cơ s s n xu t nư c đá 2.1 C ng có ch cá bán buôn (đ u giá), kho đ/l n/cơ s 400.000 b o qu n nguyên li u và h th ng cung c p d ch v cho ch bi n, b o qu n trên tàu 2.2 C ng có h th ng cung c p d ch v cho đ/l n/cơ s 300.000 ch bi n, b o qu n trên tàu 2.3 Ch bán buôn nguyên li u thu s n đ/l n/cơ s 300.000 2.4 Cơ s s n xu t nư c đá s d ng trong đ/l n/ s n xu t kinh doanh th y s n 230.000 cơ s 3 Ki m tra đi u ki n an toàn v sinh cơ s chuyên thu mua, b o qu n nguyên li u thu s n 3.1 Cơ s có s n lư ng t 10 t n / ngày tr đ/l n/ cơ s 230.000 lên 3.2 Cơ s có s n lư ng dư i 10 t n / ngày đ/l n/cơ s 140.000 4 Ki m tra đi u ki n an toàn v sinh cơ s ch bi n thu s n quy mô nh , đ r i ro th p 4.1 Cơ s thu mua, sơ ch nguyên li u th y đ/l n/cơ s 230.000 s n (x lý, v t đ u, bóc v phơi tái, ư p mu i...) 4.2 Cơ s sơ ch , đóng gói th y s n s ng, đ/l n/cơ s 140.000 ư p đá... 4.3 Cơ s s n xu t nư c m m, hàng khô, đ/l n/ cơ s 140.000 s n ph m d ng m m... tiêu th n i đ a, doanh thu dư i 1 t đ ng/ năm 4.4 Cơ s s n xu t nư c m m, hàng khô, đ/l n/ cơ s 230.000 s n ph m d ng m m... tiêu th n i đ a, doanh thu t 1 - 3 t đ ng/ năm 4.5 Cơ s s n xu t nư c m m, hàng khô, đ/l n/ cơ s 380.000 s n ph m d ng m m... tiêu th n i đ a, doanh thu t 3 t đ ng/ năm tr lên 5 Ki m tra đi u ki n an toàn v sinh cơ s làm s ch, sơ ch nhuy n th 2 m nh v 5.1 Cơ s có công su t t 15.000 t n/năm đ/l n/ cơ s 230.000 tr lên 5.2 Cơ s có công su t dư i 15.000 t n/năm đ/l n/ cơ s 140.000 5.3 Cơ s x lý nhi t, sơ ch nhuy n th 2 đ/l n/ cơ s 650.000 m nh v 6 Ki m tra đi u ki n an toàn v sinh cơ s b o qu n, đóng gói s n ph m thu s n (bao g m c xe l nh) 6.1 Cơ s có công su t t 2.000 t n tr lên đ/l n/cơ s 600.000 5
 6. 6 TT TÊN PHÍ ĐƠN V M C THU (đ) GHI CHÚ 6.2 Cơ s có công su t dư i 2000 t n đ/l n/cơ s 300.000 7 Ki m tra đi u ki n an toàn v sinh cơ Áp d ng đ i s ch bi n thu s n theo phương đ/l n/ cơ s 1.400.000 v i ki m tra th c công nghi p l nđ u 8 Ki m tra đi u ki n an toàn v sinh cơ Áp d ng đ i s ch bi n thu s n xu t kh u vào th v i ki m tra đ /l n/cơ s 2.300.000 trư ng EU, và các th trư ng có yêu l nđ u c u tương đương 9 Ki m tra đ nh kỳ, ki m tra l i Thu b ng 50% m c tương ng các m c 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 7,8. Các m c khác không thay đ i m c thu. Chú thích: Khái ni m v ki m tra l n đ u, ki m tra l i, ki m tra đ nh kỳ theo qui đ nh t i Qui ch ki m tra và công nh n cơ s s n xu t kinh doanh th y s n đ t tiêu chu n v sinh an toàn th c ph m. 2. M c thu phí ki m tra các ch tiêu ch t lư ng, an toàn v sinh cho các s n ph m th y s n TT N I DUNG KHO N THU ĐƠN V M C GHI CHÚ TÍNH THU (đ) A Ki m tra lô hàng 1 Lô hàng th y s n đ/t n 50.000 T i thi u 300.000 đ và t i đa 10.000.000 đ 2 Các lô hàng có yêu c u ki m tra Đư c thu thêm phí ki m tra theo qui đ nh t i m c thêm các ch tiêu khác B.3, B.4 B Ki m tra m u ho c ch tiêu đơn l B.1 Các ch tiêu c m quan và v t lý 1.1 Xác đ nh màu s c, mùi, v đ/ch tiêu 15.000 1.2 Tr ng thái (m t băng, khuy t t t, nt 10.000 tr ng thái cơ th t) 1.3 Kích c nt 7.000 1.4 T p ch t nt 5.000 1.5 Kh i lư ng t nh nt 5.000 1.6 Nhi t đ trung tâm s n ph m nt 3.000 1.7 Đ chân không nt 10.000 1.8 Đ kín c a h p nt 20.000 1.9 Tr ng thái bên trong v h p nt 10.000 1.10 Kh i lư ng cái nt 10.000 1.11 T l cái và nư c nt 10.000 1.12 Đ mn nt 20.000 1.13 Đánh giá đi u ki n bao gói, ghi nt 5.000 6
 7. 7 TT N I DUNG KHO N THU ĐƠN V M C GHI CHÚ TÍNH THU (đ) nhãn v n chuy n và b o qu n 1.14 Ký sinh trùng nt 15.000 B. 2 Các ch tiêu vi sinh 2.1 T ng vi khu n hi u khí nt 50.000 2.2 Coliform: nt 55.000 2.3 E. Coli nt 60.000 2.4 Clostridium Perfringens nt 60.000 2.5 Staphylococcus aureus nt 55.000 2.6 Streptococcus feacalis nt 60.000 2.7 N m men nt 60.000 2.8 N mm c nt 60.000 2.9 Bacillus sp. nt 60.000 2.10 Vibrrio Parahaemolyticus nt 60.000 2.11 Salmonella sp. nt 50.000 2.12 Shigella nt 60.000 2.13 T ng vi sinh v t k khí sinh H2S nt 60.000 2.14 Coliform phân: nt 50.000 2.15 V.cholera nt 60.000 2.16 Enterococci nt 60.000 2.17 Xác đ nh vi sinh v t ch u nhi t nt 60.000 2.18 T ng s Lactobacillus nt 60.000 2.19 Listeria monocytogenes nt 150.000 2.20 Bào t k khí trong đ h p nt 60.000 B.3 Các ch tiêu hoá h c thông thư ng 3.1 Xác đ nh Sunfuahydro (H2S) nt 40.000 3.2 Xác đ nh Nitơ amoniac (NH3) nt 55.000 3.3 Xác đ nh đ pH nt 40.000 3.4 Xác đ nh hàm lư ng nư c nt 40.000 3.5 Xác đ nh hàm lư ng mu i ăn (NaCl) nt 50.000 3.6 Xác đ nh hàm lư ng axít nt 40.000 3.7 Xác đ nh hàm lư ng m nt 60.000 3.8 Xác đ nh hàm lư ng tro nt 50.000 3.9 Xác đ nh hàm lư ng nitơ t ng s và nt 55.000 Protein thô 3.10 Xác đ nh hàm lư ng nitơ formon nt 55.000 ho c ni tơ amin 3.11 Borat nt 50.000 3.12 Cyclamate nt 50.000 7
 8. 8 TT N I DUNG KHO N THU ĐƠN V M C GHI CHÚ TÍNH THU (đ) 3.13 Natri benzoat nt 40.000 3.14 Sacarine nt 100.000 3.15 Đ nh tính Urê nt 60.000 3.16 Canxi nt 55.000 3.17 Ph t pho nt 70.000 3.18 S n cát nt 60.000 3.19 Hàm lư ng Nitơ bazơ bay hơi nt 100.000 3.20 Hàm lư ng SO2 nt 50.000 3.21 Hàm lư ng NO2 nt 60.000 3.22 Hàm lư ng NO3 nt 60.000 B.4 Các ch tiêu hoá h c đ c bi t 4.1 Xác đ nh kim lo i n ng (Cd, đ/1nguyên t 130.000 As, Hg, Pb...) 4.2 Đ c t vi n m đ/ 1nhóm 200.000 4.3 Dư lư ng thu c tr sâu đ/ch tiêu 200.000 4.4 S t nt 60.000 4.5 Histamin nt 500.000 4.6 Xác đ nh PSP, DSP b ng phương nt 250.000 pháp sinh hoá trên chu t 4.7 Ki m ch ng PSP, DSP, ASP b ng nt 400.000 HPLC 4.8 Dư lư ng thu c kháng sinh nt 300.000 4.9 D n xu t c a Nitrofuran đ/ch tiêu 400.000 4.10 Dư lư ng thu c kháng sinh (ki m đ/ch tiêu 500.000 tra b ng LC/MS, LC/MS/MS) 4.11 Ph m màu th c ph m - Đ nh tính nt 40.000 - Đ nh lư ng b ng HPLC 100.000 4.12 Thu c nhu m màu nt 350.000 B.5 Các ch tiêu hoá h c c a nư c 5.1 Xác đ nh đ c ng c a nư c đ/ch tiêu 60.000 5.2 Xác đ nh chlorin trong nư c nt 18.000 5.3 C n không tan nt 50.000 5.4 T ng s ch t r n hoà tan nt 60.000 5.5 C n toàn ph n nt 60.000 5.6 Đ Oxy hoá nt 70.000 5.7 Ôxy hoà tan nt 60.000 5.8 Chlorua nt 50.000 5.9 Nitrit nt 50.000 8
 9. 9 TT N I DUNG KHO N THU ĐƠN V M C GHI CHÚ TÍNH THU (đ) 5.10 Nitrate nt 50.000 5.11 Amoni nt 55.000 5.12 S t đ/ch tiêu 60.000 5.13 Chì nt 130.000 5.14 Thu ngân nt 130.000 5.15 Asen nt 130.000 5.16 Hydrosunfua nt 60.000 5.17 Phenol nt 300.000 5.18 Thu c tr sâu Clo h u cơ nt 200.000 5.19 Thu c tr sâu lân h u cơ nt 200.000 5.20 Đ đ c nt 50.000 5.21 Mangan nt 60.000 5.22 Sulfat nt 50.000 5.23 K m nt 60.000 B.6 Phân tích t o 6.1 Phân tích đ nh tính, đ nh lư ng t o đ/m u 240.000 PH L C4 M C THU PHÍ V CÔNG TÁC THÚ Y TH Y S N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 22/2006/QĐ-BTC ngày 04/4/2006 c a B trư ng B Tài chính) TT Tên phí Đơn v tính M c thu Ghi chú 1 2 3 4 5 A Phí ki m d ch I Phí ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t, th c v t thu s n nh p kh u 1 Cá nư c m n, l - Cá b m , cá gi ng h u b đ/con 25.000 - Cá b t đ/v n con 7.000 - Cá hương, cá gi ng đ/ con 40 -Tr ng, tinh trùng đ/v n con 7.000 2 Cá nư c ng t - Cá b m , cá gi ng h u b đ/con 12.000 - Cá b t đ/v n con 6.500 - Cá hương, cá gi ng đ/ v n con 6.500 3 Tôm nư c m n, l (tr tôm chân tr ng) - Tôm b m đ/con 20.000 Đ i v i lô hàng thì t i thi u là 300.000 đ 9
 10. 10 - Nauplius đ/v n con 7.000 - Postlarvae đ/v n con 18.000 -Tôm gi ng đ/v n con 18.000 4 Tôm chân tr ng - Tôm b m đ/con 15.000 Đ i v i lô hàng thì t i thi u là 300.000 đ - Nauplius đ/v n con 7.000 - Postlarvae đ/v n con 18.000 -Tôm gi ng đ/v n con 18.000 5 Tôm nư c ng t - Tôm b m đ/con 12.000 - Postlarvae đ/v n con 13.000 -Tôm gi ng đ/v n con 13.000 6 Baba, sam gi ng đ/con 30 7 Vích, đ i m i, rùa da gi ng đ/con 20.000 8 Cá s u gi ng đ/con 6.000 1 2 3 4 5 9 Cua gi ng đ/con 500 10 ch lươn đ/con 500 11 H i sâm, sá sùng, trùn lá đ/con 500 12 Cá c nh giá tr lô hàng 1% T i thi u là 300.000, t i đa là 10 tri u đ 13 Trai, đi p, bào ngư, ngao, sò, h u đ/kg 2.000 v m, c gi ng 14 Gi ng cây tr ng (th c v t) thu s n - Ki m d ch đ/lô hàng 300.000 - Xét nghi m b nh đ/ch tiêu Thu theo ch tiêu đơn l t i M c G 15 Gi ng đ ng v t thu s n khác đ/v n con 12.000 16 Đ ng v t thu s n thương ph m và s n ph m ĐVTS - Ki m d ch đ/lô hàng 300.000 - Xét nghi m b nh đ/ch tiêu Thu theo ch tiêu đơn l t i M c G II Phí ki m d ch đ ng v t, th c v t thu s n lưu thông trong nư c 1 Cá nư c m n, l - Cá b m , cá gi ng h u b đ/con 16.000 - Cá b t đ/v n con 2.500 - Cá hương, cá gi ng đ/con 100 10
 11. 11 -Tr ng, tinh trùng đ/v n 2.500 2 Cá nư c ng t - Cá b m , cá gi ng h u b đ/con 5.000 - Cá b t đ/v n con 2.500 - Cá hương, cá gi ng đ/v n con 2.500 3 Tôm nư c m n, l (tr tôm chân tr ng) - Tôm b m đ/con 17.000 - Nauplius đ/v n con 2500 - Postlarvae đ/v n con 4.500 -Tôm gi ng đ/v n con 4.500 1 2 3 4 5 4 Tôm chân tr ng - Tôm b m đ/con 13.000 - Nauplius đ/v n con 2500 - Postlarvae (t PL12 tr lên) đ/v n con 10.000 -Tôm gi ng đ/v n con 10.000 5 Tôm nư c ng t - Tôm b m đ/con 9.000 - Postlarvae đ/v n con 4.500 -Tôm gi ng đ/v n con 4.500 6 Vích, đ i m i, rùa da gi ng đ/con 6000 7 Baba, sam gi ng đ/con 10 8 Cá s u gi ng đ/con 2.000 9 Cua gi ng đ/con 200 10 ch lươn gi ng đ/con 200 11 H i sâm, sá sùng, trùn lá đ/con 15 gi ng 12 Cá c nh giá tr lô hàng 1% t i thi u 300.000 đ, t i đa 10.000.000 đ 13 Trai, đi p, bào ngư, ngao, sò, đ/kg 100 h u v m, c gi ng 14 Gi ng cây tr ng (th c v t), đ ng v t thu s n thương ph m - Ki m d ch đ/lô hàng 120.000 - Xét nghi m b nh đ/ch tiêu Thu theo ch tiêu đơn l t i m c G 15 Gi ng đ ng v t thu s n khác đ/v n con 4.000 11
 12. 12 1 2 3 4 5 III Ki m d ch xu t kh u - Ki m d ch đ/lô hàng 332.000 - Xét nghi m b nh đ/ch tiêu Thu theo ch tiêu đơn l t i m c G B Phí ki m tra ch t lư ng lô hàng 1 Th c ăn, nguyên li u làm đ /lô hàng 0,1 % giá tr lô hàng (T i - th c ăn thu s n nh p kh u thi u là 300 000 đ ng, t i đa là 10 tri u đ ng). Các ch tiêu hoá đ c bi t thu theo ch tiêu đơn l t i M c G 2 Thu c thú y, nguyên li u làm - - thu c, hóa ch t, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, khoáng ch t nh p kh u 2.1 Ki m tra ngo i quan 300 000 2.2 Ki m nghi m đ/ch tiêu thu theo m c phí ki m nghi m ch tiêu đơn l t i m cG 3 Th c ăn, thu c thú y, hóa - - ch t, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, khoáng ch t xu t kh u 3.1 Ki m tra ngo i quan đ/lô hàng 200 000 3.2 Ki m nghi m đ/ch tiêu thu theo m c phí ki m nghi m ch tiêu đơn l t i m cG C Phí ki m tra v sinh thú y thu s n I Ki m tra v sinh thú y đ i v i cơ s s n xu t thu c thú y, ch ph m sinh h c, hoá ch t, th c ăn dùng trong nuôi tr ng th y s n. 1 Ki m tra v sinh thú y đ i v i cơ s s n xu t thu c thú y, ch ph m sinh h c, th c ăn dùng trong nuôi tr ng th y s n 1 2 3 4 5 - 1 dây chuy n ho c 1 phân xư ng đ/ l n 1.200.000 - 2 dây chuy n ho c 2 phân xư ng tr lên. 1.500.000 12
 13. 13 2 Ki m tra v sinh thú y đ i v i cơ s s n xu t hoá ch t dùng trong nuôi tr ng th y s n - 1 dây chuy n ho c 1 phân xư ng. đ/ l n 1.100.000 - 2 dây chuy n ho c 2 phân xư ng tr lên. đ/ l n 1.350.000 3 Ki m tra v sinh thú y đ i v i cơ s s n xu t khoáng ch t dùng trong nuôi tr ng th y s n - 1 dây chuy n ho c 1 phân xư ng. đ/ l n 1.100.000 - 2 dây chuy n ho c 2 phân xư ng tr lên. đ/ l n 1.150.000 4 Ki m tra v sinh thú y đ i v i cơ s san chi t, sang bao, đóng gói thu c thú y, hoá ch t, ch đ/l n 1.050.000 ph m sinh h c, vi sinh v t dùng trong nuôi tr ng th y s n II Ki m tra v sinh thú y đ i v i cơ s kinh doanh th c ăn, thu c thú y, ch ph m sinh đ/ l n 150.000 h c, hoá ch t dùng trong nuôi tr ng thu s n. III Ki m tra v sinh thú y đ i v i cơ s s n xu t gi ng thu s n -có công su t > 20 tri u con/năm. đ/ l n 580.000 - có công su t ≤ 20 tri u con/năm. đ/ l n 420.000 IV Ki m tra v sinh thú y đ i v i cơ s kinh đ/ l n 180.000 doanh gi ng thu s n. V Phí ki m tra công nh n cơ s , vùng nuôi tr ng thu s n đ t tiêu chu n GAP/CoC. -Theo phương th c thâm canh ho c c ng đ/ l n 1.480.000 nghi p (cú di n tích m t nư c nuôi > 30ha) -Theo phương th c thâm canh ho c công đ/ l n 1.200.000 nghi p (có di n tích m t nư c nuôi ≤ 30ha) -Theo phương th c bán thâm canh ho c đ/ l n 280.000 qu ng canh 1 2 3 4 5 VI Phí ki m tra v sinh thú y đ i v i cơ s nuôi tôm công nghi p -Có di n tích m t nư c nuôi > 30ha đ/ l n 520.000 -Có di n tích m t nư c nuôi ≤ 30ha đ/ l n 360.000 VII Phí ki m tra v sinh thú y đ i v i cơ s nuôi đ/l n 150.000 l ng bè t p trung D Phí ki m tra c p đăng ký lưu hành s n ph m đ/ l n/s n thu c thú y, ch ph m sinh h c, hóa ch t 850.000 ph m dùng trong nuôi tr ng th y s n. E Ki m tra c p gi y ch ng nh n cơ s đ đi u ki n hành ngh thú y th y s n. I Xét nghi m, ki m nghi m thu c thú y, ch ph m sinh h c, th c ăn, hóa ch t dùng trong đ/ l n 2.400.000 nuôi tr ng th y s n. II Kh o nghi m, th nghi m thu c thú y, ch ph m sinh h c, th c ăn, hóa ch t dùng trong đ/ l n 2.900.000 nuôi tr ng th y s n. 13
 14. 14 F Phí giám sát kh o nghi m thu c thú y, ch đ/s n ph m ho c ph m sinh h c, hoá ch t, th c ăn thu s n 1.100.000 đ i tư ng và gi ng thu s n. G Phí ki m tra các ch tiêu đơn l I Phí xét nghi m b nh 1. B nh vi rút 1.1 Tôm MBV (B nh tôm còi) - PCR đ/m u 160.000 - Mô đ/m u 50.000 - Soi tươi đ/m u 20.000 WSSV (B nh đ m tr ng) - PCR đ/m u 160.000 - Mô đ/m u 50.000 YHV (B nh đ u vàng) - RT-PCR đ/l n 230.000 - Mô đ/m u 50.000 TSV ( B nh taura) đ/l n - RT-PCR đ/m u 230.000 - Mô 50.000 1.2 Cá VNN - RT-PCR đ/m u 230.000 - Mô đ/m u 50.000 1 2 3 4 5 1.3 Các vi rút khác đ/m u 600.000 2 B nh vi khu n 2.1 B nh do vi khu n Vibrio ĐVTS đ/ch tiêu b nh 125.000 - B nh phát sáng - B nh đ thân - B nh ph ng đuôi, đ t râu, l loét - B nh đ m tr ng do vi khu n - B nh khác 2.2 B nh do vi khu n Aeromonas ĐVTS nư c đ/ch tiêu b nh 125.000 ng t - B nh đ m đ , l loét - B nh th i mang - B nh đ m nâu TCX - B nh khác 2.3 + B nh do vi khu n Pseudomonas cá đ/ch tiêu 125.000 - B nh xu t huy t cá 14
 15. 15 - B nh tr ng đuôi cá 2.4 +B nh do Streptococcus cá đ/ch tiêu 125.000 - B nh nhi m khu n máu cá - B nh khác 2.5 + Các b nh do nh ng tác nhân vi khu n khác đ/Ch tiêu 125.000 3 B nh n m 3.1 N m nư c ng t đ/ch tiêu 90.000 - N m Saprolegnia. sp - N m Archlya. sp - N m Aphanomyces. sp - Các n m khác 3.2 N m nư c l , m n đ/ch tiêu 90.000 - N m Fusarium. sp. - N m Lagenidium. sp. - N m Haliphthoros. sp - Các n m khác 4 B nh ký sinh trùng + Ký sinh trùng nư c ng t (soi tươi) đ/ch tiêu b nh 45.000 + Ký sinh trùng nư c l , m n (soi tươi) đ/ch tiêu b nh 45.000 1 2 3 4 5 II Phí ki m tra ch t lư ng nư c nuôi 1 Vi khu n hi u khí t ng s đ/ch tiêu 60.000 2 Vibrio sp. t ng s - 60.000 3 Aeromonas sp. t ng s - 60.000 4 Pseudomonas sp.t ng s - 60.000 5 Streptococcus sp. t ng s - 60.000 6 Hàm lư ng NO2-N - 60.000 7 Hàm lư ng NO3-N - 60.000 8 Hàm lư ng NH3-N - 60.000 9 S t t ng - 60.000 10 Đ c ng - 60.000 11 Oxy hòa tan - 60.000 Phương pháp phân tích Oxy hòa tan - 10.000 Máy đo oxy hoà tan 12 Sulfurhydro (H2S) - 60.000 13 Đo pH - 30.000 Phương pháp phân tích 15
 16. 16 Đo pH - 10.000 Máy đo pH 14 BOD - 80.000 15 COD - 70.000 16 Đ trong - 40.000 Phương pháp phân tích Đ trong - 10.000 Máy đo 17 Đ ki m - 50.000 Phương pháp phân tích Đ ki m - 10.000 Máy đo 18 Đ m n - 40.000 Phương pháp phân tích Đ m n - 10.000 Máy đo -3 19 PO4 - 60.000 20 CO2 đ/m u 50.000 21 Th c v t n i, t o đ c đ/m u 150.000 22 Đ ng v t n i đ/m u 120.000 23 Sinh v t đáy đ/m u 180.000 24 Dư lư ng kim lo i n ng đ/ch tiêu 80.000 25 Dư lư ng thu c tr sâu - 200.000 1 2 3 4 5 III Ki m nghi m thu c, hoá ch t, ch ph m sinh h c, vi sinh v t dùng trong thú y 1 Giao nh n m u và thông báo k t đ ng/L n 10.000 qu 2 Đánh giá ngo i quan, c m quan -- 10.000 3 Th v t lý thu c nư c -- 3.1 Th tích -- 10.000 3.2 Soi t p ch t trong m u thu c tiêm -- 10.000 3.3 Soi đ trong thu c nư c -- 10.000 4 Th v t lý thu c viên, thu c b t đ ng/ch tiêu/m u 4.1 Đ đ ng đ u v kh i lư ng c a -- 10.000 đơn v bào ch 4.2 Đ đ ng đ u v hàm lư ng c a -- 10.000 đơn v bào ch 4.3 Đ rã (thu c viên) -- 20.000 4.4 Đ tan thu c viên -- 20.000 4.5 Đ m n (thu c b t) -- 10.000 4.6 Đ tan thu c b t -- 10.000 5 Th đ m đ ng/L n 5.1 S y -- 100.000 5.2 S y chân không -- 130.000 5.3 Đo đ m b ng tia h ng ngo i -- 80.000 16
 17. 17 5.4 Đo đ m b ng phương pháp -- 150.000 chu n đ Karl Fischer 6 Đo t tr ng 6.1 Dùng t tr ng k -- 10.000 6.2 Dùng picnomet -- 20.000 7 Đo pH 7.1 Không ph i x lý m u -- 20.000 7.2 Ph i chu n b m u -- 45.000 8 Th đ nh tính ho t ch t đ ng/ch tiêu 8.1 Đơn gi n (m i ph n ng) -- 20.000 8.2 Ph c t p (m i ch t) -- 75.000 8.3 Ghi ph t ngo i toàn b -- 100.000 8.4 Ghi ph h ng ngo i (dùng ch t -- 100.000 chu n) 8.5 S c ký l p m ng -- 100.000 1 2 3 4 5 8.6 S c ký l ng cao áp Tính b ng 50% phép th đ nh lư ng tương ng 9 Th đ nh lư ng 9.1 Phương pháp th tích 9.1.1 Phương pháp chu n đ axit-bazơ -- 120.000 9.1.2 Phương pháp chu n đ Complexon -- 150.000 9.1.3 Đ nh lư ng Penicilin -- 200.000 9.1.4 Chu n đ môi trư ng khan -- 180.000 9.1.5 Chu n đ Nitrit -- 200.000 9.1.6 Chu n đ đi n th -- 180.000 9.2 Phương pháp cân 180.000 9.3 Phương pháp v t lý 9.3.1 Quang ph t ngo i và kh ki n -- 150.000 9.3.2 S c ký l ng cao áp -- 300.000 Đ i v i thu c nhi u thành ph n, m i 9.3.3 S c ký l ng kh i ph -- 400.000 thành ph n tính 9.3.4 S c ký khí -- 300.000 thêm 50,000đ 9.4 Đ nh lư ng nh ng đ i tư ng đ c bi t 9.4.1 Đ nh lư ng Protease -- 200.000 9.4.2 Đ nh lư ng Amylase -- 200.000 9.4.3 Đ nh lư ng Cellulase -- 200.000 9.4.4 Đ nh lư ng Lipase -- 200.000 9.4.5 Nitơ toàn ph n -- 180.000 10 Th trên sinh v t và vi sinh v t đ/l n 17
 18. 18 10.1 Th đ c tính b t thư ng -- 220.000 10.2 Th vô khu n -- 150.000 10.3 Làm kháng sinh đ -- 300.000 10.4 Đ nh lư ng kháng sinh b ng vi sinh v t -- 300.000 10.5 Đ nh lư ng kích d c t HCG -- 200.000 11 Phân l p và đ nh danh vi sinh v t đ/Ch tiêu 100.000 12. Ki m tra vacxin, sinh ph m 12.1 Ki m tra gi ng vi sinh v t dùng trong thú đ/ch ng y Vi khu n -- 1.500.000 Vi rút -- 1.000.000 1 2 3 4 5 12.2 Ki m tra tính an toàn chung đ ng/l n 300.000 12.3 Xác đ nh hi u giá kháng th -- 300.000 IV Ki m nghi m phân bón, khoáng ch t đ ng/Ch tiêu 1 Phân bón (vi sinh, h u cơ, NPK...) 1.1 Hàm lư ng nitơ t ng (N) -- 60.000 1.2 Hàm lư ng P2O5 t ng c ng -- 60.000 1.3 Hàm lư ng K2O t ng c ng -- 60.000 1.4 Hàm lư ng photpho (P) tan trong nư c -- 60.000 1.5 Hàm lư ng K2O tan trong nư c -- 60.000 1.6 Hàm lư ng ch t h u cơ -- 80.000 2 Khoáng ch t 2.1 Lư ng m t khi nung -- 60.000 (900 đ n 1000)oC 2.2 Hàm lư ng t p ch t -- 50.000 2.2 Hàm lư ng ch t không tan -- 50.000 2.3 Hàm lư ng silic và c n không tan -- 70.000 2.4 Hàm lư ng oxyt silic (SiO2) -- 70.000 2.5 Hàm lư ng t ng oxyt nhôm & oxyt s t -- 80.000 (Al2O3 & Fe2O3) 2.6 Hàm lư ng CaO, CaCO3 -- 60.000 2.7 Hàm lư ng MgO, MgCO3 -- 50.000 -- V Ki m nghi m th c ăn đ ng/ ch tiêu 1 Th c ăn viên 1.1 Ki m tra ngo i quan -- 10.000 1.2 Kích c -- 10.000 1.3 T l v n nát -- 10.000 1.4 Đ b n -- 10.000 18
 19. 19 1.5 Đ m -- 40.000 1.6 Năng lư ng -- 60.000 1.7 Protein -- 60.000 1.8 Xơ thô -- 40.000 1.9 Lipid -- 60.000 1.10 Tro -- 60.000 1.11 Cát s n -- 10.000 1.12 Canxi -- 60.000 1 2 3 4 5 1.13 Phospho -- 80.000 1.14 NaCl -- 10.000 1.15 Lyzin -- 200.000 1.16 Methionin -- 200.000 2 Th c ăn khác 2.1 T l n c a Artemia -- 50.000 2.2 Các ch tiêu ch t lư ng khác -- Theo m c phí ki m tra ch t lư ng th c ăn viên 3 Ki m tra v sinh thú y th c ăn 3.1 Côn trùng s ng -- 10.000 3.2 Salmonella -- 60.000 3.3 Aspergillus flavus -- 60.000 3.4 Aflatoxin (s c ký khí) -- 300.000 3.5 Dư lư ng thu c kháng sinh 300.000 3.6 D n xu t c a Nitrofuran -- 400.000 3.7 Dư lư ng thu c kháng sinh b ng -- 500.000 LC/MS/MS 3.8 Các lo i hhocmon -- 300.000 19
Đồng bộ tài khoản