Quyết định số 22/2006/QĐ-BTM

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 22/2006/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2006/QĐ-BTM về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào với thuế suất thuế nhập khẩu 0% do Bộ Thương mại ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2006/QĐ-BTM ngày 26 tháng 1 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào với thuế suất thuế nhập khẩu 0%...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2006/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22/2006/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2006/QĐ-BTM NGÀY 26 THÁNG 1 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI VỀ VIỆC NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ TỪ LÀO VỚI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU 0% BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Bản Thỏa thuận giữa Bộ Thương mại CHXHCN Việt Nam và Bộ Thương mại CHDCND Lào về các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt – Lào, ký ngày 28 tháng 7 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; Căn cứ Công hàm số 0449/TM-NgT ngày 19 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại CHDCND Lào; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi lại Điều 3 của Quyết định số 07/2006/QĐ-BTM ngày 26 tháng 1 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào với thuế suất thuế nhập khẩu 0% như sau: "Điều 3. Thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng gạo, lá và cọng thuốc lá, phụ kiện xe máy có xuất xứ từ Lào được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan bằng 0%. Riêng đối với lá và cọng thuốc lá, chỉ những doanh nghiệp có thông báo kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá năm 2006 của Bộ Công nghiệp mới được nhập khẩu". Điều 2. Bãi bỏ Phụ lục số II – Danh sách các doanh nghiệp được Bộ Thương mại Lào chỉ định xuất khẩu các mặt hàng theo hạn ngạch thuế quan sang Việt Nam năm 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 07/2006/QĐ-BTM ngày 26 tháng 1 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và có hiệu lực đến 31 tháng 12 năm 2006.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW, - Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW; Phan Thế Ruệ - Viện KSND tối cao; - Tòa án ND tối cao; - Cơ quan TW của các Đoàn thể; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản); - Công báo; - Các Sở Thương mại; - Bộ Thương mại: Bộ trưởng, các Thứ trưởng các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc; - Lưu: VT, XNK.
Đồng bộ tài khoản