Quyết định số 22/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 22/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2007/QĐ-BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nghệ An do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 22/2007/Q -BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 04 năm 2007 QUY T NNH CÔNG B VÙNG NƯ C C NG BI N THU C NA PH N T NH NGH AN VÀ KHU V C QU N LÝ C A C NG V HÀNG H I NGH AN B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 71/2006/N -CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý c ng bi n và lu ng hàng h i; Trên cơ s ý ki n c a U ban nhân dân t nh Ngh An t i công văn s 6441/UBND.CN ngày 08 tháng 11 năm 2006; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. 1. Nay công b vùng nư c c ng bi n thu c a ph n t nh Ngh An, bao g m: a) Vùng nư c trư c các c u c ng c a c ng C a Lò, b n c ng B n Thu , Xăng d u Nghi Hương, Xăng d u Hưng Hòa và khu neo u, chuy n t i Hòn Ngư. b) Vùng nư c c a lu ng c ng bi n, lu ng nhánh c ng bi n, vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão thu c c ng bi n quy nh t i i m a kho n này. 2. Vùng nư c trư c c u c ng, b n c ng, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão khác ư c công b theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Ph m vi vùng nư c c ng bi n thu c a ph n t nh Ngh An tính theo m c nư c thu tri u l n nh t, ư c quy nh như sau: 1. Ranh gi i v phía bi n: ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m NA1, NA2, NA3 và NA4, có t a sau ây: NA1: 180 50' 00” N, 1050 43' 00” E; NA2: 180 50' 00” N, 1050 47' 00” E;
  2. NA3: 180 48' 00” N, 1050 48' 00” E; NA4: 180 45' 06” N, 1050 46' 06” E. 2. Ranh gi i v phía t li n: t i m NA1 ch y d c theo phía Nam dãy núi xã Nghi Thi t, huy n Nghi L c n ư ng th ng c t ngang l ch cách c u c ng C a Lò 20 mét v phía thư ng lưu, qua c u c ng c a c ng C a Lò, n i m c c B c b bi n th xã C a Lò, d c theo b bi n c a th xã C a Lò n b phía B c C a H i. 3. Khu v c b n c ng B n Th y trên sông Lam: a) Vùng nư c chung v i vùng nư c b n c ng Xuân H i, Xuân Ph : ư c gi i h n t b phía B c C a H i và i m NA4 ch y d c theo hai b sông n ư ng th ng c t ngang sông cách c u c ng Xuân Ph 1000 mét v phía h lưu. b) Vùng nư c b n c ng B n Th y: t ư ng th ng c t ngang sông cách c u c ng Xu©n H i 2000 mét v phía thư ng lưu ch y d c theo hai b sông n ư ng th¼ng c t ngang sông cách c u B n Thu 200 mét v phía h lưu. i u 3. Vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão cho tàu thuy n vào c ng bi n thu c a ph n t nh Ngh An, ư c quy nh như sau: 1. Vùng ón tr hoa tiêu và vùng ki m d ch: a) i v i b n c ng B n Thu , Xăng d u Nghi Hương, Xăng d u Hưng Hòa và khu neo u, chuy n t i Hòn Ngư: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn bán kính 01 h i lý, v i tâm có v trí t i t a : 180 47' 12” N, 1050 47' 00” E. b) i v i c ng C a Lò và khu neo u, chuy n t i Hòn Ngư: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn bán kính 01 h i lý, v i tâm có v trí t i t a : 180 48' 30”N, 1050 45' 12” E. 2. Khu neo u, khu chuy n t i và khu tránh bão: trong vùng nư c quy nh t i i u 2 c a Quy t nh này. i u 4. 1. C ng v hàng h i Ngh An có trách nhi m: a) Th c hi n nhi m v và quy n h n c a mình theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam và pháp lu t có liên quan i v i ho t ng hàng h i trong vùng nư c c ng C a Lò, b n c ng B n Thu , Xăng d u Nghi Hương, Xăng d u Hưng Hòa và khu neo u, chuy n t i Hòn Ngư. b) Căn c vào tình hình th c t v th i ti t, sóng gió, m n nư c và tr ng t i c a tàu thuy n, ch nh v trí c th cho tàu thuy n ón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo u,
  3. chuy n t i và tránh bão trong vùng nư c quy nh t i i u 3 c a Quy t nh này, b o m an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng. 2. Trách nhi m ph i h p qu n lý trong vùng nư c chung: a) Nh ng v vi c phát sinh liên quan n tàu thuy n vào, r i, ho t ng b n c ng nào thì do C ng v hàng h i khu v c ó ch trì gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. b) C ng v hàng h i Ngh An ch u trách nhi m: - Th c hi n qu n lý v b o m an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng trong ph m vi vùng nư c chung quy nh t i i m a kho n 3 i u 2 c a Quy t nh này. - B trí k ho ch i u ng tàu thuy n b o m tr t t , an toàn hàng h i trong vùng nư c thu c lu ng c ng bi n t C a H i n b n c ng B n Thu , Xăng d u Hưng Hòa và vùng neo u, chuy n t i Hòn Ngư i v i tàu thuy n ra vào b n c ng Xuân H i, Xuân Ph ho c ph i neo u t i vùng neo u, chuy n t i Hòn Ngư sau khi ®îc C ng v hàng h i Hà Tĩnh thông báo. Th i gian thông báo tàu thuy n ph i neo u t i vùng neo u, chuy n t i Hòn Ngư là trư c 02 gi , k t khi tàu thuy n n “Phao s 0”. - Thông báo cho C ng v hàng h i Hà Tĩnh bi t v tàu thuy n vào, r i b n c ng B n Thu , Xăng d u Hưng Hòa trư c ít nh t 02 gi , k t khi tàu thuy n n vùng nư c c a b n c ng Xuân H i, Xuân Ph ph i h p qu n lý, b o m tr t t , an toàn hàng h i. i u 5. Ngoài ph m vi các vùng nư c quy nh t i i u 2 và i u 3 c a Quy t nh này, C ng v hàng h i Ngh An còn có trách nhi m qu n lý nhà nư c v an toàn hàng h i, an ninh hàng h i trong vùng bi n thu c a ph n t nh Ngh An. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và bãi b Quy t nh s 3171/2002/Q -BGTVT ngày 03 tháng 10 năm 2002 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Ngh An và khu v c trách nhi m c a C ng v Ngh An. i u 7. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i t nh Ngh An, Giám c S Giao thông v n t i t nh Hà Tĩnh, Giám c C ng v hàng h i Ngh An, Giám c C ng v hàng h i Hà Tĩnh, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Nơi nh n: - Như Đi u 7; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các Th trư ng; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); H Nghĩa Dũng - Công báo, Website Chính ph ;
  4. - Lưu VT, PC.
Đồng bộ tài khoản