Quyết định số 22/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
5
download

Quyết định số 22/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2008/QĐ-BYT về việc uỷ quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm cho Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh Phúc ------- S : 22/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 02 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C U QUY N TH C HI N CH C NĂNG QU N LÝ M PH M CHO BAN QU N LÝ KHU KINH T C A KH U M C BÀI, T NH TÂY NINH T I KHU THƯƠNG M I CÔNG NGHI P THU C KHU KINH T C A KH U M C BÀI, T NH TÂY NINH B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 179/2004/N -CP ngày 21/10/2004 c a Chính ph quy nh qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Căn c Quy t nh s 140/2007/Q -TTg ngày 24/8/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch ho t ng c a Khu kinh t c a kh u M c Bài, t nh Tây Ninh; Căn c Quy t nh s 236/Q -TTg ngày 26/02/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p và quy nh v trí, ch c năng c a Ban Qu n lý Khu kinh t c a kh u M c Bài, t nh Tây Ninh; Theo ngh c a y ban nhân dân t nh Tây Ninh t i công văn s 1956/UBND-KTTH ngày 19/5/2008 v vi c y quy n ki m nh m ph m t i Khu thương m i công nghi p thu c Khu kinh t c a kh u M c Bài, t nh Tây Ninh; Xét ngh c a C c trư ng C c Qu n lý dư c, QUY T NNH: i u 1. B Y t u quy n cho Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu M c Bài, t nh Tây Ninh th c hi n ch c năng qu n lý m phNm t i Khu thương m i công nghi p thu c Khu kinh t c a khNu M c Bài, t nh Tây Ninh. i u 2. Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu M c Bài, t nh Tây Ninh ph i h p v i S Y t t nh Tây Ninh t ch c hư ng d n, ki m tra, thanh tra ho t ng kinh doanh m phNm t i Khu thương m i công nghi p thu c Khu kinh t c a khNu M c Bài, t nh Tây Ninh. Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu M c Bài, t nh Tây Ninh có trách nhi m ph i h p v i các c p chính quy n c a t nh Tây Ninh và các cơ quan ch c năng th c thi có hi u qu công tác ch ng buôn l u, kinh doanh hàng nh p l u và các hành vi buôn bán trái phép các s n phNm m phNm trên a bàn t nh Tây Ninh liên quan n ho t ng c a Khu kinh t c a khNu M c Bài, t nh Tây Ninh. i u 3. T ch c, cá nhân kinh doanh m phNm t i Khu thương m i công nghi p thu c Khu kinh t c a khNu M c Bài, t nh Tây Ninh ph i th c hi n công b tiêu chuNn ch t
  2. lư ng m phNm v i Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu M c Bài, t nh Tây Ninh và ph i cam k t hoàn toàn ch u trách nhi m v ch t lư ng m phNm do mình kinh doanh. i u 4. Vi c ưa m phNm t Khu thương m i công nghi p thu c Khu kinh t c a khNu M c Bài, t nh Tây Ninh vào các khu ch c năng khác trong Khu kinh t c a khNu M c Bài, t nh Tây Ninh và th trư ng n i a kinh doanh ph i th c hi n theo quy nh c a Quy ch Qu n lý m phNm ban hành kèm theo Quy t nh s 48/2007/Q - BYT ngày 31/12/2007 c a B trư ng B Y t và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 6. Các Ông/bà Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c, Giám c S Y t t nh Tây Ninh, Trư ng Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu M c Bài, t nh Tây Ninh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Cao Minh Quang
Đồng bộ tài khoản