Quyết định số 22/2008/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
6
download

Quyết định số 22/2008/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi Điểm 2 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2008/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p - T do- H nh phúc -------------- S : 22/2008/Q -NHNN Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I I M 2 PH L C S 3 QUY NNH V H TH NG MÃ NGÂN HÀNG DÙNG TRONG GIAO DNCH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 02/2006/Q -NHNN NGÀY 18/01/2006 C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Lu t các T ch c tín d ng năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t các T ch c tín d ng năm 2004; Căn c Ngh nh s 52/2003/N -CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Theo ngh c a Trư ng Ban Thanh toán, QUY T NNH: i u 1. S a i i m 2 Ph l c s 3 Quy nh v h th ng mã ngân hàng dùng trong giao d ch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2006/Q -NHNN ngày 18/01/2006 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c như sau: i tên giao d ch c a Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam thành Ngân hàng thương m i c ph n Ngo i thương Vi t Nam, v n gi nguyên ký hi u s th t c a ngân hàng như sau: 2. Ngân hàng thương m i nhà nư c: Tên Ngân hàng Lo i NH Ký hi u Ngân hàng thương m i c ph n Ngo i thương Vi t Nam 2 03 i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 11/8/2008. i u 3. Chánh Văn phòng, Trư ng Ban Thanh toán, C c trư ng C c Công ngh tin h c Ngân hàng, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c S Giao d ch Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) t ch c cung ng d ch v thanh toán ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. KT.TH NG C PHÓ TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3 ( th c hi n); - Ban lãnh o NHNN ( b/c); - VP Chính ph (2 b n); - B Tư pháp ( ki m tra) - Lưu: VP, BTT, PC. Nguy n Toàn Th ng
Đồng bộ tài khoản