Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HUY N BÌNH CHÁNH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 22/2008/Q -UBND Bình Chánh, ngày 25 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A VĂN PHÒNG H I NG NHÂN DÂN VÀ Y BAN NHÂN DÂN THU C Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Quy t nh s 11/2008/Q -UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n Bình Chánh v thành l p Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thu c y ban nhân dân huy n Bình Chánh; Xét ngh c a Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n và c a Trư ng Phòng N i v , t i T trình s 61/TTr-NV ngày 25 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thu c y ban nhân dân huy n Bình Chánh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, Trư ng Phòng N i v , Th trư ng các cơ quan, ơn v s nghi p và Ch t ch y ban nhân dân xã, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Q. CH TNCH
  2. Tr n Tr ng Tu n QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A VĂN PHÒNG H I NG NHÂN DÂN VÀ Y BAN NHÂN DÂN THU C Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 22/2008/Q -UBND ngày 25 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n Bình Chánh) Chương I. VN TRÍ, CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 1. V trí, ch c năng Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n (dư i ây g i t t là Văn phòng) là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n Bình Chánh; ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân huy n; ng th i ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a Văn phòng y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. Văn phòng có ch c năng tham mưu t ng h p cho y ban nhân dân huy n v ho t ng c a y ban nhân dân huy n; tham mưu, giúp y ban nhân dân huy n v công tác dân t c; tham mưu giúp Ch t ch y ban nhân dân huy n v ch o, i u hành; cung c p thông tin ph c v ho t ng c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân và các cơ quan nhà nư c a phương; m b o cơ s v t ch t, k thu t cho ho t ng c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n. Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c huy n Bình Chánh ho t ng. i u 2. Nhi m v c a Văn phòng 1. Xây d ng chương trình làm vi c c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n (bao g m: chương trình làm vi c năm, quý, tháng, tu n); giúp Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n ki m tra, ôn c th c hi n các chương trình ó. Xây d ng l ch công tác hàng tu n cho Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n; ki m tra vi c chuNn b n i dung, b trí s p x p th c hi n các bu i làm vi c theo chương trình; giúp Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n chuNn b n i dung, chương trình làm vi c c a các kỳ h p nh kỳ và b t thư ng; giúp Ch t ch y ban nhân dân huy n duy trì và ki m i m vi c th c hi n quy ch làm vi c c a y ban nhân dân huy n; 2. Giúp Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n theo dõi, ôn c các cơ quan, ơn v thu c huy n và y ban nhân dân các xã, th tr n trong vi c chuNn b các án theo ch o c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân
  3. huy n. Khi có d th o văn b n c a các cơ quan, ơn v , xã, th tr n trình y ban nhân dân huy n xem xét quy t nh; Văn phòng có trách nhi m rà soát v th th c và hình th c văn b n, i chi u v i n i dung ch o c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n và có t trình kèm theo cho Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, ch u trách nhi m v xác nh thNm quy n ký phát hành văn b n; 3. Giúp Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n xem xét, x lý k p th i các ngh , các văn b n xin ý ki n ch o c a các cơ quan, ơn v thu c huy n và y ban nhân dân các xã, th tr n. Các ki n ngh c a t ch c, cá nhân theo úng thNm quy n, ch c năng c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n; 4. T ch c truy n t các ngh quy t, quy t nh, yêu c u c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n n các cơ quan, ơn v , xã, th tr n; theo dõi ôn c, ki m tra các cơ quan, ơn v , xã, th tr n trong vi c th c hi n các ngh quy t, quy t nh ó; 5. Giúp Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n tri n khai th c hi n các ch o c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , các S - ngành thành ph khi Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n yêu c u và trong h n không quá 05 ngày làm vi c Văn phòng ph i có ý ki n xu t v cách phân công, t ch c th c hi n; có văn b n truy n t ý ki n ch o c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n k p th i, chính xác, úng a ch các ơn v t ch c th c hi n; 6. T ch c thu th p, cung c p và x lý thông tin k p th i, ph c v cho công tác giám sát c a H i ng nhân dân và s ch o i u hành c a y ban nhân dân huy n. ng d ng công ngh thông tin vào vi c thu th p và x lý thông tin; x lý gi i quy t nh ng công vi c phát sinh hàng ngày, công vi c t xu t không n m trong k ho ch ho c theo yêu c u c a cơ quan c p trên. Giúp Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n th c hi n ch thông tin, báo cáo H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph úng theo quy nh c a pháp lu t; 7. T ch c m i quan h làm vi c ph c v s ch o gi a Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n v i Thư ng tr c Huy n y, Thư ng tr c y ban M t tr n T qu c, các oàn th huy n; 8. Giúp y ban nhân dân huy n v n hành quy trình ti p nh n, x lý và hoàn tr h sơ hành chính công theo cơ ch m t c a liên thông; 9. Giúp y ban nhân dân huy n v công tác dân t c; 10. Giúp Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n t ch c ti p công dân, ti p nh n và x lý ơn thư khi u n i, t cáo c a công dân theo quy nh c a pháp lu t; 11. Ph i h p v i Phòng Tư pháp và các cơ quan ch c năng trong vi c xây d ng k ho ch, t ch c ph bi n, truy n t các văn b n quy ph m pháp lu t c a thành ph , c a huy n n các cơ quan, ơn v , các t ch c, oàn th , các xã, th tr n và trong nhân dân; theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n các văn b n ó;
  4. 12. T ch c và ph c v các kỳ h p H i ng nhân dân huy n, các phiên h p c a y ban nhân dân huy n; các cu c h p và làm vi c c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n v i các Ban c a H i ng nhân dân huy n và các cơ quan, ơn v , oàn th thu c huy n; v i Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân xã, th tr n; 13. Th c hi n ch giao ban hàng tu n v i Thư ng tr c y ban nhân dân huy n; giao ban trong lãnh o Văn phòng; th c hi n ch , báo cáo tu n, tháng, quý, 6 tháng và năm; 14. Qu n lý ch t ch vi c ban hành các văn b n c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, b o m úng ư ng l i, chính sách c a ng và quy nh c a pháp lu t; úng hình th c và thNm quy n theo lu t nh; 15. T ch c, qu n lý công tác văn thư, lưu tr , hành chính c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n theo quy nh; hư ng d n v nghi p v hành chính văn phòng i v i các cơ quan, ơn v , xã, th tr n; 16. B o m các i u ki n, phương ti n làm vi c cho các ho t ng c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n. B o v và qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t; t ch c và qu n lý an toàn công tác b o v n i b , tài li u, tài s n và tr s c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n; 17. Qu n lý t ch c, biên ch c a Văn phòng, th c hi n úng các ch , chính sách i v i cán b , công ch c theo quy nh hi n hành; 18. Th c hi n các nhi m v khác theo yêu c u c a Huy n y, c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n. i u 3. Nhi m v , quy n h n c a Chánh Văn phòng 1. Chánh Văn phòng là ngư i tr c ti p lãnh o và i u hành m i ho t ng c a Văn phòng theo ch c năng, nhi m v ư c quy nh; ch u trách nhi m trư c Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n v toàn b công tác c a Văn phòng; 2. T ch c th c hi n các nhi m v c a Văn phòng ã ư c quy nh t i i u 2 c a Quy ch này; 3. ư c gi i quy t m t s công vi c c th theo s y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân huy n: Th a l nh Ch t ch y ban nhân dân huy n ký ban hành báo cáo tu n và các văn b n thu c ph m vi ch c năng, nhi m v ã ư c quy nh v i u hành, ch o, ôn c các cơ quan, ơn v thu c huy n và y ban nhân dân xã, th tr n; gi y m i h p c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n; thông báo ý ki n ch o c a y ban nhân dân huy n, Ch t ch y ban nhân dân huy n cho các ơn v thu c huy n; sao ch p các văn b n; ký gi y i công tác cho cán b , công ch c thu c y ban nhân dân huy n qu n lý;
  5. 4. T ch c th c hi n y các ch , chính sách c a ng và Nhà nư c, các ngh quy t c a H i ng nhân dân; quy t nh, ch th c a y ban nhân dân huy n trong cơ quan Văn phòng; 5. Làm ch tài kho n và qu n lý các ho t ng thu - chi ngân sách c a Văn phòng theo quy nh c a pháp lu t. Chương II. CƠ C U T CH C VÀ BIÊN CH i u 4. Cơ c u t ch c b máy Văn phòng do Chánh Văn phòng ph trách và có t 01 n 03 Phó Chánh Văn phòng giúp vi c. Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng do Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh b nhi m sau khi có ý ki n ch p thu n c a Ban Thư ng v Huy n y. Chánh Văn phòng là ngư i ch u trách nhi m trư c Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n v toàn b công tác c a Văn phòng; ng th i ch u trách nhi m th c hi n các ch o, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a Văn phòng y ban nhân dân thành ph . Phó Chánh Văn phòng là ngư i giúp vi c cho Chánh Văn phòng, ư c Chánh Văn phòng phân công ph trách m t s công vi c c th c a Văn phòng, liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng ph n vi c ư c phân công ph trách; ch u trách nhi m giúp Chánh Văn phòng ki m tra, ôn c các cơ quan, ơn v thu c y ban nhân dân huy n và chuyên viên Văn phòng th c hi n các n i dung ch o, k t lu n c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và Thư ng tr c y ban nhân dân huy n; ư c y quy n th c hi n m t s công vi c khi Chánh Văn phòng i v ng. Các b ph n c a Văn phòng g m có: 1. T Nghiên c u t ng h p: Có các chuyên viên làm công tác tham mưu t ng h p, thu th p x lý thông tin, th c hi n công tác phân tích t ng h p, báo cáo nh kỳ, báo cáo chuyên . Làm công tác tr lý, thư ký giúp vi c cho Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n. ư c Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n ch n, phân công và qu n lý trên cơ s ngh c a Chánh Văn phòng. Các chuyên viên t ng h p ch u trách nhi m cá nhân, tr c ti p v công vi c ư c phân công trư c Thư ng tr c H i ng nhân dân, y ban nhân dân huy n và Lãnh o Văn phòng. Các chuyên viên có trách nhi m tham d các ho t ng c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân huy n ghi chép, n m b t nh ng v n có liên quan n lĩnh v c công tác ư c phân công, k p th i ph n ánh, so n th o văn b n ph c v cho công tác ch o, i u hành c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n. 2. T Hành chính - văn thư - lưu tr : Giúp Chánh Văn phòng th c hi n công tác hành chính - văn thư - lưu tr úng theo quy nh. Công văn n ph i ư c chuy n n Chánh Văn phòng (ho c Phó Chánh Văn phòng) x lý và chuy n giao ngay trong
  6. ngày n ngư i ho c ơn v có trách nhi m gi i quy t. Công văn i ph i ư c ki m tra th th c trư c khi óng d u và vào s công văn i, ph i ư c vào s ăng ký phát hành g i ngay trong ngày (ch m nh t là ngày hôm sau) khi văn b n ư c ngư i có thNm quy n ký. Th c hi n n i quy b o m t công văn, tài li u và s d ng, b o qu n con d u theo quy nh. 3. T Ti p nh n và tr h sơ: Th c hi n công tác ti p nh n h sơ và hoàn tr h sơ cho nhân dân. Có nhi m v ôn c các cơ quan chuyên môn gi i quy t h sơ úng h n cho nhân dân. Th c hi n công khai niêm y t các quy nh, th t c gi i quy t t ng lo i h sơ hành chính, m b o không gây phi n hà, nhũng nhi u nhân dân. 4. T Ti p công dân: Giúp Chánh Văn phòng th c hi n công tác ti p công dân và x p l ch ti p công dân cho Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n; theo dõi tình hình gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo c a công dân. 5. T Tin h c: Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, th c hi n công tác tin h c hóa Văn phòng. Th ng nh t qu n lý và s d ng m ng thông tin c a y ban nhân dân huy n. Hư ng d n các cơ quan, ơn v thu c huy n và y ban nhân dân các xã, th tr n ng d ng công ngh thông tin vào công tác qu n lý và thông tin. Gi i quy t các s c k thu t v m ng. 6. T Tài v - h u c n: Giúp Chánh Văn phòng th c hi n công vi c v thu, chi kinh phí ho t ng Văn phòng; công tác ti p tân và ph c v h u c n cho các h i ngh c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n. 7. T Lái xe - b o v : Giúp Chánh Văn phòng m b o vi c ưa rư c Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n i công tác, d h i ngh ; th c hi n công tác b o v cơ quan. i u 5. Biên ch Biên ch c a Văn phòng do Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh trong t ng s ch tiêu biên ch hành chính c a huy n ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Lãnh o Văn phòng căn c biên ch ư c giao, phân công cán b , công ch c th c hi n các m t công tác theo ch c năng, nhi m v c a Văn phòng. i u 6. Kinh phí ho t ng Kinh phí ho t ng c a Văn phòng th c hi n theo Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph v quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí hành chính i v i cơ quan nhà nư c và Quy t nh s 102/2006/Q -UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí hành chính i v i cơ quan nhà nư c. Chương III. CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC
  7. i u 7. Ch h i h p, làm vi c 1. Ch h i h p: Lãnh o Văn phòng h p m i tu n m t l n ánh giá k t qu công tác trong tu n và ra k ho ch công tác cho tu n sau. Hàng tháng, Văn phòng h p cơ quan m t l n ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng qua và ra công tác cho tháng ti p theo, ng th i ph bi n các ch trương, chính sách, ch m i c a Nhà nu c và nhi m v m i ph i th c hi n. Hàng quý, 06 tháng và cu i năm Văn phòng có báo cáo sơ, t ng k t công tác theo quy nh. Văn phòng có th t ch c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a Huy n y, H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n. 2. Ch làm vi c: Cán b , công ch c c a Văn phòng u có ch c danh, nhi m v c th , có b ng tên t t i bàn làm vi c và ph i eo th công ch c khi th c hi n nhi m v . Cán b , công ch c ph i t n t y v i công v ; ph i ch p hành nghiêm ch nh gi gi c làm vi c theo quy nh; ph i có thái l ch s , khiêm t n v i khách n liên h công tác; tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a ng nghi p, c a lãnh o Văn phòng. Cán b , công ch c c a Văn phòng ph i th c hi n úng Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005. 3. Ch làm vi c c a chuyên viên Văn phòng: a) Chuyên viên Văn phòng t ư i s qu n lý c a Chánh Văn phòng, làm vi c tr c ti p v i Thư ng tr c H i ng nhân dân và Thư ng tr c y ban nhân dân huy n theo nhi m v ư c phân công. Sau khi làm vi c v i Thư ng tr c H i ng nhân dân và Thư ng tr c y ban nhân dân huy n ph i báo cáo k p th i, y cho Chánh Văn phòng và Phó Văn phòng (ph trách kh i) ư c bi t theo dõi, qu n lý chung. b) Chuyên viên Văn phòng căn c theo nhi m v ư c phân công ư c trình văn b n tr c ti p cho Thư ng tr c H i ng nhân dân và Thư ng tr c y ban nhân dân huy n và ch u trách nhi m v n i dung văn b n do mình trình; ng th i g i m t b n cho Chánh Văn phòng và Phó Văn phòng (ph trách kh i) bi t; n u th y có v n c n xem xét thêm thì Chánh Văn phòng và Phó Văn phòng (ph trách kh i) trao i l i v i chuyên viên ho c tr c ti p báo cáo v i Thư ng tr c H i ng nhân dân và Thư ng tr c y ban nhân dân huy n. Quá trình th c hi n n u có vư ng m c, c n ph i h p v i chuyên viên khác thì báo cáo cho Chánh Văn phòng và Phó Văn phòng (ph trách kh i) gi i quy t. 4. Ch trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan:
  8. Chánh Văn phòng th c hi n úng ch trách nhi m i v i ngư i ng u cơ quan trong thi hành nhi m v , công v theo Ngh nh s 157/2007/N -CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 c a Chính ph . Có trách nhi m t ch c th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí t i cơ quan úng theo quy nh. i u 8. Quan h công tác 1. Quan h v i Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n: Văn phòng ch u s ch o tr c ti p c a y ban nhân dân huy n v công tác, t ch c, biên ch . Chánh Văn phòng ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n v toàn b ho t ng c a Văn phòng; là u m i l p và th c hi n chương trình công tác tu n, tháng, quý, 6 tháng và năm; ch u trách nhi m ti p nh n ch trương, th c hi n các ý ki n ch o c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n; thư ng xuyên báo cáo tình hình cho Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n và xu t ý ki n gi i quy t các v n phát sinh. 2. Quan h v i Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Văn phòng các S - ngành thành ph Văn phòng ch u s hư ng d n v nghi p v hành chính c a Văn phòng y ban nhân dân thành ph và quan h v i Văn phòng các S , ngành thành ph k p th i n m b t các thông tin c n thi t giúp Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n t ch c, ch o th c hi n úng các quy nh c a Nhà nư c c p trên. Th c hi n y các ch báo cáo nh kỳ và t xu t theo yêu c u c a Văn phòng y ban nhân dân thành ph . 3. Quan h v i các cơ quan, ơn v thu c huy n và y ban nhân dân xã, th tr n: a) Văn phòng ph i h p ch t ch v i các Ban c a H i ng nhân dân huy n giúp y ban nhân dân huy n chuNn b các n i dung c n báo cáo cho H i ng nhân dân huy n; ph i h p v i Văn phòng Huy n y xây d ng chương trình làm vi c, l ch công tác, cung c p thông tin, tư li u ph c v k p th i s lãnh o, ch o c a Huy n y, H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n. b) Văn phòng quan h thư ng xuyên v i các cơ quan, ơn v thu c y ban nhân dân huy n, Thư ng tr c H i ng nhân dân và y ban nhân dân xã, th tr n n m tình hình; ôn c, ki m tra các cơ quan, ơn v , xã, th tr n th c hi n ngh quy t H i ng nhân dân; quy t nh, ch th và các n i dung ch o c a y ban nhân dân huy n, vi c th c hi n ch báo cáo theo quy nh; ph i h p v i các Phòng chuyên môn chuNn b n i dung công vi c, án, k ho ch trình y ban nhân dân huy n. c) Văn phòng có nhi m v h tr các cơ quan, ơn v thu c huy n và y ban nhân dân xã, th tr n v nghi p v hành chính, m b o tính th ng nh t theo quy nh c a Chính ph và Thành ph . Chương IV.
  9. I U KHO N THI HÀNH i u 9. i u kho n thi hành Chánh Văn phòng có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này. Quy ch này là cơ s pháp lý Chánh Văn phòng i u hành, qu n lý ơn v ; là căn c y ban nhân dân huy n giao nhi m v cho Văn phòng. Trong quá trình th c hi n, Chánh Văn phòng có quy n ki n ngh , xu t Ch t ch y ban nhân dân huy n ban hành Quy t nh b sung ho c s a i Quy ch cho phù h p v i tình hình th c t c a huy n và quy nh c a Nhà nư c./.
Đồng bộ tài khoản