Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 22/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH TRUY N D N, PHÁT SÓNG PHÁT THANH, TRUY N HÌNH N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn c Ngh nh s 160/2004/N -CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông; Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Quy t nh s 219/2005/Q -TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c phát tri n thông tin n năm 2010; Xét ngh c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau ây: I. M C TIÊU 1. M r ng vùng ph sóng phát thanh, truy n hình trong nư c và qu c t , c bi t là các chương trình c a ài Ti ng nói Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam nh m ph c v t t nhi m v chính tr , i ngo i, qu c phòng, an ninh c a ng và Nhà nư c (sau ây g i chung là nhi m v chính tr ) và m b o cung c p cho i a s ngư i dân trong nư c và c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài các d ch v phát thanh, truy n hình a d ng, phong phú, ch t lư ng cao, phù h p v i nhu c u và thu nh p c a m i i tư ng. 2. Phát tri n h t ng truy n d n, phát sóng ng b , hi n i, hi u qu , th ng nh t v tiêu chuNn và công ngh , m b o có th chuy n t i ư c các d ch v phát thanh, truy n hình, vi n thông và công ngh thông tin trên cùng m t h t ng k thu t, áp ng yêu c u h i t công ngh và d ch v . 3. Thúc Ny vi c chuy n i h t ng truy n d n, phát sóng t công ngh tương t sang công ngh s nh m nâng cao ch t lư ng d ch v , tăng s lư ng kênh chương trình, a d ng hóa các lo i hình d ch v và nâng cao hi u qu s d ng ngu n tài nguyên t n s .
 2. 4. T ng bư c hình thành và phát tri n th trư ng truy n d n, phát sóng trên cơ s tham gia c a các doanh nghi p Nhà nư c ho c công ty c ph n mà Nhà nư c n m c ph n chi ph i nh m thu hút các ngu n l c phát tri n h t ng k thu t phát thanh, truy n hình, ph c v phát tri n kinh t - xã h i và m b o s qu n lý th ng nh t, có hi u qu c a Nhà nư c. II. CÁC CH TIÊU PHÁT TRI N 1. n năm 2010: a) Ph sóng truy n hình m t t t i 95% dân cư; b) Ph sóng phát thanh AM-FM t i 100% dân cư, m b o h u h t các h dân có th thu, nghe ư c các kênh chương trình phát thanh qu ng bá. 2. n năm 2015: a) Ph sóng truy n hình m t t t i 100% dân cư, m b o h u h t các h dân có th thu, xem ư c các chương trình truy n hình qu ng bá; b) M ng truy n hình cáp ư c tri n khai t i 100% trung tâm các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. n năm 2020: a) T ng bư c tri n khai l trình s hóa m ng truy n d n, phát sóng truy n hình s m t t phù h p v i i u ki n th c t v thi t b thu truy n hình s c a ngư i dân trên t ng a bàn c th . V cơ b n s ng ng phát sóng truy n hình m t t công ngh tương t chuy n sang phát sóng truy n hình m t t công ngh s khi 95% s h gia ình có máy thu hình có kh năng thu ư c các kênh chương trình truy n hình qu ng bá b ng nh ng phương th c truy n d n, phát sóng s khác nhau; b) Ng ng vi c s d ng công ngh truy n hình cáp tương t trư c năm 2020 chuy n hoàn toàn sang công ngh s v i 100% các m ng cáp d c các tuy n ư ng, ph chính t i trung tâm các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c ng m hoá; c) Công ngh s ư c áp d ng r ng rãi trong truy n d n, phát sóng phát thanh; d) a s các h gia ình vùng sâu, vùng xa, mi n núi, h i o có nhu c u, ư c cung c p thi t b thu các kênh chương trình phát thanh, truy n hình k thu t s v i giá c phù h p. III. NNH HƯ NG PHÁT TRI N 1. M ng lư i. a) M ng truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình m t t. Th c hi n l trình s hóa truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình m t t theo t ng giai o n:
 3. - Giai o n t nay n 2010: Hoàn thành vi c phát tri n m ng truy n d n, phát sóng tương t theo các quy ho ch ã ư c phê duy t. Ngoài ra, cho phép i u ch nh công su t i v i các máy phát hi n có ho c u tư thêm các máy phát có công su t phù h p nh m t m c tiêu ph sóng ã ra, ng th i không gây can nhi u cho các h th ng thông tin vô tuy n i n khác; Tri n khai xây d ng chính sách, bi n pháp và l trình chuy n i sang phát thanh, truy n hình s ; tri n khai u tư h th ng truy n d n, phát sóng s l n lư t theo t ng vùng trên nguyên t c: các khu v c có trình phát tri n cao, khan hi m t n s thì tri n khai và chuy n i trư c; các khu v c có i u ki n kinh t khó khăn hơn s ư c tri n khai và chuy n i sau; Các ài phát thanh, truy n hình, các ơn v , doanh nghi p tham gia ho t ng truy n d n, phát sóng cùng ph i h p s d ng chung cơ s h t ng bao g m: nhà, tr m, ngu n i n, c ng b cáp, c bi t là các c t anten, nh m b o m tri n khai ph sóng phát thanh, truy n hình m t cách hi u qu và thu n l i cho ngư i dân thu xem ư c các kênh chương trình; Khuy n khích các ài phát thanh, truy n hình a phương s d ng m ng truy n d n, phát sóng s c a các ơn v , doanh nghi p ã tri n khai trên a bàn truy n t i n i dung, chương trình c a a phương n ngư i s d ng. - Giai o n 2010 - 2015: Các ơn v , doanh nghi p ư c c p phép thi t l p h t ng m ng truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình s ti p t c m r ng di n ph sóng phát thanh, truy n hình s t i vùng thành th , ng b ng và t i các khu v c ông dân, ng th i tăng cư ng u tư m r ng vùng ph sóng s n các khu v c nông thôn, mi n núi; Các ơn v , doanh nghi p ư c phép thi t l p m ng lư i và cung c p d ch v truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình s và các ài phát thanh, truy n hình a phương ti p t c phát song song các kênh chương trình truy n hình s và tương t trên a bàn. Khuy n khích các a phương áp ng các i u ki n theo quy nh ng ng phát sóng truy n hình tương t và chuy n hoàn toàn sang phát sóng phát thanh, truy n hình s trên h t ng truy n d n, phát sóng c a các ơn v , doanh nghi p ư c c p phép; i v i vùng sâu, vùng xa, mi n núi, h i o và nh ng nơi g p khó khăn trong vi c xây d ng và phát tri n m ng phát thanh, truy n hình s m t t, c n tri n khai các phương án s d ng phát thanh, truy n hình qua v tinh k t h p v i các máy phát l i công su t phù h p b o m m c tiêu ph sóng. - Giai o n 2015 - 2020: Các ơn v , doanh nghi p ư c phép thi t l p h t ng m ng truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình s ph i h p u tư, xây d ng h th ng truy n d n, phát sóng s m t t t i các khu v c nông thôn, vùng sâu, vùng xa, mi n núi, h i o;
 4. T ng bư c ng ng phát sóng phát thanh, truy n hình tương t m t t t i nh ng khu v c ã áp ng các i u ki n chuy n i sang công ngh s . các khu v c còn l i v n ti p t c phát sóng phát thanh, truy n hình tương t song song v i phát thanh, truy n hình s ; Các ài phát thanh, truy n hình a phương ph i h p v i các ơn v , doanh nghi p ư c phép thi t l p m ng và cung c p d ch v truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình s trên a bàn t ng bư c chuy n toàn b các kênh chương trình phát thanh, truy n hình sang truy n t i trên h t ng truy n d n, phát sóng s ; Tri n khai các d án s n xu t và cung c p u thu truy n hình s giá r cho các h gia ình. H n ch và ti n t i ng ng h n vi c nh p khNu và u tư m i s n xu t các máy phát tương t ; Cơ b n ch m d t vi c truy n d n, phát sóng truy n hình m t t s d ng công ngh tương t trư c năm 2020. Khuy n khích vi c chuy n i hoàn toàn truy n d n, phát sóng phát thanh t công ngh tương t sang công ngh s trư c năm 2020. - Quy ho ch băng t n cho h th ng phát sóng phát thanh, truy n hình m t t: + Băng MF (526,25 - 1606,5 KHz): phát thanh AM, phát thanh s ; + Băng I VHF (54 - 68 MHz): phát thanh FM công su t nh , phát thanh s ; + Băng II VHF (87 - 108 MHz): phát thanh FM, phát thanh s ; + Băng III VHF (174 - 230 MHz): truy n hình tương t , truy n hình s và phát thanh s ; + Băng UHF (470 - 806 MHz): truy n hình m t t công ngh tương t và s . Theo l trình s hóa thì m t ph n băng t n này s ư c chuy n i sang cho các nghi p v thông tin vô tuy n khác; + Băng t n L (1.452 - 1.492 MHz): Căn c vào i u ki n th c t , băng t n này có th ư c nghiên c u phân b cho phát thanh công ngh s . b) M ng truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình cáp. - i v i phát thanh, truy n hình cáp h u tuy n: M ng phát thanh, truy n hình cáp ư c phát tri n theo hư ng tăng cư ng s d ng cáp s i quang và nâng cao t l cáp ng m b o m ch t lư ng d ch v và m quan ô th , c bi t là d c các tuy n ư ng, ph chính t i các trung tâm ô th l n; M ng phát thanh, truy n hình cáp có kh năng truy n t i các tín hi u phát thanh, truy n hình, vi n thông và Internet trên m t h t ng th ng nh t, phù h p v i xu hư ng h i t công ngh và d ch v . - i v i truy n hình vô tuy n nhi u kênh (MMDS):
 5. Ng ng ngay vi c u tư phát tri n thêm thuê bao MMDS trên băng t n 2,5 - 2,69 GHz, ti n t i ch m d t hoàn toàn vi c s d ng h th ng truy n hình vô tuy n nhi u kênh MMDS trên băng t n này vào trư c năm 2010 s d ng cho các d ch v di ng và truy nh p vô tuy n băng r ng theo úng Ngh quy t c a Liên minh vi n thông qu c t (ITU) và Quy ho ch ph t n s vô tuy n i n qu c gia ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; Các t ch c, các ài phát thanh, truy n hình ang khai thác h th ng MMDS trên băng t n 2,5 – 2,69 GHz ph i xây d ng phương án chuy n i khách hàng sang s d ng các phương th c khác thay th . c) M ng truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình v tinh. - K t h p vi c truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình qua v tinh v i các tr m phát l i có công su t phù h p và s d ng u thu s v tinh ưa các chương trình phát thanh, truy n hình n các vùng lõm sóng, c bi t là vùng sâu, vùng xa, mi n núi, h i o; - Ưu tiên phát tri n m ng truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình v tinh vùng sâu, vùng xa, biên gi i và h i o trên băng t n Ku cung c p d ch v phát thanh, truy n hình n nhà thuê bao (DTH) v i thi t b thu xem u cu i nh g n, ti n d ng; k t h p s d ng các băng t n C, Ku trao i chương trình gi a các ài phát thanh, truy n hình; - K t h p vi c s d ng v tinh Vinasat c a Vi t Nam và các h th ng v tinh khu v c, qu c t ph sóng phát thanh, truy n hình ph c v nhi m v thông tin i ngo i. d) Truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình qua m ng di ng và Internet. Thúc Ny phát tri n phát thanh, truy n hình qua m ng di ng và m ng Internet áp ng nhu c u thông tin, gi i trí c a ông o các thuê bao vi n thông, ng th i ph c v nhi m v thông tin i ngo i, c bi t là c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 2. Công ngh và tiêu chuNn. a) Nghiên c u và th nghi m các công ngh phát thanh s n năm 2010 l a ch n chuNn phát thanh s cho Vi t Nam; xây d ng phương án kh thi chuy n i t phát thanh tương t sang phát thanh s ; xây d ng l trình chuy n i sang phát thanh s c a Vi t Nam; b) Xây d ng tiêu chuNn truy n hình s m t t Vi t Nam trên cơ s áp d ng b tiêu chuNn truy n hình s m t t tiêu chuNn Châu Âu (DVB-T) và các phiên b n ti p theo tri n khai cho truy n hình s m t t t i Vi t Nam; ti p t c nghiên c u, ánh giá các h tiêu chuNn truy n hình s m t t khác có nh ng l a ch n phù h p i v i h th ng phát sóng truy n hình s c a Vi t Nam trong tương lai; c) Ny nhanh vi c áp d ng các công ngh di ng băng r ng (IMT-2000) và các công ngh m i ti p theo phát tri n các d ch v phát thanh, truy n hình di ng;
 6. d) T ng bư c phát tri n công ngh truy n hình Internet (IPTV) và công ngh truy n hình có phân d i cao (HDTV); ) Các ơn v , doanh nghi p ư c c p phép thi t l p và khai thác h th ng truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình ph i m b o h th ng c a mình ư c thi t k , l p t phù h p các quy nh, tiêu chuNn, quy chuNn k thu t b o m ch t lư ng d ch v và không gây can nhi u cho các h th ng thông tin khác. 3. D ch v . a) D ch v truy n d n tín hi u: - Các ài phát thanh, truy n hình ư c thuê d ch v truy n d n qua cáp quang, vi ba, v tinh c a các ơn v , doanh nghi p có gi y phép cung c p d ch v truy n d n truy n chương trình n các máy phát l i nh m ph sóng các vùng sâu, vùng xa, mi n núi, h i o và nh ng vùng mà h t ng truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình m t t chưa vươn t i ư c; - Các ài phát thanh, truy n hình ư c tr c ti p thi t l p và khai thác các phương th c truy n d n viba, v tinh cho các h th ng thu th p tin t c (SNG). b) D ch v phát sóng qu ng bá: - Ưu tiên phát tri n d ch v truy n hình m t t t i các vùng ng b ng, trung du; phát tri n d ch v phát thanh, truy n hình cáp, truy n hình di ng t i nh ng vùng thành th , nh ng vùng có m t dân cư cao; tăng cư ng s d ng d ch v phát thanh, truy n hình v tinh k t h p v i các tr m phát l i công su t nh và trung bình t i nh ng vùng sâu, vùng xa, mi n núi, h i o; - Các ơn v , doanh nghi p ã có gi y phép cung c p d ch v truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình s m t t, phát thanh, truy n hình cáp tri n khai d án a phương nào thì ph i dành dung lư ng truy n t i m t kênh chương trình phát thanh, truy n hình c a a phương và các chương trình phát thanh, truy n hình ph c v nhi m v chính tr c a ài phát thanh, truy n hình qu c gia theo quy nh c a Nhà nư c; - Các ài phát thanh, truy n hình a phương có kênh chương trình và th i lư ng phát sóng theo quy nh ư c c p phép s d ng máy phát sóng s và t n s vô tuy n i n truy n t i các kênh chương trình c a mình n ngư i nghe - xem. Các ài phát thanh, truy n hình a phương chưa áp ng i u ki n c p phép s d ng máy phát sóng s và t n s vô tuy n i n ư c quy n l a ch n ơn v , doanh nghi p có gi y phép cung c p d ch v phát thanh, truy n hình s m t t truy n t i m t kênh chương trình ph c v nhi m v chính tr theo quy nh c a nhà nư c và thuê d ch v phát sóng qu ng bá c a các ơn v , doanh nghi p có gi y phép cung c p d ch v phát sóng truy n t i các kênh chương trình phát thanh, truy n hình khác (n u có) n ngư i nghe-xem thông qua h p ng kinh t gi a hai bên; - Phát tri n các d ch v phát sóng qu ng bá qua v tinh, c bi t i v i v tinh Vinasat, cung c p d ch v DTH trên ph m vi toàn lãnh th Vi t Nam và các nư c trong vùng ph sóng.
 7. 4. Th trư ng. a) T ng bư c hình thành và phát tri n th trư ng truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình trên cơ s phân nh rõ ho t ng v n i dung thông tin v i ho t ng v truy n d n, phát sóng m b o th c hi n úng cơ ch qu n lý c a Nhà nư c: - Ho t ng cung c p n i dung thông tin, biên t p, s n xu t chương trình c a các ài phát thanh, truy n hình th c hi n theo Lu t báo chí và quy ho ch phát thanh, truy n hình; - Ho t ng truy n d n, phát sóng c a các ơn v , doanh nghi p cung c p d ch v truy n d n, phát sóng th c hi n theo pháp lu t v vi n thông, t n s vô tuy n i n và quy ho ch truy n d n, phát sóng; - Các ơn v , doanh nghi p căn c vào ch c năng, nhi m v c a mình có th th c hi n m t ho c c hai ch c năng trên. b) Phân nh rõ vi c s d ng h t ng truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình ph c v nhi m v chính tr do Nhà nư c giao v i vi c s d ng h t ng truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình i v i các m c ích khác có cơ ch phù h p v tài chính, u tư, tài nguyên t n s nh m thúc Ny phát tri n th trư ng truy n d n, phát sóng: - Các kênh chương trình phát thanh, truy n hình ph c v nhi m v chính tr do Nhà nư c giao ư c phân b m t t l tài nguyên thông tin h p lý, phù h p v i l trình s hóa và ư c ưu ãi v phí s d ng t n s vô tuy n i n; - Có chính sách ưu ãi v tài chính và u tư phù h p v i quy nh c a pháp lu t các doanh nghi p cung c p d ch v truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình s có i u ki n gi m giá cư c thuê kênh, ng th i có bi n pháp qu n lý, ki m soát giá cư c thuê kênh c a các doanh nghi p chi m th ph n kh ng ch . c) Huy ng các ngu n l c t xã h i phát tri n th trư ng truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình theo hư ng chuyên môn hóa, chuyên nghi p hóa, ng th i m b o ho t ng n nh, có hi u qu h th ng truy n d n, phát sóng truy n t i các kênh chương trình ph c v nhi m v chính tr c a các ài phát thanh, truy n hình qu c gia và a phương; d) Xây d ng cơ ch qu n lý, h th ng các i u ki n c p phép thi t l p m ng và cung c p d ch v truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình trên ph m vi m t t nh, thành ph , m t vùng hay c nư c theo nguyên t c: - m b o ph c v t t nhi m v chính tr ư c Nhà nư c giao, an toàn, an ninh m ng truy n d n, phát sóng, s d ng hi u qu tài nguyên t n s qu c gia, m c c nh tranh h p lý và hi u qu u tư c a ơn v , doanh nghi p. Trong giai o n 2010 - 2020, t i Vi t Nam có quy mô t i a t 07 n 08 ơn v , doanh nghi p cung c p d ch v phát sóng phát thanh, truy n hình s m t t, trong ó có 02 n 03 ơn v , doanh nghi p cung c p d ch v trên ph m vi toàn qu c, s ơn v , doanh nghi p còn l i ch y u cung c p d ch v trên ph m vi m t vùng (m t ho c m t s t nh, thành ph );
 8. - T o i u ki n cho các ơn v , doanh nghi p áp ng i u ki n ư c tham gia u tư xây d ng h t ng phát thanh, truy n hình cáp trên cơ s ưu tiên vi c ng d ng công ngh s , s d ng cáp quang và ng m hoá m ng cáp; - Thúc Ny phát tri n th trư ng truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình qua v tinh trên cơ s b o m giá cư c thuê dung lư ng v tinh Vinasat c a Vi t Nam h p lý, c nh tranh so v i m c giá thuê dung lư ng v tinh trong khu v c; ưu tiên c p phép cung c p d ch v phát thanh, truy n hình qua v tinh cho các ơn v , doanh nghi p có ph m vi ho t ng truy n d n, phát sóng trên a bàn c nư c. IV. CÁC GI I PHÁP 1. Nâng cao và th ng nh t nh n th c, Ny m nh thông tin, tuyên truy n: a) Nâng cao và th ng nh t nh n th c, Ny m nh thông tin, tuyên truy n v các quan i m, m c tiêu, nh hư ng và n i dung c a Quy ho ch này thông qua các phương ti n thông tin i chúng, các h i ngh , h i th o cho m i cơ quan, ơn v , doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c liên quan n phát thanh, truy n hình và m i ngư i dân; b) Biên t p, xây d ng các chương trình, tài li u nh m tăng cư ng ph bi n và thông tin v s c n thi t, l i ích, l trình và các mô hình chuy n i sang phát thanh, truy n hình s d ng công ngh s t i các c p qu n lý và m i ngư i dân. 2. Hoàn thi n các cơ ch , chính sách, lu t pháp: a) Xây d ng và s a i Lu t và các văn b n quy ph m pháp lu t, các quy ho ch, quy nh có liên quan n lĩnh v c phát thanh, truy n hình: - Xây d ng và s a i Lu t Vi n thông, Lu t Báo chí, Lu t T n s vô tuy n i n, Quy ho ch vi n thông, Quy ho ch t n s vô tuy n i n, Quy ho ch phát thanh, truy n hình… nh m hoàn thi n môi trư ng pháp lý thúc Ny phát tri n h t ng truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình; - S a i các quy nh liên quan n vi c thu các chương trình phát thanh, truy n hình qua v tinh theo hư ng cho phép ngư i dân có th t mua thi t b thu v tinh (TVRO) thu các chương trình t v tinh Vinasat nh m ph c p các chương trình phát thanh, truy n hình qu c gia và a phương t i nh ng khu v c khó khăn v a lý. b) Trên cơ s nâng cao hi u qu s n xu t, ti p t c có chính sách gi m giá cư c các d ch v thuê kênh trong nư c và qu c t b ng ho c th p hơn m c trung bình c a khu v c và th gi i phát tri n th trư ng d ch v truy n d n tín hi u nh m Ny m nh hơn n a vi c trao i n i dung, chương trình gi a các ài phát thanh, truy n hình; c) Xây d ng cơ ch , chính sách b o v quy n l i ngư i s d ng trên cơ s mb o th c hi n úng các quy nh v qu n lý tiêu chuNn, ch t lư ng và giá cư c. 3. i m i t ch c ho t ng truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình:
 9. a) Hình thành các doanh nghi p truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình có cơ s h t ng truy n d n, phát sóng quy mô l n, có kh năng cung c p d ch v truy n d n, phát sóng cho t t c các ài phát thanh, truy n hình trên c nư c; b) Các ài phát thanh, truy n hình qu c gia và các ài phát thanh, truy n hình a phương i u ki n ư c phép thành l p các doanh nghi p truy n d n, phát sóng tr c thu c ài tham gia vào th trư ng và cung c p d ch v truy n d n, phát sóng trên ph m vi c nư c ho c m t vùng (m t ho c m t s t nh, thành ph ); c) i m i t ch c ho t ng c a các ài phát thanh, truy n hình a phương ng b v i l trình s hoá công ngh truy n d n, phát sóng theo hư ng: - Các ài phát thanh, truy n hình a phương v n m nhi m ch c năng truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình tương t cho n khi ch m d t hoàn toàn truy n hình tương t theo l trình s hóa; - K t th i i m ch m d t truy n hình tương t , các ài chưa i u ki n c p phép thi t l p m ng truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình s m t t t i a bàn s t p trung ch y u vào ch c năng s n xu t n i dung chương trình. 4. Phát tri n ngu n l c: a) Chính sách huy ng v n u tư: - i v i các d án u tư xây d ng h t ng truy n d n, phát sóng ph c v nhi m v chính tr do Nhà nư c giao ư c ưu tiên s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n vi n tr và cho vay ưu ãi t nư c ngoài. i v i các d án u tư xây d ng h t ng truy n d n, phát sóng ph c v các m c tiêu khác, s d ng ngu n v n huy ng t các doanh nghi p, xã h i; - Nghiên c u b sung cơ ch huy ng và s d ng Qu d ch v vi n thông công ích nh m Ny m nh l trình s hoá phát thanh, truy n hình, c bi t là h tr thi t b thu chương trình phát thanh, truy n hình s cho ngư i dân và gi i phóng m t ph n băng t n ang s d ng cho truy n hình m t t dùng cho các d ch v di ng và truy nh p vô tuy n băng r ng. b) Chính sách ào t o, b i dư ng nhân l c: - Ny m nh xã h i hóa vi c ào t o và ào t o l i i ngũ k thu t viên, th lành ngh áp ng cho yêu c u ng d ng công ngh cao trong lĩnh v c truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình; - C i ti n phương pháp ào t o, chương trình gi ng d y t i các trư ng i h c, cao ng k thu t chuyên ngành phát thanh, truy n hình và t i các khoa i n t - vi n thông nh m phát tri n i ngũ k sư có trình chuyên môn cao. 5. Nghiên c u, phát tri n và i m i công ngh :
 10. a) Khuy n khích vi c chuy n giao công ngh truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình, mua b n quy n t o i u ki n cho vi c nh p khNu và tri n khai các công ngh truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình tiên ti n, hi n i; b) H tr phát tri n công ngh s n xu t thi t b truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình, c bi t là các thi t b nghe - xem u cu i s thông qua vi c nhanh chóng xây d ng và ban hành tiêu chuNn, quy chuNn k thu t cho các lo i công ngh truy n d n, phát sóng m i. 6. Ny m nh h p tác qu c t : a) Ny m nh h p tác v i các t ch c qu c t trong lĩnh v c phát thanh, truy n hình, ph i h p trao i, ào t o chuyên gia trong lĩnh v c k thu t và qu n lý phát thanh, truy n hình; b) Tranh th s h p tác qu c t huy ng các ngu n v n u tư nư c ngoài, c bi t là ngu n v n h tr phát tri n ODA, nh m phát tri n m ng phát thanh, truy n hình t i các vùng sâu, vùng xa, mi n núi, h i o. i u 2. T ch c th c hi n: 1. B Thông tin và Truy n thông: a) T ch c tri n khai và theo dõi th c hi n quy ho ch, căn c vào tình hình phát tri n kinh t c a t nư c, trình Th tư ng Chính ph nh ng n i dung c n c p nh t, i u ch nh quy ho ch cho phù h p; b) Xây d ng và trình Th tư ng Chính ph phê duy t án s hóa truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình m t t; c) Xây d ng và trình Th tư ng Chính ph i u ch nh, b sung cơ ch huy ng và s d ng Qu d ch v vi n thông công ích nh m Ny m nh l trình s hoá truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình, ng th i m b o m c tiêu phát tri n vi n thông công ích; d) Căn c vào tình hình và nhu c u phát tri n c a th trư ng truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình xây d ng h th ng các i u ki n c p phép thi t l p m ng và cung c p các d ch v truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình phù h p v i quy ho ch phát tri n h th ng phát thanh, truy n hình, l trình s hóa và m b o s qu n lý c a Nhà nư c; ) Xây d ng và ban hành quy chuNn k thu t qu c gia v truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình; xây d ng và trình cơ quan có thNm quy n công b tiêu chuNn k thu t qu c gia v truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình theo quy nh c a pháp lu t. 2. B K ho ch và u tư:
 11. a) Ch trì, ph i h p v i B Thông tin và Truy n thông, B Tài chính trong vi c huy ng các ngu n v n cho vi c phát tri n, hi n i hóa h th ng truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình; b) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính xây d ng k ho ch b o m kinh phí t ngân sách nhà nư c u tư xây d ng và tri n khai các d án (ph l c kèm theo) hi n i hóa m ng lư i truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình và th c hi n l trình s hóa. 3. B Tài chính: Xây d ng cơ ch , chính sách v thu và tài chính theo quy nh c a pháp lu t nh m khuy n khích các doanh nghi p s n xu t, nh p khNu các thi t b thu, phát s và cung c p d ch v truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình s th c hi n l trình s hoá. 4. ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam: a) Xây d ng, hoàn thi n, th ng nh t qu n lý tr c ti p, toàn di n h th ng truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình qu c gia tr c thu c ài phát sóng các chương trình phát thanh, truy n hình, c bi t là các chương trình th i s - chính tr , khoa h c - giáo d c, văn hóa, dân t c, i ngo i… trong nư c và ra nư c ngoài; b) Ch trì xây d ng và tri n khai các d án m r ng ph sóng phát thanh, truy n hình qu ng bá theo quy ho ch c a ài ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t cung c p các chương trình phát thanh, truy n hình n m i ngư i dân; ph i h p v i các ơn v , doanh nghi p truy n d n, phát sóng, các ài phát thanh, truy n hình th c hi n l trình s hóa và chia s h t ng truy n d n, phát sóng; c) Xây d ng quy ho ch truy n d n, phát sóng, l trình s hóa và i m i t ch c, ho t ng c a ài phù h p v i quy ho ch này và ch c năng, nhi m v ư c giao. 5. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai và ch o các ài phát thanh, truy n hình a phương tri n khai th c hi n quy ho ch, trên cơ s ph i h p t t v i các ài phát thanh, truy n hình qu c gia và các ơn v , doanh nghi p truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình trên a bàn t ư c m c tiêu ph sóng, s d ng chung cơ s h t ng và chuy n i sang công ngh s iv i a phương. 6. Các ơn v , doanh nghi p ư c c p phép xây d ng h t ng m ng truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình, các ài phát thanh, truy n hình a phương xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n phù h p v i quy ho ch này; ph i h p th c hi n l trình s hóa và chia s h t ng truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng giám c và Giám c các ơn v , doanh nghi p truy n d n, phát sóng, các ài phát thanh, truy n hình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 12. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).M. PH L C DANH M C CÁC NHÓM D ÁN TR NG I M QUY HO CH TRUY N D N, PHÁT SÓNG PHÁT THANH, TRUY N HÌNH N NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 22/2009/Q -TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Nhóm D án I: “M r ng ph sóng truy n hình t i mi n núi, vùng sâu, vùng xa”. M c tiêu d án: m r ng vùng ph sóng truy n hình cho các vùng núi, vùng sâu, vùng xa nh ng nơi t trư c n nay chưa ư c xem truy n hình, b ng các phương th c truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình m t t tương t (trư c năm 2011) và k t h p v i vi c s d ng v tinh Vinasat. Ngu n v n: Ngân sách nhà nư c. ơn v th c hi n: ài Truy n hình Vi t Nam, ài Phát thanh, truy n hình các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Nhóm D án II: “M r ng vùng ph sóng phát thanh n các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng bi n”. M c tiêu d án: Tăng cư ng ph sóng m nh, n nh, liên t c và ch t lư ng cao cho vùng bi n và tăng cư ng ph sóng các vùng lõm sóng chương trình phát thanh khu v c các t nh vùng sâu, vùng xa b ng sóng FM ch t lư ng cao (trư c năm 2011). Ngu n v n: Ngân sách nhà nư c.
 13. ơn v th c hi n: ài Ti ng nói Vi t Nam, ài Phát thanh, truy n hình các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Nhóm D án III: “Phát tri n m ng truy n hình s m t t”. M c tiêu d án: phát tri n h th ng phát sóng s m t t trên ph m vi toàn qu c, t i các a phương song song v i h th ng phát sóng tương t trong th i kỳ quá và th c hi n theo l trình s hóa cung c p các chương trình truy n hình ph c v nhi m v chính tr do Nhà nư c giao, áp ng tình hình phát tri n t nư c ng th i th a mãn nhu c u hư ng th ngày càng cao c a nhân dân. Ngu n v n: Ngân sách nhà nư c, v n c a các doanh nghi p và các ngu n v n khác. ơn v th c hi n: ài Truy n hình Vi t Nam, T ng Công ty truy n thông a phương ti n (VTC) và các ơn v , doanh nghi p tham gia cung c p d ch v truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình. Nhóm D án IV: “Phát tri n m ng phát thanh s m t t qu c gia”. M c tiêu d án: Phát tri n h th ng phát sóng s m t t trên ph m vi qu c gia t i các a phương song song v i h th ng phát sóng tương t trong th i kỳ quá và theo l trình s hóa phát thanh cung c p các chương trình phát thanh ph c v nhi m v chính tr do Nhà nư c giao, áp ng tình hình phát tri n t nư c ng th i th a mãn nhu c u hư ng th ngày càng cao c a nhân nhân. Ngu n v n: Ngân sách nhà nư c, v n c a các doanh nghi p và các ngu n v n khác. ơn v th c hi n: ài Ti ng nói Vi t Nam và các ơn v , doanh nghi p tham gia cung c p d ch v truy n d n, phát sóng phát thanh, truy n hình. Nhóm D án V: “S n xu t và cung c p u thu truy n hình s ”. M c tiêu d án: S n xu t và cung c p u thu truy n hình s v i giá phù h p nh m giúp cho ngư i s d ng t i các vùng sâu, vùng xa, mi n núi, h i o có th mua ư c các u thu s . Ngu n v n: Ngân sách nhà nư c, v n c a các doanh nghi p và các ngu n v n khác. ơn v th c hi n: Các ơn v , doanh nghi p s n xu t thi t b phát thanh, truy n hình s . Nhóm D án VI: “Phát tri n m ng phát thanh, truy n hình cáp t i các a phương trên c nư c”. M c tiêu d án: Phát tri n m ng phát thanh, truy n hình cáp t i trung tâm các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Ngu n v n: Ngu n v n doanh nghi p. ơn v th c hi n: Các ơn v , doanh nghi p cung c p d ch v truy n hình cáp./.
Đồng bộ tài khoản