Quyết định số 22-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 22-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22-HĐBT về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22-H BT Hà N i, ngày 28 tháng 3 năm 1983 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 22-H BT NGÀY 28-3-1983 V VI C PHÂN V CH NA GI I M T S XÃ THU C T NH LÂM NG H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng b trư ng ngày 4-7-1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Lâm ng, QUY T NNH i u 1.- Phân v ch a gi i m t s xã c a huy n B o L c và huy n ơn Dương thu c t nh Lâm ng như sau: 1. Huy n B o L c: Chia xã L c Ngãi thành hai xã l y tên là xã L c Ngãi và xã L c c. ..... . . . . .(1) 2. Huy n ơn Dương: Chia xã Loan thành hai xã l y tên là xã Ninh Loan và xã à Loan. ..... . . . . .(1) i u 2.- U ban nhân dân t nh Lâm ng ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n H u Th ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản