Quyết định số 220/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 220/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 220/2004/QĐ-UB về giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách tập trung (phân cấp ủy ban nhân dân quận-huyện quản lý thuộc chương trình đầu tư cho các phường-xã nghèo trọng điểm của thành phố) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 220/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 220/2004/QĐ-UB TP H Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2004 QUY T Đ NH V GIAO K HO CH Đ U TƯ VÀ XÂY D NG NĂM 2004 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG (PHÂN C P Y BAN NHÂN DÂN QU N-HUY N QU N LÝ THU C CHƯƠNG TRÌNH Đ U TƯ CHO CÁC PHƯ NG-XÃ NGHÈO TR NG ĐI M C A THÀNH PH ). Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-HĐ ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i đ ng nhân dân thành ph v thu chi ngân sách ; Xét đ ngh c a Thư ng tr c Ban ch đ o Xóa đói gi m nghèo và Vi c làm thành ph t i Công văn s 09/TT-BCĐ ngày 04 tháng 8 năm 2004 và c a Giám đ c S K ho ch và Đ u tư t i T trình s 4383/KHĐT-VX ngày 11 tháng 9 năm 2004; QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay giao ch tiêu k ho ch đ u tư và xây d ng năm 2004 ngu n v n ngân sách t p trung (phân c p cho y ban nhân dân các qu n-huy n qu n lý thu c Chương trình đ u tư cho các phư ng-xã nghèo tr ng đi m c a thành ph ), v i t ng s v n là 66.590 tri u đ ng (theo bi u danh m c d án đ u tư đính kèm), trong đó : 1. Huy n C n Gi : 36.980 tri u đ ng (38 d án) 2. Huy n Nhà Bè : 12.955 tri u đ ng (12 d án) 3. Huy n Bình Chánh : 16.655 tri u đ ng (21 d án) Đi u 2. Sau khi nh n đư c ch tiêu k ho ch đ u tư xây d ng năm 2004 ngu n v n ngân sách t p trung, y ban nhân dân các huy n C n Gi , huy n Nhà Bè và huy n Bình Chánh là cơ quan ch qu n c a các ch đ u tư-ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các đơn v tr c thu c theo đúng ch tiêu k ho ch đư c giao và có trách nhi m cân đ i, b sung ngu n v n ngân sách c a đ a phương đ đ m b o th c hi n đ y đ các công trình đã giao. Giám đ c các S ngành có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân huy n C n Gi , huy n Nhà Bè và huy n Bình Chánh ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu đư c giao. Đi u 3. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S K ho ch và Đ u tư, Giám đ c S Tài chính, Giám đ c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám đ c các S , ngành có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân huy n C n Gi , huy n Nhà Bè và huy n Bình Chánh ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: KT. CH T CH - Như đi u 3 PHÓ CH T CH
  2. - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c HĐND. TP - Thư ng tr c UBND. TP - Các Ban HĐND. TP - Thư ng tr c BCĐ XĐGN& VL.TP - VPHĐ-UB : các PVP Nguy n Thành Tài - Các T ĐT, VX, TH - Lưu (VX-LC)
Đồng bộ tài khoản