Quyết định số 221/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
4
download

Quyết định số 221/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 221/1999/QĐ-TTg về việc bổ sung chức năng kinh doanh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 221/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 221/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỨC NĂNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3347/GTVT-TCCB-LĐ ngày 27 tháng 9 năm 1999) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (công văn số 972/HĐQT ngày 06 tháng 10 năm 1999), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được nhập khẩu trực tiếp và kinh doanh nhiên liệu cho ngành hàng hải Việt Nam, bao gồm cả nhu cầu cung ứng cho tàu biển nước ngoài cập các cảng Việt Nam. Việc đăng ký và bổ sung nội dung kinh doanh, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 2. ủy quyền Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức một doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công ty thực hiện việc kinh doanh nhiên liệu nêu tại Điều 1 Quyết định này. Điều 3. Khối lượng nhiên liệu nhập khẩu hàng năm do Bộ Thương mại xem xét, quyết định cụ thể căn cứ vào quy định hiện hành về kinh doanh xăng - dầu và quy mô đáp ứng các điều kiện về kinh doanh xăng - dầu của các cơ sở kỹ thuật tiếp nhận nhiên liệu ngành hàng hải. Việc kinh doanh thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
  2. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, PTT Nguyễn Mạnh Cầm, - Các Bộ : Giao thông vận tải, Thương mại, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, - Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp TƯ, - Cục Hàng hải Việt Nam, - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (2), Nguyễn Mạnh Cầm - VPCP : BTCN, các PCN : Nguyễn Tôn, Nguyễn Quốc Huy, các Vụ : CN, TH, - Lưu : KTTH (2), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản