Quyết định số 221/2006/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 221/2006/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 221/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 221/2006/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 221/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999; Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành 06 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 7538-2 : 2005 Chất lượng đất - Lấy mẫu ISO 10381-2 : 2002 Phần 2: Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu 2. TCVN 7538-3 : 2005 Chất lượng đất - Lấy mẫu ISO 10381-3 : 2001 Phần 3: Hướng dẫn an toàn 3. TCVN 7534 : 2005 Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ bền uốn gấp ISO 5402 : 2002 bằng máy uốn gấp 4. TCVN 7535 : 2005 Da - Phép thử hóa - Xác định hàm lượng ISO/TS 17226 : 2003 Formaldehyt 5. TCVN 7536 : 2005 Da - Phép thử hóa - Xác định thuốc nhuộm azo ISO 17234 : 2003 có trong da 6. TCVN 7537 : 2005 Da - Xác định hàm lượng ẩm Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. KT. BỘ TRƯỞNG
  2. Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. Bùi Mạnh Hải
Đồng bộ tài khoản