Quyết định số 2219/QĐ-UB-QLĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 2219/QĐ-UB-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2219/QĐ-UB-QLĐT về việc ban hành quy định tạm thời về khoán quản lý và sửa chữa thường xuyên cầu đường bộ thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2219/QĐ-UB-QLĐT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 2219/Q -UB-QL T TP. H Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 1996 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V KHOÁN QU N LÝ VÀ S A CH A THƯ NG XUYÊN C U Ư NG B THU C NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH QU N LÝ. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21/6/1994 ; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph ; Căn c Thông tư Liên B s 78/TTLT ngày 26/12/1991 c a B Tài chính và B Giao thông v n t i quy nh và hư ng d n ch qu n lý, c p phát v n qu n lý và s a ch a thư ng xuyên c u ư ng b ; Căn c văn b n s 812/GT ngày 12/3/1992 c a B Giao thông v n t i quy nh t m th i v khoán qu n lý s a ch a thư ng xuyên ư ng b ; Theo ngh c a Giám c S Giao thông công chánh (công văn s 211/TTr-TC ngày 14/10/1995) và Trư ng Ban T ch c chánh quy n thành ph (công văn s 33/TCCQ ngày 07/3/1996) ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành “Quy nh t m th i v khoán qu n lý và s a ch a thư ng xuyên c u ư ng b ” thu c a bàn thành ph H Chí Minh qu n lý. i u 2.- Giám c S Giao thông công chánh và các t ch c có liên quan có trách nhi m t ch c ph i h p th c hi n các i u kho n t i b n quy nh này ; ng th i căn c n i dung các văn b n có liên quan c a Nhà nư c và B qu n lý ngành th c hi n và ki m tra giám sát vi c th c hi n. i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c chánh quy n thành ph , Ch nhi m y ban K ho ch thành ph , Giám c S Giao thông công chánh, Giám c S Tài chánh, Ngân hàng Nhà nư c thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n có trách nhi m thi hành quy t nh này.- T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Võ Vi t Thanh QUY NNH T M TH I V KHOÁN QU N LÝ VÀ S A CH A THƯ NG XUYÊN C U, Ư NG B . ( ư c phê duy t theo Quy t nh s 2219/Q -UB-QL T ngày 02/5/1996 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) I- NGUYÊN T C CHUNG : I U 1 : Khoán qu n lý và s a ch a thư ng xuyên c u, ư ng b nh m m b o s an toàn c a giao thông ư ng b , m b o tu i th c a công trình, nâng cao hi u qu kinh t c a kinh phí u tư cho công tác qu n lý và s a ch a thư ng xuyên c u, ư ng b , g n trách nhi m c a ơn v qu n lý và trách nhi m c a t ng ngư i công nhân i v i nhi m v c a mình ng th i m b o n nh t ch c qu n lý ư ng b và m b o s an toàn c a giao thông ư ng b , m b o tu i th công trình (qu n lý và s a ch a thư ng xuyên c u, ư ng b ư c vi t t t là QL-SCTXC B). I U 2 : Nguyên t c khoán : 1- T t c các ơn v làm nhi m v qu n lý và s a ch a thư ng xuyên c u, ư ng b u ph i th c hi n ch khoán QL-SCTXC B. 2- Khoán QL-SCTXC B ư c ký k t h p ng gi a ch u tư t c S Giao thông công chánh mà ơn v i di n là Ban Qu n lý d án khu v c- Công trình t v n s nghi p GTCC và Khu Qu n lý công trình giao thông công chánh là ơn v tr c ti p làm công tác qu n lý và s a ch a thư ng xuyên c u, ư ng b . 3- H p ng giao nh n khoán d a trên cơ s d toán chính th c ư c S ch qu n duy t hàng năm, ây là h p ng kinh t mang tính pháp lý có tác d ng thanh quy t toán v i Nhà nư c. 4- Nh ng s c v an toàn giao thông, v ch t lư ng công vi c nh hư ng n quá trình s d ng và tu i th c a c u ư ng ph i ư c xem xét ánh giá, quy trách nhi m và x lý c th i v i t ng c p th c hi n, theo các quy nh văn b n hi n hành (theo N 177/CP, N 49/CP, Q 20/BXD-G v i u l qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, v.v...). 5- Vi c khoán QL-SCTXC B ph i m b o theo úng ch qu n lý kinh t chung c a Nhà nư c, m b o ch t lư ng c u ư ng, m b o ư c i s ng c a ngư i công nhân duy tu và m b o tinh th n trách nhi m, tính g n bó c a ngư i công nhân v i t ng con ư ng, cây c u mình qu n lý. Theo các h ng m c như sau : V KHOÁN DUY TU Ư NG B :
  3. A- Công tác qu n lý (h ng m c không có v t tư) : - Tu n tra m t ư ng. - An toàn giao thông. - Tr c gác nhà tr m i. - m xe phân lu ng. - Vét tl . - Tr c lũ bão. - Dãy c l . - Vét mương, rãnh. - Phát quang cây c . - Ban s a m t ư ng. B- Công tác duy tu s a ch a (h ng m c có v t tư) : - D m vá gà b ng á xanh. - D m vá gà b ng bê tông nh a nóng. - D m vá gà b ng bê tông nh a ngu i. - D m vá gà b ng x lý h cao su. - p tl . - V sinh bùn cát, s n. V KHOÁN DUY TU C U : A- Công tác qu n lý (h ng m c không có v t tư) : - Ki m tra thư ng xuyên c u. - Thanh th i lòng sông, r ch. - V sinh m t c u. - B t xi t bulông. - Bôi d u m g i c u.
  4. - Tu b thi t b ki m tra c u. - Gác c u y u. B- Công tác duy tu s a ch a (h ng m c có v t tư) : - S a m c u. - S a lan can c u. - Quét vôi c u. - C o r sơn. - Thay ván m t c u. II- NGUYÊN T C TI N HÀNH KHOÁN : I U 3 : Xây d ng k ho ch qu n lý SCTX ư ng b : H ng năm S GTCC t ch c t ng ki m tra tình hình c u ư ng, ánh giá và d báo kh năng hư h ng c n s a ch a vào năm k ho ch sau. T tình hình này và d a vào nh ng ch SCTX ư ng b s 1941/Q -GT ngày 13/8/1988 c a B Giao thông v n t i l p m c kinh phí chuNn cho 1 km ư ng và 1m c u và t ó xây d ng t ng m c v n KH QLSCTX ư ng b thu c ph m vi qu n lý c a S trình y ban nhân dân thành ph trư c ngày 30/10 hàng năm. Sau khi k ho ch ư c y ban phê duy t chính th c S GTCC ti n hành các bư c ti p theo và t ch c th c hi n. I U 4 : L p d toán cho công tác QL-SCTX : Cơ s khoán qu n lý SCTX c u ư ng b ph i d a trên d toán QL-SCTX ư c duy t. Sau khi ã có k ho ch chính th c ư c giao, S GTCC ch o các t ch c liên quan ti n hành l p d toán QLSC thư ng xuyên cho t ng ư ng, t ng c u. L p d toán SCTX căn c vào : 1- Tình hình th c t hư h ng c a t ng ư ng, t ng c u. L y nh ng ch s 1941/Q - GT làm cơ s và căn c tình tr ng th c t xem xét công vi c c n ph i th c hi n, công vi c nào gi m, công vi c nào tăng (công vi c tăng ch áp d ng i v i các c u và ư ng ã quá th i gian s a ch a l n, tuy nhiên m c gia tăng không vư t quá 20% ư c ng ch chuNn). 2- ơn giá duy tu ư c duy t và ch XDCB hi n hành. 3- Trư ng h p các công trình thu c ph m vi s a ch a l n thì ph i xác nh rõ công vi c nào c n duy tu m b o an toàn giao thông là ch y u. 4- Trư ng h p các kh i lư ng s a ch a thu c nh ng ch s a ch a v a thì cũng phân khai rõ ph m vi duy tu s a ch a thư ng xuyên ng th i l p h sơ riêng ưa vào k
  5. ho ch các h ng m c thu c nh ng ch s a ch a v a và ti n hành các th t c theo qui nh Nhà nư c. I U 5 : Trư ng h p kinh phí k ho ch thi u thì v n ư c gi i quy t theo các th t các h ng m c ưu tiên sau : 1- m b o lương công nhân, công tác qu n lý và an toàn giao thông. 2- Qu n lý duy tu c u. 3- L , rãnh và h th ng thoát nư c m t ư ng. 4- Sơn v , s a ch a h th ng c c tiêu bi n báo. 5- S a ch a m t ư ng. 6- S a ch a n n ư ng. I U 6 : Khi v n k ho ch thi u c n xác nh ư ng và c u nào th c hi n y các kho n m c trên, công trình nào ch th c hi n m t s các kho n m c trên d a vào các th t ưu tiên sau : 1- C u y u. 2- C u, ư ng khu v c trung tâm có lưu lư ng xe c cao. 3- C u, ư ng có lưu lư ng xe c cao. 4- C u, ư ng qua các khu vui chơi, gi i trí sinh ho t công c ng. 5- C u, ư ng qua các tr s hành chánh, kinh t . Vi c l p d toán qu n lý và s a ch a thư ng xuyên do Ban QLDAKV-CT t v n s nghi p GTCC cùng v i các ơn v nh n khoán th c hi n sau ó trình cho Giám c S GTCC duy t làm cơ s cho vi c ký h p ng khoán ng th i làm cơ s cho vi c ki m tra, thanh tra thư ng xuyên và t xu t. I U 7 : Phương pháp khoán : Vi c khoán qu n lý có th ư c th c hi n theo m t trong hai phương th c sau : 1- Khoán theo danh m c qu n lý : Căn c theo 5 n i dung ch y u c a công tác khoán qu n lý theo nh ng ch s a ch a thư ng xuyên ư ng b 1941/Q -GT. a- Công tác qu n lý. b- Công tác an toàn giao thông. c-Công tác s a ch a m t ư ng, m t c u, m , tr c u.
  6. d- Công tác s a ch a n n ư ng, c u. e- Công tác s a ch a công trình. Căn c vào m c yêu c u, t m quan tr ng c a t ng công vi c mà phân b chi phí theo t ng danh m c trên i v i t ng ư ng, t ng c u t ó làm cơ s khoán. 2- Khoán theo kho n m c chi phí : Căn c vào các kho n m c chi phí trong k t c u giá thành c a d toán QL-SCTX ư c duy t như nhân công, xe máy thi công, v t li u, chi phí, qu n lý v.v... làm cơ s khoán. M c ích cu i cùng là khoán toàn b các kho n m c ơn v nh n khoán ch ng và ch u trách nhi m y tuy nhiên trong giai o n u ch ti n hành khoán m t s kho n m c như nhân công và qu n lý phí còn v t tư, xe máy ư c thanh toán trên cơ s kh i lư ng th c t . (C th theo phương án khoán qu n lý s a ch a thư ng xuyên c u, ư ng b ). I U 8 : Nghi m thu công trình : S Giao thông công chánh (Ban QLDAKV-CT t v n s nghi p GTCC) sau khi ký h p ng v i các ơn v nh n khoán. ng th i ph i g i b n h p ng cho S Tài chánh và Chi c c Kho b c Nhà nư c làm cơ s t m ng, thanh quy t toán v n s a ch a thư ng xuyên cho ơn v nh n khoán theo Thông tư s 78/TT-LB Liên B Tài chính- Giao thông v n t i- Bưu i n ngày 26 tháng 12 năm 1991 quy nh và hư ng d n ch qu n lý, c p phát v n qu n lý và s a ch a thư ng xuyên c u ư ng b . Quy nh nghi m thu thanh quy t toán như sau : 1- Cu i hàng tháng, ơn v nh n khoán t ch c nghi m thu thanh toán cho các t , i trên cơ s phân khai n i dung c a h p ng khoán cho các tháng trong năm. Thành ph n nghi m thu hàng tháng có ch u tư (S GTCC) ho c i di n ch u tư là ngư i giao khoán. K t qu nghi m thu ph i l p thành biên b n báo cáo cơ quan giao khoán S Tài chánh và Chi c c Kho b c. Sau khi xem xét k t qu nghi m thu, cơ quan giao khoán s ngh S Tài chánh và Chi c c Kho b c t m ng cho ơn v nh n khoán có kinh phí t m thanh toán cho các t , i duy tu và công nhân. 2- Cu i hàng quý và cu i năm S Giao thông công chánh (Ban QLDAKV-CT t v n s nghi p GTCC) t ch c nghi m thu cho ơn v nh n khoán, k c kh i lư ng ngoài khoán. Thành ph n nghi m thu bao g m : a- Cơ quan giao khoán : - Giám c S GTCC ho c ngư i ư c y quy n.
  7. - Ban QLDAKV-CT t v n s nghi p GTCC tr c ti p theo dõi vi c ký k t h p ng và th c hi n qu n lý vi c s a ch a c a ơn v nh n khoán. b- ơn v nh n khoán : - Giám c ơn v nh n khoán (Khu QLCTGTCC) tr c ti p ký h p ng ho c ngư i ư c y quy n. - T trư ng, i trư ng thu c ph m vi nghi m thu. - i di n cho công nhân tr c ti p th c hi n nhi m v khoán. - Cán b th ng kê, k toán. N i dung nghi m thu theo úng n i dung h p ng ; d toán ư c duy t c a t ng ư ng, t ng c u, căn c biên b n nghi m thu và ánh giá ch t lư ng c a t ng ư ng t ng c u làm cơ s thanh toán h p ng khoán và là cơ s S Tài chánh và Chi c c Kho b c c p kinh phí. I U 9 : Vi c ki m tra, thanh tra và ph t : S Giao thông công chánh (Ban QLDAKV-CT t v n s nghi p GTCC) và ơn v nh n khoán ký k t h p ng khoán, các ơn v nh n khoán ph i giao tr c ti p công tác khoán cho t ng nhóm ngư i lao ng ti n hành th c hi n. ơn v ph trách giao khoán t ch c ki m tra thư ng xuyên và b t thư ng ôn c và theo dõi vi c th c hi n khoán c a ơn v nh n khoán. Kinh phí ti n lương thanh toán căn c vào ch t lư ng công trình t t hay x u, vi c m b o giao thông t m c nào ch không căn c vào kh i lư ng th c t th c hi n. Trong trư ng h p ã nh n khoán nhưng qua ki m tra th y ơn v nh n khoán thi u trách nhi m chưa hoàn thành nghĩa v c n có bi n pháp k p th i u n n n, ôn c và có bi n pháp x lý b ng kinh t ho c pháp lý, c th xem m c 3- ph n 3 c a phương án khoán qu n lý s a ch a thư ng xuyên c u, ư ng b . Vi c khen thư ng, ng viên i v i ơn v và cá nhân làm t t công tác khoán s có hư ng d n riêng. I U 10 : th c hi n quy nh khoán qu n lý s a ch a thư ng xuyên ư ng b S Giao thông công chánh giao Ban Qu n lý d án Khu v c- Công trình t v n s nghi p giao thông công chánh qu n lý công tác này. H p ng giao khoán ký k t gi a S Giao thông công chánh (Ban QLDAKV- CT t v n s nghi p GTCC) và ơn v nh n khoán (Khu QLCTGTCC) ph i ư c th hi n y chi ti t. H p ng khoán ư c ký k t theo năm, tuy nhiên hàng tháng ơn v qu n lý giao khoán và ơn v nh n khoán ph i kê khai c th xác nh kh i lư ng và kinh phí cho tháng, tùy h ng m c t ng tháng theo i u ki n th i ti t có th tăng gi m theo tháng tuy nhiên n nh t ch c, chi phí nhân công và qu n lý phí ư c cân i
  8. phân u theo tháng t m ng sau ó nghi m thu và thanh quy t toán vào cu i t ng quý. I U 11 : i u kho n thi hành : - công tác khoán QL-SCTXC B ư c n nh và liên t c, y ban K ho ch và S Tài chánh có trách nhi m cân i và giao k p v n ngay t u năm và trình thành ph duy t, thông báo phân b v n khoán QL-SCTXC B cho S Giao thông công chánh t ch c th c hi n. - Căn c vào quy nh này, Giám c S Giao thông công chánh có trách nhi m nghiên c u, xây d ng, t ch c, ch c năng nhi m v quy n h n cho ơn v nh n khoán, ào t o cán b k thu t, trao i chính th c v i Ban T ch c chánh quy n thành ph tri n khai th c hi n. Trong quá trình th c hi n nh ng i u kho n nào c n b sung ho c không phù h p S Giao thông công chánh có trách nhi m nghiên c u xu t trình y ban nhân dân thành ph duy t b sung cho phù h p.- Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản