Quyết định số 2228/QĐ-UBND

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 2228/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2228/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2228/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NAM -------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 2228/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2007 - 2010” ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 44/2006/QĐ-UB ngày 10/4/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý và điều hành chương trình công nghệ thông tin; Căn cứ Quyết định 214/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách của Thành phố; Căn cứ Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010” của Hội Nhà báo Thành phố; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông tại Tờ trình số 234/TTr-SBCVT ngày 17/5/2007, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1118/KH&ĐT-TH ngày 25/5/2007 về việc phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010” của Hội Nhà báo Thành phố, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007 - 2010” của Hội Nhà báo Thành phố theo các nội dung chủ yếu sau: 1. Tên đề án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động báo chí Hà Nội giai đoạn 2007 – 2010. 2. Mục tiêu của đề án: - Đối với các báo: Thực hiện tác nghiệp theo quy trình làm báo trên hệ thống tin học, nâng cao năng lực và hiệu quả của Báo; - Đối với cơ quan quản lý báo chí của Thành phố và Hội Nhà báo: thực hiện việc quản lý hoạt động báo chí trên hệ thống tin học. 3. Các đơn vị thụ hưởng: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thông tin, Hội Nhà báo Thành phố, các báo: Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, An ninh Thủ đô, Phụ nữ Thủ đô,
  2. Lao động Thủ đô, Tuổi trẻ Thủ đô, Thể thao ngày nay, Màn ảnh sân khấu, Người Hà Nội, Pháp luật và xã hội. 4. Đề án thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn I: - Thời gian đầu tư: 2007 - 2008 - Nội dung đầu tư: Theo phụ lục kèm theo. Giai đoạn II: - Thời gian đầu tư: 2009 - 2010 - Nội dung đầu tư: sẽ được xác định sau khi hoàn thành giai đoạn I. 5. Cơ quan chủ trì điều hành: Sở Văn hóa và Thông tin. 6. Phương thức thực hiện: Các đơn vị thụ hưởng trực tiếp làm chủ đầu tư các dự án thành phần triển khai tại đơn vị. 7. Kinh phí: Kinh phí nêu trong dự án là khái toán. Kinh phí đầu tư cụ thể được xác định cho từng dự án thành phần. Nguồn vốn đầu tư từ quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị; ngân sách Thành phố hỗ trợ một phần. Kinh phí đầu tư hỗ trợ cho dự án sẽ được quyết định khi phê duyệt dự án đầu tư đảm bảo đúng quy định và hiệu quả đầu tư. Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện Đề án: 1. Sở Văn hóa và Thông tin: Chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Thành phố điều hành và triển khai thực hiện đề án. 2. Các đơn vị thụ hưởng: Lập dự án đầu tư và thực hiện các bước đầu tư dự án thành phần theo quy định hiện hành. 3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Bưu chính Viễn thông và các sở, ngành liên quan: Hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng đầu tư theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình và sự chỉ đạo của UBND Thành phố. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thông tin, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Bưu chính Viễn thông; Kho bạc Nhà nước Thành phố, Thủ trưởng các đơn vị thụ hưởng ghi tại Điều 1 và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  3. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND Thành phố; - Đ/c Chủ tịch UBND TP; - Đ/c PCT Hoàng Mạnh Hiển; - Ban Tuyên giáo Thành ủy; - V1, V2, V3, VX, KT, TH; Ngô Thị Thanh Hằng - Lưu: VT. PHỤ LỤC NỘI DUNG ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2007 - 2010” (Kèm theo Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 28/5/2007 của UBND Thành phố) TT Nội dung đầu tư Đơn vị 1 Xây dựng cơ sở hạ tầng và phần mềm phục vụ công Ban Tuyên giáo Thành ủy tác báo cáo giữa các báo và đơn vị quản lý 2 - Xây dựng cơ sở hạ tầng và phần mềm phục vụ công Sở Văn hóa và Thông tin tác báo cáo giữa các báo và đơn vị quản lý; - Xây dựng phần mềm lõi để các báo phát triển tiếp 3 Xây dựng cơ sở hạ tầng và phần mềm phục vụ công Hội Nhà báo Thành phố tác báo cáo, thẻ nhà báo, trang Web Hội Nhà báo, đào tạo, tham quan học tập 4 Xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị phần mềm tác Hà Nội mới nghiệp theo quy trình làm báo 5 Xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị phần mềm tác Kinh tế và Đô thị nghiệp theo quy trình làm báo 6 Xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị phần mềm tác An ninh Thủ đô nghiệp theo quy trình làm báo 7 Xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị phần mềm tác Phụ nữ Thủ đô nghiệp theo quy trình làm báo 8 Xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị phần mềm tác Lao động Thủ đô nghiệp theo quy trình làm báo 9 Xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị phần mềm tác Tuổi trẻ Thủ đô nghiệp theo quy trình làm báo 10 Xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị phần mềm tác Thể thao ngày nay nghiệp theo quy trình làm báo
  4. 11 Xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị phần mềm tác Màn ảnh sân khấu nghiệp theo quy trình làm báo 12 Xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị phần mềm tác Người Hà Nội nghiệp theo quy trình làm báo 13 Xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị phần mềm tác Pháp luật và xã hội nghiệp theo quy trình làm báo
Đồng bộ tài khoản