Quyết định số 223/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 223/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 223/1999/QĐ-TTg về thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 223/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 223/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 12 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 223/1999/Q -TTG NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 1999 V THU GIÁ TRN GIA TĂNG I V I D ÁN S D NG NGU N V N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Thu giá tr gia tăng s 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997; Căn c Ngh nh s 90/1999/N -UBTVQH10 ngày 03 tháng 9 năm 1999 c a U ban Thư ng v Qu c h i v vi c s a i, b sung m t s danh m c hàng hoá, d ch v thu c i tư ng không ch u thu giá tr gia tăng và thu su t thu giá tr gia tăng i v i m t s hàng hoá, d ch v ; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Các d án s d ng v n ODA không hoàn l i không thu c i tư ng ch u thu giá tr gia tăng. Trư ng h p, ch d án ho c nhà th u chính ã tr thu giá tr gia tăng trong giá mua hàng hoá, d ch v ư c Nhà nư c hoàn l i s thu ó. i u 2. i v i các d án s d ng v n ODA vay thu c di n ư c ngân sách Nhà nư c u tư không hoàn tr , ch d án ho c nhà th u chính ư c hoàn l i s thu giá tr gia tăng ã tr khi nh p khNu và mua hàng hoá, d ch v trong nư c th c hi n d án. Ngu n hoàn thu là Qu hoàn thu giá tr gia tăng c a Nhà nư c. S ti n hoàn thu ư c coi là v n ngân sách c p và ch d án ph i ghi tăng v n u tư cho d án. i u 3. i v i các d án s d ng v n ODA theo cơ ch vay l i t ngân sách (k c d án s d ng v n ODA h n h p - ODA không hoàn và ODA vay - mà ph n v n ODA không hoàn l i ư c tài tr b ng m t Hi p nh riêng), ch d án không ư c s d ng ngu n v n ODA mà ph i s d ng ngu n v n trong nư c n p thu giá tr gia tăng theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Ch d án ho c nhà th u chính ã tr thu giá tr gia tăng tính trong giá mua hàng hoá, d ch v th c hi n d án trư c ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành, nay cũng ư c hoàn l i ti n thu theo quy nh c a Quy t nh này.
  2. Trong th i h n ba ngày, k t ngày nh n ư c y h sơ, ch ng t h p l , cơ quan thu ph i làm xong th t c hoàn thu giá tr gia tăng cho ch d án ho c nhà th u chính thu c di n ư c hoàn thu quy nh t i i u 1 và i u 2 trên ây. i u 5. B trư ng B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Quy t nh này. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan tr c thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản