Quyết định số 223/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 223/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 223/2004/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ tạm thời tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn thí điểm theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 223/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH H CHÍ MINH NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 223/2004/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L T M TH I T CH C VÀ HO T NG C A T NG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG V N T I SÀI GÒN THÍ I M THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 69/2004/Q -TTg ngày 28 tháng 4 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v thành l p T ng Công ty Cơ khí giao thông v n t i Sài Gòn, thí i m ho t ng theo mô hình Công ty m -Công ty con; Căn c Quy t nh s 172/2004/Q -UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v thành l p T ng Công ty Cơ khí giao thông v n t i Sài Gòn, thí i m ho t ng theo mô hình Công ty m -Công ty con; Xét ngh c a Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph t i T trình s 394/ MDN ngày 12 tháng 8 năm 2004; QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n i u l t m th i v t ch c và ho t ng c a T ng Công ty Cơ khí giao thông v n t i Sài Gòn thí i m theo mô hình Công ty m -Công ty con. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph , Giám c S N i v , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Chi c c trư ng Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph , Giám c S Giao thông Công chánh, Ch t ch H i ng qu n tr T ng Công ty Cơ khí giao thông v n t i Sài Gòn và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: KT. CH TNCH - Như i u 3 - Th tư ng Chính ph PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - Văn phòng Chính ph - B Tài chính, B KH T, B L TB&XH - TT/TU, TT/H ND.TP, TT/UBND.TP - Ban TC/TU, VP Thành y - C c Thu , Công an TP
 2. - Chi nhánh NHNN.TP - VPH -UB : các PVP, T CNN Nguy n Thi n Nhân - Lưu (CNN-K) I U L T M TH I T CH C VÀ HO T NG C A T NG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG V N T I SÀI GÒN THÍ I M THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON ( ư c ban hành theo Quy t nh s 223/2004/Q -UBngày 23 tháng 9 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) CHƯƠNG I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. T ng Công ty Cơ khí giao thông v n t i Sài Gòn (sau ây g i t t là T ng Công ty) là Công ty Nhà nư c ư c thí i m ho t ng theo mô hình “Công ty m -Công ty con” theo Quy t nh s 172/2004/Q -UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. T ng Công ty ư c thành l p và thí i m ho t ng theo mô hình “Công ty m -Công ty con”; trong ó, Công ty m gi vai trò trung tâm i u hành, chi ph i ho t ng c a các công ty con b ng m i quan h v v n, công ngh và u tư phát tri n, cũng như v uy tín th trư ng và chi n lư c kinh doanh. Công ty m ch u s i u ch nh c a Lu t doanh nghi p Nhà nư c, t ch c và ho t ng theo i u l này. i u 2. Gi i thích t ng : Trong i u l này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. T ng Công ty Cơ khí giao thông v n t i Sài Gòn-Công ty m -(sau ây g i th ng nh t là T ng Công ty), làm ch s h u toàn b ho c m t ph n v n i u l c a các doanh nghi p khác. 2. Các doanh nghi p khác c a T ng Công ty, bao g m : a. “Doanh nghi p thành viên h ch toán c l p” : là Công ty Nhà nư c, có 100% v n Nhà nư c ho t ng theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c (chưa chuy n i thành Công ty TNHH m t thành viên ho c Công ty c ph n). b. “Công ty con” là: - Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên do T ng Công ty làm ch s h u n m gi toàn b v n i u l , ho t ng theo Lu t Doanh nghi p.
 3. - Công ty TNHH hai thành viên tr lên, ho c Công ty c ph n, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p; Công ty liên doanh v i nư c ngoài ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, do T ng Công ty n m gi : * Trên 50% v n i u l . * B ng ho c dư i 50% v n i u l nhưng có quy n chi ph i ư c quy nh trong i u l T ng Công ty này. 3. “Công ty liên k t”: là các Công ty có v n góp không chi ph i c a T ng Công ty t ch c dư i hình th c Công ty TNHH có 2 thành viên tr lên, Công ty c ph n, Công ty liên doanh v i nư c ngoài. 4. “Quy n chi ph i c a T ng Công ty i v i các Công ty con và doanh nghi p thành viên” là quy n quy t nh c a T ng Công ty (v i tư cách là c ông, bên góp v n) i v i doanh nghi p khác v vi c thông qua ho c không thông qua các v n nhân s ch ch t, t ch c qu n lý, th trư ng, chi n lư c kinh doanh, nh hư ng u tư và các v n quan tr ng khác c a doanh nghi p này. 5. “C ph n chi ph i, v n góp chi ph i” là c ph n ho c ph n v n góp c a T ng Công ty chi m trên 50% v n i u l c a doanh nghi p ho c m t t l , mà theo quy nh c a pháp lu t liên quan và i u l c a doanh nghi p, T ng công ty th c hi n quy n chi ph i i v i doanh nghi p này. 6. “ i di n ch s h u” là y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, cơ quan quy t nh thành l p, t ch c l i T ng Công ty và quy t nh giao v n cho T ng Công ty. 7. “Kinh doanh” là vi c th c hi n m t, m t s ho c t t c các công o n c a quá trình u tư, t s n xu t n tiêu th s n phNm ho c cung ng d ch v trên th trư ng nh m m c ích thu l i. 8. “ u tư n i b T ng Công ty” là ho t ng u tư tr c ti p do T ng Công ty làm ch u tư trong các lĩnh v c : u tư và xây d ng m i, c i t o, s a ch a l n, nâng c p các d án ã u tư xây d ng; u tư mua s m tài s n. 9. “ u tư ra ngoài T ng Công ty” là ho t ng u tư v n c a T ng Công ty vào các doanh nghi p thành viên khác, v n u tư ư c h ch toán vào quá trình kinh doanh c a doanh nghi p này trư c khi chia l i nhu n (ho c l ) v T ng công ty. 10. “L i nhu n” là s ti n lãi trư c thu thu nh p doanh nghi p hàng năm t ho t ng kinh doanh c a T ng Công ty. 11. “C t c” là s ti n lãi hàng năm mà T ng công ty ư c chia t vi c u tư ra ngoài T ng Công ty. 12. “V n i u l c a T ng Công ty” là v n do i di n ch s h u giao, ư c ghi vào i u l T ng công ty và công b t i th i i m g n nh t. Trong quá trình ho t ng, T ng công ty có th tăng ho c gi m v n i u l theo quy nh c a pháp lu t và b n i u l này.
 4. 13. “V n Nhà nư c t i T ng Công ty” là v n do i di n ch s h u giao cho T ng Công ty khi chuy n i ho t ng theo mô hình Công ty m -Công ty con, v n do i di n ch s h u giao thêm (n u có) và v n trong quá trình ho t ng kinh doanh, u tư ư c b sung t ngu n l i nhu n sau thu . 14. “V n s h u c a T ng Công ty” là t ng s v n bao g m: v n Nhà nư c t i T ng Công ty, v n nh n liên k t và các kho n l i ích kinh t do ho t ng kinh doanh, u tư c a T ng Công ty mang l i. 15. i u ti t, i u chuy n, i u ng : là bi n pháp mà Công ty m s d ng thay i cơ c u v n (tăng hay gi m) c a các doanh nghi p tr c thu c (t c nh ng doanh nghi p thành viên có 100% v n góp c a Công ty), tuy nhiên vi c i u chuy n ph i tuân theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành. 16. i u ch nh: là bi n pháp mà T ng Công ty s d ng thay i t l v n góp (tăng hay gi m) c a mình trong các doanh nghi p thành viên mà T ng Công ty có v n góp chi ph i hay không chi ph i. Hình th c này ư c th c hi n thông qua quy trình, th t c và i u l công ty c a các doanh nghi p thành viên và theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Ngành ngh kinh doanh c a T ng Công ty: 1. S n xu t, óng m i, l p ráp phương ti n v n t i ôtô, s n xu t ph tùng ôtô các lo i và các s n phNm công nghi p khác. 2. S n xu t kinh doanh các thi t b cơ khí, cơ khí chính xác, các thi t b cơ khí ph c v v sinh môi trư ng, thi t b cơ khí- i n cho h th ng chi u sáng công c ng, èn tín hi u giao thông và trang trí n i th t. 3. óng m i, s a ch a phương ti n th y, s a ch a giàn khoan và các công trình trên sông, trên bi n. 4. óng m i, s a ch a phương ti n th y, s a ch a giàn khoan và các công trình trên sông, trên bi n. 5. C i t o, s a ch a xe ôtô, s a ch a các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b và cung c p các d ch v b o hành ôtô. 6. i lý ký g i hàng hóa, mua bán xe ôtô, máy móc ph tùng, các lo i ng cơ n , hàng trang trí n i th t, mua bán v t tư nông nghi p, máy móc thi t b nông nghi p. 7. i lý mua bán xăng d u nh t, khí hóa l ng. 8. Khai thác, s n xu t và kinh doanh v t tư ph tùng, v t li u xây d ng chuyên ngành giao thông công chánh. 9. Xu t nh p khNu v t tư, thi t b , công ngh , máy móc, ph tùng cho ngành giao thông công chánh. 10. Thi t k ch t o và thi t k óng m i các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b .
 5. 11. Tư v n thi t k công ngh , thi t b , phương ti n giao thông ư ng b . 12. Xu t nh p khNu xăng, nh t, m , gas, hóa ch t, phân bón, thi t b cho tr m xăng d u và phương ti n giao thông v n t i, v t tư các lo i. 13. ào t o giáo d c nh hư ng và ưa ngư i lao ng, chuyên gia Vi t Nam i làm vi c có th i h n nư c ngoài. 14. Khai thác, kinh doanh v n chuy n hành khách liên t nh, hành khách công c ng thành ph (xe buýt), hành khách du l ch, du l ch l hành trong nư c, qu c t b ng ư ng b , ư ng th y theo lu ng tuy n c nh và theo h p ng kinh t . 15. Khai thác kinh doanh v n chuy n hàng hóa ư ng b , ư ng sông, ư ng bi n trong và ngoài nư c. 16. Khai thác, kinh doanh b n xe khách, b n tàu sông, b n xe xe t i, c ng sông, b n th y n i a, c ng bi n, t ch c x p d , b o qu n giao nh n hàng hóa, trung chuy n hàng hóa, hành khách b ng ư ng b , ư ng th y, trung chuy n hàng hóa b ng container. 17. Kinh doanh và cho thuê kho, b n bãi, nhà xư ng, nhà , văn phòng làm vi c. 18. D ch v , i lý v n t i ư ng b , ư ng sông, ư ng bi n. 19. D ch v , i lý cung ng tàu bi n môi gi i hàng hóa cho tàu trong nư c, ngoài nư c. 20. T ng th u xây d ng và tư v n xây d ng các công trình c u, ư ng b , b n bãi u xe, c ng sông, c ng bi n, b kè, san l p m t b ng, n o vét kênh, r ch, xây d ng dân d ng, công nghi p, công trình c p nư c, thoát nư c, th y l i, công viên cây xanh, èn chi u sáng công c ng, èn tín hi u giao thông, công trình i n trung h th . 21. u tư tài chính vào các doanh nghi p khác. i u 4. T ng Công ty có các y u t sau : 1. Tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam. 2. i u l t ch c và ho t ng, b máy qu n lý và i u hành phù h p v i ch c năng và nhi m v ư c giao. 3. V n và tài s n riêng, ch u trách nhi m h u h n i v i các kho n n trong ph m vi v n i ul . 4. Con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c, các ngân hàng trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t có liên quan. 5. B ng cân i k toán, ư c l p các qu t p trung theo quy nh c a Chính ph , hư ng d n c a B Tài chính và quy ch tài chánh c a T ng Công ty.
 6. 6. Tên T ng Công ty : T NG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG V N T I SÀI GÒN Tên vi t t t : SAMCO 7. Tên giao d ch nư c ngoài : SAIGON TRANSPORTATION MECHANICAL CORPORATION 8. Tr s chính : s 262 ư ng Tr n Hưng o, phư ng Nguy n Cư Trinh, qu n 1, thành ph H Chí Minh. 9. Thương hi u : là tên SAMCO và logo c a Công ty ã ư c c p gi y ch ng nh n nhãn hi u hàng hóa. i u 5. V n c a T ng công ty cơ khí giao thông v n t i Sài Gòn là 722.901.784.268 ng (theo xác nh n v n s 328/TCDN.CNXDGT ngày 17 tháng 7 năm 2003 c a Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph ) t i th i i m ngày 31 tháng 12 năm 2002. i u 6. T ng Công ty ch u s qu n lý: 1. C a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v i tư cách là i di n ch s h u v n Nhà nư c t i T ng Công ty (dư i ây g i t t là ch s h u). 2. S qu n lý Nhà nư c c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. T ng Công ty là Công ty Nhà nư c có H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng Giám c, các Phó T ng Giám c, K toán trư ng và b máy giúp vi c. i u 8. 1. T ch c ng C ng s n Vi t Nam trong T ng Công ty ho t ng theo hi n pháp, pháp lu t c a nư c C ng hòa Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và các qui nh c a ng C ng s n Vi t Nam. 2. T ch c Công oàn, oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh và các t ch c chính tr xã h i khác trong T ng Công ty ho t ng theo hi n pháp và pháp lu t Vi t Nam. CHƯƠNG II QUY N VÀ NGHĨA V C A T NG CÔNG TY i u 9. V n, tài s n. Quy n và nghĩa v v tài s n A. V n và tài s n c a T ng Công ty :
 7. 1. V n c a T ng Công ty bao g m v n do Nhà nư c u tư t i T ng Công ty, v n do T ng Công ty t huy ng và các ngu n v n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. V n Nhà nư c u tư t i T ng Công ty bao g m v n ngân sách Nhà nư c và v n t tích lũy ư c b sung vào v n Nhà nư c. 3. Giá tr quy n s d ng t ư c tính vào v n c a T ng Công ty theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 4. Tài s n c a T ng Công ty bao g m tài s n c nh và tài s n lưu ng. B. Quy n c a T ng Công ty i v i v n và tài s n : 1. Chi m h u, s d ng v n và tài s n c a T ng Công ty kinh doanh, th c hi n các l i ích h p pháp t v n và tài s n c a T ng Công ty. 2. nh o t i v i v n và tài s n c a T ng Công ty theo quy nh c a Lu t doanh nghi p Nhà nư c và qui nh khác c a pháp lu t hi n hành. 3. Thay i cơ c u tài s n phát tri n kinh doanh. 4. Chuy n như ng, chuy n i, cho thuê, th ch p, c m c tài s n c a T ng công ty theo quy nh c a B lu t dân s , ư c th ch p giá tr quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 5. Qu n lý và s d ng các tài s n là t ai, và các ngu n nhân l c khác do i di n ch s h u giao theo quy nh c a pháp lu t ho t ng kinh doanh ho c th c hi n nhi m v khác (khi Nhà nư c có yêu c u). 6. Quy t nh t l c ph n n m gi khi c ph n hóa các Công ty thành viên 100% v n Nhà nư c ho c ơn v ph thu c T ng Công ty. C. Nghĩa v c a T ng công ty i v i v n và tài s n : 1. B o toàn và phát tri n v n nhà nư c và v n T ng Công ty t huy ng, ch u trách nhi m v các kho n n và các nghĩa v tài s n khác c a T ng Công ty trong ph m vi toàn b tài s n T ng Công ty. 2. Ngư i i di n ch s h u nhà nư c ch u trách nhi m v các kho n n và các nghĩa v tài s n khác c a T ng Công ty trong ph m vi s v n c a Nhà nư c u tư t i T ng Công ty. 3. nh kỳ ánh giá l i tài s n c a T ng Công ty theo quy nh c a Chính ph . i u 10. Quy n và nghĩa v trong kinh doanh. A. Quy n t ch c qu n lý, t ch c kinh doanh :
 8. 1. Ch ng t ch c s n xu t, kinh doanh, t ch c b máy qu n lý, u tư i m i trang thi t b , công ngh theo yêu c u kinh doanh, yêu c u phát tri n c a T ng công ty và b o m kinh doanh có hi u qu . 2. Kinh doanh nh ng ngành ngh mà pháp lu t không c m; m r ng quy mô kinh doanh theo kh năng c a T ng công ty và nhu c u c a th trư ng trong nư c và ngoài nư c. 3. Tìm ki m th trư ng khách hàng trong nư c, ngoài nư c và ký k t h p ng. 4. T quy t nh giá mua, giá bán v t tư nguyên li u, s n phNm, d ch v , tr nh ng s n phNm, d ch v công ích và nh ng s n phNm, d ch v do Nhà nư c nh giá thì theo m c giá ho c khung giá do Nhà nư c quy nh. 5. Quy t nh các d án u tư theo quy nh c a pháp lu t v u tư; s d ng v n, tài s n c a T ng công ty liên doanh, liên k t, góp v n vào doanh nghi p khác trong nư c; thuê, mua m t ph n ho c toàn b Công ty khác. 6. S d ng v n c a T ng công ty ho c v n huy ng u tư thành l p Công ty Trách nhi m h u h n Nhà nư c m t thành viên; cùng v i các nhà u tư khác thành l p Công ty c ph n ho c Công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr lên. 7. M chi nhánh, văn phòng i di n trong nư c và nư c ngoài, theo quy nh c a Chính ph . 8. Xây d ng, áp d ng các nh m c lao ng, v t tư, ơn giá ti n lương và các chi phí khác trên cơ s m b o hi u qu kinh doanh và phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 9. Tuy n ch n, thuê mư n, b trí, b t b nhi m, s d ng, ào t o, k lu t, cho thôi vi c i v i lao ng, c ngư i qu n lý ph n v n góp c a T ng Công ty doanh nghi p khác. L a ch n các hình th c tr lương, thư ng phù h p v i yêu c u kinh doanh và có các quy n khác c a ngư i s d ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t v lao ng. ư c quy n quy t nh m c lương và thư ng cho ngư i lao ng trên cơ s m b o hi u qu kinh doanh c a T ng công ty và phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 10. Ti p nh n các doanh nghi p bên ngoài T ng Công ty thành doanh nghi p thành viên c a T ng Công ty trên cơ s hi u qu kinh t và t nguy n ch p nh n i u l c a T ng Công ty. 11. Có các quy n kinh doanh khác theo nhu c u c a th trư ng phù h p v i quy nh c a pháp lu t. B. Nghĩa v qu n lý ho t ng kinh doanh : 1. ăng ký kinh doanh và kinh doanh úng ngành ngh ã ăng ký. B o m ch t lư ng s n phNm và d ch v do T ng Công ty th c hi n theo tiêu chuNn ã ăng ký. 2. Xây d ng chi n lư c phát tri n k ho ch kinh doanh phù h p v i m c tiêu nhi m v T ng Công ty và nhu c u th trư ng.
 9. 3. i m i, hi n i hóa công ngh và phương th c qu n lý nâng cao hi u qu và kh năng c nh tranh. 4. Ký k t và th c hi n h p ng kinh t ã ký v i các i tác. 5. B o m quy n và l i ích c a ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t v lao ng, b o m quy n tham gia qu n lý doanh nghi p c a ngư i lao ng theo úng quy nh t i M c 3 Chương IV Lu t doanh nghi p Nhà nư c. 6. Tuân th các quy nh c a Nhà nư c v qu c phòng và an ninh, văn hóa, tr t t , an toàn xã h i, b o v tài nguyên môi trư ng, các di tích l ch s văn hóa và danh lam th ng c nh. 7. Th c hi n ch k toán, ki m toán và báo cáo tài chính, báo cáo th ng kê theo quy nh c a pháp lu t theo yêu c u c a ch s h u, ch u trách nhi m v tính xác th c c a báo cáo. 8. Ch u s giám sát, ki m tra c a ch s h u nhà nư c, ch p hành các quy t nh v thanh tra c a cơ quan tài chính và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 9. Ch u trách nhi m trư c ngư i u tư v n v vi c s d ng v n u tư thành l p doanh nghi p khác. 10. Th c hi n các nghĩa v khác trong kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Quy n và nghĩa v trong qu n lý tài chính A. Quy n qu n lý tài chính c a T ng Công ty : 1. Huy ng v n kinh doanh dư i các hình th c phát hành trái phi u, tín phi u, kỳ phi u T ng Công ty; vay v n c a các t ch c ngân hàng, tín d ng và các t ch c tài chính khác, c a cá nhân, t ch c ngoài T ng Công ty; huy ng v n c a ngư i lao ng trong T ng Công ty và các hình th c huy ng v n c a cá nhân, t ch c nư c ngoài th c hi n theo quy nh c a chính ph v qu n lý vay n nư c ngoài. 2. Vi c huy ng v n kinh doanh th c hi n theo nguyên t c t ch u trách nhi m hoàn tr , b o m hi u qu s d ng v n huy ng, không ư c làm thay i hình th c s h u T ng Công ty. 3. Ch ng s d ng v n cho ho t ng kinh doanh c a T ng Công ty; ư c s d ng và qu n lý các qu c a T ng Công ty theo quy nh c a pháp lu t theo nguyên t c b o toàn và có hoàn tr . 4. Quy t nh trích kh u hao cơ b n theo nguyên t c m c trích kh u hao t i thi u ph i b o m bù p hao mòn h u hình, hao mòn vô hình c a tài s n c nh và không th p hơn t l trích kh u hao t i thi u do Chính ph quy nh. 5. Th c hi n quy n ch s h u i v i ph n v n ã u tư vào doanh nghi p khác.
 10. 6. ư c hư ng các ch tr c p, tr giá ho c các ch ưu ãi khác c a Nhà nư c khi th c hi n các nhi m v ho t ng công ích, qu c phòng, an ninh, phòng ch ng thiên tai ho c cung c p s n phNm, d ch v theo chính sách giá c a Nhà nư c không bù chi phí s n xu t s n phNm, d ch v này. 7. ư c chi thư ng sáng ki n i m i, c i ti n k thu t, qu n lý và công ngh ; thư ng tăng năng su t lao ng; thư ng ti t ki m v t tư và chi phí. Các kho n ti n thư ng này ư c h ch toán vào chi phí kinh doanh trên cơ s b o m hi u qu kinh doanh c a T ng Công ty do các sáng ki n i m i, c i ti n k thu t, qu n lý công ngh ; tăng năng su t lao ng, ti t ki m v t tư và chi phí em l i. 8. ư c hư ng ch ưu ãi u tư ho c tái u tư theo quy nh c a pháp lu t. 9. T ch i và t cáo m i yêu c u cung c p các ngu n l c không ư c pháp lu t quy nh c a b t kỳ cá nhân, cơ quan hay t ch c nào, tr nh ng kho n t nguy n óng góp vì m c ích nhân o và công ích. 10. Sau khi ã hoàn thành nghĩa v n p thu , chuy n l theo quy nh c a lu t thu thu nh p doanh nghi p và các nghĩa v tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t, trích l p qu d phòng tài chính; ph n l i nhu n th c hi n còn l i ư c phân chia theo ngu n v n nhà nư c u tư và ngu n v n T ng Công ty t huy ng như sau : a. Ph n l i nhu n phân chia theo ngu n v n nhà nư c u tư ư c dùng tái u tư tăng v n Nhà nư c t i T ng Công ty ho c hình thành qu t p trung u tư vào các doanh nghi p nhà nư c khác thu c lĩnh v c Nhà nư c c n phát tri n ho c chi ph i theo quy nh c a Chính ph ; b. Ph n l i nhu n phân chia theo ngu n v n T ng Công ty t huy ng ư c trích l p qu u tư phát tri n theo quy nh c a Chính ph ; ph n còn l i do Công ty t quy t nh vi c phân ph i vào qu khen thư ng, qu phúc l i. Trư ng h p T ng Công ty còn n n h n ph i tr mà chưa tr h t thì ch ư c tăng lương, trích thư ng cho công nhân viên c a T ng Công ty, k c ngư i qu n lý sau khi ã tr h t n n h n. Vi c phân chia l i nhu n sau thu vào qu u tư phát tri n, qu khen thư ng, qu phúc l i i v i T ng công ty nhà nư c m i thành l p ư c th c hi n theo quy nh c a Chính ph . B. Nghĩa v qu n lý tài chính c a T ng Công ty 1. T ch v tài chính, t cân i các kho n thu chi, có trách nhi m b o toàn và phát tri n v n, qu n lý s d ng có hi u qu ngu n v n kinh doanh, kê c ph n v n góp vào các Công ty con và Công ty khác. 2. ăng ký kê khai và n p thu , tr các kho n thu mà các Công ty con ã n p, th c hi n các nghĩa v tài chính khác theo úng quy nh c a pháp lu t.
 11. 3. Th c hi n úng ch và các quy nh v qu n lý v n, tài s n, các qu , v k toán h ch toán, ch ki m toán do Nhà nư c quy nh. Ch u trách nhi m v tính trung th c và h p pháp các ho t ng tài chính c a T ng Công ty. 4. Th c hi n ch báo cáo tài chính c a T ng Công ty, báo cáo tài chính h p nh t c a T ng Công ty và các Công ty con, công khai tài chính h ng năm và các thông tin ánh giá trung th c v ho t ng c a T ng công ty. 5. L p s k toán, ghi chép s k toán, hóa ơn ch ng t , nh kỳ báo cáo chính xác y các thông tin và báo cáo tài chính c a T ng Công ty v i cơ quan ăng ký kinh doanh, cơ quan thu , cơ quan tài chính theo quy nh c a Nhà nư c. CHƯƠNG III T CH C QU N LÝ C A T NG CÔNG TY M c I. H I NG QU N TRN T NG CÔNG TY i u 12. Vai trò, ch c năng c a H i ng qu n tr . H i ng qu n tr là cơ quan i di n tr c ti p ch s h u Nhà nư c t i T ng Công ty, có toàn quy n nhân danh T ng Công ty quy t nh m i v n liên quan n vi c xác nh và th c hi n m c tiêu, nhi m v và quy n l i c a T ng Công ty tr nh ng v n thu c thNm quy n, trách nhi m c a ch s h u theo phân c p cho các cơ quan, t ch c khác là i di n c a ch s h u th c hi n. H i ng qu n tr ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a T ng Công ty. i u 13. Nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n tr . H i ng qu n tr có nhi m v và quy n h n sau : 1. Nh n, qu n lý và s d ng có hi u qu v n, t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác do ch s h u Nhà nư c u tư cho T ng Công ty. 2. Quy t nh các v n sau ây : a. Chi n lư c, k ho ch dài h n, k ho ch kinh doanh hàng năm, ngành, ngh kinh doanh c a T ng công ty và c a doanh nghi p do T ng Công ty s h u toàn b v n i ul ; b. Quy t nh ho c phân c p cho T ng Giám c quy t nh các d án u tư, góp v n, mua c ph n c a các Công ty khác, bán tài s n c a T ng Công ty có giá tr n 50% t ng giá tr tài s n còn l i trên s k toán c a T ng Công ty ho c t l khác nh hơn ư c quy nh t i i u l T ng Công ty; các h p ng vay, cho vay, thuê, cho thuê và h p ng kinh t khác vư t quá m c v n i u l c a T ng Công ty. c. Phương án t ch c qu n lý, t ch c kinh doanh, biên ch và s d ng b máy qu n lý, quy ch qu n lý T ng công ty, quy ho ch, ào t o lao ng; quy t nh l p chi
 12. nhánh, Văn phòng i di n c a T ng Công ty; phê duy t i u l c a Công ty Trách nhi m h u h n Nhà nư c m t thành viên do T ng Công ty là ch s h u; d. Tuy n ch n, ký h p ng ho c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c và quy t nh m c lương i v i T ng Giám c sau khi ư c s ch p thu n c a ngư i quy t nh thành l p T ng Công ty; tuy n ch n, ký h p ng ho c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c và quy t nh m c lương i v i Phó T ng Giám c và K toán trư ng theo ngh c a T ng Giám c; thông qua vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c và quy t nh m c lương i v i Giám c và K toán trư ng các công ty thành viên và các ơn v s nghi p do T ng Công ty s h u toàn b v n i u l T ng Giám c quy t nh; tuy n ch n, b nhi m, mi n nhi m, cách ch c và quy t nh m c lương i v i Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr Công ty Trách nhi m h u h n Nhà nư c m t thành viên do T ng Công ty n m gi toàn b v n i u l ; quy t nh c ngư i i di n ph n v n góp c a T ng Công ty doanh nghi p khác; e. Th c hi n quy n h n, nghĩa v c a ch s h u các Công ty Trách nhi m h u h n, công ty c ph n mà T ng Công ty là ch s h u ho c cùng v i Công ty khác là ng ch s h u; quy t nh ti p nh n doanh nghi p t nguy n tham gia công ty thành viên c a T ng Công ty; f. u tư, i u ch nh v n và các ngu n l c khác do T ng Công ty u tư gi a các ơn v thành viên và Công ty do mình s h u toàn b v n i u l theo i u l c a Công ty ó; g. Quy t nh ho c phân c p cho T ng Giám c quy t nh phương án huy ng v n ho t ng kinh doanh nhưng không làm thay i hình th c s h u; h. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm c a T ng Công ty; phương án s d ng l i nhu n sau thu ho c x lý các kho n l trong quá trình kinh doanh do T ng Giám c ngh ; thông qua báo cáo tài chính hàng năm c a Công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng Công ty; i. Ki m tra, giám sát T ng Giám c, Giám c ơn v thành viên trong vi c th c hi n các ch c năng, nhi m v theo quy nh c a i u l này; j. Quy t nh s d ng v n c a T ng công ty u tư thành l p ơn v thành viên do T ng Công ty s h u toàn b v n i u l nhưng không vư t quá m c v n u tư thu c thNm quy n quy t nh c a H i ng qu n tr quy nh t i i m b kho n 2 i u này; quy t nh gi i th , chuy n i s h u i v i các ơn v này. 3. Ki n ngh ngư i quy t nh thành l p T ng Công ty : a. Phê duy t i u l và s a i i u l T ng Công ty; b. Quy t nh d án u tư vư t quá m c phân c p cho H i ng qu n tr và phương án huy ng v n d n n thay i s h u T ng Công ty; c. B sung, thay th , mi n nhi m, khen thư ng, k lu t các thành viên H i ng qu n tr T ng Công ty;
 13. d. Quy t nh các d án u tư, góp v n, mua c ph n c a các Công ty khác, bán tài s n c a T ng Công ty có giá tr trên 50% t ng giá tr tài s n còn l i trên s k toán c a T ng Công ty ho c t l khác nh hơn ư c quy nh t i i u l T ng Công ty; e. Quy t nh s d ng v n c a công ty u tư thành l p ơn v thành viên do công ty s h u toàn b v n i u l vư t quá m c v n u tư thu c thNm quy n quy t nh c a H i ng qu n tr quy nh t i i m b kho n 2 i u này; ki n ngh ngư i thành l p T ng Công ty quy t nh vi c gi i th , chuy n i s h u i v i các ơn v này. f. Yêu c u T ng giám c n p ơn yêu c u phá s n khi T ng Công ty lâm vào tình tr ng phá s n. g. Các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l T ng Công ty. i u 14. Cơ c u thành viên, b nhi m, mi n nhi m, thay th thành viên H i ng qu n tr . 1. H i ng qu n tr g m Ch t ch H i ng qu n tr và các thành viên H i ng qu n tr . H i ng qu n tr có thành viên chuyên trách và thành viên kiêm nhi m. Ch t ch H i ng qu n tr và Trư ng Ban ki m soát ph i là thành viên chuyên trách. T ng Giám c có th là thành viên H i ng qu n tr . S lư ng thành viên H i ng qu n tr là 07 (b y) thành viên do y ban nhân dân thành ph quy t nh. 2. Ch t ch H i ng qu n tr và các thành viên H i ng qu n tr do y ban nhân dân thành ph quy t nh b nhi m, mi n nhi m ho c thay th , khen thư ng, k lu t. Nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n tr là 05 (năm) năm. Thành viên H i ng qu n tr có th ư c b nhi m l i. 3. Thành viên H i ng qu n tr b mi n nhi m trong nh ng trư ng h p sau : a. B Tòa án k t án b ng b n án ho c quy t nh ã có hi u l c pháp lu t. b. Không năng l c, trình m nh n công vi c ư c giao và theo ngh c a ít nh t 2/3 s thành viên H i ng qu n tr ương nhi m; b m t năng l c hành vi dân s ho c b h n ch năng l c hành vi dân s . c. Không trung th c trong th c thi nhi m v , quy n h n ho c l i d ng ch c v , quy n h n thu l i cho b n thân ho c cho ngư i khác; báo cáo không trung th c tình hình tài chính T ng Công ty. d. i v i Ch t ch h i ng qu n tr , T ng Giám c ngoài các qui nh t i m c a, b, c trên còn b bãi nhi m n u T ng Công ty b l 2 năm liên ti p ho c không t ch tiêu t su t l i nhu n trên v n Nhà nư c u tư hai năm liên ti p ho c trong tình tr ng l lãi an xen nhau nhưng không kh c ph c ư c, tr các trư ng h p l ho c gi m t su t l i nhu n trên v n nhà nư c u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t; l ho c gi m t su t l i nhu n trên v n Nhà nư c u tư có lý do khách quan ư c gi i trình và ã ư c cơ quan có thNm quy n ch p nh n; u tư m i m r ng s n xu t, i m i công ngh . 4. Thành viên H i ng qu n tr ư c thay th trong nh ng trư ng h p sau :
 14. a. Xin t ch c n u có lý do chính áng. b. Có quy t nh c a c p có thNm quy n i u chuy n ho c b trí công vi c khác. i u 15. Tiêu chuNn thành viên H i ng qu n tr : Thành viên H i ng qu n tr ph i có các tiêu chuNn và i u ki n theo quy nh t i i u 31 Lu t doanh nghi p Nhà nư c, c th sau ây: 1. Là công dân Vi t Nam, thư ng trú t i Vi t Nam. 2. Có s c kh e, có phNm ch t o c t t, trung th c liêm khi t, hi u bi t pháp lu t và có ý th c ch p hành pháp lu t. 3. Có trình i h c, năng l c qu n lý và kinh doanh. Ch t ch H i ng qu n tr ph i có kinh nghi m ít nh t ba năm qu n lý, i u hành doanh nghi p thu c ngành, ngh kinh doanh chính c a Công ty. 4. Không ng th i m nhi m các ch c v lãnh o trong b máy Nhà nư c. 5. Không thu c i tư ng quy nh t i i u 50 Lu t phá s n doanh nghi p. 6. Không ư c thành l p ho c gi ch c danh qu n lý i u hành trong doanh nghi p tư nhân, Công ty TNHH, Công ty c ph n (tr Công ty TNHH do T ng Công ty là thành viên sáng l p, v n góp chi ph i, ho c DNNN c ph n hóa có v n T ng Công ty và không ư c quan h h p ng kinh t v i doanh nghi p tư nhân, Công ty TNHH, công ty c ph n do v ho c ch ng, b , m , con gi các ch c danh qu n lý i u hành. V ch ng, b m , con, anh, ch , em ru t c a thành viên H i ng qu n tr không ư c gi ch c danh K toán trư ng, th qu c a T ng Công ty và doanh nghi p thành viên. i u 16. Ch t ch H i ng qu n tr . 1. Ch t ch H i ng qu n tr không kiêm nhi m ch c v T ng Giám c T ng Công ty. 2. Ch t ch H i ng qu n tr có quy n h n và nhi m v sau ây: a. Thay m t H i ng qu n tr ký nh n v n, t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác do ch s h u nhà nư c u tư cho T ng Công ty; qu n lý T ng Công ty theo quy t nh c a H i ng qu n tr , có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr quy nh t i i u 12 c a i u l này. b. T ch c nghiên c u chi n lư c phát tri n, k ho ch dài h n, d án u tư quy mô l n, phương án i m i t ch c, nhân s ch ch t c a T ng Công ty trình H i ng qu n tr . c. L p chương trình k ho ch ho t ng c a H i ng qu n tr ; quy t nh chương trình n i dung h p, chuNn b tài li u ph c v các cu c h p; tri u t p và ch trì các cu c h p c a H i ng qu n tr .
 15. d. Thay m t H i ng qu n tr ký các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr . e. T ch c theo dõi và giám sát vi c th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ; có quy n ình ch các quy t nh c a T ng Giám c trái v i ngh quy t, quy t nh c a c a H i ng qu n tr . f. Các quy n khác theo phân c p, y quy n c a H i ng qu n tr , ngư i quy t nh thành l p T ng Công ty. i u 17. Ch làm vi c c a H i ng qu n tr 1. H i ng qu n tr làm vi c theo ch t p th , h p ít nh t 1 l n trong m t quý xem xét và quy t nh nh ng v n thu c nhi m v quy n h n c a mình ư c th hi n dư i hình th c ngh quy t, quy t nh; i v i nh ng v n không yêu c u th o lu n thì H i ng qu n tr có th l y ý ki n các thành viên b ng văn b n. N u cu c h p ư c ti n hành mà v n quy t nh c n ph i có ý ki n c a t t c các thành viên thì nh ng thành viên v ng m t ph i có ý ki n b ng văn b n trong th i h n năm ngày sau khi k t thúc cu c h p. H i ng qu n tr có th h p b t thư ng gi i quy t nh ng v n c p bách c a T ng Công ty do Ch t ch H i ng qu n tr ho c T ng Giám c ho c trên 50% (năm mươi ph n trăm) t ng s thành viên H i ng qu n tr ngh . 2. Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p và ch trì t t c các cu c h p c a H i ng qu n tr , trư ng h p v ng m t vì lý do chính áng, Ch t ch H i ng qu n tr y nhi m cho m t thành viên khác trong H i ng qu n tr ch trì cu c h p. 3. Các cu c h p c a H i ng qu n tr ư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 (hai ph n ba) t ng s thành viên tham d . Tài li u h p H i ng qu n tr ph i g i t i trư c cho các thành viên và i bi u m i h p t i thi u 03 ngày (tr trư ng h p h p b t thư ng). Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr có hi u l c khi có trên 50% (năm mươi ph n trăm) t ng s thành viên H i ng qu n tr bi u quy t tán thành; trư ng h p có s phi u ngang nhau thì bên có phi u c a Ch t ch H i ng qu n tr là a s . Thành viên H i ng qu n tr có quy n b o lưu ý ki n c a mình. Khi bàn v n i dung công vi c c a T ng công ty có liên quan n các v n quan tr ng c a a phương nào thì H i ng qu n tr ph i m i i di n c a c p chính quy n a phương có liên quan ó d h p; trư ng h p có liên quan n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng trong T ng Công ty ph i m i i di n Công oàn T ng Công ty d h p. i di n các cơ quan, t ch c ư c m i d h p có quy n phát bi u ý ki n nhưng không tham gia bi u quy t. 4. N i dung các v n th o lu n, các ý ki n phát bi u, k t qu bi u quy t, các quy t nh ư c H i ng qu n tr thông qua và k t lu n c a các cu c h p H i ng qu n tr ph i ư c ghi thành biên b n và ph i ư c t t c các thành viên H i ng qu n tr h p ký tên. Ch t a và thư ký cu c h p ph i liên i ch u trách nhi m v tính chính xác và tính trung th c c a biên b n h p H i ng qu n tr . Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr có tính b t bu c thi hành i v i toàn b T ng Công ty. Nh ng v n c n quy t nh ngay mà không th tri u t p h p H i ng qu n tr thì ư c x lý
 16. k p th i b ng ch h i ý gi a ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c sau ó báo cáo l i cho H i ng qu n tr trong cu c h p g n nh t. 5. Thành viên H i ng qu n tr có quy n yêu c u T ng Giám c, K toán trư ng, cán b qu n lý trong T ng Công ty cung c p các thông tin, tài li u v tình hình tài chính, ho t ng c a T ng Công ty theo quy ch thông tin do H i ng qu n tr quy nh ho c theo ngh quy t c a H i ng qu n tr . Ngư i ư c yêu c u cung c p thông tin ph i cung c p k p th i, y và chính xác các thông tin, tài li u theo yêu c u c a thành viên H i ng qu n tr , tr trư ng h p H i ng qu n tr có quy nh khác. 6. Chi phí ho t ng c a H i ng qu n tr k c ti n lương, ph c p và thù lao ư c tính vào chi phí qu n lý doanh nghi p c a T ng Công ty. T ng Giám c ph i b o m các i u ki n và phương ti n c n thi t cho H i ng qu n tr làm vi c theo d toán chi phí ho t ng c a H i ng qu n tr ã ư c H i ng qu n tr thông qua. i u 18. Ch lương, ph c p, thư ng c a thành viên chuyên trách và thành viên không chuyên trách c a H i ng qu n tr . Các thành viên chuyên trách c a H i ng qu n tr ư c x p lương cơ b n theo ng ch b c viên ch c Nhà nư c, hư ng ch lương theo năm và ti n thư ng lũy ti n tương ng v i k t qu và hi u qu s n xu t kinh doanh c a T ng công ty. Các thành viên không chuyên trách hư ng ph c p trách nhi m và hư ng ch ti n thư ng như cơ ch i v i các thành viên chuyên trách. Lương và ph c p cho các thành viên ư c t m ng hàng tháng và quy t toán hàng năm. Ti n thư ng hàng năm ư c tính d a vào k t qu s n xu t kinh doanh c a T ng công ty, riêng ti n thư ng năm cu i nhi m kỳ ư c tính d a trên k t qu năm ó và k t qu tăng trư ng c a c nhi m kỳ. i u 19. i u ki n tham gia qu n lý công ty khác c a Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c. 1. Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c ch ư c gi các ch c danh qu n lý Công ty Trách nhi m h u h n, Công ty c ph n, công ty có v n u tư nư c ngoài khi ư c T ng Công ty, t ch c Nhà nư c có thNm quy n gi i thi u ng c vào các ch c danh qu n lý ho c c làm i di n c a T ng Công ty i v i ph n v n góp vào các doanh nghi p ó. 2. V ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c T ng Công ty không ư c gi ch c danh k toán trư ng, th qu t i cùng T ng Công ty. 3. H p ng kinh t , lao ng, dân s c a T ng Công ty ký k t v i thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, v i v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c ph i ư c thông báo cho ngư i b nhi m thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c, ngư i ký h p ng thuê T ng giám c bi t; trư ng h p ngư i b nhi m thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c, ngư i ký h p ng thuê T ng Giám c phát hi n h p ng có m c ích tư l i mà h p ng chưa ư c ký k t thì có quy n yêu c u thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c không ư c ký k t h p ng ó; n u h p ng ã ư c ký k t thì b coi là vô hi u, thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c ph i b i thư ng thi t h i cho T ng Công ty và b x lý theo quy nh c a pháp lu t.
 17. M c II. BAN KI M SOÁT T NG CÔNG TY i u 20. Thành viên Ban ki m soát 1. Nh ng quy nh chung v t ch c và ho t ng c a Ban ki m soát: a. H i ng qu n tr thành l p Ban ki m soát giúp H i ng qu n tr ki m tra, giám sát tính h p pháp, chính xác và trung th c trong qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh, trong ghi chép s k toán, báo cáo tài chính và vi c ch p hành i u l T ng công ty, ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , quy t nh c a Ch t ch H i ng qu n tr . b. Ban ki m soát th c hi n nhi m v do H i ng qu n tr giao, báo cáo và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr . c. Ban ki m soát có 3 thành viên, Trư ng ban là thành viên chuyên trách ng th i là thành viên H i ng qu n tr và 2 thành viên không chuyên trách do H i ng qu n tr quy t nh. T ch c Công oàn trong T ng Công ty c m t i di n tiêu chuNn và i u ki n qui nh t i kho n 2 i u này tham gia thành viên Ban ki m soát. Nhi m kỳ Ban ki m soát theo nhi m kỳ c a H i ng qu n tr . d. Chi phí ho t ng, ti n lương, i u ki n làm vi c c a Ban ki m soát do T ng Công ty b o m theo d toán ư c H i ng qu n tr thông qua, chi phí ho t ng c a Ban ki m soát ư c tính vào chi phí qu n lý. 2. Tiêu chuNn và i u ki n c a thành viên Ban ki m soát : a. Là công dân Vi t Nam, thư ng trú t i Vi t Nam. b. Có s c kh e, có phNm ch t o c, trung th c, liêm khi t, có ý th c ch p hành pháp lu t. c. Có trình i h c v lĩnh v c kinh t , tài chính - k toán, ki m toán ho c chuyên môn nghi p v theo ngành ho t ng chính c a T ng công ty. Có thâm niên công tác m t trong các chuyên ngành trên t 5 năm tr lên. d. Các thành viên làm vi c theo ch chuyên trách, không ng th i gi ch c v lãnh o trong b máy nhà nư c và trong T ng công ty. e. V ho c ch ng, b m , con, anh, ch , em ru t c a thành viên Ban ki m soát không ư c gi các ch c danh thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c, Giám c, k toán trư ng, th qu t i cùng T ng Công ty và các Công ty thành viên khác. i u 21. Nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a Ban ki m soát 1. Th c hi n nhi m v do H i ng qu n tr giao, giúp H i ng qu n tr ki m tra, giám sát tính h p pháp, chính xác và trung th c trong qu n lý i u hành ho t ng kinh doanh, trong ghi chép s k toán, báo cáo tài chính và vi c ch p hành i u l T ng công ty, ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , c a T ng Giám c, b máy giúp vi c và các ơn v h nh toán ph thu c, các ơn v 100% v n T ng công ty.
 18. 2. Ban ki m soát báo cáo v i H i ng qu n tr theo nh kỳ hàng quý, năm và theo v vi c v k t qu ki m tra giám sát c a mình, k p th i báo cáo v i H i ng qu n tr v nh ng ho t ng không bình thư ng, có d u hi u ph m pháp trong T ng Công ty. 3. Không ư c ti t l k t qu ki m tra, giám sát khi chưa ư c H i ng qu n tr cho phép, ph i ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và trư c pháp lu t n u c ý b qua ho c bao che nh ng hành vi vi ph m pháp lu t trong T ng Công ty. 4. Th c hi n ki m tra, giám sát vi c s d ng v n c a T ng Công ty ã u tư vào các Công ty khác theo s phân công c a H i ng qu n tr , quy nh c a pháp lu t và i u l c a các Công ty ó. 5. Ban ki m soát th c hi n nhi m v theo ch t p th k t h p ch trách nhi m cá nhân c a các thành viên Ban ki m soát. M c III. T NG GIÁM C, CÁC PHÓ T NG GIÁM C, K TOÁN TRƯ NG VÀ B MÁY GIÚP VI C i u 22. T ng Công ty có T ng Giám c, không quá 4 Phó T ng Giám c, k toán trư ng và b máy giúp vi c : 1. T ng Giám c là ngư i i di n theo pháp lu t c a T ng Công ty, là ngư i i u hành ho t ng hàng ngày c a T ng Công ty theo m c tiêu, k ho ch phù h p v i i u l T ng Công ty và các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ; ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , ch s h u và pháp lu t v vi c th c hi n các quy n và nhi m v ư c giao. 2. Phó T ng Giám c là ngư i giúp T ng Giám c i u hành T ng Công ty theo phân công và y quy n c a T ng Giám c; ch u trách nhi m trư c T ng Giám c và trư c pháp lu t v th c hi n nhi m v ư c phân công, y quy n. 3. K toán trư ng T ng Công ty có nhi m v t ch c th c hi n công tác k toán c a T ng Công ty; là ngư i giúp T ng Giám c giám sát tài chính t i T ng Công ty theo pháp lu t v tài chính, k toán; ch u trách nhi m trư c T ng Giám c và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công ho c y quy n. 4. T ng Giám c, Phó T ng Giám c, K toán trư ng T ng Công ty ư c x p lương cơ b n, ph c p theo ng ch viên ch c Nhà nư c trên cơ s quy nh c a Chính ph , ư c hư ng lương theo ch phân ph i ti n lương trong T ng Công ty do H i ng qu n tr ban hành, tương ng v i hi u qu ho t ng c a T ng Công ty. Nguyên t c tr lương, thư ng như i v i các thành viên chuyên trách H i ng qu n tr quy nh t i i u 18 c a i u l này. 5. Văn phòng và các phòng ban chuyên môn, nghi p v có ch c năng tham mưu, giúp vi c H i ng qu n tr , t ng giám c trong qu n lý i u hành công vi c. i u 23. Tiêu chuNn và i u ki n tuy n ch n T ng Giám c T ng Giám c ph i áp ng các tiêu chuNn và i u ki n sau ây:
 19. 1. Có năng l c kinh doanh và t ch c qu n lý T ng Công ty; có trình i h c; có chuyên môn thu c lĩnh v c kinh doanh chính c a T ng Công ty; có ít nh t ba năm kinh nghi m tham gia qu n lý, i u hành doanh nghi p thu c ngành, ngh kinh doanh chính c a T ng Công ty. 2. Có s c kh e, có phNm ch t o c t t, trung th c, liêm khi t; hi u bi t pháp lu t và có ý th c ch p hành pháp lu t; thư ng trú t i Vi t Nam. 3. Không vi ph m kho n 2 i u 24 Lu t doanh nghi p Nhà nư c. 4. Không thu c i tư ng quy nh t i i u 50 Lu t phá s n quy nh. i u 24. Tuy n ch n, b nhi m, mi n nhi m, ký h p ng, ch p d t h p ng v i T ng giám c, Phó T ng giám c, k toán trư ng : 1. T ng Giám c do H i ng qu n tr tuy n ch n, b nhi m, mi n nhi m ho c ký h p ng, ch p d t h p ng sau khi ư c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch p thu n. 2. Phó T ng Giám c, K toán trư ng do H i ng qu n tr tuy n ch n, b nhi m, mi n nhi m ho c ký h p ng, ch p d t h p ng theo ngh c a T ng Giám c. 3. T ng Giám c, Phó T ng Giám c, K toán trư ng ư c b nhi m ho c ký h p ng v i th i h n t i a là năm năm và có th ư c b nhi m l i ho c ký ti p h p ng. 4. Quy trình tuy n ch n, b nhi m, mi n nhi m ho c ký h p ng, ch m d t h p ng v i T ng Giám c ư c th c hi n theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . 5. T ng Giám c b mi n nhi m, ch m d t h p ng trư c th i h n trong các trư ng h p sau : a. T ng công ty b l 2 năm liên ti p ho c không t ch tiêu t su t l i nhu n trên v n nhà nư c u tư hai năm liên ti p ho c trong tình tr ng l lãi an xen nhau nhưng không kh c ph c ư c, tr các trư ng h p l ho c gi m t su t l i nhu n trên v n nhà nư c u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t; l ho c gi m t su t l i nhu n trên v n nhà nư c u tư có lý do khách quan ư c gi i trình và ã ư c cơ quan có thNm quy n ch p nh n; u tư m i m r ng s n xu t, i m i công ngh ; b. T ng Công ty lâm vào tình tr ng phá s n nhưng không n p ơn yêu c u phá s n; c. Không hoàn thành các nhi m v ho c ch tiêu do ngư i b nhi m, tuy n d ng giao ho c không hoàn thành nghĩa v theo h p ng. d. Không trung th c trong th c thi các quy n h n ho c l i d ng ch c v , quy n h n thu l i cho b n thân ho c cho ngư i khác; báo cáo không trung th c tình hình tài chính T ng Công ty. e. B m t năng l c hành vi dân s ho c b h n ch năng l c hành vi dân s .
 20. f. B Tòa án k t án b ng b n án ho c quy t nh ã có hi u l c pháp lu t. 6. T ng Giám c ư c thay th trong các trư ng h p sau : a. Xin t ch c. b. Khi có quy t nh i u chuy n ho c b trí công vi c khác. i u 25. Nhi m v và quy n h n c a T ng Giám c: 1. Xây d ng k ho ch hàng năm c a T ng Công ty, phương án huy ng v n, d án u tư, phương án liên doanh, án t ch c qu n lý, quy ch qu n lý n i b c a T ng Công ty, quy ho ch ào t o lao ng, phương án ph i h p kinh doanh gi a các Công ty thành viên ho c v i các Công ty khác trình H i ng qu n tr , Ch t ch H i ng qu n tr . 2. Xây d ng các nh m c kinh t -k thu t, tiêu chuNn s n phNm, ơn giá ti n lương phù h p v i các qui nh c a Nhà nư c trình H i ng qu n tr phê duy t; ki m tra các ơn v thu c T ng Công ty th c hi n các nh m c, tiêu chuNn, ơn giá quy nh trong n i b Công ty. 3. ngh H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m, cách ch c, ký h p ng, ch m d t h p ng, khen thư ng, k lu t, quy t nh m c lương c a Phó T ng Giám c, K toán trư ng T ng Công ty; quy t nh c ngư i i di n ph n v n góp c a T ng Công ty doanh nghi p khác. Giám c và K toán trư ng các Công ty thành viên c a T ng Công ty mà T ng Công ty s h u toàn b v n i u l do T ng Giám c tuy n ch n b nhi m ho c ký h p ng, ch m d t h p ng sau khi ư c H i ng qu n tr thông qua. 4. Quy t nh các d án u tư, h p ng mua, bán tài s n, các h p ng vay, cho vay, thuê, cho thuê và h p ng kinh t khác, giá mua, giá bán s n phNm và d ch v c a T ng Công ty theo phân c p, y quy n c a H i ng qu n tr và theo i u l T ng Công ty. 5. Ký k t các h p ng dân s , kinh t theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 13 c a i u l này và các h p ng kinh t , dân s khác theo quy nh c a pháp lu t. 6. Quy t nh tuy n ch n, ký h p ng, ch m d t h p ng ho c b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t, quy t nh m c lương và ph c p i v i các ch c danh sau ây : a. Giám c và k toán trư ng Công ty thành viên h ch toán c l p do T ng Công ty s h u toàn b v n i u l sau khi có s phê duy t c a H i ng qu n tr ; b. Trư ng phòng (ban), Phó trư ng phòng (ban) T ng Công ty; c. Phó Giám c Công ty thành viên do T ng Công ty s h u toàn b v n i u l theo ngh c a Giám c Công ty thành viên;
Đồng bộ tài khoản