Quyết định số 2242/QĐ/KHKT-PC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
67
lượt xem
6
download

Quyết định số 2242/QĐ/KHKT-PC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2242/QĐ/KHKT-PC về việc ban hành quy chế bảo vệ môi trường trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2242/QĐ/KHKT-PC

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2242/Q /KHKT-PC Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 1997 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 2242 Q /KHKT-PC NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 1997 BAN HÀNH QUY CH B O V MÔI TRƯ NG TRONG NGÀNH GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 27/12/1993; Căn c Ngh nh s 175/CP ngày 18/10/1994 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông V n t i; Xét ngh c a ông V trư ng V Khoa h c k thu t, V trư ng V Pháp ch . QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch b o v môi trư ng trong ngành giao thông v n t i". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng các V Khoa h c k thu t, Pháp ch , K ho ch u tư, Tài chính k toán, T ch c cán b - Lao ng; C c trư ng các C c: ư ng b Vi t Nam, ư ng sông Vi t Nam, Hàng h i Vi t Nam, ăng ki m Vi t Nam, Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông; T ng giám c Liên hi p ư ng s t Vi t Nam, T ng giám c các Ban qu n lý d án; Giám c các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này. Lê Ng c Hoàn ( ã ký) QUY CH B O V MÔI TRƯ NG TRONG NGÀNH GIAO THÔNG V N T I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2242 Q /KHKT-PC ngày 12 tháng 9 năm 1997 c a B Giao thông v n t i)
  2. Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1: Quy ch này quy nh các nguyên t c cơ b n v b o v môi trư ng áp d ng cho m i t ch c, cá nhân khi ti n hành xây d ng, b o dư ng, s a ch a công trình giao thông, v n hành khai thác phương ti n giao thông v n t i và ti n hành s n xu t kinh doanh, d ch v trong lĩnh v c giao thông v n t i (GTVT). i u 2: M i t ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c giao thông v n t i ph i có trách nhi m b o v môi trư ng và có các bi n pháp phòng ch ng, kh c ph c nh ng tác h i x u n môi trư ng do các ho t ng c a mình gây ra. i u 3: Trong quy ch này các thu t ng sau ây ư c hi u như sau: 1."Công trình giao thông" là các lo i c u, c ng, h m, ư ng sá, nhà ga, b n xe, b n c ng, b n phà và các công trình ph tr s d ng cho ho t ng giao thông v n t i. 2. "Phương ti n giao thông cơ gi i" là các lo i t u, thuy n u máy kéo theo toa xe, ô tô ray, ô tô, xe máy và các thi t b chuyên dùng t di chuy n b ng ng cơ trên ư ng bi n, ư ng sông, ư ng s t và ư ng b . 3. "Cơ s s n xu t kinh doanh, d ch v giao thông v n t i" là các nhà máy, xí nghi p, công ty và cơ s d ch v ho t ng trong lĩnh v c giao thông v n t i. 4. "Ch t th i s n xu t" là các ch t r n, l ng và khí ư c th i ra trong quá trình xây d ng, b o dư ng, s a ch a công trình giao thông, v n hành khai thác phương ti n giao thông cơ gi i và t ho t ng c a các cơ s s n xu t kinh doanh, d ch v trong lĩnh v c giao thông v n t i. 5. "Ch t th i sinh ho t" là các ch t r n, l ng ư c th i ra do sinh ho t c a con ngư i ho t ng trong lĩnh v c giao thông v n t i. Chương 2 B O V MÔI TRƯ NG TRONG XÂY D NG B O DƯ NG S A CH A CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG i u 4. Khi ti n hành các d án xây d ng công trình giao thông (bao g m xây d ng m i, m r ng, nâng c p, c i t o, khai thác v t li u xây d ng), ch u tư ph i l p báo cáo áng giá tác ng môi trư ng ( TM) và trình cơ quan qu n lý Nhà nư c v môi trư ng thNm nh theo úng quy nh t i Ngh nh 175/CP ngày 18/10/1994 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t B o v môi trư ng. i u 5. Trong quá trình xây d ng các công trình giao thông, t ch c cá nhân ph i ch u trách nhi m:
  3. 1. Thu gom và x lý các ch t th i; m b o tuân th các tiêu chuNn k thu t v x lý ch t c h i, không th i ra môi trư ng xung quang các ch t th i c h i vư t quá tiêu chuNn môi trư ng cho phép. 2. Vi c t ch c thi công các công trình giao thông ph i theo úng n i dung báo cáo TM ã ư c phê chuNn nh m ngăn ng a n m c t i a nh ng tác h i x u n môi trư ng khu v c xây d ng. i u 6. C m s d ng các ch t li u có ch a ch t c h i (cao su, ch t d o...) làm nhiên li u t t nhiên t i khu v c xây d ng, b o dư ng, s a ch a công trình giao thông. i u 7. T ch c, cá nhân khi khai thác v t li u ( t, cát, á, s i) xây d ng công trình giao thông ph i có bi n pháp phòng, ch ng, kh c ph c ô nhi m môi trư ng, s c môi trư ng, suy thoái môi trư ng. Sau khi khai thác xong, t ch c, cá nhân có trách nhi m thu d n, khôi ph c l i c nh quan môi trư ng khu v c khai thác theo úng yêu c u c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n. i u 8. Vi c gây n xây d ng công trình giao thông ho c khai thác v t li u xây d ng do các t ch c, cá nhân th c hi n ư c quy nh như sau: 1. Ch ư c ti n hành gây n theo úng các quy nh v s d ng v t li u n và phù h p v i n i dung báo cáo TM ã ư c phê chuNn. 2. Trư c khi ti n hành gây n ph i xin phép chính quy n a phương. Sau khi ư c phép, ph i thông báo cho các t ch c, cá nhân ang ho t ng nh ng vùng có liên quan n khu v c gây n bi t và khi ti n hành gây n ph i có bi n báo hi u t t i các nơi thích h p. 3. Ph i n bù y m i thi t h i do các ho t ng gây n gây ra cho ngư i, nhà c a, công trình xây d ng, các h sinh thái, c nh quan môi trư ng. Chương 3 PHÒNG CH NG Ô NHI M MÔI TRƯ NG I V I PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I i u 9. T t c các phương ti n giao thông cơ gi i ư c thi t k ch t o trong nư c ho c nh p khNu ph i m b o tiêu chuNn môi trư ng. C th như sau: 1. T u bi n: quy ph m ngăn ng a ô nhi m bi n do t u gây ra TCVN 4044-85. 2. T u sông: quy ph m ngăn ng a ô nhi m sông do t u gây ra 22TCN 213-93. 3. Ô tô, xe máy: tiêu chuNn an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n cơ gi i ư ng b 22TCN 224-95. 4. Toa xe khách ch y trên ư ng s t ph i có thi t b thu gom ch t th i sinh ho t trên toa t p trung x lý t i a i m ư c quy nh.
  4. i u 10. C m lưu hành các phương ti n giao thông cơ gi i không m b o m t trong các tiêu chuNn v môi trư ng sau ây: 1. Tiêu chuNn khí th i c a phương ti n giao thông cơ gi i. 2. Tiêu chuNn v m c n c a phương ti n giao thông cơ gi i. 3. Tiêu chuNn v m c rung c a phương ti n giao thông cơ gi i. i u 11. Các phương ti n giao thông chuyên ch các ch t c h i, d cháy n ph i có gi y phép c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n. Vi c chuyên ch các ch t này ph i tuân th theo các quy nh hi n hành. i u 12. Nghiêm c m chuyên ch trên các phương ti n giao thông ch khách các lo i ch t c h i, d gây cháy n , súc v t và các ch t có mùi hôi th i làm nh hư ng n s c kho c a hành khách. i u 13. Các phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ho t ng trong ô th ho c khi v n chuy n v t li u xây d ng, ch t th i s n xu t, sinh ho t ph i tuân th theo các quy nh v b o v môi trư ng t i Ngh nh 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph và các văn b n pháp lu t v b o v môi trư ng liên quan khác. i u 14. Các t u bi n ho t ng trong vùng nư c thu c ch quy n c a Vi t Nam ph i tuân th các quy nh v b o v môi trư ng t i i u 23 Lu t H ng h i Vi t Nam năm 1990 và tuân th theo các Công ư c qu c t v ngăn ng a ô nhi m bi n do t u gây ra mà Vi t Nam công nh n ho c tham gia. Chương 4 B O V MÔI TRƯ NG TRONG S N XU T KINH DOANH DNCH V GIAO THÔNG V N T I i u 15. Các cơ s s n xu t kinh doanh d ch v ho t ng trong lĩnh v c giao thông v n t i ph i l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo úng quy nh và trình các cơ quan qu n lý Nhà nư c v môi trư ng thNm nh. i v i các cơ s thu c i tư ng quy nh khi ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p gi y phép v môi trư ng m i ư c phép ti p t c ho t ng . i u 16. Các cơ s s n xu t kinh doanh, d ch v GTVT trong quá trình ho t ng không ư c th i các ch t khí, l ng, r n, b i, khói có ch a c h i vư t quá tiêu chuNn cho phép và ph i m b o m c n theo úng quy nh. Ph i thu gom, x lý các ch t th i s n xu t và sinh ho t t i các cơ s c a mình. i u 17. T ch c, cá nhân ho t ng s n xu t kinh doanh d ch v GTVT thu c i tư ng quy nh ph i n p l phí b o v môi trư ng theo úng quy nh t i i u 34 Ngh nh 175/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph . i u 18. Các c ng bi n, c ng sông, nhà ga, b n xe có ti p nh n, tàng tr và c p phát các s n phNm d u m ph i có phương án ng phó s c d u tràn, phương án phòng ch ng cháy, n ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. Khi x y ra
  5. s c d u tràn ho c cháy, n , t ch c cá nhân qu n lý, khai thác c ng, nhà ga, b n xe ph i khNn trương th c hi n các bi n pháp ng c u c n thi t ng th i thông báo ngay cho U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B Giao thông V n t i và các cơ quan h u quan khác x lý theo úng k ho ch ã ư c phê duy t. i u 19. Các ch t th i (d u, m , hoá ch t...) ư c th i ra trong quá trình b o dư ng, s a ch a phương ti n giao thông cơ gi i t i các cơ s s n xu t kinh doanh, d ch v GTVT ph i ư c thu gom và x lý úng quy nh. C m th i tr c ti p các ch t nói trên ra sông, h , bi n và m t t. Chương 5 THANH TRA, KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M i u 20. 1. M i t ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c GTVT ph i ch u s thanh tra, giám sát c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c v b o v môi trư ng trong các ho t ng c a mình. 2. T ch c, cá nhân có quy n khi u n i v i th trư ng cơ quan ra quy t nh thanh tra v k t lu n và bi n pháp x lý c a oàn thanh tra ho c thanh tra viên v b o v môi trư ng. i u 21. Trong quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh, t ch c, cá nhân ho t ng trong lĩnh v c GTVT gây ra suy thoái môi trư ng và s c môi trư ng ph i có trách nhi m b i thư ng thi t h i và ch u m i phí t n làm s ch môi trư ng theo úng quy nh hi n hành. i u 22. T ch c, cá nhân th c hi n nghiêm ch nh Lu t B o v môi trư ng và nh ng quy nh c a Quy ch này s ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 23. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh trong Quy ch này tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m và h u qu gây ra s b x lý hành chính theo Ngh nh 26/CP ngày 24/6/1996 v "Quy nh x ph t vi ph m hành chính v b o v môi trư ng" ho c b truy c u trách nhi m hình s . Chương 6 I U KHO N THI HÀNH i u 24. V trư ng V Khoa h c k thu t ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. i u 25. C c trư ng các C c qu n lý chuyên ngành, T ng giám c Liên Hi p ư ng s t Vi t Nam, T ng giám c các ban qu n lý d án ch u trách nhi m so n th o các văn b n hư ng d n có liên quan n ph m vi qu n lý c a mình trình B ban hành và t ch c tri n khai th c hi n quy ch này.
Đồng bộ tài khoản