Quyết định số 2248/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 2248/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2248/2007/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá khảo sát thiết kế Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2248/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH THANH HÓA NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 2248/2007/Q -UBND Thanh Hóa, ngày 30 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH ƠN GIÁ KH O SÁT THI T K LÂM NGHI P T NH THANH HÓA. Y BAN NHÂN DÂN T NH THANH HÓA Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây dung công trình; Căn c Quy t nh s 38/2005/Q -BNN ngày 06/07/2005 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành nh m c kinh t k thu t tr ng r ng, khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng và b o v r ng; Quy t nh s 20/2006/Q -BNN ngày 28/03/2006 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành t m th i nh m c lao ng thi t k khai thác và th m nh thi t k khai thác r ng; Xét ngh c a Giám c s Xây d ng t i văn b n s 1498/SXD-KTKH ngày 12 tháng 7 năm 2007; văn b n th m nh s 171/STP-VB ngày 13/03/2007 c a S Tư pháp v vi c ngh ban hành ơn giá kh o sát, thi t k Lâm nghi p thay ơn giá ban hành kèm theo Quy t nh s 2895/Q -CT ngày 11/9/2003 c a Ch t ch UBND t nh Thanh Hóa, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này ơn giá kh o sát thi t k Lâm nghi p trên a bàn t nh Thanh Hóa. i u 2. S Xây d ng, S Nông nghi p & Phát tri n nông thôn theo ch c năng nhi m v ư c giao hư ng d n, ki m tra và gi i quy t nh ng vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n c a các a phương, ơn v . T ng h p báo cáo v UBND t nh xem xét gi i quy t nh ng v n vư t thNm quy n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký, thay th Quy t nh 2895/Q -CT ngày 11/9/2003 c a ch t ch UBND t nh Thanh Hóa. Chánh văn phòng UBND T nh; Giám c các S : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Xây d ng; Th trư ng các ngành, ơn v , Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. TM. U BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n - Như i u 3, Q ; - T nh u , H ND T nh ( B/C); - Ch t ch, các PCT UBND T nh; - B Tư pháp ( báo cáo); - B NN&PTNT(báo cáo); - Lưu: VT, KTTC (Q C 7020). Nguy n Văn L i ƠN GIÁ KH O SÁT VÀ THI T K LÂM NGHI P TRÊN NA BÀN T NH THANH HÓA (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 2248 /2007/Q -UBND Ngày 30 tháng 07 năm 2007 c a UBND t nh Thanh Hóa) A. THUY T MINH ƠN GIÁ I. N I DUNG C A ƠN GIÁ KH O SÁT THI T K LÂM NGHI P. 1. ơn giá công tác kh o sát thi t k Lâm nghi p là bi u hi n b ng ti n c a chi phí c n thi t hoàn thành m t ơn v kh i lư ng công tác kh o sát, thi t k (1 ha r ng kh o sát, thi t k ; 1 m3, 1 t n, s n phNm lâm nghi p khai thác....) t khi chuNn b , ti n hành kh o sát ngo i nghi p, thi t k l p d toán, ki m tra, nghi m thu, bàn giao thành qu theo úng quy trình, quy ph m kh o sát thi t k Lâm nghi p do Nhà nư c ban hành. 2. ơn giá kh o sát thi t k Lâm nghi p g m các chi phí sau: - Chi phí tr c ti p. - Chi phí chung (CPC). - Thu nh p ch u thu tính trư c (TNCTTT). 2.1. Chi phí tr c ti p: Là nh ng chi phí liên quan tr c ti p n vi c th c hi n công tác kh o sát, thi t k như: Chi phí v t li u, chi phí nhân công, chi phí s d ng máy (thi t b ). 2.1.1. Chi phí v t li u, bao g m: - Chi phí v t li u chính, v t li u ph (gi y, thư c, bút, m c, xăng d u, sơn....). - Chi phí nhiên li u cho s d ng máy (m c in, m c phô tô). - Giá v t li u xây d ng tính trong ơn giá là giá v t li u n chân công trình, chưa bao g m thu giá tr gia tăng t i th i i m quý I/2007.
 3. 2.1.2. Chi phí nhân công: Là toàn b chi phí nhân công tr c ti p th c hi n công tác kh o sát, thi t k , k c nhân công i u khi n máy bao g m: - Lương chính, lương ph , ph c p lương. - Chi phí nhân công trong ơn giá ư c tính v i m c lương t i thi u 450.000 ng/tháng, c p b c ti n lương theo b ng lương nhân viên chuyên môn nghi p v các công ty nhà nư c ban hành theo Ngh nh 205/2004/N -CP ngày 14/12/2004 c a Chính ph . + Ph c p lưu ng: 20% lương t i thi u. + Ph c p trách nhi m: 2% lương t i thi u. + M t s kho n lương ph (ngh phép, l , t t,....): 12% lương c p b c. + M t s chi phí có th khoán tr c ti p cho ngư i lao ng: 4% lương c p b c. - Ngày công lao ng tính trong tháng là 26 ngày. 2.1.3. Chi phí s d ng máy: Bao g m chi phí kh u hao, b o dư ng, s a ch a máy, chi phí khác c a máy. Trong chi phí s d ng máy không bao g m chi phí nhân công i u khi n máy và chi phí nhiên li u vì hai kho n chi phí này ã ư c tính trong chi phí v t li u và chi phí nhân công. 2.2. Chi phí chung: B ng 70% trên chi phí nhân công trong ơn giá. 2.3. Thu nh p ch u thu tính trư c: Tính theo quy nh hi n hành b ng 6% giá thành kh o sát, thi t k . 3. ơn giá kh o sát, thi t k Lâm nghi p bao g m 11 chương: Chương 1: ơn giá kh o sát thi t k tr ng r ng m i. Chương 2: ơn giá kh o sát thi t k chăm sóc r ng tr ng. Chương 3: ơn giá kh o sát thi t k khoanh nuôi, tái sinh r ng có tr ng b sung. Chương 4: ơn giá kh o sát thi t k khoanh nuôi tái sinh t nhiên. Chương 5: ơn giá kh o sát thi t k b o v r ng. Chương 6: ơn giá kh o sát thi t k t a thưa r ng tr ng. Chương 7: ơn giá kh o sát thi t k khai thác r ng g t nhiên s n xu t. Chương 8: ơn giá kh o sát thi t k khai thác g t n d ng r ng t nhiên. Chương 9: ơn giá kh o sát thi t k khai thác g t n thu.
 4. Chương 10: ơn giá kh o sát thi t k khai thác g r ng tr ng. Chương 11: ơn giá kh o sát thi t k khai thác r ng tre, n a. Trong m i chương, m c có các lo i công tác kh o sát ngo i nghi p và thi t k k thu t. Trong m i danh m c ơn giá d toán kh o sát, thi t k có quy nh n i dung công vi c, i u ki n áp d ng và chi phí v v t li u, nhân công, máy thi công, chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c. II. CƠ S XÂY D NG B ƠN GIÁ KH O SÁT THI T K LÂM NGHI P. - Ngh nh 205/2004/N -CP ngày 14/12/2004 quy nh h th ng thang lương, b ng lương và ch ph c p lương trong các công ty nhà nư c; Ngh nh 94/2006/N - CP ngày 07/09/2006 v vi c i u ch nh m c lương t i thi u chung 450.000 ng/tháng, c a Chính ph ; - nh m c kinh t k thu t tr ng r ng, khoanh nuôi xúc ti n tái sinh r ng, b o v r ng ban hành kèm theo Quy t nh s 38/2005/Q -BNN ngày 06/07/2005; nh m c lao ng thi t k khai thác và thNm nh thi t k khai thác r ng ban hành kèm theo Quy t nh s 20/2006/Q -BNN ngày 28/3/2006 c a B trư ng B Nông nghi p & Phát tri n nông thôn; - Thông tư s 14/2005/TT-BXD ngày 10/08/2005 c a B Xây d ng hư ng d n l p ơn giá kh o sát xây d ng; - B ng giá v t li u bình quân quý I/2007 t i Thanh Hóa, III. CÁC QUY TRÌNH QUY PH M ÁP D NG: - Quy t nh s 4361 Q /BNN-PTLN ngày 17/10/2002 c a b Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh trình t n i dung l p h sơ thi t k d toán các công trình lâm sinh thu c D án 661 và các d án s d ng v n ngân sách ho c v n tài tr ; - Quy t nh 516/Q -BNN - KHCN ngày 18/02/2002 c a b Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v ban hành quy trình kh o sát thi t k tr ng r ng, chăm sóc r ng tr ng; - Quy t nh 175/1998/Q -BNN-KHCN ngày 04/11/1998 c a b Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ban hành quy ph m ph c h i r ng b ng khoanh nuôi tái sinh (QPN 21-98); - Quy t nh s 200/Q -KT ngày 31/03/1993 c a b Lâm nghi p cũ (nay là b Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) ban hành quy ph m các gi i pháp k thu t lâm sinh (QPN - 14-92); - Quy t nh 40/Q - BNN-LN ngày 04/7/2005 c a b Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành quy ch khai thác g , lâm s n, IV. QUY NNH ÁP D NG ƠN GIÁ. + Trong b ng ơn giá, ph n nhân công kh o sát các công trình lâm nghi p xác nh h s Kkk = 1, tương ng v i vùng có ph c p khu v c t 0,1 n 0,2 khi th c hi n công
 5. tác kh o sát lâm nghi p a phương có m c ph c p khu v c khác thì i u ch nh h s khu v c a phương ó vào ơn giá kh o sát theo h s khó khăn (Kkk) như sau: - a phương không có ph c p khu v c thì áp d ng h s Kkk = 0,9. - a phương có ph c p khu v c t 0,1 n 0,2 thì áp d ng h s Kkk = 1,0. - a phương có ph c p khu v c t 0,3 n 0,4 thì áp d ng h s Kkk = 1,1. - a phương có ph c p khu v c t 0,5 n 0,6 thì áp d ng h s Kkk = 1,2. - a phương có ph c p khu v c t 0,7 tr lên thì áp d ng h s Kkk = 1,3. M c ph c p khu v c c a t ng a phương trong t nh xác nh theo Ph l c 1. + D toán công tác kh o sát lâm nghi p ư c xác nh: * Chi phí l p phương án, báo cáo k t qu kh o sát b ng 5% t ng giá tr kh o sát. * Chi phí ch t m cho cán b kh o sát b ng 5% t ng giá tr kh o sát. + Công tác thi t k các công trình lâm nghi p áp d ng h s Kkk = 1,0 cho t t c các a phương trong T nh. + ơn giá kh o sát thi t k lâm nghi p là căn c l p d toán công tác kh o sát thi t k lâm nghi p cho t ng lo i công tác kh o sát, thi t k ph c v cho vi c u th u l a ch n nhà th u kh o sát, thi t k trên a bàn T nh thanh Hóa. Khi các ch c a Nhà nư c có thay i thì ơn giá này ư c i u ch nh, b sung theo hư ng d n c a cơ quan có thNm quy n. + Nh ng công vi c kh o sát và thi t k hoàn toàn m i, theo quy trình, quy ph m m i không v n d ng ư c ơn giá này thì ph i xây d ng ơn giá riêng. + Nh ng công vi c kh o sát và thi t k có i u ki n a hình và yêu c u k thu t tương t , chưa có trong b ơn giá này thì có th v n d ng nh ng m c giá tương ng trong b ơn giá này. + Trong quá trình s d ng b ơn giá, n u có vư ng m c ngh các ơn v ph n ánh v s Xây d ng t p h p báo cáo y ban nhân dân T nh quy t nh./. B. QUY NNH C TH Chương 1: ƠN GIÁ KH O SÁT THI T K TR NG R NG M I I. YÊU C U N I DUNG CÁC BƯ C CÔNG VI C. 1. Công tác chu n b .
 6. - Thu th p tài li u liên quan và chuN n b d ng c k thu t ph c v s n xu t. - Thu th p b n , phóng b n t t l 1/25.000 ra t l 1/10.000. Can b n ti u khu, kho nh theo t l 1/ 10.000. 2. Kh o sát ngo i nghi p. - Chuy n quân i và v . - Sơ thám, ch n i tư ng t tr ng r ng, b sung a hình khu v c kh o sát. - Phát, o c ư ng ranh gi i lô b ng a bàn 3 chân. Làm và chôn m c lô, m c ư ng o theo kho ng cách 100m. - V , bình sai, tính di n tích lô. - Kh o sát các y u t t nhiên g m: cao, d c, hư ng d c, nhóm lo i th c bì, nhóm lo i t, xác nh PH c a t. - Quan sát, xác nh, ch n cây tr ng. - Ki m tra, nghi m thu hi n trư ng kh o sát. 3. Thi t k k thu t và l p d toán. - Thi t k k thu t tr ng r ng theo lô; l p d toán theo lô ho c nhóm lô theo công th c tr ng. -V b n thi t k tr ng r ng và sơ v trí khu v c kh o sát, thi t k tr ng r ng. - Vi t thuy t minh thi t k k thu t và d toán tr ng r ng. - ánh máy, in n nhân b n tài li u, ki m tra nghi m thu. - Ki m tra bàn giao s n phN m: H sơ g m thuy t minh, kh o sát thi t k k thu t, d toán và b n g m 7 (b y) b . II. B NG GIÁ KH O SÁT THI T K TR NG R NG: ơn v tính: ng/ha Thu nh p V t Nhân Chi phí Danh m c ơn giá Máy ch u thu ơn giá li u công chung tính trư c C ng 5.194 171.994 1.776 120.396 17.962 317.322 - Kh o sát ngo i 3.828 110.435 250 77.305 11.509 203.327 nghi p
 7. - Thi t k k thu t 1.366 61.559 1.526 43.091 6.453 113.995 - Trong b ng ơn giá chưa có thu giá tr gia tăng 10%. - Ph n nhân công trong ơn giá kh o sát chưa tính h s khu v c, b ng giá này tính cho khu v c có h s Kkk = 1. Chương 2: ƠN GIÁ KH O SÁT THI T K CHĂM SÓC R NG TR NG I. YÊU C U N I DUNG CÁC BƯ C CÔNG VI C. 1. Công tác chu n b . - Thu th p tài li u liên quan và chuN n b d ng c k thu t ph c v s n xu t. - Thu th p b n thi t k tr ng r ng các năm trư c. - H sơ nghi m thu k t qu tr ng r ng cu i năm trư c. 2. Kh o sát ngo i nghi p. - Chuy n quân i và v . - Ki m tra di n tích, xác nh lô tr ng r ng có úng v trí và di n tích thi t k không? - L p các ô m u. o m các ch tiêu trong ô m u và mô t hi n tr ng lô chăm sóc. 3. Thi t k k thu t và l p d toán. - Thi t k k thu t chăm sóc và l p d toán. - Vi t thuy t minh thi t k k thu t và d toán. - ánh máy, in n nhân b n tài li u, ki m tra nghi m thu. - Ki m tra bàn giao s n phN m: H sơ g m thuy t minh, kh o sát thi t k k thu t, d toán và b n g m 7 (b y) b . II. B NG GIÁ KH O SÁT THI T K D TOÁN CHĂM SÓC R NG TR NG: ơn v tính: ng/ha Thu V t Nhân Chi phí nh p Danh m c ơn giá Máy ơn giá li u công chung ch u thu tính
 8. trư c C ng 4.760 26.834 1.352 18.784 3.104 54.834 - Kh o sát ngo i 3.127 15.628 - 10.939 1.782 31.476 nghi p - Thi t k k thu t 1.633 11.207 1.352 7.845 1.322 23.359 - Trong b ng ơn giá chưa có thu giá tr gia tăng 10%. - Ph n nhân công trong ơn giá kh o sát chưa tính h s khu v c, b ng giá này tính cho khu v c có h s Kkk = 1. Chương 3: ƠN GIÁ KH O SÁT THI T K KHOANH NUÔI TÁI SINH CÓ TR NG B SUNG I. YÊU C U N I DUNG CÁC BƯ C CÔNG VI C. 1. Công tác chu n b . - Thu th p tài li u liên quan và chuN n b d ng c k thu t ph c v s n xu t. - Thu th p b n , phóng b n t t l 1/25.000 ra t l 1/10.000. Can b n ti u khu, kho nh theo t l 1/ 10.000. 2. Kh o sát ngo i nghi p. - Chuy n quân i và v . - Sơ thám, ch n i tư ng khoanh nuôi tái sinh tr ng b sung, b sung a hình khu v c kh o sát. - Phát, o c ư ng ranh gi i lô b ng a bàn 3 chân. Làm và chôn m c lô, m c ư ng o theo kho ng cách 100m. - V , bình sai, tính di n tích lô. - Kh o sát các y u t t nhiên g m: cao, d c, hư ng d c, nhóm lo i th c bì, nhóm lo i t. - Xác nh, ch n cây tr ng b sung. - Ki m tra, ch nh lý, nghi m thu hi n trư ng kh o sát. 3. Thi t k k thu t và l p d toán. - Thi t k k thu t, l p d toán khoanh nuôi tái sinh, tr ng b sung.
 9. -V b n thi t k thành qu và sơ v trí khu v c kh o sát. - Vi t báo cáo thuy t minh thi t k k thu t và d toán. - ánh máy, in n nhân b n tài li u, ki m tra nghi m thu. - Ki m tra bàn giao s n phN m: H sơ g m thuy t minh, kh o sát thi t k k thu t, d toán và b n g m 7 (b y) b . II. B NG GIÁ KH O SÁT THI T K KHOANH NUÔI TÁI SINH CÓ TR NG B SUNG: ơn v tính: ng/ha Thu nh p V t Nhân Chi phí Danh m c ơn giá Máy ch u thu ơn giá li u công chung tính trư c C ng 5.194 89.852 4.026 62.896 9.718 171.686 - Kh o sát ngo i 3.828 55.495 2.500 38.846 6.040 106.709 nghi p - Thi t k k thu t 1.366 34.357 1.526 24.050 3.678 64.977 - Trong b ng ơn giá chưa có thu giá tr gia tăng 10%. - Ph n nhân công trong ơn giá kh o sát chưa tính h s khu v c, b ng giá này tính cho khu v c có h s Kkk = 1. Chương 4: ƠN GIÁ KH O SÁT THI T K KHOANH NUÔI TÁI SINH T NHIÊN I. YÊU C U N I DUNG CÁC BƯ C CÔNG VI C. 1. Công tác chu n b . - Thu th p tài li u liên quan và chuN n b d ng c k thu t ph c v s n xu t. - Thu th p b n , phóng b n t t l 1/25.000 ra t l 1/10.000. Can b n ti u khu, kho nh kh o sát theo t l 1/ 10.000. 2. Kh o sát ngo i nghi p. - Chuy n quân i và v . - Sơ thám khu v c, ch n i tư ng khoanh nuôi tái sinh t nhiên, b sung a hình khu v c kh o sát.
 10. - Phát ư ng ranh gi i nhóm lô, o c ư ng ranh gi i nhóm lô b ng a bàn c m tay. Khoanh v phân chia lô. Làm và chôn m c lô, m c ư ng o theo kho ng cách 100m. - V , bình sai nhóm lô theo t l 1/10.000, tính di n tích lô. -L pô o m tái sinh và mô t hi n tr ng lô. - Ki m tra, ch nh lý s li u ngo i nghi p, nghi m thu bàn giao hi n trư ng kh o sát. 3. Thi t k k thu t và l p d toán. - Xác l p gi i pháp k thu t khoanh nuôi tái sinh t nhiên và tính d toán theo lô, h gia ình…. -V b n kh o sát thi t k t l 1/10.000. - Vi t báo cáo thuy t minh thi t k k thu t và d toán. - ánh máy, in n nhân b n tài li u, ki m tra nghi m thu. - Ki m tra bàn giao s n phN m: H sơ g m thuy t minh, kh o sát thi t k k thu t, d toán và b n g m 7 (b y) b . II. B NG GIÁ KH O SÁT THI T K KHOANH NUÔI TÁI SINH T NHIÊN: ơn v tính: ng/ha Thu nh p V t Nhân Chi phí Danh m c ơn giá Máy ch u thu ơn giá li u công chung tính trư c C ng 5.961 45.423 3.052 31.797 5.174 91.407 - Kh o sát ngo i 3.882 24.955 - 17.469 2.778 49.084 nghi p - Thi t k k thu t 2.079 20.468 3.052 14.328 2.396 42.323 - Trong b ng ơn giá chưa có thu giá tr gia tăng 10%. - Ph n nhân công trong ơn giá kh o sát chưa tính h s khu v c, b ng giá này tính cho khu v c có h s Kkk = 1 Chương 5: ƠN GIÁ KH O SÁT THI T K B O V R NG
 11. I. YÊU C U N I DUNG CÁC BƯ C CÔNG VI C. 1. Công tác chu n b . - Thu th p tài li u liên quan và chuN n b d ng c k thu t ph c v s n xu t. - Thu th p b n , phóng b n t t l 1/25.000 ra t l 1/10.000. Can b n ti u khu, kho nh theo t l 1/ 10.000. 2. Kh o sát ngo i nghi p. - Chuy n quân i và v . - Sơ thám, ch n i tư ng b o v , b sung a hình khu v c kh o sát. - Phát, o c ư ng ranh gi i kho nh b ng a bàn c m tay. Khoanh lô, làm và óng m c lô, m c ư ng o. - V , bình sai, tính di n tích lô. - L p ô tiêu chuN n và mô t tr ng thái lô. - Ki m tra, ch nh lý s li u ngo i nghi p, nghi m thu, bàn giao hi n trư ng kh o sát. 3. Thi t k k thu t và l p d toán. - Xác l p gi i pháp k thu t và tính d toán theo lô. -V b n kh o sát thi t k t l 1/10.000. - Vi t báo cáo thuy t minh thi t k k thu t và d toán. - ánh máy, in n nhân b n tài li u, ki m tra nghi m thu. - Ki m tra bàn giao s n phN m: H sơ g m thuy t minh, kh o sát thi t k k thu t, d toán và b n g m 7 (b y) b . II. B NG GIÁ KH O SÁT THI T K B O V R NG: ơn v tính: ng/ha Thu nh p V t Nhân Chi phí Danh m c ơn giá Máy ch u thu ơn giá li u công chung tính trư c C ng 5.984 45.940 3.052 32.158 5.228 92.362 - Kh o sát ngo i 3.905 25.890 - 18.123 2.875 50.793 nghi p
 12. - Thi t k k thu t 2.079 20.050 3.052 14.035 2.353 41.569 - Trong b ng ơn giá chưa có thu giá tr gia tăng 10%. - Ph n nhân công trong ơn giá kh o sát chưa tính h s khu v c, b ng giá này tính cho khu v c có h s Kkk = 1. Chương 6: ƠN GIÁ KH O SÁT THI T K T A THƯA R NG TR NG I. YÊU C U N I DUNG CÁC BƯ C CÔNG VI C. 1. Công tác chu n b . - Thu th p tài li u liên quan và chuN n b d ng c k thu t ph c v s n xu t. - Thu th p b n , phóng b n t t l 1/25.000 ra t l 1/5 000. Can b n ti u khu, kho nh theo t l 1/ 5.000. 2. Kh o sát ngo i nghi p. - Chuy n quân i và v . - Sơ thám, ch n i tư ng t a thưa, b sung a hình khu v c kh o sát. - Phát, o c ư ng lô b ng a bàn 3 chân. - Làm và óng m c lô, m c ư ng o theo kho ng cách 100m. - V , bình sai, tính di n tích lô. -L p ti u chuN n thu th p c c nhân t . - Bài cõy ch t. - V tr c ngang, d c. - Ki m tra, ch nh lý s li u ngo i nghi p, nghi m thu, bàn giao hi n trư ng kh o sát và thi t k t a thưa. 3. Thi t k k thu t và l p d toán công tr nh. - Thi t k k thu t, tính toán s n lư ng, công u tư, l p d toán. -V b n kh o sát t l 1/5000. - Vi t b o c o thuy t minh kh o s t thi t k k thu t và d to n.
 13. - ánh máy, in n nhân b n tài li u, ki m tra nghi m thu. - Ki m tra bàn giao s n phN m: H sơ g m thuy t minh, kh o sát thi t k k thu t, d toán và b n g m 7 (b y) b . II. B NG GIÁ KH O SÁT THI T K T A THƯA R NG TR NG: ơn v tính: ng/ha Thu nh p V t Nhân Chi phí Danh m c ơn giá Máy ch u thu ơn giá li u công chung tính trư c C ng 5.823 113.388 1.806 79.371 12.024 212.412 - Kh o sát ngo i 3.868 82.715 280 57.900 8.686 153.449 nghi p - Thi t k k thu t 1.955 30.673 1.526 21.471 3.338 58.963 - Trong b ng ơn giá chưa có thu giá tr gia tăng 10%. - Ph n nhân công trong ơn giá kh o sát chưa tính h s khu v c, b ng giá này tính cho khu v c có h s Kkk = 1. Chương 7: ƠN GIÁ KH O SÁT THI T K KHAI THÁC R NG G T NHIÊN S N XU T I. YÊU C U N I DUNG CÁC BƯ C CÔNG VI C. 1. Công tác chu n b . - Thu th p tài li u liên quan và chuN n b d ng c k thu t ph c v s n xu t. - Thu th p b n , phóng b n t t l 1/25.000 ra t l 1/5.000. Can b n ti u khu, kho nh theo t l 1/ 5.000. 2 - Kh o sát ngo i nghi p. - Chuy n quân i và v . - Sơ thám, ch n i tư ng khai thác và b sung a h nh khu v c kh o s t thi t k . - Phát, o c ư ng lô b ng a bàn 3 chân. - Làm và óng m c lô, kho nh, m c ư ng o 100m.
 14. - V , bình sai l theo t l 1/5.000. Tính di n t ch l . - i u tra ô tiêu chuN n (5000 m2). o m tái sinh. - Tính to n c c nhân t ti u chuN n. - Bài cây, óng búa bài cây khai thác. - Kh o sát ư ng v n chuy n và bói g . - Phát, o c ư ng v n xu t, bói g , b ng a bàn 3 chân. - Ki m tra, ch nh lý s li u ngo i nghi p, nghi m thu, bàn giao hi n trư ng kh o sát. 3. Thi t k k thu t và l p d toán công tr nh. - Thi t k k thu t tính toán s n lư ng; Tính toán công u tư và l p d toán công tr nh. -V b n s n phN m và sơ v trí khu v c kh o sát, thi t k . - Vi t b o c o thuy t minh kh o s t, thi t k k thu t và d to n. - ánh máy, in n nhân b n tài li u, ki m tra nghi m thu. - Ki m tra bàn giao s n phN m: H sơ g m thuy t minh, kh o sát thi t k k thu t, d toán và b n g m 7 (b y) b . II. B NG GIÁ KH O SÁT THI T K KHAI TH C R NG G T NHI N: ơn v tính: ng/m3 Thu nh p V t Nhân Chi phí Danh m c ơn giá Máy ch u thu ơn giá li u công chung tính trư c C ng 520 23.240 121 16.267 2.412 42.620 - Kh o sát ngo i 344 15.775 28 11.042 1.631 28.820 nghi p - Thi t k k thu t 176 7.465 153 5.225 781 13.800 - Trong b ng ơn giá chưa có thu giá tr gia tăng 10%. - Ph n nhân công trong ơn giá kh o sát chưa tính h s khu v c, b ng giá này tính cho khu v c có h s Kkk = 1. Chương 8:
 15. ƠN GIÁ KH O SÁT THI T K KHAI THÁC G T N D NG R NG T NHIÊN I. YÊU C U N I DUNG CÁC BƯ C CÔNG VI C. 1. Công tác chu n b . - Thu th p tài li u li n quan và chuN n b d ng c k thu t s n xu t. - Thu th p b n , phóng b n t 1/25.000 ra 1/5.000; can b n theo kho nh, ti u khu t l 1/5.000. 2. Kh o sát ngo i nghi p. - Chuy n quân i và v . - Sơ thám, ch n i tư ng khai thác t n d ng và b sung a h nh khu v c kh o s t thi t k . - Phát, o c ư ng lô b ng a bàn 3 chân. - Làm và óng m c lô, kho nh, m c ư ng o 100m. - V , b nh sai l theo t l 1/5.000. Tính di n t ch l . - i u tra ô tiêu chuN n (5000 m2). o m tái sinh. - Tính to n c c nhân t ti u chuN n. - Bài cây, óng búa bài cây khai thác. - Kh o sát ư ng v n chuy n và bói g . - Phát, o c ư ng v n xu t, bói g , b ng a bàn 3 chân. - Ki m tra, ch nh lý s li u ngo i nghi p. - Nghi m thu, bàn giao hi n trư ng kh o sát. 3. Thi t k k thu t và l p d toán công tr nh. - Thi t k KT tính toán s n lư ng; Tính toán công u tư và l p d toán công tr nh. -V b n s n phN m và sơ v trí khu v c kh o sát, thi t k . - Vi t b o c o thuy t minh kh o s t, thi t k k thu t và d to n. - ánh máy, in n nhân b n tài li u, ki m tra nghi m thu.
 16. - Ki m tra bàn giao s n phN m: H sơ g m thuy t minh, kh o sát thi t k k thu t, d toán và b n g m 7 (b y) b . II. B NG GIÁ KH O SÁT THI T K KHAI THÁC G T N D NG: ơn v tính: ng/m3 Thu nh p V t Nhân Chi phí Danh m c ơn giá Máy ch u thu ơn giá li u công chung tính trư c C ng 520 25.854 181 18.098 2.679 47.332 - Kh o sát ngo i 344 17.014 28 11.910 1.758 31.054 nghi p - Thi t k k thu t 176 8.839 153 6.188 921 16.277 - Trong b ng ơn giá chưa có thu giá tr gia tăng 10%. - Ph n nhân công trong ơn giá kh o sát chưa tính h s khu v c, b ng giá này tính cho khu v c có h s Kkk = 1. Chương 9: ƠN GIÁ KH O SÁT THI T K KHAI THÁC G T N THU I. YÊU C U N I DUNG CÁC BƯ C CÔNG VI C. 1. Công tác chu n b . - Thu th p tài li u liên quan và chuN n b d ng c k thu t s n xu t. - Thu th p b n , phóng b n t 1/25.000 ra 1/5.5000; - Can b n theo kho nh, ti u khu t l 1/5.000. 2. Kh o sát ngo i nghi p. - Chuy n quân i và v . - Sơ thám, ch n i tư ng khai thác và b sung a hình khu v c kh o sát thi t k . - Xác nh ranh gi i lô, kho nh. Làm và óng m c lô. - Tìm g t n thu và óng búa bài cây. - Ki m tra, ch nh lý s li u ngo i nghi p.
 17. 3. Thi t k k thu t và l p d toán công trình. - Thi t k k thu t, tính toán s n lư ng; Tính toán công u tư và l p d toán công trình. -V b n s n phN m và sơ v trí khu v c kh o sát, thi t k . - Vi t báo cáo thuy t minh kh o sát thi t k k thu t và d toán. - ánh máy, in n nhân b n tài li u, ki m tra nghi m thu. - Ki m tra bàn giao s n phN m: H sơ g m thuy t minh, kh o sát thi t k k thu t, d toán và b n g m 7 (b y) b . II. B NG GIÁ KH O SÁT THI T K KHAI THÁC G T N THU: ơn v tính: ng/m3 Thu nh p V t Nhân Chi phí Danh m c ơn giá Máy ch u thu ơn giá li u công chung tính trư c C ng 520 23.923 153 16.746 2.481 43.823 - Kh o sát ngo i 344 15.283 - 10.698 1.580 27.905 nghi p - Thi t k k thu t 176 8.640 153 6.048 901 15.918 - Trong b ng ơn giá chưa có thu giá tr gia tăng 10%. - Ph n nhân công trong ơn giá kh o sát chưa tính h s khu v c, b ng giá này tính cho khu v c có h s Kkk = 1. Chương 10; ƠN GIÁ KH O SÁT THI T K KHAI THÁC G R NG TR NG I. YÊU C U N I DUNG CÁC BƯ C CÔNG VI C. 1. Công tác chu n b . - Thu th p tài li u liên quan và chuN n b d ng c k thu t ph c v s n xu t. - Thu th p b n , phóng b n t t l 1/25.000 ra t l 1/5.000. - Can b n ti u khu, kho nh theo t l 1/ 5.000. 2. Kh o sát ngo i nghi p.
 18. - Chuy n quân i và v . - Sơ thám, ch n i tư ng khai thác và b sung a hình khu v c kh o sát thi t k . - Phát, o c ư ng lô b ng a bàn 3 chân. - Làm và óng m c lô, kho nh, m c ư ng o 100m. - V , bình sai lô theo t l 1/5.000. Tính di n tích lô. - K p kính và ánh d u toàn b cây bài trong lô. L p ô, i u tra trên ô tiêu chuN n (200m2). - Kh o sát ư ng v n xu t và bãi g . - Phát, o c ư ng v n xu t, bãi g . - Ki m tra, ch nh lý s li u ngo i nghi p, nghi m thu, bàn giao hi n trư ng kh o sát. 3. Thi t k k thu t và l p d toán công trình. - Thi t k k thu t, tính toán s n lư ng; Tính toán công u tư và l p d toán công trình. -V b n s n phN m và sơ v trí khu v c kh o sát, thi t k . - Vi t báo cáo thuy t minh kh o sát thi t k k thu t và d toán. - ánh máy, in n nhân b n tài li u, ki m tra nghi m thu. - Ki m tra bàn giao s n phN m: H sơ g m thuy t minh, kh o sát thi t k k thu t, d toán và b n g m 7 (b y) b . II. B NG GIÁ KH O SÁT THI T K KHAI THÁC G R NG TR NG: ơn v tính: ng/m3 Thu nh p V t Nhân Chi phí ơn Danh m c ơn giá Máy ch u thu li u công chung giá tính trư c C ng 260 5.026 90 3.518 534 9.428 - Kh o sát ngo i 172 2.848 14 1.993 302 5.329 nghi p - Thi t k k thu t 88 2.178 76 1.525 232 4.099 - Trong b ng ơn giá chưa có thu giá tr gia tăng 10%.
 19. - Ph n nhân công trong ơn giá kh o sát chưa tính h s khu v c, b ng giá này tính cho khu v c có h s Kkk = 1. Chương 11: ƠN GIÁ KH O SÁT THI T K KHAI THÁC R NG TRE, N A I. YÊU C U N I DUNG CÁC BƯ C CÔNG VI C. 1. Công tác chu n b . - Thu th p tài li u liên quan và chuN n b d ng c k thu t ph c v s n xu t. - Thu th p b n , phóng b n t t l 1/25.000 ra t l 1/5.000. - Can b n ti u khu, kho nh theo t l 1/ 5.000. 2. Kh o sát ngo i nghi p. - Chuy n quân i và v . - Sơ thám, ch n i tư ng khai thác, b sung a hình khu v c kh o sát thi t k . - Phát, o c ư ng lô b ng a bàn c m tay. - Làm và óng m c lô, kho nh m c ư ng o 100m. - V , bình sai lô theo t l 1/5.000. Tính di n tích lô. - L p ô, thu th p các nhân t trên ô tiêu chuN n (100m2). - Kh o sát ư ng v n xu t và kho, bãi. - Phát, o c ư ng v n xu t, kho bãi b ng a bàn c m tay. - Ki m tra, ch nh lý s li u ngo i nghi p. - Nghi m thu, bàn giao hi n trư ng kh o sát, thi t k . 3. Thi t k k thu t và l p d toán công trình. - Thi t k k thu t, tính toán s n lư ng; Tính toán công u tư và l p d toán công trình. -V b n s n phN m và sơ v trí khu v c kh o sát, thi t k . - Vi t báo cáo thuy t minh kh o sát thi t k k thu t và d toán. - ánh máy, in n nhân b n tài li u, ki m tra nghi m thu.
 20. - Ki m tra bàn giao s n phN m: H sơ g m thuy t minh, kh o sát thi t k k thu t, d toán và b n g m 7 (b y) b . II. B NG GIÁ KH O SÁT THI T K KHAI THÁC R NG TRE, N A: ơn v tính: ng/t n Thu nh p V t Nhân Chi phí Danh m c ơn giá Máy ch u thu ơn giá li u công chung tính trư c C ng 100 11.528 31 8.070 1.184 20.913 - Kh o sát ngo i 64 7.758 - 5.431 795 14.048 nghi p - Thi t k k thu t 36 3.770 31 2.639 389 6.865 - Trong b ng ơn giá chưa có thu giá tr gia tăng 10%. - Ph n nhân công trong ơn giá kh o sát chưa tính h s khu v c, b ng giá này tính cho khu v c có h s Kkk = 1. PH L C 1: CH PH C P KHU V C T I T NH THANH HÓA. (Quy nh t i Thông tư liên t ch s : 11/2005/TTLT- BNV-BL TBXH-BTC - UBDT ngày 05/01/2005 hư ng d n th c hi n ch ph c p khu v c c a B N i v , B Lao ng Thương binh xã h i và B Tài chính) 1. Huy n Mư ng Lát: - H s 0,7: Các xã: Mư ng Chanh, Tén T n, Pù Nhi, Quang Chi u. - H s 0,5: Các xã: Tam Chung, Mư ng Lý, Trung Lý; th tr n Mư ng Lát. 2. Huy n Quan Hóa: - H s 0,5: Các xã: Trung Sơn, Trung Thành, Hi n Ki t. - H s 0,4: Các xã: Thành Sơn, Hi n Chung, Phú Sơn. - H s 0,3: Các xã: Thiên Ph , Nam ng, Nam Ti n, Phú Thanh, Phú L , Thanh Xuân, Phú Xuân. - H s 0,2: Các xã: H i Xuân, Xuân Phú, Phú Nghiêm, Nam Xuân.
Đồng bộ tài khoản