Quyết định số 225-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 225-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 225-CP về việc thành lập Vụ công tác người Việt Nam ở nước ngoài do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 225-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 225-CP Hà N i, ngày 17 tháng 7 năm 1980 QUY T NNH C AH I NG CHÍNH PH S 225 - CP NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 1980 V VI C THÀNH L P V CÔNG TÁC NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI H I NG CHÍNH PH Căn c vào Lu t t ch c H i ng Chính ph ngày 14 tháng 7 năm 1960; Căn c Ngh nh s 157-CP ngày 9 tháng 10 năm 1961 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v quy n h n và t ch c b máy c a B Ngo i giao; Theo ngh c a ng chí B trư ng B ngo i giao. QUY T NNH i u 1 - Thành l p V công tác ngư i Vi t Nam nư c ngoài tr c thu c B Ngo i giao. i u 2 - V công tác ngư i Vi t Nam nư c ngoài có nhi m v nghiên c u giúp B ch o các cơ quan i di n c a ta nư c ngoài; - Th c hi n t t công tác i v i ngư i Vi t Nam sinh s ng nư c ngoài theo úng ch trương chính sách c a Nhà nư c ã quy nh; - Th c hi n t t công tác u tranh ch ng âm mưu c a ch v v n ngư i di t n; ph i h p cùng các ngành thi hành úng n Quy t nh s 121 - CP ngày 19 tháng 3 năm 1979 c a H i ng Chính ph . i u 3 - ng chí B trư ng B ngo i giao s quy nh nhi m v c th c a V công tác ngư i Vi t Nam nư c ngoài. V công tác ngư i Vi t Nam nư c ngoài g m có V trư ng và m t Phó v trư ng. Biên ch c a V n m trong t ng s biên ch hi n có c a B . i u 4 - Các ng chí B trư ng Ph Th tư ng, B trư ng B Ngo i giao ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản