Quyết định số 2258/QĐ-BNN-KHCN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
110
lượt xem
10
download

Quyết định số 2258/QĐ-BNN-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2258/QĐ-BNN-KHCN về việc huỷ bỏ các tiêu chuẩn ngành, lĩnh vực thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2258/QĐ-BNN-KHCN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 2258/QĐ-BNN-KHCN Hà N i, ngày 28 tháng 07 năm 2008 QUY T Đ NH HU B CÁC TIÊU CHU N NGÀNH, LĨNH V C THU L I B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh đ nh s 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t; Căn c k t qu th m đ nh, rà soát tiêu chu n c a các nhóm công tác (thành l p theo Quy t đ nh s 2321/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/8/2007 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn); Xét đ ngh c a V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Hu b 73 (b y mươi ba) tiêu chu n Ngành, lĩnh v c Thu l i. (Chi ti t có danh l c kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau ba mươi ngày k t ngày ký. Đi u 3. Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như đi u 3; - T ng c c TC-ĐL-CL (đ b/c); - Lưu: VT, KHCN.
  2. DANH M C CÁC TIÊU CHU N NGÀNH LĨNH V C THU L I Đ NGH HU B . (Kèm theo Quy t đ nh s : 2258/QĐ-KHCN ngày 28 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) TT Tên tiêu chu n Ký hi u, s quy t đ nh và Tóm t t lý do đ ngh hu b ngày ban hành I Nhóm TC kh o sát 1 Quy trình k thu t khoan máy 14TCN 38-85; QPTL.1.71; Đã đư c thay b ng tiêu chu n 14TCN 187:2006 868TL/QĐ; 06/10/1971 2 Quy ph m đo m c nư c, nhi t đ nư c và không khí QPTL.B.1.74; B Thu l i 1975 3 Hư ng d n quan tr c đ ng thái nư c dư i đ t 14TCN 33-85; HDTL.B. Đã đư c thay b ng tiêu chu n 14TCN 33-85 1.75; 2852TL/QĐ; 4/12/1975 4 Quy trình kh o sát đ a ch t công trình đ thi t k và xây d ng 14TCN 13-85 QPTL.B.75 Đã có tiêu chu n 14TCN 13-85 các công trình ng m 2855TL/QĐ; 4/12/1975 5 Quy trình đo đư ng đáy h ng III, IV, V QPTL.B.1.76 L c h u v i trình đ k thu t hi n nay B th y l i 1976 6 Quy trình k thu t khoan tay 14TCN 6-85; QPTL.B.7.77 Đã có 14TCN 6-85 thay th 192KT/QĐ 20/9/1977 7 Hư ng d n l p đ cương kh o sát thi t k công trình th y l i 14TCN 145-2005 Hi n nay khi th c hi n các D án thì trong h sơ yêu c u đã bao g m t t c các n i dung c a hư ng d n này 405/QĐ-BNN-KHCN, 8 Quy trình xác đ nh tính th m nư c c a các nham th ch b ng QPTL.B.2. 74 Đã có 14TCN 83-91 thay th phương pháp thí nghi m ép nư c vào h khoan 5/5/1974 II Nhóm tiêu chu n thi t k 9 Đư ng thi công công trình th y l i 14 TCN 43-85 - Đ ngh chuy n thành tiêu chu n cơ s 10 B n v Th y l i - các nguyên t c trình bày 14 TCN 21-2005 - Đ ngh chuy n thành tiêu chu n cơ s 11 Quy trình tính toán t n th t th y l c do ma sát d c theo chi u QT. TL C.1-75 - Ki n ngh chuy n thành tiêu chu n cơ s ho c s d ng dài đư ng d n nư c m t s n i dung đ hoàn thi n, b sung các tiêu chu n m i lĩnh v c liên quan. 12 Hư ng d n thi t k tư ng ch n công trình th y l i Ph n ph HD.TL. C-4-76 - Chuy n vào tiêu chu n thi t k tư ng ch n CT th y l i l c 13 Quy ph m thi t k k t c u g ch đá và g ch đá c t thép 14 TCN 30-85 - M t s ch tiêu quan tr ng chuy n thành QCKTVN chung
  3. QP.TL- C-3-75 cho công trình th y l i 14 Hư ng d n k thu t tính toán th y l c kênh nhà máy th y đi n HDTL - C-1-75 - Có th biên t p l i và đ d ng tiêu chu n cơ s trong trư ng h p dòng ch y không n đ nh 15 Ch d n thi t k và s d ng v i đ a k thu t đ l c trong công 14 TCN 110-1996 - Đ ngh chuy n thành tiêu chu n cơ s ho c g p vào TC trình Th y l i thi t k t ng l c ngư c 16 Tiêu chu n thi t k h s tiêu cho ru ng lúa 14 TCN. 60-88 - Ki n ngh B nghiên c u xây d ng và ban hành QCKTVN v h s tiêu và h s tư i cho t ng vùng mi n 17 H s tư i cho ru ng lúa -Tiêu chu n thi t k 14 TCN 61-92 18 Hư ng d n s d ng ph n m m tính toán th y nông IDPro 3.0 14 TCN 180:2006 - Đ ngh B cho biên so n thành tài li u d ng s tay ho c hư ng d n s d ng ph n m m c a cơ s ho c 19 Hư ng d n tính toán nhu c u nư c và qu n lý tư i cho cây 14 TCN: 2006 - Đ ngh B cho biên so n thành tài li u d ng s tay ho c tr ng c n theo chương trình CROPWAT 4.3 c a t ch c Liên hư ng d n s d ng ph n m m c a cơ s ho c hi p Qu c FAO trong đi u ki n Vi t nam III Nhóm TC môi trư ng qu n lý v n hành 20 Quy ph m k thu t qu n lý s d ng và b o v các c ng, đ p QPTL.1-68 Đã đư c thay th b ng tiêu chu n khác (QP 14TCN.44-85 quan tr ng các h th ng thu nông Quy ph m qu n lý c ng) 786 BTL/KT 21 Quy ph m k thu t qu n lý s d ng và b o v h ch a nư c QPTL-1-69 Đã đưa vào tiêu chu n công trình thu l i kho nư c, yêu c u k thu t trong qu n lý khai thác. 333 TL/KT 22 Quy ph m b o qu n và s d ng máy móc, d ng c đo đ c QPTL-1-71 Quá cũ và ch áp d ng cho 2 lo i máy đo cao đ và đo đ a hình không còn phù h p v i các thi t b d ng c đo đ c đ a 867/KT-TL hình hi n nay. 23 Quy ph m v n hành và qu n lý tr m bơm đi n cao th 14TCN 18-85 Hi n nay c nư c ch có 02 tr m bơm s d ng đi n cao th . QPTL.1.4.78 24 Hư ng d n đánh giá tác đ ng môi trư ng các d án phát 14TCN 111-1997 - Ngh đ nh s 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 v vi c quy tri n tài nguyên nư c đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t 1119 NN-KHCN/QĐ môi trư ng, thông tư s 08/2006/TT-BVNMT v hư ng d n đánh giá tác đ ng môi trư ng là nh ng văn b n pháp quy, t t c các báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng các d án phát tri n đ u ph i tuân th các văn b n này (tr m t s công trình nh , không quan tr ng) - M t khác nh ng quy đ nh t i tiêu chu n nghành 14TCN 11-1997 r t sơ b và chung chung, nhi u v n đ đã tr nên l c h u, không còn phù h p. 25 Quy ph m tư i tiêu cho lúa và m t s cây tr ng c n QPTL-09-78 - Đã có tiêu chu n 14TCN-174 -2006 thay th . 26 Tiêu chu n tư i nư c cho cây đ u tương 14TCN 50-86 Đã có tiêu chu n 14TCN-174 -2006 thay th .
  4. 633 QĐ/KT 27 Tiêu chu n tư i nư c cho cây khoai tây 14TCN 51-86 Đã có tiêu chu n 14TCN-174 -2006 thay th . 634 QĐ/KT 28 Tiêu chu n tư i nư c cho cây bông v i 14TCN 52-86 Đã có tiêu chu n 14TCN-174 -2006 thay th . 635 QĐ/KT 29 Hư ng d n tư i và tiêu cho lúa và m t s cây tr ng nư c QTNN.TL.9.78 Đã có tiêu chu n 14TCN-174 -2006 thay th . 933 KHKT /QĐ 30 Hư ng d n tính toán nhu c u nư c và qu n lý tư i cho cây 14TCN 176-2006 - Đây ch là tài li u mang tính ch t hư ng d n s d ng, tr ng c n theo chương trình Cropwat for Windows 4.3 c a t không th chuy n thành tiêu chu n. ch c liên hi p qu c (FAO) trong đi u ki n Vi t Nam IV Nhóm tiêu chu n quy ho ch 31 Quy ph m đo lưu lư ng nư c sông có nh hư ng tri u. QPTL. B-2-74: - Quy ph m quá cũ, cách vi t và trình bày không đúng theo quy đ nh c a TCVN; - Hi n nay ngành th y văn đã có quy ph m lo i này r i. 32 Quy ph m t m th i quan tr c m c nư c và nhi t đ nư c vùng QPTL.2.68: - Quy ph m quá cũ, cách vi t và trình bày không đúng theo sông nh hư ng tri u. quy đ nh c a TCVN; - Hi n nay ngành th y văn đã có quy ph m lo i này r i. 33 Quy ho ch s d ng t ng h p và b o v ngu n nư c. Các quy 14TCN 87-1995: - Tiêu chu n này đã đư c thay th b i 14 TCN 87-2006: đ nh ch y u. Quy ho ch phát tri n th y l i – Các quy đ nh ch y u v thi t k quy ho ch (Quy t đ nh s 3656/QĐ- BNN-KHCN ngày 30-11-2006). V TC Cơ đi n 34 Quy ph m v n hành và b o dư ng ch y đ m ch n đ ng tr c QPTL5.70 - Quy ph m này không còn phù h p, quá cũ. m m 933KT/QĐ. 14.12.70 - Có th chuy n thành tiêu chu n cơ s . 35 Quy ph m qu n lí công ngh gia công và công ngh tháo l p QPTL.E-1-74 - Quy ph m không còn phù h p, l c h u. cơ khí 221TL/QĐ. 25.3.74 - Có th chuy n thành tiêu chu n cơ s , nhưng ph i biên so n l i phù h p công ngh tiên ti n. 36 Quy ph m t m th i v nghi m thu t u hút bùn HB16 QPTL E1.76 - Quy ph m này không còn phù h p, quá cũ. 221TL/QĐ. 25.3.74 - Có th chuy n thành tiêu chu n cơ s . 37 Quy ph m v n hành và b o dư ng t máy nghi n sàng liên QPTL.E.2.74 - Quy ph m không còn phù h p, l c h u. h p CM 379, CM 740 - Có th chuy n thành tiêu chu n cơ s , nhưng không còn lo i máy này. 38 Hèm van và các b ph n đ t s n c a các c a van ph ng 32TCN F7.74 - TC này đã quá cũ và đã đư c biên so n l i.
  5. trong các công trình thu công 39 Công trình thu công- Dung sai cho phép khi l p ráp d m thép TCN30-85 - Tiêu Chu n này đã quá cũ và đã không còn phù h p. và đư ng ray c u tr c lăn c a nhà máy thu đi n, tr m bơm 131TL/QĐ. 8.2.75 - V n đ nêu trong tiêu chu n này đã có trong TCVN v máy nâng hi n hành. 40 Quy ph m ch t o, l p ráp thi t b cơ khí, k t c u thép c a QPTL.E.3.80 - Đã đư c biên so n l i thành 14TCN 03.2006 . Các n i công trình thu l i dung quan tr ng đã đư c c p nh t m i. s 597QĐ/KT 26.5.80 41 Quy ph m l p đ t máy bơm HT2-45 Đ a-b-c - TC này đã quá cũ và đã đư c biên so n l i. 42 Quy ph m s a ch a l n tàu hút bùn TCN85-91 - N i dung quy ph m đã cũ không còn phù h p v i ngành. 65QĐ/KHKT 18.5.94 - C n chuy n thành tiêu chu n cơ s . 43 Quy ph m k thu t an toàn v n hành và s a ch a tàu hút 14TCN 45-85 - Quy ph m không còn phù h p. bùn t i hi n trư ng 65QĐ/KHKT. 18.5.94 - Có th chuy n thành tiêu chu n cơ s . 44 Quy trình s d ng, b o qu n và s a ch a xăm l p xe máy thi TCN 47-86 -Tiêu chu n đã không còn phù h p, các lo i xăm l p trong công tiêu chu n không còn s d ng Vi t Nam. 45 Quy ph m v n hành và b o dư ng t máy phát đi n Diezen TCN 3-70 -Làm cơ s qu n lí ngành cũng c n thi t. 935 KT/QĐ 14.12.70 -C n biên so n thành d ng tiêu chu n cơ s . 46 Quy ph m v n hành và b o dư ng t máy tr n bê tông diêzen QPTL4-70 -Tiêu chu n đã không còn phù h p. 934KT/QĐ 14.12.70 47 C a van ph ng- Yêu c u k thu t TCN.F.7.74 - Không còn phù h p. - Tiêu chu n đã đư c biên so n l i. 48 Tiêu chu n dây xích TCN 9-77 - Không còn phù h p v i h th ng dung sai m i nhưng còn c n cho cơ s . - Tiêu chu n c n đư c biên so n l i cho tiêu chu n cơ s . 49 Tiêu chu n c xích TCN 10-77 - Không còn phù h p v i h th ng dung sai m i nhưng còn c n cho cơ s . - Tiêu chu n c n đư c biên so n l i cho tiêu chu n cơ s . 50 Tiêu chu n b c c xích TCN 11-77 - Không còn phù h p v i h th ng dung sai m i nhưng còn c n cho cơ s . - Tiêu chu n c n đư c biên so n l i cho tiêu chu n cơ s . 51 Tiêu chu n c n i xích TCN 12-77 - Không còn phù h p v i h th ng dung sai m i nhưng còn c n cho cơ s . - Tiêu chu n c n đư c biên so n l i cho tiêu chu n cơ s . 52 Tiêu chu n con c n i xích TCN 13-77 - Không còn phù h p v i h th ng dung sai m i nhưng còn
  6. c n cho cơ s . - Tiêu chu n c n đư c biên so n l i cho tiêu chu n cơ s . 53 Tiêu chu n bulông xích TCN 14-77 - Không còn phù h p v i h th ng dung sai m i nhưng còn c n cho cơ s . - Tiêu chu n c n đư c biên so n l i cho tiêu chu n cơ s . 54 Tiêu chu n đai c xích TCN 15-77 - Không còn phù h p v i h th ng dung sai m i nhưng còn c n cho cơ s . - Tiêu chu n c n đư c biên so n l i cho tiêu chu n cơ s . 55 Quy ph m trung đ i tu ô tô, máy kéo QPTL 3.71 - Quy ph m không còn phù h p dung sai m i. - C n ph i biên so n l i theo d ng tiêu chu n cơ s . VI TC v t li u và thí nghi m 56 Ph gia khoáng ho t tính và ph gia đ n dùng cho bê tông 14TCN 74-88 Đã có tiêu chu n 14TCN 105-1999 thay th th y công - Yêu c u k thu t 57 Ph gia khoáng ho t tính và ph gia đ n dùng cho bê tông 14TCN 75-88 Đã có tiêu chu n 14TCN 108-1999 thay th thu công - Phương pháp th 58 Ph gia tăng d o d ch ki m đen dùng cho bê tông thu công - 14TCN 76-88 Đã có tiêu chu n 14TCN 104-1999 thay th Yêu c u k thu t 59 Ph gia tăng d o d ch ki m đen dùng cho bê tông thu công - 14TCN 77-88 Đã có tiêu chu n 14TCN 107-1999 thay th Phương pháp th 60 Các d u hi u và tiêu chu n đánh giá ăn mòn c a môi trư ng 14TCN 78-88 Đã có tiêu chu n thay th nư c đ i v i bê tông c a k t c u bê tông và bê tông c t thép - Các bi n pháp ch ng ăn mòn 61 V a thu công - Yêu c u k thu t và phương pháp th 14TCN 80-2001 Đã có tiêu chu n Vi t Nam 62 Xi măng dùng cho bê tông th y công - Yêu c u k thu t 14TCN 66-2002 Đã có tiêu chu n Vi t Nam 63 Xi măng dùng cho bê tông th y công - Phương pháp th 14TCN 67-2002 Đã có tiêu chu n Vi t Nam 64 Cát dùng cho bê tông th y công - Yêu c u k thu t 14TCN 68-2002 Đã có tiêu chu n Vi t Nam 65 Cát dùng cho bê tông th y công -Phương pháp th 14TCN 69-2002 Đã có tiêu chu n Vi t Nam 66 Đá dăm, s i và s i dăm dùng cho bê tông thu công - Yêu c u 14TCN 70-2002 Đã có tiêu chu n Vi t Nam k thu t 67 Đá dăm, s i và s i dăm dùng cho bê tông thu công - Phương 14TCN 71-2002 Đã có tiêu chu n Vi t Nam pháp th 68 Nư c dùng cho bê tông thu công - Yêu c u k thu t 14TCN 72-2002 Đã có tiêu chu n Vi t Nam 69 Nư c dùng cho bê tông th y công - Phương pháp th 14TCN 73-2002 Đã có tiêu chu n Vi t Nam
  7. VII TC thi công 70 Quy ph m thi công & nghi m thu các CT trên HT th y nông QPTL.D.-2-74 71 Quy ph m v n hành & b o dư ng t máy tr n BT điezen QPTL.4-70 72 Qui trình thi công BT trong mùa khô 14TCN 48-86 73 Quy ph m k thu t thi công kênh QPTL.1-1973
Đồng bộ tài khoản