Quyết định số 226/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định số 226/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 226/2003/QĐ-UB về việc đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để điều chỉnh điểm 1.1 khoản 1 điều 2 phần I Quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước (do thành phố quản lý) trên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 226/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 226/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C I U CH NH I M 1.1 KHO N 1 I U 2 PH N I QUY NNH V N BÙ, H TR THI T H I VÀ TÁI NNH CƯ CHO CÁC H DÂN CƯ ANG CƯ NG TRONG KHUÔN VIÊN TRƯ NG H C VÀ B NH VI N THU C S H U NHÀ NƯ C (DO THÀNH PH QU N LÝ) TRÊN NA BÀN THÀNH PH (BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 36/2002/Q -UB NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2002 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH ) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Quy t nh s 36/2002/Q -UB ngày 15 tháng 4 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thu h i nhà t, i u ch nh, di chuy n và quy nh n bù, h tr thi t h i, tái nh cư cho các h dân cư ang cư ng trong khuôn viên trư ng h c và b nh vi n thu c s h u Nhà nư c (do thành ph qu n lý) trên a bàn thành ph ; Xét yêu c u tái t o qu nhà ph c v công tác tái nh cư c a thành ph ; ng th i khuy n khích ngư i dân ti t ki m mua nhà, qua xem xét t trình s 2602/TCVG- BVG ngày 25/7/2003 c a S Tài chánh-V t giá; QUY T NNH i u 1. i u ch nh i m 1.1 kho n 1 i u 2 ph n I Quy nh v n bù, h tr thi t h i và tái nh cư cho các h dân cư ang cư ng trong khuôn viên trư ng h c và b nh vi n thu c s h u Nhà nư c (do thành ph qu n lý) trên a bàn thành ph (ban hành kèm theo Quy t nh s 36/2002/Q -UB ngày 15 tháng 4 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ) như sau: “1.1 Di chuy n t i m t căn h chung cư khác theo s s p x p c a H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a qu n, huy n (g i t t là H i ng n bù) và ư c thuê nhà v i giá ư c tính trên cơ s kh u hao 30 năm ho c mua m t căn h chung cư theo giá ch tính chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng, chi phí xây d ng, không tính ti n s d ng t và chi phí xây d ng h t ng k thu t do ngu n v n ngân sách Nhà nư c u tư.” i u 2. Các n i dung khác không c p n v n gi nguyên theo Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 36/2002/Q -UB ngày 15 tháng 4 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph .
  2. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 4180/Q - UB ngày 06 tháng 10 năm 2003 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph . i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S K ho ch và u tư, S Giáo d c và ào t o, S Y t , S Tài chánh-V t giá, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Xây d ng, S Qui ho ch-Ki n trúc, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Th trư ng các cơ quan, ơn v , các h gia ình và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 4 - B Giáo d c và ào t o KT. CH TNCH -B Yt PHÓ CH TNCH - TTTU, TT H ND TP - TTUB: CT, các PCT - BC QH BT C TP - VPH -UB: CPVP - Thanh tra thành ph - Văn phòng Ti p Công dân TP - T B, T, VX, NC - Lưu ( B-D) Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản