Quyết định số 226/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 226/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 226/2004/QĐ-BGTVT về việc bổ sung mã số đăng ký, cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của các tỉnh, thành phố mới thành lập do Bộ Giao thông vận tải ban hành, để bổ sung Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 về việc bổ sung mã số đăng ký, cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của các tỉnh, thành phố mới thành lập của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 226/2004/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 226/2004/Q -BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 02 năm 2004 QUY T NNH V VI C B SUNG QUY T NNH S 4381/2001/Q -BGTVT NGÀY 19/12/2001 C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29/6/2001; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04/6/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a ông C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1: B sung mã s ăng ký, c p bi n s cho xe máy chuyên dùng c a các t nh, thành ph m i thành l p vào Ph l c 2 i m 2.3 M c 2 c a Quy t nh s 4381/2001/Q -BGTVT ngày 19/12/2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành quy nh c p ăng ký, bi n s xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông ư ng b như sau: Th t Nơi ăng ký Mã s 63 i n Biên 25 64 ăk Nông 48 65 H u Giang 87 i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3: Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch , V trư ng V V n t i, V trư ng V Khoa h c công ngh , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, th trư ng cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I TH TRƯ NG
  2. Tr n Doãn Th
Đồng bộ tài khoản