Quyết định số 2260/QĐ-BYT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 2260/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2260/QĐ-BYT về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2260/QĐ-BYT

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2260/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CỬ CÁN BỘ CHUYÊN MÔN LUÂN PHIÊN TỪ BỆNH VIỆN TUYẾN TRÊN VỀ HỖ TRỢ CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN DƯỚI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM, CHỮA BỆNH” BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 1816/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Ytế về việc phê duyệt Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Y tế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”, gồm các ông, bà có tên sau: 1. Ông Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế: Trưởng Ban 2. Bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế: Phó Trưởng Ban thường trực 3. Ông Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh: Phó trưởng Ban 4. Ông Trịnh Đình Cần, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ: Phó trưởng Ban 5. Ông Dương Huy Liệu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính: Phó trưởng Ban 6. Bà Phạm Thị Luyên, Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam: Ủy viên 7. Ông Đỗ Hán, Chánh Văn phòng Bộ: Uỷ viên 8. Ông Nguyễn Huy Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế: Ủy viên
  2. 9. Ông Nguyễn Nam Liên, Phó Vụ trưởng Vụ KHTC: Ủy viên 10. Ông Phạm Văn Tác, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Đào tạo: Ủy viên 11. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Ủy viên 12. Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy: Ủy viên 13. Ông Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện ĐKTƯ Huế: Ủy viên 14. Ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế tp Hồ Chí Minh: Ủy viên 15. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tếHà Nội: Ủy viên Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo: 1. Ông Nguyễn Tuấn Hưng, Chuyên viên Vụ TCCB: Tổ trưởng 2. Bà Nguyễn Bích Lưu, Chuyên viên Cục Quản lý KCB: Tổ viên 3. Bà Ngô Thị Bích Hà, Chuyên viên Cục Quản lý KCB: Tổ viên 4. Ông Trần Đức Thuận, Chuyên viên Vụ Khoa học và Đào tạo: Tổ viên 5. Bà Trần Thị Trang, Chuyên viên Vụ Pháp chế: Tổ viên 6. Ông Lê Văn Quân, Chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính: Tổ viên 7. Ông Vũ Anh Tuấn, Chuyên viên Công đoàn y tế Việt Nam: Tổ viên Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: 1. Chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt. 2. Theo dõi, giám sát, đánh giá tiến độ và hiệu quả việc thực hiện Đề án của các đơn vị khi triển khai thực hiện. 3. Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục - Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  3. BỘ TRƯỞNG Nguyễn Quốc Triệu
Đồng bộ tài khoản