Quyết định số 2265/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 2265/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2265/QĐ-UBTDTT về tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên Đấu Kiếm do Ủy ban Thể dục thể thao ban hành, để đính chính Quyết định số 2206/2005/QĐ-UBTDTT ngày 16 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Ban hành tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên Đấu Kiếm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2265/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THAO NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 2265/2005/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 2005 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH QUY T NNH S 2206/Q -UBTDTT NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2005 C A B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO BAN HÀNH TIÊU CHU N PHONG NG C P V N NG VIÊN U KI M B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a y ban Th d c Th thao; Theo ngh c a ông V trư ng V Th thao thành tích cao I. QUY T NNH: i u 1. ính chính S và ký hi u c a Quy t nh s 2206/Q -UBTDTT ngày 16 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao Ban hành tiêu chuNn phong ng c p v n ng viên u Ki m. ã in là: “S : 2206/Q -UBTDTT” S a l i là: “S : 2206/2005/Q -UBTDTT” i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Các ông Chánh Văn phòng, V trư ng, Th trư ng các ơn v tr c thu c y ban Th d c Th thao; Giám c S Th d c Th thao, S Văn hóa Thông tin và Th d c Th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Liên oàn u Ki m lâm th i Vi t Nam và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Nguy n Danh Thái
Đồng bộ tài khoản