Quyết định số 227/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định số 227/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 227/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 227/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 227/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 227/2003/Q -TTG NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2003 V VI C PHÊ DUY T I U CH NH QUY HO CH CHUNG THÀNH PH BIÊN HÒA, T NH NG NAI N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c i u l Qu n lý quy ho ch ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh ng Nai t i T trình s 1146/TT- UBT ngày 24 tháng 3 năm 2003 và B trư ng B Xây d ng t i T trình s 49/TTr- BXD ngày 28 tháng 7 năm 2003, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung thành ph Biên Hòa, t nh ng Nai n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Ph m vi i u ch nh quy ho ch chung: Ph m vi i u ch nh quy ho ch chung bao g m toàn b ranh gi i hành chính thành ph Biên Hòa (g m 23 phư ng và 3 xã) có t ng di n tích 154,66 km2 (15.466 ha). 2. Tính ch t: - Là trung tâm công nghi p và u m i giao lưu quan tr ng c a vùng thành ph H Chí Minh, vùng ông Nam B , vùng kinh t tr ng i m phía Nam. - Là trung tâm chính tr , kinh t , văn hóa, d ch v , khoa h c k thu t, u m i giao thông, giao lưu c a t nh ng Nai. - Có v trí quan tr ng v an ninh và qu c phòng. 3. Quy mô dân s : a) Hi n tr ng năm 2002: dân s toàn thành ph là 508.438 ngư i, trong ó dân s n i thành là 476.452 ngư i.
  2. b) D báo năm 2010: dân s toàn thành ph là 645.000 ngư i, trong ó dân s n i thành là 615.000 ngư i. c) D báo năm 2020: dân s toàn thành ph là 830.000 ngư i, trong ó dân s n i thành là 800.000 ngư i. 4. Quy mô t xây d ng: a) Hi n tr ng năm 2002: t xây d ng ô th kho ng 6.253 ha v i ch tiêu 123 m2/ngư i, trong ó t dân d ng 3.297,82 ha v i ch tiêu65 m2/ngư i. b) n năm 2010: t xây d ng ô th kho ng 8.132 ha v i ch tiêu 126 m2/ngư i, trong ó t dân d ng 4.128 ha v i ch tiêu 64 m2/ngư i. c) n năm 2020: t xây d ng ô th kho ng 9.966 ha v i ch tiêu 120 m2/ngư i, trong ó t dân d ng 5.013 ha v i ch tiêu 60,4 m2/ngư i. 5. nh hư ng phát tri n không gian và ki n trúc c nh quan ô th : a) Hư ng phát tri n thành ph : khai thác, nâng cao hi u qu qu t xây d ng hi n có, k t h p m r ng và phát tri n thành ph ch y u v phía B c, Tây B c và d c hai bên sông ng Nai t o m i liên h hài hòa thành ph Biên Hòa v i thành ph H Chí Minh và các t nh lân c n. b) Phân khu ch c năng: - Các khu có di n tích kho ng 2.357 ha bao g m 8 khu: + Khu trung tâm cũ g m: phư ng Thanh Bình, Hòa Bình, Quy t Th ng, Quang Vinh, Trung Dũng, B u Long. + Khu hai bên qu c l 15 g m: phư ng Th ng Nh t, Tân Ti n, Tân Mai, Tam Hi p. + Khu d c xa l g m: phư ng Tam Hòa, Bình a, An Bình, Long Bình, Long Bình Tân. + Khu d c qu c l 1 phía ông thành ph g m: phư ng Tân Hi p, Tân Biên, Tân Hòa, H Nai. + Khu phía B c qu c l 1 g m: phư ng Tr ng Dài và Tân Phong. + Khu Cù lao Hi p Hòa. + Khu h u ng n sông ng Nai và phía Nam qu c l 1A g m: phư ng B u Hòa và Tân V n. + Khu h u ng n sông ng Nai giáp Bình Dương g m: xã Tân H nh và Hóa An. - Các khu công nghi p, kho tàng quy mô kho ng 1.300 ha:
  3. + Khu công nghi p Biên Hòa 1 quy mô 335 ha. + Khu công nghi p Biên Hòa 2 quy mô 365 ha. + Khu công nghi p Long Bình (LOTECO) quy mô 100 ha. + Khu công nghi p Amata (giai o n I và II) quy mô 340 ha. + Di d i các cơ s công nghi p, ti u th công nghi p gây ô nhi m trong khu dân cư vào các khu, c m công nghi p t p trung. Xây d ng, phát tri n các c m công nghi p quy mô nh v i t ng di n tích kho ng 160 ha cách xa khu dân cư và có bi n pháp v t ch c không gian, cây xanh m b o môi trư ng. gi i quy t t cho phát tri n trung tâm thành ph , gi i quy t tri t v n môi trư ng, t nay n năm 2010 c n chuNn b các i u ki n th c hi n vi c di d i các cơ s s n xu t công nghi p t i phư ng Th ng Nh t. Ng ng ho t ng khai thác á t i các m á Hóa An, Tân V n và Tân H n. m b o sau năm 2010 không còn các cơ s s n xu t gây ô nhi m trong khu dân cư. - H th ng các trung tâm ô th : có quy mô kho ng 482 ha, bao g m: + Trung tâm hành chính c p t nh gi nguyên v trí hi n h u có quy mô kho ng 67 ha. + Trung tâm hành chính, văn hóa, d ch v thương m i, du l ch, dân cư c a thành ph có quy mô kho ng 55 ha, trong giai o n u và tương lai là 150 ha b trí khu v c trên tr c ư ng t ngã tư Vư n Mít sang Cù lao xã Hi p Hòa. + Trung tâm thương m i t ng h p, giao d ch qu c t , d ch v c p vùng có quy mô kho ng 100 ha b trí t i Cù lao xã Hi p Hòa. + Trung tâm thương m i d ch v c p thành ph có quy mô kho ng 130 ha, g m trung tâm thương m i Cora (ngã tư Vũng Tàu); trung tâm thương m i Biên Hòa (ch Biên Hòa); trung tâm thương m i Tân Biên (ch S t); trung tâm thương m i Amata (ngã ba ư ng ng Kh i và xa l Hà N i); trung tâm thương m i qu c l 15, trung tâm thương m i Hóa An (qu c l 1K). + Trung tâm khu v c: g m trung tâm ch Tân Hi p, Tân Mai, Tam Hòa, Long Bình Tân, Tân Biên, Tân H nh, B u Hòa, Tân Phong, C ng 11 và trung tâm công c ng các khu có quy mô kho ng 90 ha. - Các trung tâm chuyên ngành có quy mô kho ng 367 ha, bao g m: + Trung tâm giáo d c ào t o g m i h c, ào t o chuyên nghi p có quy mô kho ng 236 ha, trong ó 101 ha là các cơ s giáo d c ào t o hi n h u và 135 ha xây d ng m i ư c b trí t i khu v c phư ng Long Bình Tân và xã An Hòa, huy n Long Thành (150 ha) và phư ng Tr ng Dài (35 ha). + Trung tâm y t - ngh dư ng có quy mô kho ng 96 ha, trong ó có kho ng 36 ha là cơ s y t hi n h u và xây d ng m i 60 ha g m b nh vi n a khoa ng Nai t i ư ng ng Kh i, b nh vi n Qu c t , b nh vi n Y h c Dân t c, Vi n i u dư ng, các trung tâm y t chuyên ngành và c p c u.
  4. + Trung tâm Liên h p th d c th thao ng Nai quy mô kho ng 47,75 ha t i phư ng Tân Hi p. - Các khu an ninh, qu c phòng có quy mô 3.566,8 ha ư c gi nguyên quy mô và v trí. Vi c khai thác và s d ng các khu này ph i phù h p v i quy ho ch s d ng t qu c phòng ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. - H th ng cây xanh, m t nư c và công viên có di n tích kho ng 1.762 ha, trong ó có 581 ha g m cây xanh công viên thành ph , cây xanh trong các khu và 1.181 ha cây xanh công viên du l ch và sinh thái, g m: + Công viên du l ch - sinh thái Cù lao Hi p Hòa quy mô 240 ha. + Công viên du l ch B u Long quy mô 203 ha. + Công viên H Su i Mai quy mô 250 ha. + Công viên Cù lao Tân V n quy mô 65 ha. + Công viên Cù lao Ba Xê quy mô 21 ha. + Công viên Hoá An quy mô 202 ha (chuy n t khu v c khai thác á). + Công viên cây xanh d c sông Cái và sông ng Nai có b r ng t 20 - 30 m có quy mô kho ng 200 ha. Ngoài ra, b trí thêm cây xanh cách ly xung quanh sân bay và khu quân s có b r ng kho ng 30 m. - Vùng d tr phát tri n và ngo i vi ô th : bao g m xã Th nh Phú, Bình Hoà, Bình L i, Tân Bình, Tân Thi n (huy n Vĩnh C u), xã H Nai (huy n Th ng Nh t, xã Phư c Tân, An Hoà (huy n Long Thành) s ư c nghiên c u trong án m r ng a gi i hành chính m b o quy mô, ch c năng vùng ngo i thành c a m t ô th l n. c) V ki n trúc và c nh quan ô th : - Khu v c h n ch phát tri n (khu n i thành): gi m m t xây d ng, tăng di n tích cây xanh và tăng t ng cao trung bình; - Khu v c c nh quan: không xây d ng, b o t n thiên nhiên d c hai bên sông ng Nai và sông Cái: m b o kho ng cách ly b o v c nh quan ven sông, t ng cao xây d ng th p k t h p v i không gian cây xanh. - Khu phát tri n m i: phát tri n ki n trúc hi n i, cao t ng v i kho ng lùi h p lý k t h p không gian xanh d c tr c giao thông chính và t i các khu m i; - Khu Cù lao Hi p Hoà: khai thác c nh quan c thù sông r ch Cù lao, trung tâm m i c a ô th m b o g n k t v i thiên nhiên, sinh thái. 6. nh hư ng quy ho ch phát tri n k t c u h t ng k thu t:
  5. a) Giao thông - ư ng b : + C i t o và xây d ng m ng lư i giao thông ô th v i h th ng ư ng vành ai k t h p v i ư ng hư ng tâm. + Các ư ng vành ai g m: . Vành ai 1: ư ng ven sông Cái; . Vành ai 2: xa l Hà N i - ư ng ng Kh i, ư ng Nguy n Văn Tr i (Qu c l 1 K), t nh l 16; . Vành ai 3: Qu c l 1 m i i phía Nam thành ph n i ư ng vành ai phía ông B c thành ph lên Th nh Phú, giao c t t nh l 24 qua sông ng Nai sang Tân Uyên (Bình Dương) và n i k t v i ư ng vành ai phía Tây m m i t Tân Th nh n i vào t nh l 16 i Tân Uyên. + Các tr c hư ng tâm g m: . Tr c hư ng tâm 1: t ngã ba Vư n Mít sang Cù lao Hi p Hoà; . Tr c hư ng tâm 2: t ư ng ng Kh i sang Cù lao Hi p Hoà; . Tr c hư ng tâm 3: m r ng nâng c p qu c l 15 t ngã ba Tam Hi p n ngã ba ư ng Tr n Qu c To n n i sang Cù lao Hi p Hoà. - ư ng s t + Chuy n ư ng s t xu ng phía Nam, song song v i qu c l 1 m i. + Xây d ng tuy n tàu i n trên cơ s ư ng s t hi n h u, n i tuy n d c xa l Hà N i, vành ai d c sông Cái, n i k t v i các tuy n xe buýt công c ng. - C u: nâng c p c u Hoá An hi n t i và xây d ng c u Hoá An m i, c u Thư ng Tân, 4 c u n i v i Cù lao Hi p Hoà. - u m i giao thông: t i các nút giao c t gi a các ư ng vành ai v i ư ng qu c l , ư ng cao t c s d ng các nút giao c t khác c t. T i các nút giao gi a các ư ng ph chính ô th ; m r ng các nút giao c t cùng c t, thi t k các o cây xanh trung tâm và o d n hư ng. b) ChuNn b k thu t t ai: - Gi i pháp san n n: + C t xây d ng Hxd>2,1m (theo cao c ab n 1/10.000 - h Mũi Nai); + Kh i lư ng ào p kho ng 14.418.000 m3.
  6. - Thoát nư c mưa: các lưu v c chính g m: Su i Săn Máu, su i Linh, su i Chùa, su i Bà Lúa, su i C u Quan và m t s lưu v c nh d a theo a hình t nhiên thoát nư c ra sông ng Nai. c) C p nư c: - Tiêu chuNn c p nư c: 150 lít/ngư i/ngày (năm 2010) và 165 lít/ngư i/ngày (năm 2020). - Nhu c u dùng nư c: năm 2020: 360.000 m3/ngày. - Ngu n nư c: nhà máy nư c Thi n Tâm (300.000 m3/ngày, nhà máy nư c Biên Hoà (36.000 m3/ngày), nhà máy nư c Long Bình (30.000 m3/ngày). d) C p i n: - Chi tiêu c p i n: + i n sinh ho t: ng n h n (2010): 151.000 KW; dài h n (2020): 415.000 KW; + Công nghi p: ng n h n (2010): 275.000 KW; dài h n (2020): 325.000 KW. - Ph t i i n: ng n h n (2010): 448.650 KW; dài h n (2020): 802.250 KW. - Ngu n i n: c i t o, nâng công su t tr m 110/220 KV hi n h u: Long Bình, ng Nai, Biên Hoà, Tân Mai 1; xây d ng m i các tr m Tân Mai 2, Tân Hoà (ph c v cho dân d ng), Amata, Loteco (ph c v cho khu công nghi p t p trung). ) Thoát nư c bNn, v sinh môi trư ng: - Các ch tiêu: thu gom nư c th i kho ng 80 - 90% lưu lư ng nư c c p; Ch t th i r n: 0,8 - 1,0 kg/ngư i/ngày v i t ng lư ng rác sinh ho t t i năm 2020 kho ng 450 - 500 t n/ngày. - X lý nư c th i: chia 14 lưu v c thoát nư c bNn. Xây d ng 1 tr m x lý t p trung t i khu v c phư ng Long Bình Tân, công su t 80.000 m3/ngày/ êm và m t s tr m x lý nh công su t t 5.000 - 15.000 m3/ngày/ êm/tr m cho khu v c phía B c Qu c l 1. - X lý rác: + Ng n h n (2010): s d ng bãi rác phư ng Tr ng Dài; + Dài h n (2020): xây d ng bãi rác m i huy n Long Thành. - Nghĩa a: + Ng n h n (2010): nghĩa a quy mô 32 ha b trí t i phư ng Long Bình; + Dài h n (2020): xây d ng lò thiêu và nghĩa a t i xã H Nai 3 quy mô 40 ha.
  7. 7. Các bi n pháp b o v môi trư ng sông Cái, sông ng Nai và các khu công nghi p t p trung: - H n ch khai thác cát khu v c sông ng Nai o n qua thành ph tránh s t l b sông và Cù lao Hi p Hoà; - Tr ng cây xanh hai bên b sông ng Nai và sông Cái v i b r ng t i thi u 20 - 30 m m b o môi trư ng và t o c nh quan ven sông; - Gi m t ng cao và m t xây d ng các công trình d c hai bên b sông k t h p b sung không gian xanh, không gian tr ng i u hoà không khí c a ô th ; - Qu n lý và m b o tuân th tiêu chuNn cây xanh, x lý các lo i ch t th i trong khu công nghi p t p trung theo quy chuNn xây d ng Vi t Nam và các quy nh c a pháp lu t. 8. Quy ho ch xây d ng t u và chương trình, d án ưu tiên u tư : a) u tư xây d ng và hoàn ch nh các d án phát tri n h t ng khu công nghi p Biên Hoà I, Biên Hoà II, Amata giai o n I, II và Loteco; di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m ra kh i thành ph , tri n khai các c m công nghi p, ti u th công nghi p v a và nh . b) Ny m nh u tư xây d ng các khu nhà trên cơ s phát tri n các khu ô th m i hoàn ch nh v h t ng. c) L p quy ho ch chi ti t và tri n khai u tư xây d ng trung tâm hành chính m i c a thành ph t i phư ng Th ng Nh t. d) C i t o khu trung tâm hi n h u g n v i ch nh trang c i t o khu dân cư và h th ng h t ng k thu t. ) u tư xây d ng các công trình qu n lý hành chính và h t ng xã h i và k thu t, t o i u ki n thúc Ny và hình thành các trung tâm thương m i, d ch v t p trung g n v i c i t o phát tri n ô th , áp ng cho i s ng dân cư thành ph công nghi p. e) u tư và kêu g i v n u tư c i t o và phát tri n m i di n tích cây xanh, công viên, khu vui chơi gi i trí, du l ch sinh thái. Trên a bàn thành ph ph n u t 4 m2 cây xanh/ngư i n năm 2010. i u 2. Giao U ban nhân dân t nh ng Nai: a) Phê duy t h sơ thi t k i u ch nh quy ho ch chung thành ph Biên Hoà n năm 2020. b) Công b nhân dân bi t, ki m tra và th c hi n; t ch c vi c th c hi n quy ho ch theo quy nh c a pháp lu t. c) Ban hành quy ch qu n lý ki n trúc quy ho ch theo quy ho ch chung thành ph Biên Hoà n năm 2020.
  8. d) Ph i h p v i các B , ngành có liên quan t ch c l p, xét duy t các quy ho ch chi ti t, quy ho ch xây d ng chuyên ngành, tri n khai d án u tư xây d ng phát tri n ô th theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch U ban nhân dân t nh ng Nai, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản