Quyết định số 2271/2002/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
542
lượt xem
133
download

Quyết định số 2271/2002/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2271/2002/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn thiết kế trạm y tế cơ sở - tiêu chuẩn ngành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2271/2002/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 2271/2002/QĐ-BYT Hà N i, ngày 17 tháng 06 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N THI T K TR M Y T CƠ S - TIÊU CHU N NGÀNH" B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 370/2002/QĐ-BYT ngày 07/02/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành chu n Qu c gia v y t xã giai đo n 2001-2010; Căn c Quy t đ nh s 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Danh m c Trang thi t b y t B nh vi n đa khoa tuy n t nh, huy n, phòng khám đa khoa khu v c, tr m y t xã và túi thôn b n. Xét t trình s 57/TTBYT-TKM ngày 10/6/2002 c a Vi n trư ng Vi n Trang thi t b và công trình y t xin ch nh lý và b sung Tiêu chu n ngành Thi t k Tr m y t cơ s 52/TCN-CTYT 0001:2000; Theo đ ngh c a ông V trư ng V Trang thi t b - Công trình y t QUY T Đ NH Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n 52 CN-CTYT 0001:2002 Tr m y t cơ s - Tiêu chu n thi t k (Ch nh lý và b sung tháng 6/2002) thay th cho Tiêu chu n 52 TCN-CTYT 0001:2000. Đi u 2. Giám đ c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trungương căn c vào tiêu chu n thi t k tr m y t cơ s này đ xây d ng m i ho c v n d ng đ xây d ng c i t o tr m y t đã cũ, b hư h ng xu ng c p. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành và thay th quy t đ nh s 4009/QĐ-B Y t ngày 10/11/2000 c a B trư ng B Y t . Đi u 4. Các ông, bà Chánh văn phòng, V trư ng các V Trang thi t b - Công trình y t , V K ho ch, V Đi u tr và các V có liên quan c a B Y t ; giám đ c S y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng TIÊU CHU N NGÀNH Ban hành kèm theo quy t đ nh s 2271/2002/QĐ-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2002 V vi c ban hành Tiêu chu n thi t k Tr m y t cơ s - Tiêu chu n ngành" TR M Y T CƠ S - TIÊU CHU N THI T K 1. PH M VI ÁP D NG 1.1. Tiêu chu n đư c áp d ng đ thi t k m i, thi t k c i t o các tr m y t cơ s t i các đ a phương trong ph m vi c nư c.
 2. 1.2. Khi thi t k c i t o, nh ng quy đ nh v di n tích, m t đ xây d ng, kho ng cách không nh t thi t ph i chính xác hoàn toàn nhưng không đư c nh hư ng đ n công tác khám - ch a b nh t i tr m y t cơ s . 2. QUY Đ NH CHUNG 2.1. Tr m y t xã, phư ng, th tr n (g i chung là tr m Y t cơ s ) là nơi th c hi n các ho t đ ng chăm sóc s c kho ban đ u và khám - ch a b nh thông thư ng cho c ng đ ng dân cư đ t t i các xã, phư ng, th tr n. 2.2. Căn c vào ch c năng nhi m v và đ b o đ m các ho t đ ng chuyên môn, tr m y t cơ s g m các không gian ch y u : 1. Đón ti p, tuyên truy n và tư v n v chăm sóc s c kho ban đ u. 2. Th c hi n các d ch v phòng b nh: Tiêm ch ng m r ng (TCMR), u ng v c xin... 3. Khám và ch a b nh (Tây y và Y h c c truy n). 4. Chăm sóc s c kho bà m , tr em, d ch v k ho ch hoá gia đình (KHHGĐ) 5. Lưu b nh nhân đ theo dõi và đi u tr . 6. Th c hi n các xét nghi m đơn gi n. 7. Cung ng thu c, dư c ph m thông thư ng. 8. Khu ph tr (kho, b p, WC,...) sân vư n và đư ng n i b ... 2.3.Tr m y t cơ s đư c thi t k theo quy mô dân s , bán kính ph c v và đ c đi m đ a lý c a t ng vùng mi n. 1. Lo i tr m có quy mô dân s nh hơn ho c b ng 10.000 dân. 2. Lo i tr m có quy mô dân s l n hơn 10.000 dân. 3. Lo i tr m phù h p v i đ c đi m đ a lý vùng mi n phân theo 3 lo i vùng: vùng không có lũ l t, vùng có lũ l t và vùng núi cao (vùng xa, h i đ o...) 2.4. Tr m y t cơ s đư c thi t k xây d ng b n v ng đ t tiêu chu n công trình c p II. Đ i v i các công trình c i t o l i t nhà hi n có cũng ph i b o đ m c p đ b n v ng như trên. 1. Vùng có lũ l t thư ng xuyên, vùng ven bi n c n chú ý t i yêu c u phòng ch ng bão lũ thiên tai. 2. Đ i v i vùng núi cao, vùng sâu - vùng xa tuỳ theo th c t xây d ng, khi thi t k c n tri t đ s d ng v t li u xây d ng s n có đ a phương. 3. YÊU C U V KHU Đ T XÂY D NG VÀ M T B NG T NG TH 3.1. Khu đ t xây d ng 3.1.1. Khu đ t xây d ng tr m y t cơ s ph i b o đ m các yêu c u sau : 1. V trí khu đ t xây d ng c n đ t g n các tr c giao thông liên xã qua các khu v c trung tâm xã, phư ng, th tr n; thu n ti n cho cư dân t i tr m đ chăm sóc s c kho ban đ u và khám - ch a b nh. 2. Khu đ t xây d ng ph i thoáng, cao ráo, ít t n kém v bi n pháp x lý n n móng hay thoát nư c m t, nư c th i. 3. Khu đ t xây d ng ph i đ m b o có ngu n cung c p nư c s ch thư ng xuyên. 4. Khu đ t xây d ng ph i phù h p v i quy ho ch chung và đ m b o bán kính ph c v . 3.1.2. Di n tích đ t xây d ng tr m y t cơ s kho ng t 600 ÷ 1200m2 đ đ b trí các h ng m c: 1. Xây d ng nhà tr m, công trình ph tr (nhà b p, nhà v sinh, lán đ i và nhà đ xe). 2. Đư ng giao thông n i b và di n tích xây d ng c ng, tư ng rào. 3. Sân vư n cây xanh (cây c nh và cây t o bóng mát). 4. Khu tr ng cây dư c li u, thu c nam, vư n m u.
 3. 3.1.3 M t đ xây d ng cho phép không l n hơn 30 ÷ 35 % di n tích khu đ t 3.1.4. Kho ng cách gi i h n t mép ngoài tư ng rào c ng chính t i m t trư c nhà tr m không đư c nh hơn 6m. 3.2. Cây xanh 3.2.1. T l di n tích cây xanh (g m di n tích tr ng cây bóng mát k t h p vư n hoa và vư n cây thu c Nam) t 30 ÷ 40 % t ng di n tích khu đ t. 3.2.2. Vư n m u tr ng cây dư c li u, thu c Nam (g m 60 lo i cây ch a 9 lo i b nh thông thư ng) ph i cách mép tư ng ngoài nhà tr m l n hơn 2m. 3.2.3. Trong khu đ t xây d ng không tr ng các lo i cây có nh a đ c, có gai, cây có hoa qu thu hút ru i mu i, côn trùng. 3.3. L i ra vào, đư ng đi và sân trong 3.3.1. Trong m t b ng t ng th khu đ t xây d ng tr m y t cơ s ph i có rào b o v ngăn gia súc, gia c m. 3.3.2. Đư ng đi gi a các b ph n trong khuôn viên tr m y t cơ s có chi u r ng t i thi u là 1,2m. 3.3.3. Phía ngoài nhà tr m y t ph i có sân ch , bãi đ xe cho khách và nhân viên. 3.3.4. Đ i v i vùng ng p nư c (đ ng b ng sông C u Long) c n b trí xây d ng b n thuy n đ đưa đón b nh nhân, cán b . 4. N I DUNG CÔNG TRÌNH VÀ NH NG YÊU C U V GI I PHÁP THI T K 4.1. Yêu c u chung 4.1.1. Gi i pháp m t b ng ki n trúc tr m y t cơ s ph i đ m b o yêu c u: 1. Phù h p v i yêu c u s d ng, không ch ng chéo ho t đ ng c a các công tác khám - ch a b nh, chăm sóc s c kh e ban đ u và phòng ch ng b nh d ch cho c ng đ ng. 2. Dây chuy n ho t đ ng đư c b trí ph i đ m b o nguyên lý s ch b n m t chi u 3. Các phòng khám - ch a b nh, phòng đ và phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ ph i đư c b trí riêng bi t, đ m b o đi u ki n vô khu n. 4.1.2. Chi u cao thông th y các phòng trong tr m y t cơ s ph i l n hơn 3,3m. Các phòng ph tr v sinh đ t ngoài nhà, chi u cao t i thi u 2,8m. 4.1.3. Chi u r ng thông th y cho hành lang, c a đi, c u thang đư c quy đ nh. 1. Hành lang : Hành lang bên (có ch đ i) r ng 1,5 ÷ 2,8m. Hành lang bên (không đ i) r ng 1,2 ÷ 1,5m. Đ i v i vùng n ng nóng, hành lang mái hiên đ r ng tránh đư c ánh n ng tr c ti p chi u vào tư ng. 2. C a đi : Chi u cao c a t 2,1m ÷ 2,4m C a đi có chuy n cáng, đòn võng có chi u r ng không nh hơn 1,4m. C a phòng đ chi u r ng không nh hơn 1,2m. C a phòng thông thư ng có chi u r ng 1,0m; c a phòng khu v sinh và b p r ng 0,7m. 3. C u thang: Chi u r ng thông thu đ m b o:≥ 1,2m Đ d c ph i đ m b o: ≤ 30° Chi u r ng chi u ngh ph i đ m b o: ≥ 1,2m Vùng ng p nư c, có lũ l t, c u thang ph i có nơi đón, neo đ u xu ng thuy n. 4.2. N i dung công trình Căn c vào ch c năng, nhi m v và các quy đ nh chung, công trình tr m y t cơ s g m các phòng sau:
 4. 4.2.1. S nh ti p đón đ t ngay l i c a chính, có hành lang liên h tr c ti p v i các không gian ch c năng, di n tích 8 ÷ 12m2 1. S nh ti p đón ph i có đ di n tích b trí gh đ i khám b nh và bàn làm th t c ti p đón. 2. S nh có th b trí k t h p v i không gian đa năng, không gian khám b nh 3. Qu y, t thu c có th k t h p đ t trong không gian s nh. Không gian tuyên truy n tư v n, ph c v các chương trình TCMR và u ng v c xin (không gian đa năng), di n tích 14 ÷ 16m2 (có s c ch a 10 ngư i l n v i tiêu chu n 1,4 ÷ 1,6 m2/ngư i). 4.2.2. Không gian đa năng b trí g n l i vào, có th k t h p các ch c năng s nh ti p đón, khám b nh thông thư ng. 1. Phòng đa năng ph i có di n tích b trí các băng gh đ i, nghe tuyên truy n, tư v n và h i h p, có b ng panô tuyên truy n c đ ng công tác chăm sóc s c kho , có t trưng bày, lưu tr . 2. Phòng đa năng còn là nơi th c hi n vi c TCMR, tiêm phòng, cho u ng thu c theo chi n d ch c a các các chương trình y t qu c gia t i xã, phư ng, th tr n. 4.2.3. Phòng khám - ch a b nh Tây y th c hi n công tác khám ch a các b nh thông thư ng và t 2 ch c sơ c u ban đ u có di n tích t 12 ÷ 14m . 1. Phòng khám - ch a b nh Tây y ph i có di n tích đ b trí bàn làm vi c, giư ng khám, ch u r a tay. 2 2. N u có k t h p ch c năng th thu t, phòng tiêm t i ch có th tăng di n tích thêm t 2 ÷ 4m . 2 4.2.4. Phòng khám - ch a b nh theo phương pháp Y h c c truy n có di n tích t 12 ÷ 14m . 1. Phòng khám ch a - b nh theo phương pháp Y h c c truy n ph i có di n tích đ b trí giư ng xoa bóp, b m huy t và châm c u. 2. Đ i v i các cơ s có lương y kê đơn b c thu c t i ch nên có t thu c y h c dân t c và bàn b c thu c, b t m ch. 3. Phòng khám ch a - b nh theo phương pháp Y h c c truy n có th k t h p v i hành lang ph đ phơi s y, ch t ,thái thu c .... 2 4.2.5. Phòng đ có di n tích 13 ÷ 15m 1. Phòng đ có di n tích b trí 1 bàn đ và bàn đón tr sơ sinh, ch r a tay, xe đ y đ ng d ng c . 2. Phòng đ liên h v i khu ti t trùng c n ph i có vách ngăn và có c a riêng đưa đ b n, nhi m khu n. Dây truy n s ch b n (r a tay và d ng c ) m t chi u, có t d ng c s ch. 2 4.2.6. Phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ có di n tích t 13 ÷ 15m đ t li n sát phòng đ và khu r a ti t trùng. 1. Phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ ph i có di n tích b trí ch u r a tay, bàn th thu t có l i liên h v i khu ti t trùng (chung v i khu ti t trùng phòng đ ), dây chuy n s ch b n m t chi u. 4.2.7. Phòng r a, ti t trùng d ng c có di n tích t 5 ÷ 7m2, đ t n m gi a phòng đ và phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ. 1. Phòng r a, ti t trùng ph i có c a riêng thoát ra ngoài; đ m b o dây chuy n s ch b n m t chi u. 2 4.2.8. Phòng lưu sau đ có di n tích t 12 ÷ 14m có v trí sát g n phòng đ . 1. Đi u ki n cho phép nên tách riêng b nh nhân ch đ và s n ph sau đ , th c hi n KHHGĐ 2 thành 2 phòng có di n tích t 8 ÷ 10m /phòng 2 2. Phòng lưu b nh nhân ph i đ di n tích b trí 2 giư ng b nh nhân, di n tích t 12 ÷ 14m , có c a liên h tr c ti p v i phòng đ . 2 3. Đi u ki n cho phép nên có v sinh riêng (1 xí, 1 r a) cho s n ph v i di n tích 3 ÷ 5m li n phòng khép kín. 2 4.2.9. Phòng lưu b nh nhân thông thư ng có di n tích t 12 ÷ 14m (đ i v i phòng 2 giư ng) ho c 2 18 ÷ 20m (đ i v i phòng 3 giư ng).
 5. 1. Phòng lưu b nh nhân ph i có di n tích b trí 2 ÷ 3 giư ng b nh nhân (tuỳ theo quy mô ph c v ). 2. Phòng lưu b nh nhân nên g n khu v sinh chung. 2 4.2.10. Phòng v sinh chung (cán b CNV và b nh nhân) có di n tích 4 ÷ 6m (1 xí, 1 ti u, 1 r a). 1. Nên đ t v sinh li n trong kh i nhà tr m có b t ho i. 2. Vùng núi cao, vùng sâu n u do phong t c t p quán có th đ t v sinh bên ngoài nhà tr m nhưng kho ng cách t i nhà tr m không nh hơn 10m, ph i b o đ m các đi u ki n v sinh, m quan t i thi u. 2 4.2.11.Kho d ng c , thi t b có di n tích t 4 ÷ 6m (có th t n d ng ph n xép phía trên phòng r a ti t trùng). 4.2.12.Phòng b p n u có di n tích t 4 ÷ 6m2, đ t v trí cu i hư ng gió, phía sau công trình chính. 2 4.2.13.Qu y thu c có di n tích t 4 ÷ 6m đ t v trí d ti p c n tr c ti p, g n c ng chính, s nh (có t qu y qu n lý thu c, dư c ph m). 4.2.14.Toàn b di n tích hành lang, l i đi bên trong nhà không cho phép vư t quá 35 % t ng di n tích xây d ng nhà tr m. 5. NH NG YÊU C U V CÁC GI I PHÁP K THU T 5.1. Chi u sáng và thông thoáng t nhiên 5.1.1. Trong tr m y t cơ s , các phòng ph i đư c chi u sáng t nhiên tr c ti p và thông gió t nhiên. 5.1.2. H th ng chi u sáng t nhiên cho các phòng (theo phương pháp tính toán đ r i bên trong DF trung bình) theo tiêu chu n sau: Lo i phòng T l (%) (Di n tích c a s / Di n tích sàn) 1. Các phòng ch y u Không nh hơn 20% 2. Các phòng t m lưu, phòng ph tr Không nh hơn 15% 5.2. K thu t h t ng 5.2.1. C p đi n 1. Tr m y t cơ s ph i đư c cung c p đi n đ y đ cho chi u sáng và s d ng các thi t b . 2. Tr m y t cơ s ph i có ngu n đi n d phòng s c (máy phát đi n nh cho tr m vùng đ ng b ng, máy thu đi n nh cho tr m vùng núi). 3. M ng đi n s d ng dây d n ru t đ ng v PVC 2 l p đi trong ng đ t n i ho c chìm trong tư ng, tr n, b trí c u dao t ng t t i t ng phòng đ đ m b o an toàn. 5.2.2. C p nư c Tr m y t cơ s ph i đư c c p nư c liên t c su t ngày đêm t ngu n nư c máy ( đô th ); gi ng khoan ( nông thôn) và các b d tr . Nư c đã qua x lý đ m b o tiêu chu n v sinh, ch t lư ng theo Quy t đ nh s 505 BYT/QĐ ngày 13-4-1992 c a B trư ng B Y t . Tiêu chu n c p nư c c a m t tr m y t cơ s t 3.000 ÷ 4.000lít/ngàyđêm. 5.2.3. Thoát nư c Tr m y t cơ s ph i có h th ng thoát nư c m t b o đ m ho t đ ng t i tr m và không nh hư ng đ n môi trư ng xung quanh. H th ng thoát nư c nên dùng bi n pháp t ch y. 5.2.3. Nư c th i Tr m y t cơ s ph i có h th ng x lý nư c th i, phòng đ và phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ ph i có h th ng ng kín thu nư c sàn khi c r a. 5.2.4. Ch t th i r n
 6. Các ch t th i r n ph i có nơi đ t, h chôn phân h y ngoài nhà. 5.3. Yêu c u v phòng cháy, ch a cháy 5.3.1. Tr m y t cơ s là công trình ch u l a b c III (theo Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 2748-1991) 5.3.2. Tr m y t cơ s ph i có h th ng bình b t c u h a đ t trong nhà. vùng núi cao, vùng sâu thì kho ng cách t tr m t i b ch a nư c d tr (ho c gi ng nư c) không quá xa. 1. Ph i có b tr nư c đ c u ho v a ph c v sinh ho t khi mùa khô, có th tích 6 8m3. 2. N u có đi u ki n, nên có h cát d tr đ c u h a g n công trình. 5.4. Yêu c u v k t c u và hoàn thi n công trình 5.4.1. Tư ng các phòng đ , phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ ph i p g ch men kính ho c sơn ch ng th m t sàn t i tr n nhà. Các phòng khám - ch a b nh ph i đư c p g ch chân tư ng. Ph n tư ng còn l i có th sơn ho c quét vôi màu sáng. 5.4.2. Sàn nhà lát b ng g ch hoa xi măng, riêng phòng đ , phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ ph i có bi n pháp ch ng trơn và d dàng v sinh c r a (s d ng đá granito mài t i ch ho c g ch Ceramic kh to). 5.4.3. Tr n nhà có th ph ng ho c d c nhưng ph i đ đi u ki n cách nhi t, cách m, ch ng th m t t. Có th k t h p chi u sáng t tr n phòng, ph i sơn ho c quét vôi màu s c sáng s a, nh nhàng. 5.4.4. C a s trong tr m y t cơ s b ng panô ho c ch p và có h th ng hoa s t b o v . Các phòng đ , phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ và các phòng khám - lưu b nh nhân các mi n có mùa l nh c n có thêm l p c a panô kính (nhôm ho c g ). 5.4.5. C a đi trong tr m y t cơ s ph i b o đ m an toàn, b n v ng. C a đi ph i có khuôn, panô g ho c nhôm, s t. Các c a bên trong phòng đ , phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ, khám ph khoa ph i kín đáo (c a panô kính m ). 5.4.6. Công trình tr m y t cơ s ph i có k t c u đơn gi n b n v ng, d thi công xây l p, v t li u xây d ng phù h p v i đi u ki n xây d ng t i đ a phương và các hoàn c nh c th . 5.4.7 Công trình ph i đư c hoàn thi n t t theo các yêu c u ch c năng c n i th t, ngo i th t và sân vư n. 5.4.8. Hình th c ki n trúc c a tr m y t cơ s ph i đ p hi n đ i (th hi n tính đ c thù công trình; chú ý t i các y u t ki n trúc truy n th ng nông thôn Vi t Nam), phù h p v i c nh quan và quy ho ch chung.
 7. DÂY CHUY N HO T Đ NG C A TR M Y T CƠ S CÁC VĂN B N PHÁP QUY LIÊN QUAN Đ NT CH C, NHI M V VÀ CH C NĂNG C A TR M Y T CƠ S 1. Quy đ nh ch c năng nhi m v c a Tr m y t xã, phư ng, th tr n (B Y t ). 2. Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph s 58/TTg ngày 03/02/1994 Quy đ nh m t s v n đ t ch c và ch đ chính sách v i y t cơ s . 3. Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph s 131/TTg ngày 04/03/1995 v/v S a đ i m t s đi u trong Quy t đ nh s 58/TTg ngày 03/02/1994. 4. Thông tư liên B s 08/TT-LB ngày 20/04/1995 c a Liên b B Y t , B Lao đ ng - Thương binh Xã h i, B Tài Chính, Ban T ch c cán b - Chính Ph v/v Hư ng d n m t s v n đ t ch c và ch đ chính sách v i y t cơ s . 5. Quy t đ nh s 220/QĐ-BYT ngày 22/02/1993 c a B trư ng B Y t v/v Quy đ nh nhi m v k thu t trong công tác b o v s c kho bà m tr em và k ho ch hoá gia đình t i tr m y t đ a phương. 6. Quy t đ nh s 370/2002/QĐ-BYT ngày 07/02/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Chu n Qu c gia v y t xã giai đo n 2001-2010. 7. Công văn s 492/YT-YH c a V Y h c c truy n - B Y t ngày 24/01/2000 v/v C ng c y h c c truy n t i tuy n y t cơ s và c ng đ ng. 8. Quy chu n Xây d ng Vi t Nam do B Xây d ng ban hành năm 1997 (T p I và II ) 9. Tiêu chu n qui ph m thi t k nhà và công trình công c ng do B Xây d ng ban hành năm 1997.
 8. 10. Biên b n cu c h p bàn th ng nh t v/v So n th o nhi m v thi t k tr m y t cơ s ngày 23/03/2000 gi a các V Trang thi t b và công trình y t , V T ch c, V B o v s c kho bà m tr em và K ho ch hoá gia đình và các b n đóng góp ý ki n c a các V h u quan. 11. Tham kh o Đ tài nghiên c u Xây d ng mô hình chăm sóc s c kho tuy n y t cơ s mã s KH 11-01-01. 12. Tham kh o các m u thi t k Tr m Y t xã c a D án H tr y t Qu c gia, (B Y t ); D án Dân s - S c kh e gia đình (U ban qu c gia DS và KHHGĐ) và Chương trình Xoá xã tr ng. DANH M C TRANG THI T B Y T TR M Y T XÃ (Ban hành theo Quy t đ nh s 2271/2002/BYT-QĐ ngày 17 tháng 6 năm 2002 c a B trư ng B Y t ) S TÊN B PH N VÀ TÊN TRANG THI T B ĐƠN V S TT LƯ NG 1. DUNG C KHÁM ĐI U TR CHUNG 1.1. Giư ng b nh Cái 5 1.2. T đ u giư ng Cái 5 1.3. Bàn khám b nh Cái 1 1.4. Đèn bàn khám b nh Cái 2 1.5. Huy t áp k Cái 2 1.6. ng nghe b nh Cái 2 1.7. Nhi t k y h c 42oC Cái 5 1.8. Máy đi n tim 1 kênh (cho xã có bác s ) Cái 1 1.9. Máy châm c u Cái 1 1.10 B kim châm c u các lo i (b sung thêm khi có nhu c u) B 10 1.11 Máy siêu âm ch n đoán lo i xách tay (cho xã có bác s ) Cái 1 1.12 Máy khí dung Cái 1 1.13 Máy hút đi n Cái 1 1.14 Kính hi n vi Cái 1 1.15 B d ng c r a d dày B 1 1.16 B d ng c th nư c ti u (đ nh tính) B 1 1.17 Cân tr ng lư ng 120kg có thư c đo chi u cao Cái 1 1.18 Đè lư i thép không g Cái 8 1.19 Bàn đ d ng c Cái 2 1.20 Cáng tay Cái 1 1.21 T đ ng thu c và d ng c Cái 1 1.22 Khay qu đ u 825ml thép không g Cái 2 1.23 Khay qu đ u 475ml thép không g Cái 2 1.24 Khay đ ng d ng c nông Cái 4 1.25 Khay đ ng d ng c sâu Cái 4
 9. 1.26. H p h p bông g c hình tr ng Cái 4 1.27. H p h p d ng c có n p Cái 4 1.28. Bát đ ng dung d ch 600ml, thép không g Cái 2 1.29. Thùng nhôm đ ng n c có vòi Cái 2 1.30. C c đ ng dung d ch 500ml có chia đ Cái 2 1.31. Bơm tiêm nh a m t l n các lo i Cái 500 1.32. K p ph u tích 1 x 2 răng Cái 2 1.33. K p ph u tích không m u Cái 4 1.34. K p Korcher có m u và khoá hãm Cái 2 1.35. K p ph u tích th ng ki u Mayo Cái 4 1.36. Kéo th ng, nh n 145mm Cái 4 1.37. Kéo th ng tù 145mm Cái 2 1.38. Kéo cong nh n/nh n 145mm Cái 3 1.39. Kéo th ng nh n/tù 145mm Cái 3 1.40. Kéo cong tù 145mm Cái 3 1.41. Kéo c t bông g c Cái 3 1.42. K p kim Mayo 200mm Cái 2 1.43. K p l y d v t trong m t Cái 2 1.44. B ng th th l c Cái 1 1.45. Kính lúp 2 m t Cái 1 1.46. Gh răng đơn gi n Cái 1 1.47. Kìm nh răng tr em Cái 2 1.48. Kìm nh răng ngư i l n Cái 2 1.49. B y răng th ng Cái 5 1.50. B y răng cong Cái 5 1.51. B l y cao răng b ng tay B 2 1.52. B khám răng mi ng (khay qu đ u, gương, g p ...) B 2 1.53. B d ng c hàn răng sâu ngà đơn gi n B 2 1.54. Cán dao s 4 Cái 2 1.55. Lư i dao m s 21 - h p 5 lư i Cái 2 1.56. Đèn pin Cái 2 1.57. T đ ng thu c đông y Cái 1 1.58. D ng c sơ ch thu c đông y B 1 1.59. Bô tròn Cái 2 1.60. V t đái n Cái 2 1.61. V t đái nam Cái 2 1.62. B c tháo th t, dây d n Cái 1
 10. 1.63. Túi chư m nóng l nh Cái 2 1.64. Gh đ u quay Cái 2 1.65. C c th y tinh chia đ Cái 2 1.66. Các b n p chân, tay B 5 1.67. Garo cho tiêm truy n và garo c m máu... Cái 10 1.68. Bông Y t Gói 10 1.69. Băng v t thương y t Cu n 10 2. KHÁM ĐI U TR S N PH KHOA - Đ Đ 2.1. Bàn khám ph khoa Cái 1 2.2. M v t c nh , thép không g Cái 2 2.3. M v t c v a, thép không g Cái 2 2.4. Van âm đ o các c Cái 2 2.5. K p g p bông g c th ng 200mm Cái 2 2.6. K p c m máu th ng thép không g Cái 2 2.7. Kéo cong 160mm thép không g Cái 2 2.8. Khay qu đ u, thép không g Cái 1 2.9. Thư c đo t cung Cái 1 2.10. Thư c đo khung ch u Cái 1 2.11. Găng m c 6,5 và 7 Cái 30 2.12. Thùng nhôm có vòi, 20 lít Cái 1 2.13. Bơm tiêm 2ml Cái 2 2.14. Bơm tiêm 5ml Cái 2 2.15. Kim tiêm các c Cái 18 2.16. K p l y vòng Cái 2 2.17. K p c t cung 2 răng, 280mm, thép không g Cái 2 2.18. B d ng c hút thai 1 van + ng hút s 4, 5, 6 Cái 5 2.19. Ch u t m tr em 25 lít Cái 1 2.20. Băng huy t áp k tr em Cái 2 2.21. Qu bóp tháo th t Cái 1 2.22. B u nh gi t Cái 1 2.23. Bóng hút nh t mũi tr sơ sinh + ng hút nh t Cái 2 2.24. K p c m máu th ng lo i Korcherr-Ochner, thép không g 160mm Cái 4 2.25. Bàn đ thép không g Cái 1 2.26. Thư c dây 1,5 mét Cái 1 2.27. ng nghe tim thai Cái 1 2.28. Bơm hút s a b ng tay Cái 1 2.29. Kéo c t t ng sinh môn 200mm Cái 2
 11. 2.30. Kim khâu 3 c nh, 3/7 vòng Cái 2 2.31. Kim khâu c t cung Cái 2 2.32. Ch khâu lo i không tiêu Gói 10 2.33. Ch Catgut No.2 Gói 5 2.34. Cân tr sơ sinh 15kg Cái 1 3. D NG C TI T KHU N 3.1. N i h p áp l c 18 lít đi n - than Cái 1 3.2. N i lu c d ng c đi n Cái 1 3.3. N i lu c d ng c đun d u Cái 1 3.4. T s y đi n c nh Cái 1 3.5. K p d ng c s y h p Cái 2 3.6. Ch u thép không g - dung tích 6 lít Cái 1 3.7. Xô đ ng 12 đ n 15 lít Cái 4 4. THI T B THÔNG D NG 4.1. Máy bơm nư c đi n Cái 1 4.2. Máy bơm nư c UNICEF cho nơi không có đi n Cái 1 4.3. Máy phát đi n 1500 VA/220V/50Hz Cái 1 4.4. Đèn măng xông Cái 1 4.5. Đèn bão Cái 2 4.6. Loa phóng thanh c m tay Cái 1 4.7. Bàn làm vi c Cái 4 4.8. Gh Cái 12 4.9. Gh băng Cái 2 4.10. T đ ng tài li u Cái 3 4.11. B ng đen Cái 2 4.12. B p đi n Cái 1 4.13. Lò sư i đi n Cái 1 5 TÚI Y T THÔN B N 5.1. Bơm tiêm th y tinh 5ml + h p nhôm Cái 2 5.2. Bơm tiêm th y tinh 10ml + h p nhôm Cái 1 5.3. Kim tiêm h p 12 kim phù h p v i 02 lo i bơm tiêm 5ml và 10ml H p 3 0 5.4. Y nhi t k 42 C Cái 2 5.5. K p Korcher th ng 160mm có m u và khoá hãm Cái 1 5.6. K p cong có m u và khoá hãm 160mm Cái 1 5.7. K p ph u tích 160mm Cái 1 5.8. Kéo th ng 160mm đ u tù Cái 1 5.9. Thư c dây b ng v i tráng nh a 1,5m Cái 1
 12. 5.10. Đè lư i các lo i Cái 3 5.11. H p đ ng d ng c 220x100x50mm nhôm dày 0,85-1mm Cái 1 5.12. Đèn pin + 2 pin đ i Cái 1 5.13. Bông y t Gói 2 5.14. Băng v t thương y t Cu n 2 5.15. Các b n p chân, tay B 2 5.16. Túi đ ng d ng c y t , gi da xách tay Cái 1 6. GÓI Đ Đ S CH T t c các h ng m c đư c kh trùng tr c khi đóng gói CƠ S 1 GÓI 6.1. Găng tay y t Đôi 2 6.2. Lư i dao m Cái 1 6.3. T m nylon m m kích thư c 45x70cm T m 1 6.4. C n Iode 0,5% - 5ml L 1 6.5. G cc u 40mm Cái 2 6.6. Xà phòng r a tay Mi ng 1 6.7. Băng r n vô khu n Gói 1 6.8. Ch bu c r n dài 30cm S i 2 6.9. Bông th m nư c Gói 1 6.10. Tăm bông Cái 2 M TS THI T K M U TR M Y T CƠ S M US 1 DÙNG CHO VÙNG: • KHÔNG CÓ LŨ L T • CÓ QUY MÔ DÂN S L N HƠN 10.000 DÂN M US 2 DÙNG CHO VÙNG: • KHÔNG CÓ LŨ L T • CÓ QUY MÔ DÂN S NH HƠN HO C B NG 10.000 DÂN M US 3 DÙNG CHO VÙNG: • MI N NÚI, VÙNG XA, H I Đ O... • CÓ QUY MÔ DÂN S NH HƠN HO C B NG 5.000 DÂN M US 4 DÙNG CHO VÙNG: • CÓ LŨ L T • CÓ QUY MÔ DÂN S L N HƠN 10.000 DÂN
 13. M US 5 DÙNG CHO VÙNG: • CÓ LŨ L T • CÓ QUY MÔ DÂN S NH HƠN HO C B NG 10.000 DÂN THI T K M U - TR M Y T CƠ S M US 1 DÙNG CHO VÙNG: • KHÔNG CÓ LŨ L T • CÓ QUY MÔ DÂN S L N HƠN 10.000 DÂN PH I C NH MINH H A M U S 1
 14. THI T K M U - TR M Y T CƠ S M US 1 GHI CHÚ: 1. VƯ N THU C 2. SÂN 3. Đ T D KI N PHÁT TRI N 4. KH I K THU T 5. KH I PH TR Di n tích đ t 800m2 THI T K M U - TR M Y T CƠ S M US 1
 15. 1. S nh đón ti p và Phòng đa năng k t h p 40.0 m2 2. Phòng khám Tây y (có t thu c): 2 27.0m 3. Phòng khám - ch a b nh theo phương pháp Y h c c truy n: 2 4. Phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ: 14.0m 2 5. Phòng đ : 14.0m 2 6. Phòng sau đ : 14.0m 2 7. Phòng lưu b nh nhân: 15.8m 2 8. Phòng r a ti t trùng: 7.0m 2 9. Phòng v sinh: 5.2m 2 T ng di n tích s d ng: 135.0m THI T K M U - TR M Y T CƠ S M US 1 THUY T MINH THI T K M U S 1 1. PH M VI ÁP D NG 1.1. Tr m y t cơ s t i các xã, phư ng, th tr n vùng không có lũ l t 1.2. Quy mô dân s l n hơn 10.000 dân 2. PH N KI N TRÚC
 16. 2.1. S t ng công trình: 1 t ng 2.2. C p công trình: c p II 2.3. Hình th c ki n trúc mang tính truy n th ng nông thôn Vi t Nam, nhưng đơn gi n, hi n đ i 2.4. T ng m t b ng tr m y t cơ s g m có: Kh i k thu t nhà tr m, sân ch , kh i ph tr (b nư c, b p n u...), vư n cây thu c, cây xanh bóng mát, hàng rào và c ng chính. 2.5. N i th t nhà tr m: tư ng g ch trát v a tam h p ho c xi măng cát, quét vôi; các phòng k thu t p g ch men kính toàn b tư ng; c a s và c a đi b ng g - kính có hoa s t b o v (khu WC, các phòng k thu t có lư i ch n côn trùng). 2.6. Di n tích xây d ng g m: 2.6.1 S nh đón ti p k t h p Phòng đa năng: 40.0m2 2.6.2. Phòng khám Tây y (có t thu c) 2 270m 2.6.3. Phòng khám - ch a b nh theo phương pháp Y h c c truy n: 2 2.6.4. Phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ: 14.0m 2 2.6.5 Phòng đ : 14.0m 2.6.6. Phòng sau đ : 14.0m2 2.6.7. Phòng lưu b nh nhân: 15.8m2 2.6.8. Phòng r a ti t trùng: 7.0m2 2.6.9. Phòng v sinh: 5.2m2 T ng di n tích s d ng: 135.0m2 3. PH N K T C U 3.1 Móng Móng g ch ho c bê tông c t thép ch u l c 3.2 Thân nhà: Tư ng g ch ch u l c. 3.3 Mái: Mái b ng bê tông c t thép đ t i ch . 3.4 Ch ng th m, ch ng nóng: B ng mái tôn. 3.5 Th ng kê v t li u chính: 3.5.1. G ch đ c 75#: 63.000 viên 3.5.2. Xi măng PC 30: 18.300 kg 3.5.3. S t thép: 2.130 kg 3.5.4. Vôi: 2.620 kg 3 3.5.5. Cát: 83 m 3 3.5.6. Đá / s i: 20 m 4. K THU T ĐI N, NƯ C, V SINH MÔI TRƯ NG 4.1. H th ng đi n 4.1.1. Ngu n c p đi n l y đi n lư i ho c máy phát đi n (n u chưa có đi n lư i). 4.1.2. H th ng dây d n b c PVC đi chìm trong tư ng, tr n. 4.1.3. Thi t b đi n s d ng các lo i s n xu t trong nư c. 4.2. H th ng c p nư c 4.2.1.Ngu n c p nư c l y t ngu n nư c máy ho c gi ng khoan. 4.2.2.H th ng d tr nư c g m b nư c xây ngoài nhà (cho sinh ho t và PCCC) và b nư c trên mái (có s d ng máy bơm).
 17. 4.3. H th ng thoát nư c 4.3.1. Nư c th i sinh ho t đư c d n qua h ga l c trư c khi đ ra c ng chung; 4.3.2. Nư c th i t WC thoát qua b t ho i và nư c th i t các phòng k thu t đư c x lý ti t khu n trư c khi thoát ra c ng chung. 4.4.V sinh môi trư ng: Các ch t th i r n, ch t th i y t đư c thu gom t p trung bên ngoài nhà đ x lý riêng. THI T K M U - TR M Y T CƠ S M US 2 DÙNG CHO VÙNG: • KHÔNG CÓ LŨ L T • CÓ QUY MÔ DÂN S NH HƠN HO C B NG 10.000 DÂN PH I C NH MINH H A M U S 2 THI T K M U - TR M Y T CƠ S M US 2
 18. GHI CHÚ: 1. VƯ N THU C 2. SÂN 3. Đ T D KI N PHÁT TRI N 4. KH I K THU T 5. KH I PH TR DI N TÍCH Đ T 700M2 THI T K M U - TR M Y T CƠ S M US 2 2 1. S nh đón ti p k t h p Phòng đa năng: 30.0m 2. Phòng khám Tây y (có t thu c): 2 21.0m 3. Phòng khám - ch a b nh theo phương pháp Y h c c truy n: 2 4. Phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ: 14.0m 2 5. Phòng đ : 14.0m 2 6. Phòng sau đ : 8.0m 2 7. Phòng lưu b nh nhân: 14.0m 2 8. Phòng r a ti t trùng: 7.0m 2 9. Phòng v sinh: 4.0m 2 T ng di n tích s d ng: 112.0m
 19. THI T K M U - TR M Y T CƠ S M US 2 THUY T MINH THI T K M U S 2 1. PH M VI ÁP D NG 1.1. Tr m y t cơ s t i các xã, phư ng, th tr n vùng không có lũ l t 1.2. Quy mô dân s nh hơn ho c b ng 10.000 dân 2. PH N KI N TRÚC 2.1. S t ng công trình: 1 t ng 2.2. C p công trình: c p II 2.3. Hình th c ki n trúc mang tính truy n th ng nông thôn Vi t Nam, nhưng đơn gi n, hi n đ i 2.4. T ng m t b ng tr m y t cơ s g m có: Kh i k thu t nhà tr m, sân ch , kh i ph tr (b nư c, b p n u...), vư n cây thu c, cây xanh bóng mát, hàng rào và c ng chính. 2.5. Hoàn thi n công trình: Tư ng g ch trát v a tam h p ho c xi măng, quét vôi; các phòng k thu t p g ch men kính toàn b tư ng; c a s và c a đi b ng g - kính có hoa s t b o v (khu WC, các phòng k thu t có lư i ch n côn trùng). 2.6. Di n tích xây d ng g m: 2 2.6.1. S nh đón ti p k t h p Phòng đa năng: 30.0m 2.6.2. Phòng khám Tây y (có t thu c): 2 21.0m 2.6.3. Phòng khám - ch a b nh theo phương pháp Y h c c truy n:
 20. 2.6.4. Phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ: 14.0m2 2 2.6.5. Phòng đ : 14.0m 2 2.6.6. Phòng sau đ : 8.0m 2 2.6.7. Phòng lưu b nh nhân: 14.0m 2 2.6.8. Phòng r a ti t trùng: 7.0m 2 2.6.9. Phòng v sinh: 4.0m 2 T ng di n tích s d ng: 112.0m 3. PH N K T C U 3.1 Móng: Móng g ch ho c đá ch u l c. 3.2 Thân nhà: Tư ng g ch ch u l c. 3.3 Mái: Mái b ng bê tông c t thép đ t i ch 3.4. Ch ng th m, ch ng nóng mái: B ng mái tôn. 3.5 Th ng kê v t li u chính: 3.5.1. G ch: 57.300 viên 3.5.2. Xi măng: 16.800 kg 3.5.3. Vôi: 2.400 kg 3 3.5.4. Cát: 76 m 3.5.5. S t thép: 1.950 kg 3.5.6. Đá/s i: 18 m3 4. K THU T ĐI N, NƯ C, V SINH MÔI TRƯ NG 4.1. H th ng đi n: 4.1.1 Ngu n c p đi n l y đi n lư i ho c máy phát đi n (n u chưa có đi n lư i); 4.1.2. H th ng dây d n b c PVC đi chìm trong tư ng, tr n: 4.1.2. Thi t b đi n s d ng các lo i s n xu t trong nư c. 4.2. H th ng c p nư c: 4.3.1. Ngu n c p nư c l y t ngu n nư c máy ho c gi ng khoan. 4.3.2. H th ng d tr nư c g m b nư c xây ngoài nhà (cho sinh ho t và PCCC) và b nư c trên mái (có s d ng máy bơm). 4.3. H th ng thoát nư c: 4.3.1. Nư c th i sinh ho t đư c d n qua h ga l c trư c khi đ ra c ng chung; 4.3.2. Nư c th i t WC thoát qua b t ho i và nư c th i t các phòng k thu t đư c x lý ti t khu n trư c khi thoát ra c ng chung. 4.4. V sinh môi trư ng: Các ch t th i r n, ch t th i y t đư c thu gom t p trung bên ngoài nhà đ x lý riêng. THI T K M U - TR M Y T CƠ S M US 3 DÙNG CHO VÙNG: • NÚI CAO, VÙNG XA, H I Đ O... • CÓ QUY MÔ DÂN S NH HƠN HO C B NG 5.000 DÂN
Đồng bộ tài khoản