Quyết định số 2271/2002/QĐ-BYT

Chia sẻ: lawttyt8

Quyết định số 2271/2002/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn thiết kế trạm y tế cơ sở - tiêu chuẩn ngành

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định số 2271/2002/QĐ-BYT

B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
------- Đ c l p – T do – H nh phúc
--------------
S : 2271/2002/QĐ-BYT Hà N i, ngày 17 tháng 06 năm 2002


QUY T Đ NH
V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N THI T K TR M Y T CƠ S - TIÊU CHU N NGÀNH"
B TRƯ NG B YT
Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v quy n h n và
t ch c b máy B Y t ;
Căn c Quy t đ nh s 370/2002/QĐ-BYT ngày 07/02/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành
chu n Qu c gia v y t xã giai đo n 2001-2010;
Căn c Quy t đ nh s 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Danh
m c Trang thi t b y t B nh vi n đa khoa tuy n t nh, huy n, phòng khám đa khoa khu v c, tr m y
t xã và túi thôn b n.
Xét t trình s 57/TTBYT-TKM ngày 10/6/2002 c a Vi n trư ng Vi n Trang thi t b và công trình y
t xin ch nh lý và b sung Tiêu chu n ngành Thi t k Tr m y t cơ s 52/TCN-CTYT 0001:2000;
Theo đ ngh c a ông V trư ng V Trang thi t b - Công trình y t
QUY T Đ NH
Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n 52 CN-CTYT 0001:2002 Tr m y t cơ
s - Tiêu chu n thi t k (Ch nh lý và b sung tháng 6/2002) thay th cho Tiêu chu n 52 TCN-CTYT
0001:2000.
Đi u 2. Giám đ c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trungương căn c vào tiêu chu n thi t k tr m
y t cơ s này đ xây d ng m i ho c v n d ng đ xây d ng c i t o tr m y t đã cũ, b hư h ng
xu ng c p.
Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành và thay th quy t đ nh s 4009/QĐ-B Y
t ngày 10/11/2000 c a B trư ng B Y t .
Đi u 4. Các ông, bà Chánh văn phòng, V trư ng các V Trang thi t b - Công trình y t , V K
ho ch, V Đi u tr và các V có liên quan c a B Y t ; giám đ c S y t các t nh, thành ph tr c
thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./.


KT. B TRƯ NG B Y T
TH TRƯ NG
Lê Ng c Tr ng


TIÊU CHU N NGÀNH
Ban hành kèm theo quy t đ nh s 2271/2002/QĐ-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2002 V vi c ban hành
Tiêu chu n thi t k Tr m y t cơ s - Tiêu chu n ngành"
TR M Y T CƠ S - TIÊU CHU N THI T K
1. PH M VI ÁP D NG
1.1. Tiêu chu n đư c áp d ng đ thi t k m i, thi t k c i t o các tr m y t cơ s t i các đ a
phương trong ph m vi c nư c.
1.2. Khi thi t k c i t o, nh ng quy đ nh v di n tích, m t đ xây d ng, kho ng cách không nh t
thi t ph i chính xác hoàn toàn nhưng không đư c nh hư ng đ n công tác khám - ch a b nh t i
tr m y t cơ s .
2. QUY Đ NH CHUNG
2.1. Tr m y t xã, phư ng, th tr n (g i chung là tr m Y t cơ s ) là nơi th c hi n các ho t đ ng
chăm sóc s c kho ban đ u và khám - ch a b nh thông thư ng cho c ng đ ng dân cư đ t t i các
xã, phư ng, th tr n.
2.2. Căn c vào ch c năng nhi m v và đ b o đ m các ho t đ ng chuyên môn, tr m y t cơ s
g m các không gian ch y u :
1. Đón ti p, tuyên truy n và tư v n v chăm sóc s c kho ban đ u.
2. Th c hi n các d ch v phòng b nh: Tiêm ch ng m r ng (TCMR), u ng v c xin...
3. Khám và ch a b nh (Tây y và Y h c c truy n).
4. Chăm sóc s c kho bà m , tr em, d ch v k ho ch hoá gia đình (KHHGĐ)
5. Lưu b nh nhân đ theo dõi và đi u tr .
6. Th c hi n các xét nghi m đơn gi n.
7. Cung ng thu c, dư c ph m thông thư ng.
8. Khu ph tr (kho, b p, WC,...) sân vư n và đư ng n i b ...
2.3.Tr m y t cơ s đư c thi t k theo quy mô dân s , bán kính ph c v và đ c đi m đ a lý c a
t ng vùng mi n.
1. Lo i tr m có quy mô dân s nh hơn ho c b ng 10.000 dân.
2. Lo i tr m có quy mô dân s l n hơn 10.000 dân.
3. Lo i tr m phù h p v i đ c đi m đ a lý vùng mi n phân theo 3 lo i vùng: vùng không có lũ l t,
vùng có lũ l t và vùng núi cao (vùng xa, h i đ o...)
2.4. Tr m y t cơ s đư c thi t k xây d ng b n v ng đ t tiêu chu n công trình c p II. Đ i v i các
công trình c i t o l i t nhà hi n có cũng ph i b o đ m c p đ b n v ng như trên.
1. Vùng có lũ l t thư ng xuyên, vùng ven bi n c n chú ý t i yêu c u phòng ch ng bão lũ thiên tai.
2. Đ i v i vùng núi cao, vùng sâu - vùng xa tuỳ theo th c t xây d ng, khi thi t k c n tri t đ s
d ng v t li u xây d ng s n có đ a phương.
3. YÊU C U V KHU Đ T XÂY D NG VÀ M T B NG T NG TH
3.1. Khu đ t xây d ng
3.1.1. Khu đ t xây d ng tr m y t cơ s ph i b o đ m các yêu c u sau :
1. V trí khu đ t xây d ng c n đ t g n các tr c giao thông liên xã qua các khu v c trung tâm xã,
phư ng, th tr n; thu n ti n cho cư dân t i tr m đ chăm sóc s c kho ban đ u và khám - ch a
b nh.
2. Khu đ t xây d ng ph i thoáng, cao ráo, ít t n kém v bi n pháp x lý n n móng hay thoát nư c
m t, nư c th i.
3. Khu đ t xây d ng ph i đ m b o có ngu n cung c p nư c s ch thư ng xuyên.
4. Khu đ t xây d ng ph i phù h p v i quy ho ch chung và đ m b o bán kính ph c v .
3.1.2. Di n tích đ t xây d ng tr m y t cơ s kho ng t 600 ÷ 1200m2 đ đ b trí các h ng m c:
1. Xây d ng nhà tr m, công trình ph tr (nhà b p, nhà v sinh, lán đ i và nhà đ xe).
2. Đư ng giao thông n i b và di n tích xây d ng c ng, tư ng rào.
3. Sân vư n cây xanh (cây c nh và cây t o bóng mát).
4. Khu tr ng cây dư c li u, thu c nam, vư n m u.
3.1.3 M t đ xây d ng cho phép không l n hơn 30 ÷ 35 % di n tích khu đ t
3.1.4. Kho ng cách gi i h n t mép ngoài tư ng rào c ng chính t i m t trư c nhà tr m không
đư c nh hơn 6m.
3.2. Cây xanh
3.2.1. T l di n tích cây xanh (g m di n tích tr ng cây bóng mát k t h p vư n hoa và vư n cây
thu c Nam) t 30 ÷ 40 % t ng di n tích khu đ t.
3.2.2. Vư n m u tr ng cây dư c li u, thu c Nam (g m 60 lo i cây ch a 9 lo i b nh thông thư ng)
ph i cách mép tư ng ngoài nhà tr m l n hơn 2m.
3.2.3. Trong khu đ t xây d ng không tr ng các lo i cây có nh a đ c, có gai, cây có hoa qu thu hút
ru i mu i, côn trùng.
3.3. L i ra vào, đư ng đi và sân trong
3.3.1. Trong m t b ng t ng th khu đ t xây d ng tr m y t cơ s ph i có rào b o v ngăn gia súc,
gia c m.
3.3.2. Đư ng đi gi a các b ph n trong khuôn viên tr m y t cơ s có chi u r ng t i thi u là 1,2m.
3.3.3. Phía ngoài nhà tr m y t ph i có sân ch , bãi đ xe cho khách và nhân viên.
3.3.4. Đ i v i vùng ng p nư c (đ ng b ng sông C u Long) c n b trí xây d ng b n thuy n đ đưa
đón b nh nhân, cán b .
4. N I DUNG CÔNG TRÌNH VÀ NH NG YÊU C U V GI I PHÁP THI T K
4.1. Yêu c u chung
4.1.1. Gi i pháp m t b ng ki n trúc tr m y t cơ s ph i đ m b o yêu c u:
1. Phù h p v i yêu c u s d ng, không ch ng chéo ho t đ ng c a các công tác khám - ch a b nh,
chăm sóc s c kh e ban đ u và phòng ch ng b nh d ch cho c ng đ ng.
2. Dây chuy n ho t đ ng đư c b trí ph i đ m b o nguyên lý s ch b n m t chi u
3. Các phòng khám - ch a b nh, phòng đ và phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ ph i đư c b
trí riêng bi t, đ m b o đi u ki n vô khu n.
4.1.2. Chi u cao thông th y các phòng trong tr m y t cơ s ph i l n hơn 3,3m. Các phòng ph tr
v sinh đ t ngoài nhà, chi u cao t i thi u 2,8m.
4.1.3. Chi u r ng thông th y cho hành lang, c a đi, c u thang đư c quy đ nh.
1. Hành lang : Hành lang bên (có ch đ i) r ng 1,5 ÷ 2,8m.
Hành lang bên (không đ i) r ng 1,2 ÷ 1,5m.
Đ i v i vùng n ng nóng, hành lang mái hiên đ r ng tránh đư c ánh n ng tr c ti p chi u vào
tư ng.
2. C a đi : Chi u cao c a t 2,1m ÷ 2,4m
C a đi có chuy n cáng, đòn võng có chi u r ng không nh hơn 1,4m.
C a phòng đ chi u r ng không nh hơn 1,2m.
C a phòng thông thư ng có chi u r ng 1,0m; c a phòng khu v sinh và b p r ng 0,7m.
3. C u thang: Chi u r ng thông thu đ m b o:≥ 1,2m
Đ d c ph i đ m b o: ≤ 30°
Chi u r ng chi u ngh ph i đ m b o: ≥ 1,2m
Vùng ng p nư c, có lũ l t, c u thang ph i có nơi đón, neo đ u xu ng thuy n.
4.2. N i dung công trình
Căn c vào ch c năng, nhi m v và các quy đ nh chung, công trình tr m y t cơ s g m các phòng
sau:
4.2.1. S nh ti p đón đ t ngay l i c a chính, có hành lang liên h tr c ti p v i các không gian ch c
năng, di n tích 8 ÷ 12m2
1. S nh ti p đón ph i có đ di n tích b trí gh đ i khám b nh và bàn làm th t c ti p đón.
2. S nh có th b trí k t h p v i không gian đa năng, không gian khám b nh
3. Qu y, t thu c có th k t h p đ t trong không gian s nh.
Không gian tuyên truy n tư v n, ph c v các chương trình TCMR và u ng v c xin (không gian đa
năng), di n tích 14 ÷ 16m2 (có s c ch a 10 ngư i l n v i tiêu chu n 1,4 ÷ 1,6 m2/ngư i).
4.2.2. Không gian đa năng b trí g n l i vào, có th k t h p các ch c năng s nh ti p đón, khám
b nh thông thư ng.
1. Phòng đa năng ph i có di n tích b trí các băng gh đ i, nghe tuyên truy n, tư v n và h i h p,
có b ng panô tuyên truy n c đ ng công tác chăm sóc s c kho , có t trưng bày, lưu tr .
2. Phòng đa năng còn là nơi th c hi n vi c TCMR, tiêm phòng, cho u ng thu c theo chi n d ch c a
các các chương trình y t qu c gia t i xã, phư ng, th tr n.
4.2.3. Phòng khám - ch a b nh Tây y th c hi n công tác khám ch a các b nh thông thư ng và t
2
ch c sơ c u ban đ u có di n tích t 12 ÷ 14m .
1. Phòng khám - ch a b nh Tây y ph i có di n tích đ b trí bàn làm vi c, giư ng khám, ch u r a
tay.
2
2. N u có k t h p ch c năng th thu t, phòng tiêm t i ch có th tăng di n tích thêm t 2 ÷ 4m .
2
4.2.4. Phòng khám - ch a b nh theo phương pháp Y h c c truy n có di n tích t 12 ÷ 14m .
1. Phòng khám ch a - b nh theo phương pháp Y h c c truy n ph i có di n tích đ b trí giư ng
xoa bóp, b m huy t và châm c u.
2. Đ i v i các cơ s có lương y kê đơn b c thu c t i ch nên có t thu c y h c dân t c và bàn b c
thu c, b t m ch.
3. Phòng khám ch a - b nh theo phương pháp Y h c c truy n có th k t h p v i hành lang ph
đ phơi s y, ch t ,thái thu c ....
2
4.2.5. Phòng đ có di n tích 13 ÷ 15m
1. Phòng đ có di n tích b trí 1 bàn đ và bàn đón tr sơ sinh, ch r a tay, xe đ y đ ng d ng c .
2. Phòng đ liên h v i khu ti t trùng c n ph i có vách ngăn và có c a riêng đưa đ b n, nhi m
khu n. Dây truy n s ch b n (r a tay và d ng c ) m t chi u, có t d ng c s ch.
2
4.2.6. Phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ có di n tích t 13 ÷ 15m đ t li n sát phòng đ và khu
r a ti t trùng.
1. Phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ ph i có di n tích b trí ch u r a tay, bàn th thu t có l i
liên h v i khu ti t trùng (chung v i khu ti t trùng phòng đ ), dây chuy n s ch b n m t chi u.
4.2.7. Phòng r a, ti t trùng d ng c có di n tích t 5 ÷ 7m2, đ t n m gi a phòng đ và phòng th c
hi n các d ch v KHHGĐ.
1. Phòng r a, ti t trùng ph i có c a riêng thoát ra ngoài; đ m b o dây chuy n s ch b n m t chi u.
2
4.2.8. Phòng lưu sau đ có di n tích t 12 ÷ 14m có v trí sát g n phòng đ .
1. Đi u ki n cho phép nên tách riêng b nh nhân ch đ và s n ph sau đ , th c hi n KHHGĐ
2
thành 2 phòng có di n tích t 8 ÷ 10m /phòng
2
2. Phòng lưu b nh nhân ph i đ di n tích b trí 2 giư ng b nh nhân, di n tích t 12 ÷ 14m , có c a
liên h tr c ti p v i phòng đ .
2
3. Đi u ki n cho phép nên có v sinh riêng (1 xí, 1 r a) cho s n ph v i di n tích 3 ÷ 5m li n
phòng khép kín.
2
4.2.9. Phòng lưu b nh nhân thông thư ng có di n tích t 12 ÷ 14m (đ i v i phòng 2 giư ng) ho c
2
18 ÷ 20m (đ i v i phòng 3 giư ng).
1. Phòng lưu b nh nhân ph i có di n tích b trí 2 ÷ 3 giư ng b nh nhân (tuỳ theo quy mô ph c v ).
2. Phòng lưu b nh nhân nên g n khu v sinh chung.
2
4.2.10. Phòng v sinh chung (cán b CNV và b nh nhân) có di n tích 4 ÷ 6m (1 xí, 1 ti u, 1 r a).
1. Nên đ t v sinh li n trong kh i nhà tr m có b t ho i.
2. Vùng núi cao, vùng sâu n u do phong t c t p quán có th đ t v sinh bên ngoài nhà tr m nhưng
kho ng cách t i nhà tr m không nh hơn 10m, ph i b o đ m các đi u ki n v sinh, m quan t i
thi u.
2
4.2.11.Kho d ng c , thi t b có di n tích t 4 ÷ 6m (có th t n d ng ph n xép phía trên phòng r a
ti t trùng).
4.2.12.Phòng b p n u có di n tích t 4 ÷ 6m2, đ t v trí cu i hư ng gió, phía sau công trình chính.
2
4.2.13.Qu y thu c có di n tích t 4 ÷ 6m đ t v trí d ti p c n tr c ti p, g n c ng chính, s nh (có
t qu y qu n lý thu c, dư c ph m).
4.2.14.Toàn b di n tích hành lang, l i đi bên trong nhà không cho phép vư t quá 35 % t ng di n
tích xây d ng nhà tr m.
5. NH NG YÊU C U V CÁC GI I PHÁP K THU T
5.1. Chi u sáng và thông thoáng t nhiên
5.1.1. Trong tr m y t cơ s , các phòng ph i đư c chi u sáng t nhiên tr c ti p và thông gió t
nhiên.
5.1.2. H th ng chi u sáng t nhiên cho các phòng (theo phương pháp tính toán đ r i bên trong
DF trung bình) theo tiêu chu n sau:
Lo i phòng T l (%)
(Di n tích c a s / Di n tích sàn)
1. Các phòng ch y u Không nh hơn 20%
2. Các phòng t m lưu, phòng ph tr Không nh hơn 15%
5.2. K thu t h t ng
5.2.1. C p đi n
1. Tr m y t cơ s ph i đư c cung c p đi n đ y đ cho chi u sáng và s d ng các thi t b .
2. Tr m y t cơ s ph i có ngu n đi n d phòng s c (máy phát đi n nh cho tr m vùng đ ng
b ng, máy thu đi n nh cho tr m vùng núi).
3. M ng đi n s d ng dây d n ru t đ ng v PVC 2 l p đi trong ng đ t n i ho c chìm trong tư ng,
tr n, b trí c u dao t ng t t i t ng phòng đ đ m b o an toàn.
5.2.2. C p nư c
Tr m y t cơ s ph i đư c c p nư c liên t c su t ngày đêm t ngu n nư c máy ( đô th ); gi ng
khoan ( nông thôn) và các b d tr . Nư c đã qua x lý đ m b o tiêu chu n v sinh, ch t lư ng
theo Quy t đ nh s 505 BYT/QĐ ngày 13-4-1992 c a B trư ng B Y t .
Tiêu chu n c p nư c c a m t tr m y t cơ s t 3.000 ÷ 4.000lít/ngàyđêm.
5.2.3. Thoát nư c
Tr m y t cơ s ph i có h th ng thoát nư c m t b o đ m ho t đ ng t i tr m và không nh hư ng
đ n môi trư ng xung quanh. H th ng thoát nư c nên dùng bi n pháp t ch y.
5.2.3. Nư c th i
Tr m y t cơ s ph i có h th ng x lý nư c th i, phòng đ và phòng th c hi n các d ch v
KHHGĐ ph i có h th ng ng kín thu nư c sàn khi c r a.
5.2.4. Ch t th i r n
Các ch t th i r n ph i có nơi đ t, h chôn phân h y ngoài nhà.
5.3. Yêu c u v phòng cháy, ch a cháy
5.3.1. Tr m y t cơ s là công trình ch u l a b c III (theo Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 2748-1991)
5.3.2. Tr m y t cơ s ph i có h th ng bình b t c u h a đ t trong nhà. vùng núi cao, vùng sâu
thì kho ng cách t tr m t i b ch a nư c d tr (ho c gi ng nư c) không quá xa.
1. Ph i có b tr nư c đ c u ho v a ph c v sinh ho t khi mùa khô, có th tích 6 8m3.
2. N u có đi u ki n, nên có h cát d tr đ c u h a g n công trình.
5.4. Yêu c u v k t c u và hoàn thi n công trình
5.4.1. Tư ng các phòng đ , phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ ph i p g ch men kính ho c sơn
ch ng th m t sàn t i tr n nhà. Các phòng khám - ch a b nh ph i đư c p g ch chân tư ng.
Ph n tư ng còn l i có th sơn ho c quét vôi màu sáng.
5.4.2. Sàn nhà lát b ng g ch hoa xi măng, riêng phòng đ , phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ
ph i có bi n pháp ch ng trơn và d dàng v sinh c r a (s d ng đá granito mài t i ch ho c g ch
Ceramic kh to).
5.4.3. Tr n nhà có th ph ng ho c d c nhưng ph i đ đi u ki n cách nhi t, cách m, ch ng th m
t t. Có th k t h p chi u sáng t tr n phòng, ph i sơn ho c quét vôi màu s c sáng s a, nh nhàng.
5.4.4. C a s trong tr m y t cơ s b ng panô ho c ch p và có h th ng hoa s t b o v . Các
phòng đ , phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ và các phòng khám - lưu b nh nhân các mi n có
mùa l nh c n có thêm l p c a panô kính (nhôm ho c g ).
5.4.5. C a đi trong tr m y t cơ s ph i b o đ m an toàn, b n v ng. C a đi ph i có khuôn, panô g
ho c nhôm, s t. Các c a bên trong phòng đ , phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ, khám ph
khoa ph i kín đáo (c a panô kính m ).
5.4.6. Công trình tr m y t cơ s ph i có k t c u đơn gi n b n v ng, d thi công xây l p, v t li u
xây d ng phù h p v i đi u ki n xây d ng t i đ a phương và các hoàn c nh c th .
5.4.7 Công trình ph i đư c hoàn thi n t t theo các yêu c u ch c năng c n i th t, ngo i th t và sân
vư n.
5.4.8. Hình th c ki n trúc c a tr m y t cơ s ph i đ p hi n đ i (th hi n tính đ c thù công trình;
chú ý t i các y u t ki n trúc truy n th ng nông thôn Vi t Nam), phù h p v i c nh quan và quy
ho ch chung.
DÂY CHUY N HO T Đ NG C A TR M Y T CƠ S
CÁC VĂN B N PHÁP QUY LIÊN QUAN
Đ NT CH C, NHI M V VÀ CH C NĂNG C A TR M Y T CƠ S
1. Quy đ nh ch c năng nhi m v c a Tr m y t xã, phư ng, th tr n (B Y t ).
2. Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph s 58/TTg ngày 03/02/1994 Quy đ nh m t s v n đ t
ch c và ch đ chính sách v i y t cơ s .
3. Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph s 131/TTg ngày 04/03/1995 v/v S a đ i m t s đi u trong
Quy t đ nh s 58/TTg ngày 03/02/1994.
4. Thông tư liên B s 08/TT-LB ngày 20/04/1995 c a Liên b B Y t , B Lao đ ng - Thương binh
Xã h i, B Tài Chính, Ban T ch c cán b - Chính Ph v/v Hư ng d n m t s v n đ t ch c và
ch đ chính sách v i y t cơ s .
5. Quy t đ nh s 220/QĐ-BYT ngày 22/02/1993 c a B trư ng B Y t v/v Quy đ nh nhi m v k
thu t trong công tác b o v s c kho bà m tr em và k ho ch hoá gia đình t i tr m y t đ a
phương.
6. Quy t đ nh s 370/2002/QĐ-BYT ngày 07/02/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành
Chu n Qu c gia v y t xã giai đo n 2001-2010.
7. Công văn s 492/YT-YH c a V Y h c c truy n - B Y t ngày 24/01/2000 v/v C ng c y h c c
truy n t i tuy n y t cơ s và c ng đ ng.
8. Quy chu n Xây d ng Vi t Nam do B Xây d ng ban hành năm 1997 (T p I và II )
9. Tiêu chu n qui ph m thi t k nhà và công trình công c ng do B Xây d ng ban hành năm
1997.
10. Biên b n cu c h p bàn th ng nh t v/v So n th o nhi m v thi t k tr m y t cơ s ngày
23/03/2000 gi a các V Trang thi t b và công trình y t , V T ch c, V B o v s c kho bà m
tr em và K ho ch hoá gia đình và các b n đóng góp ý ki n c a các V h u quan.
11. Tham kh o Đ tài nghiên c u Xây d ng mô hình chăm sóc s c kho tuy n y t cơ s mã s
KH 11-01-01.
12. Tham kh o các m u thi t k Tr m Y t xã c a D án H tr y t Qu c gia, (B Y t ); D án
Dân s - S c kh e gia đình (U ban qu c gia DS và KHHGĐ) và Chương trình Xoá xã tr ng.


DANH M C
TRANG THI T B Y T TR M Y T XÃ
(Ban hành theo Quy t đ nh s 2271/2002/BYT-QĐ ngày 17 tháng 6 năm 2002 c a B trư ng B Y
t )
S TÊN B PH N VÀ TÊN TRANG THI T B ĐƠN V S
TT LƯ NG
1. DUNG C KHÁM ĐI U TR CHUNG
1.1. Giư ng b nh Cái 5
1.2. T đ u giư ng Cái 5
1.3. Bàn khám b nh Cái 1
1.4. Đèn bàn khám b nh Cái 2
1.5. Huy t áp k Cái 2
1.6. ng nghe b nh Cái 2
1.7. Nhi t k y h c 42oC Cái 5
1.8. Máy đi n tim 1 kênh (cho xã có bác s ) Cái 1
1.9. Máy châm c u Cái 1
1.10 B kim châm c u các lo i (b sung thêm khi có nhu c u) B 10
1.11 Máy siêu âm ch n đoán lo i xách tay (cho xã có bác s ) Cái 1
1.12 Máy khí dung Cái 1
1.13 Máy hút đi n Cái 1
1.14 Kính hi n vi Cái 1
1.15 B d ng c r a d dày B 1
1.16 B d ng c th nư c ti u (đ nh tính) B 1
1.17 Cân tr ng lư ng 120kg có thư c đo chi u cao Cái 1
1.18 Đè lư i thép không g Cái 8
1.19 Bàn đ d ng c Cái 2
1.20 Cáng tay Cái 1
1.21 T đ ng thu c và d ng c Cái 1
1.22 Khay qu đ u 825ml thép không g Cái 2
1.23 Khay qu đ u 475ml thép không g Cái 2
1.24 Khay đ ng d ng c nông Cái 4
1.25 Khay đ ng d ng c sâu Cái 4
1.26. H p h p bông g c hình tr ng Cái 4
1.27. H p h p d ng c có n p Cái 4
1.28. Bát đ ng dung d ch 600ml, thép không g Cái 2
1.29. Thùng nhôm đ ng n c có vòi Cái 2
1.30. C c đ ng dung d ch 500ml có chia đ Cái 2
1.31. Bơm tiêm nh a m t l n các lo i Cái 500
1.32. K p ph u tích 1 x 2 răng Cái 2
1.33. K p ph u tích không m u Cái 4
1.34. K p Korcher có m u và khoá hãm Cái 2
1.35. K p ph u tích th ng ki u Mayo Cái 4
1.36. Kéo th ng, nh n 145mm Cái 4
1.37. Kéo th ng tù 145mm Cái 2
1.38. Kéo cong nh n/nh n 145mm Cái 3
1.39. Kéo th ng nh n/tù 145mm Cái 3
1.40. Kéo cong tù 145mm Cái 3
1.41. Kéo c t bông g c Cái 3
1.42. K p kim Mayo 200mm Cái 2
1.43. K p l y d v t trong m t Cái 2
1.44. B ng th th l c Cái 1
1.45. Kính lúp 2 m t Cái 1
1.46. Gh răng đơn gi n Cái 1
1.47. Kìm nh răng tr em Cái 2
1.48. Kìm nh răng ngư i l n Cái 2
1.49. B y răng th ng Cái 5
1.50. B y răng cong Cái 5
1.51. B l y cao răng b ng tay B 2
1.52. B khám răng mi ng (khay qu đ u, gương, g p ...) B 2
1.53. B d ng c hàn răng sâu ngà đơn gi n B 2
1.54. Cán dao s 4 Cái 2
1.55. Lư i dao m s 21 - h p 5 lư i Cái 2
1.56. Đèn pin Cái 2
1.57. T đ ng thu c đông y Cái 1
1.58. D ng c sơ ch thu c đông y B 1
1.59. Bô tròn Cái 2
1.60. V t đái n Cái 2
1.61. V t đái nam Cái 2
1.62. B c tháo th t, dây d n Cái 1
1.63. Túi chư m nóng l nh Cái 2
1.64. Gh đ u quay Cái 2
1.65. C c th y tinh chia đ Cái 2
1.66. Các b n p chân, tay B 5
1.67. Garo cho tiêm truy n và garo c m máu... Cái 10
1.68. Bông Y t Gói 10
1.69. Băng v t thương y t Cu n 10
2. KHÁM ĐI U TR S N PH KHOA - Đ Đ
2.1. Bàn khám ph khoa Cái 1
2.2. M v t c nh , thép không g Cái 2
2.3. M v t c v a, thép không g Cái 2
2.4. Van âm đ o các c Cái 2
2.5. K p g p bông g c th ng 200mm Cái 2
2.6. K p c m máu th ng thép không g Cái 2
2.7. Kéo cong 160mm thép không g Cái 2
2.8. Khay qu đ u, thép không g Cái 1
2.9. Thư c đo t cung Cái 1
2.10. Thư c đo khung ch u Cái 1
2.11. Găng m c 6,5 và 7 Cái 30
2.12. Thùng nhôm có vòi, 20 lít Cái 1
2.13. Bơm tiêm 2ml Cái 2
2.14. Bơm tiêm 5ml Cái 2
2.15. Kim tiêm các c Cái 18
2.16. K p l y vòng Cái 2
2.17. K p c t cung 2 răng, 280mm, thép không g Cái 2
2.18. B d ng c hút thai 1 van + ng hút s 4, 5, 6 Cái 5
2.19. Ch u t m tr em 25 lít Cái 1
2.20. Băng huy t áp k tr em Cái 2
2.21. Qu bóp tháo th t Cái 1
2.22. B u nh gi t Cái 1
2.23. Bóng hút nh t mũi tr sơ sinh + ng hút nh t Cái 2
2.24. K p c m máu th ng lo i Korcherr-Ochner, thép không g 160mm Cái 4
2.25. Bàn đ thép không g Cái 1
2.26. Thư c dây 1,5 mét Cái 1
2.27. ng nghe tim thai Cái 1
2.28. Bơm hút s a b ng tay Cái 1
2.29. Kéo c t t ng sinh môn 200mm Cái 2
2.30. Kim khâu 3 c nh, 3/7 vòng Cái 2
2.31. Kim khâu c t cung Cái 2
2.32. Ch khâu lo i không tiêu Gói 10
2.33. Ch Catgut No.2 Gói 5
2.34. Cân tr sơ sinh 15kg Cái 1
3. D NG C TI T KHU N
3.1. N i h p áp l c 18 lít đi n - than Cái 1
3.2. N i lu c d ng c đi n Cái 1
3.3. N i lu c d ng c đun d u Cái 1
3.4. T s y đi n c nh Cái 1
3.5. K p d ng c s y h p Cái 2
3.6. Ch u thép không g - dung tích 6 lít Cái 1
3.7. Xô đ ng 12 đ n 15 lít Cái 4
4. THI T B THÔNG D NG
4.1. Máy bơm nư c đi n Cái 1
4.2. Máy bơm nư c UNICEF cho nơi không có đi n Cái 1
4.3. Máy phát đi n 1500 VA/220V/50Hz Cái 1
4.4. Đèn măng xông Cái 1
4.5. Đèn bão Cái 2
4.6. Loa phóng thanh c m tay Cái 1
4.7. Bàn làm vi c Cái 4
4.8. Gh Cái 12
4.9. Gh băng Cái 2
4.10. T đ ng tài li u Cái 3
4.11. B ng đen Cái 2
4.12. B p đi n Cái 1
4.13. Lò sư i đi n Cái 1
5 TÚI Y T THÔN B N
5.1. Bơm tiêm th y tinh 5ml + h p nhôm Cái 2
5.2. Bơm tiêm th y tinh 10ml + h p nhôm Cái 1
5.3. Kim tiêm h p 12 kim phù h p v i 02 lo i bơm tiêm 5ml và 10ml H p 3
0
5.4. Y nhi t k 42 C Cái 2
5.5. K p Korcher th ng 160mm có m u và khoá hãm Cái 1
5.6. K p cong có m u và khoá hãm 160mm Cái 1
5.7. K p ph u tích 160mm Cái 1
5.8. Kéo th ng 160mm đ u tù Cái 1
5.9. Thư c dây b ng v i tráng nh a 1,5m Cái 1
5.10. Đè lư i các lo i Cái 3
5.11. H p đ ng d ng c 220x100x50mm nhôm dày 0,85-1mm Cái 1
5.12. Đèn pin + 2 pin đ i Cái 1
5.13. Bông y t Gói 2
5.14. Băng v t thương y t Cu n 2
5.15. Các b n p chân, tay B 2
5.16. Túi đ ng d ng c y t , gi da xách tay Cái 1
6. GÓI Đ Đ S CH
T t c các h ng m c đư c kh trùng tr c khi đóng gói
CƠ S 1 GÓI
6.1. Găng tay y t Đôi 2
6.2. Lư i dao m Cái 1
6.3. T m nylon m m kích thư c 45x70cm T m 1
6.4. C n Iode 0,5% - 5ml L 1
6.5. G cc u 40mm Cái 2
6.6. Xà phòng r a tay Mi ng 1
6.7. Băng r n vô khu n Gói 1
6.8. Ch bu c r n dài 30cm S i 2
6.9. Bông th m nư c Gói 1
6.10. Tăm bông Cái 2


M TS THI T K M U TR M Y T CƠ S
M US 1
DÙNG CHO VÙNG:
• KHÔNG CÓ LŨ L T
• CÓ QUY MÔ DÂN S L N HƠN 10.000 DÂN
M US 2
DÙNG CHO VÙNG:
• KHÔNG CÓ LŨ L T
• CÓ QUY MÔ DÂN S NH HƠN HO C B NG 10.000 DÂN
M US 3
DÙNG CHO VÙNG:
• MI N NÚI, VÙNG XA, H I Đ O...
• CÓ QUY MÔ DÂN S NH HƠN HO C B NG 5.000 DÂN
M US 4
DÙNG CHO VÙNG:
• CÓ LŨ L T
• CÓ QUY MÔ DÂN S L N HƠN 10.000 DÂN
M US 5
DÙNG CHO VÙNG:
• CÓ LŨ L T
• CÓ QUY MÔ DÂN S NH HƠN HO C B NG 10.000 DÂN


THI T K M U - TR M Y T CƠ S
M US 1
DÙNG CHO VÙNG:
• KHÔNG CÓ LŨ L T
• CÓ QUY MÔ DÂN S L N HƠN 10.000 DÂN
PH I C NH MINH H A M U S 1
THI T K M U - TR M Y T CƠ S
M US 1
GHI CHÚ:
1. VƯ N THU C
2. SÂN
3. Đ T D KI N PHÁT TRI N
4. KH I K THU T
5. KH I PH TR
Di n tích đ t 800m2


THI T K M U - TR M Y T CƠ S
M US 1
1. S nh đón ti p và Phòng đa năng k t h p 40.0 m2
2. Phòng khám Tây y (có t thu c): 2
27.0m
3. Phòng khám - ch a b nh theo phương pháp Y h c c truy n:
2
4. Phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ: 14.0m
2
5. Phòng đ : 14.0m
2
6. Phòng sau đ : 14.0m
2
7. Phòng lưu b nh nhân: 15.8m
2
8. Phòng r a ti t trùng: 7.0m
2
9. Phòng v sinh: 5.2m
2
T ng di n tích s d ng: 135.0m


THI T K M U - TR M Y T CƠ S
M US 1
THUY T MINH THI T K M U S 1
1. PH M VI ÁP D NG
1.1. Tr m y t cơ s t i các xã, phư ng, th tr n vùng không có lũ l t
1.2. Quy mô dân s l n hơn 10.000 dân
2. PH N KI N TRÚC
2.1. S t ng công trình: 1 t ng
2.2. C p công trình: c p II
2.3. Hình th c ki n trúc mang tính truy n th ng nông thôn Vi t Nam, nhưng đơn gi n, hi n đ i
2.4. T ng m t b ng tr m y t cơ s g m có: Kh i k thu t nhà tr m, sân ch , kh i ph tr (b
nư c, b p n u...), vư n cây thu c, cây xanh bóng mát, hàng rào và c ng chính.
2.5. N i th t nhà tr m: tư ng g ch trát v a tam h p ho c xi măng cát, quét vôi; các phòng k thu t
p g ch men kính toàn b tư ng; c a s và c a đi b ng g - kính có hoa s t b o v (khu WC, các
phòng k thu t có lư i ch n côn trùng).
2.6. Di n tích xây d ng g m:
2.6.1 S nh đón ti p k t h p Phòng đa năng: 40.0m2
2.6.2. Phòng khám Tây y (có t thu c) 2
270m
2.6.3. Phòng khám - ch a b nh theo phương pháp Y h c c truy n:
2
2.6.4. Phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ: 14.0m
2
2.6.5 Phòng đ : 14.0m
2.6.6. Phòng sau đ : 14.0m2
2.6.7. Phòng lưu b nh nhân: 15.8m2
2.6.8. Phòng r a ti t trùng: 7.0m2
2.6.9. Phòng v sinh: 5.2m2
T ng di n tích s d ng: 135.0m2
3. PH N K T C U
3.1 Móng Móng g ch ho c bê tông c t thép ch u l c
3.2 Thân nhà: Tư ng g ch ch u l c.
3.3 Mái: Mái b ng bê tông c t thép đ t i ch .
3.4 Ch ng th m, ch ng nóng: B ng mái tôn.
3.5 Th ng kê v t li u chính:
3.5.1. G ch đ c 75#: 63.000 viên
3.5.2. Xi măng PC 30: 18.300 kg
3.5.3. S t thép: 2.130 kg
3.5.4. Vôi: 2.620 kg
3
3.5.5. Cát: 83 m
3
3.5.6. Đá / s i: 20 m
4. K THU T ĐI N, NƯ C, V SINH MÔI TRƯ NG
4.1. H th ng đi n
4.1.1. Ngu n c p đi n l y đi n lư i ho c máy phát đi n (n u chưa có đi n lư i).
4.1.2. H th ng dây d n b c PVC đi chìm trong tư ng, tr n.
4.1.3. Thi t b đi n s d ng các lo i s n xu t trong nư c.
4.2. H th ng c p nư c
4.2.1.Ngu n c p nư c l y t ngu n nư c máy ho c gi ng khoan.
4.2.2.H th ng d tr nư c g m b nư c xây ngoài nhà (cho sinh ho t và PCCC) và b nư c trên
mái (có s d ng máy bơm).
4.3. H th ng thoát nư c
4.3.1. Nư c th i sinh ho t đư c d n qua h ga l c trư c khi đ ra c ng chung;
4.3.2. Nư c th i t WC thoát qua b t ho i và nư c th i t các phòng k thu t đư c x lý ti t
khu n trư c khi thoát ra c ng chung.
4.4.V sinh môi trư ng: Các ch t th i r n, ch t th i y t đư c thu gom t p trung bên ngoài nhà đ
x lý riêng.


THI T K M U - TR M Y T CƠ S
M US 2
DÙNG CHO VÙNG:
• KHÔNG CÓ LŨ L T
• CÓ QUY MÔ DÂN S NH HƠN HO C B NG 10.000 DÂN
PH I C NH MINH H A M U S 2


THI T K M U - TR M Y T CƠ S
M US 2
GHI CHÚ:
1. VƯ N THU C
2. SÂN
3. Đ T D KI N PHÁT TRI N
4. KH I K THU T
5. KH I PH TR
DI N TÍCH Đ T 700M2


THI T K M U - TR M Y T CƠ S
M US 2
2
1. S nh đón ti p k t h p Phòng đa năng: 30.0m
2. Phòng khám Tây y (có t thu c): 2
21.0m
3. Phòng khám - ch a b nh theo phương pháp Y h c c truy n:
2
4. Phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ: 14.0m
2
5. Phòng đ : 14.0m
2
6. Phòng sau đ : 8.0m
2
7. Phòng lưu b nh nhân: 14.0m
2
8. Phòng r a ti t trùng: 7.0m
2
9. Phòng v sinh: 4.0m
2
T ng di n tích s d ng: 112.0m
THI T K M U - TR M Y T CƠ S
M US 2
THUY T MINH THI T K M U S 2
1. PH M VI ÁP D NG
1.1. Tr m y t cơ s t i các xã, phư ng, th tr n vùng không có lũ l t
1.2. Quy mô dân s nh hơn ho c b ng 10.000 dân
2. PH N KI N TRÚC
2.1. S t ng công trình: 1 t ng
2.2. C p công trình: c p II
2.3. Hình th c ki n trúc mang tính truy n th ng nông thôn Vi t Nam, nhưng đơn gi n, hi n đ i
2.4. T ng m t b ng tr m y t cơ s g m có: Kh i k thu t nhà tr m, sân ch , kh i ph tr (b
nư c, b p n u...), vư n cây thu c, cây xanh bóng mát, hàng rào và c ng chính.
2.5. Hoàn thi n công trình: Tư ng g ch trát v a tam h p ho c xi măng, quét vôi; các phòng k
thu t p g ch men kính toàn b tư ng; c a s và c a đi b ng g - kính có hoa s t b o v (khu WC,
các phòng k thu t có lư i ch n côn trùng).
2.6. Di n tích xây d ng g m:
2
2.6.1. S nh đón ti p k t h p Phòng đa năng: 30.0m
2.6.2. Phòng khám Tây y (có t thu c): 2
21.0m
2.6.3. Phòng khám - ch a b nh theo phương pháp Y h c c truy n:
2.6.4. Phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ: 14.0m2
2
2.6.5. Phòng đ : 14.0m
2
2.6.6. Phòng sau đ : 8.0m
2
2.6.7. Phòng lưu b nh nhân: 14.0m
2
2.6.8. Phòng r a ti t trùng: 7.0m
2
2.6.9. Phòng v sinh: 4.0m
2
T ng di n tích s d ng: 112.0m
3. PH N K T C U
3.1 Móng: Móng g ch ho c đá ch u l c.
3.2 Thân nhà: Tư ng g ch ch u l c.
3.3 Mái: Mái b ng bê tông c t thép đ t i ch
3.4. Ch ng th m, ch ng nóng mái: B ng mái tôn.
3.5 Th ng kê v t li u chính:
3.5.1. G ch: 57.300 viên
3.5.2. Xi măng: 16.800 kg
3.5.3. Vôi: 2.400 kg
3
3.5.4. Cát: 76 m
3.5.5. S t thép: 1.950 kg
3.5.6. Đá/s i: 18 m3
4. K THU T ĐI N, NƯ C, V SINH MÔI TRƯ NG
4.1. H th ng đi n:
4.1.1 Ngu n c p đi n l y đi n lư i ho c máy phát đi n (n u chưa có đi n lư i);
4.1.2. H th ng dây d n b c PVC đi chìm trong tư ng, tr n:
4.1.2. Thi t b đi n s d ng các lo i s n xu t trong nư c.
4.2. H th ng c p nư c:
4.3.1. Ngu n c p nư c l y t ngu n nư c máy ho c gi ng khoan.
4.3.2. H th ng d tr nư c g m b nư c xây ngoài nhà (cho sinh ho t và PCCC) và b nư c trên
mái (có s d ng máy bơm).
4.3. H th ng thoát nư c:
4.3.1. Nư c th i sinh ho t đư c d n qua h ga l c trư c khi đ ra c ng chung;
4.3.2. Nư c th i t WC thoát qua b t ho i và nư c th i t các phòng k thu t đư c x lý ti t
khu n trư c khi thoát ra c ng chung.
4.4. V sinh môi trư ng: Các ch t th i r n, ch t th i y t đư c thu gom t p trung bên ngoài nhà đ
x lý riêng.


THI T K M U - TR M Y T CƠ S
M US 3
DÙNG CHO VÙNG:
• NÚI CAO, VÙNG XA, H I Đ O...
• CÓ QUY MÔ DÂN S NH HƠN HO C B NG 5.000 DÂN
PH I C NH MINH H A M U S 3


THI T K M U - TR M Y T CƠ S
M US 3
M T B NG T NG TH
GHI CHÚ:
1. VƯ N THU C
2. SÂN
3. KH I K THU T
4. KH I PH TR
DI N TÍCH Đ T 600m2
THI T K M U - TR M Y T CƠ S
M US 3
M T B NG
2
1. S nh đón ti p k t h p Phòng đa năng: 20.0m
2. Phòng khám Tây y (có t thu c): 2
21.0m
3. Phòng khám - ch a b nh theo phương pháp Y h c c truy n:
2
4. Phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ: 14.0m
2
5. Phòng đ : 14.0m
2
6. Phòng lưu b nh nhân: 14.0m
7. Phòng r a: 2
7.0m
8. Phòng ti t trùng:
2
T ng di n tích s d ng: 90.0m


THI T K M U - TR M Y T CƠ S
M US 3
M T Đ NG
M TC T


THUY T MINH THI T K M U S 3
1. PH M VI ÁP D NG
1.1. Tr m y t cơ s t i các xã, phư ng, th tr n vùng núi cao, vùng xa, h i đ o...
1.2. Quy mô dân s nh hơn ho c b ng 5.000 dân
2. PH N KI N TRÚC
2.1. S t ng công trình: 1 t ng
2.2. C p công trình: c p II
2.3. Hình th c ki n trúc đơn gi n và hi n đ i, nhưng phù h p v i đi u ki n xây d ng mi n núi,
vùng xa, h i đ o...
2.4. T ng m t b ng tr m y t cơ s g m có: Kh i k thu t nhà tr m, sân ch , b nư c, b p n u,
vư n cây thu c, cây xanh bóng mát, hàng rào và c ng chính.
2.5. N i th t nhà tr m: tư ng g ch trát v a tam h p ho c xi măng cát, quét vôi; các phòng k thu t
p g ch men kính toàn b tư ng; sàn lát g ch hoa XM; c a s và c a đi b ng g - kính có hoa s t
b o v (các phòng k thu t có lư i ch n côn trùng).
2.6. Di n tích xây d ng g m:
2
2.6.1. S nh đón ti p k t h p Phòng đa năng: 20.0m
2.6.2. Phòng khám Tây y (có t thu c): 2
21.0m
2.6.3. Phòng khám - ch a b nh theo phương pháp Y h c c truy n:
2
2.6.4. Phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ: 14.0m
2
2.6.5. Phòng đ : 14.0m
2
2.6.6. Phòng lưu b nh nhân: 14.0m
2
2.6.8. Phòng r a ti t trùng: 7.0m
T ng di n tích s d ng: 90.0m2
3. PH N K T C U
3.1 Móng: Móng g ch ho c đá ch u l c.
3.2 Thân nhà: Tư ng g ch ch u l c.
3.3 Mái: Mái: Mái l p ngói, dàn kèo đ mái b ng g nhóm 4
3.4 Th ng kê v t li u chính:
3.4.1. G ch: 26.740 viên
3.4.2. Xi măng: 7.800 kg
3.4.3. Vôi: 1.100 kg
3
3.4.4. Cát: 40 m
3.4.5. S t thép: 910 kg
3
3.4.6. Đá/s i: 9m
4. K THU T ĐI N, NƯ C, V SINH MÔI TRƯ NG
4.1. H th ng đi n:
4.1.1. Ngu n c p đi n l y đi n lư i ho c máy phát đi n (n u chưa có đi n lư i);
4.1.2. H th ng dây d n b c PVC đi chìm trong tư ng, tr n:
4.1.2. Thi t b đi n s d ng các lo i s n xu t trong nư c.
4.2. H th ng c p nư c:
4.3.1. Ngu n c p nư c l y t ngu n nư c máy ho c gi ng khoan;
4.3.2. H th ng d tr nư c g m b nư c xây ngoài nhà (cho sinh ho t và PCCC)
4.3. H th ng thoát nư c:
4.3.1. Nư c th i sinh ho t đư c d n qua h ga l c trư c khi đ ra c ng chung;
4.3.2. Nư c th i t khu WC thoát qua b t ho i; nư c th i t các phòng k thu t đư c x lý ti t
khu n trư c khi thoát ra c ng chung.
4.4. V sinh môi trư ng: Các ch t th i r n, ch t th i y t đư c thu gom t p trung bên ngoài nhà đ
x lý riêng.


THI T K M U - TR M Y T CƠ S
M US 4
DÙNG CHO VÙNG:
• CÓ LŨ L T
• CÓ QUY MÔ DÂN S L N HƠN 10.000 DÂN
PH I C NH MINH H A M U S 4
THI T K M U - TR M Y T CƠ S
M US 4
M T B NG T NG TH
GHI CHÚ:
1. VƯ N THU C
2. SÂN
3. KH I K THU T
4. KH I PH TR
DI N TÍCH Đ T 800 ÷ 1200M2
THI T K M U - TR M Y T CƠ S
M US 4
1. Không gian đa năng, tuyên truy n - tư v n
2
2. Phòng Khám ch a b nh Tây y (có t thu c) 75.0m
3. Phòng khám ch a b nh theo phương pháp Y h c c truy n:
THI T K M U - TR M Y T CƠ S
M US 4
1. S nh đón ti p k t h p Phòng đa năng: 44.5m2
2. Phòng đ : 14.0m2
3. Phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ: 14.0m2
4. Phòng sau đ 12.5m2
5. Phòng lưu b nh nhân: 16.0m2
6. Khu v sinh: 3.5m2
2
7. Phòng r a, ti t trùng: 10.5m


THI T K M U - TR M Y T CƠ S
M US 4
M T Đ NG
M TC T


THUY T MINH THI T K M U S 4
1. PH M VI ÁP D NG
1.1. Tr m y t cơ s các xã, phư ng, th tr n t i vùng có lũ l t.
1.2. Quy mô dân s l n hơn 10.000 dân
2. PH N KI N TRÚC
2.1. S t ng công trình: 2 t ng
2.2. C p công trình: C p II
2.3. Hình th c ki n trúc: Mang tính truy n th ng nông thôn Vi t Nam, nhưng đơn gi n hi n đ i và
phù h p v i đ c đi m vùng có lũ l t.
Ph n t ng 1 (tr t) không có tư ng bao che c đ nh dùng làm không gian đa năng, tuyên truy n tư
v n, khám ch a b nh tây y, khám ch a b nh theo phương pháp y h c c truy n (khi không có lũ
l t). Khi x y ng p l t t ng 1, các ho t đ ng ch y u c a tr m v n di n ra bình thư ng t ng 2
(l u 1), liên h b ng c u thang riêng bên ngoài.
2.4. T ng m t b ng tr m y t cơ s g m có: Kh i k thu t nhà tr m, sân ch , b nư c, b p n u,
vư n cây thu c, cây xanh bóng mát, hàng rào và c ng chính.
2.5. Hoàn thi n công trình: Tư ng g ch trát v a xi măng cát, quét vôi; các phòng k thu t p g ch
men kính toàn b tư ng; sàn lát g ch hoa XM; c a s và c a đi b ng g - kính có hoa s t b o v
(khu v sinh, các phòng k thu t có lư i ch n côn trùng).
2.6. Di n tích xây d ng g m:
Tr t (T ng 1):
2
2.6.1. Không gian đa năng, tuyên truy n – tư v n 75.0m
2.6.3. Phòng khám ch a b nh tây y
2.6.4. Phòng khám ch a b nh theo phương pháp y h c c truy n:
L u m t (T ng 2):
2
2.6.4 S nh đón ti p k t h p Phòng đa năng: 44.5m
2
2.6.5 Phòng đ : 14.0m
2.6.6. Phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ: 14.0m2
2
2.6.7. Phòng sau đ : 12.5m
2
2.6.8 Phòng lưu b nh nhân: 16.0m
2
2.6.9 Phòng r a, ti t trùng: 10.5m
2
2.6.10 Khu v sinh: 2.5m
2
T ng di n tích s d ng l u m t: 115.0m
3. PH N K T C U:
3.1 Móng: Móng bê tông c t thép
3.2 Thân nhà: Khung bê tông c t thép ch u l c.
3.3 Mái: Mái b ng bê tông c t thép đ t i ch .
3.4 Ch ng th m, ch ng nóng: Mái tôn l p d c
3.5 Th ng kê v t li u chính:
3.5.1. G ch: 32.500 viên
3.5.2. Xi măng: 21.000 kg
3
3.5.3. Cát: 57 m
3.4.3. S t thép: 2.700 kg
3
3.4.4. Đá/s i: 26 m
4. K THU T ĐI N, NƯ C, V SINH MÔI TRƯ NG
4.1 H th ng đi n:
4.1.1 Ngu n c p đi n l y đi n lư i ho c máy phát đi n (n u chưa có đi n lư i);
4.1.2. H th ng dây d n b c PVC đi chìm trong tư ng, tr n:
4.1.2. Thi t b đi n s d ng các lo i s n xu t trong nư c.
4.2. H th ng c p nư c:
4.2.1. Ngu n nư c c p l y t ngu n nư c máy ho c gi ng khoan;
4.2.2.H th ng d tr nư c g m b nư c xây ngoài nhà (cho sinh ho t và PCCC) và b nư c trên
mái (có s d ng máy bơm).
4.3 H th ng thoát nư c:
4.3.1. Nư c th i sinh ho t đư c d n qua h ga l c trư c khi đ ra c ng chung;
4.3.2. Nư c th i t khu v sinh thoát qua b t ho i; nư c th i t các phòng k thu t đư c x lý
ti t khu n trư c khi thoát ra c ng chung.
4.4. V sinh môi trư ng: Các ch t th i r n, ch t th i y t đư c thu gom t p trung bên ngoài nhà đ
x lý riêng.


THI T K M U - TR M Y T CƠ S
M US 5
DÙNG CHO VÙNG:
• CÓ LŨ L T
• CÓ QUY MÔ DÂN S NH HO C B NG 10.000 DÂN
PH I C NH MINH H A M U S 5


THI T K M U - TR M Y T CƠ S
M US 5
GHI CHÚ:
1. VƯ N THU C
2. SÂN
3. KH I K THU T
4. KH I PH TR
2 2
DI N TÍCH Đ T 800m ÷ 1000
THI T K M U - TR M Y T CƠ S
M US 5
1. Không gian đa năng, tuyên truy n - tư v n
2
2. Phòng khám ch a b nh theo phương pháp Y h c c truy n: 60.0m
3. Phòng khám - ch a b nh Tây y (có t thu c)
THI T K M U - TR M Y T CƠ S
M US 5
2
1. S nh đón ti p k t h p Phòng 31.5m
đa năng:
2
2. Phòng đ : 14.0m
2
3. Phòng sau đ : 8.5m
2
4. Phòng lưu b nh nhân: 10.0m
2
5. Phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ: 14.0m
2
6. Phòng r a, ti t trùng: 9.0m
2
7. Khu v sinh: 3.0m
THI T K M U - TR M Y T CƠ S
M US 5
M T Đ NG
M TC T


THUY T MINH THI T K M U S 5
1. PH M VI ÁP D NG
1.1. r m y t cơ s t i các xã, phư ng, th tr n vùng có lũ l t
1.2. uy mô dân s nh hơn ho c b ng 10.000 dân
2. PH N KI N TRÚC
2.1. S t ng công trình: 2 t ng
2.2. C p công trình: C p II
2.3. ình th c ki n trúc mang tính truy n th ng Vi t Nam nhưng đơn gi n à phù h p v i đ c đi m
vùng có lũ l t.
Ph n t ng 1 (tr t) không có tư ng bao che c đ nh dùng làm không gian đa năng, tuyên truy n tư
v n, khám ch a b nh tây y, y h c c truy n (khi không có lũ l t). Khi x y ng p l t t ng 1 các ho t
đ ng ch y u c a tr m v n di n ra bình thư ng t ng 2 (l u 1), liên h b ng c u thang riêng bên
ngoài.
2.4. ng m t b ng tr m y t cơ s g m có: Kh i k thu t nhà tr m, sân ch , b nư c, b p n u,
vư n cây thu c, cây xanh bóng mát, hàng rào à c ng chính.
2.5. Hoàn thi n công trình: Tư ng g ch trát v a xi măng cát, quét vôi; các phòng k thu t p g ch
men kính toàn b tư ng; sàn lát g ch hoa XM; c a s và c a đi b ng g - kính có hoa s t b o v
(khu v sinh, các phòng k thu t có lư i ch n côn trùng).
2.6. Di n tích xây d ng g m:
Tr t (T ng 1):
2.6.1. Không gian đa năng, tuyên truy n – tư v n 2
60.0m
2.6.3. Phòng khám ch a b nh Tây y
2.6.4. Phòng khám ch a b nh theo phương pháp y h c c truy n:
L u m t (T ng 2):
2
2.6.4 S nh đón ti p k t h p Phòng đa năng: 31.5m
2
2.6.5 Phòng đ : 14.0m
2
2.6.6. Phòng th c hi n các d ch v KHHGĐ: 14.0m
2.6.7. Phòng sau đ : 8.5m2
2
2.6.8 Phòng lưu b nh nhân: 10.0m
2
2.6.9 Phòng r a, ti t trùng: 9.0m
2
2.6.10 Khu v sinh: 3.0m
2
T ng di n tích s d ng l u m t: 90.0m
3. PH N K T C U
3.1. Móng: Móng bê tông c t thép.
3.2. Thân nhà: Khung bê tông c t thép ch u l c.
3..3 Mái: Mái b ng bê tông c t thép t i ch .
3.4. Ch ng th m, ch ng nóng: Mái tôn l p d c.
3.5 Th ng kê v t li u chính:
3.5.1. G ch: 27.000viên
3.5.2. Xi măng: 18.200 kg
3
3.5.3. Cát: 48 m
3.5.4. S t thép: 2.200 kg
3
3.5.5. Đá s i: 21 m
4. K THU T ĐI N, NƯ C, V SINH MÔI TRƯ NG
4.1. H th ng đi n
4.1.1 Ngu n c p đi n l y đi n lư i ho c máy phát đi n (n u chưa có đi n lư i);
4.1.2. H th ng dây d n b c PVC đi chìm trong tư ng, tr n:
4.1.2. Thi t b đi n s d ng các lo i s n xu t trong nư c.
4.2. H th ng c p nư c
4.2.1. Ngu n nư c c p l y t ngu n nư c máy ho c gi ng khoan;
4.2.2.H th ng d tr nư c g m b nư c xây ngoài nhà (cho sinh ho t và PCCC) và b nư c trên
mái (có s d ng máy bơm).
4.3. H th ng thoát nư c:
4.3.1. Nư c th i sinh ho t đư c d n qua h ga l c trư c khi đ ra c ng chung;
4.3.2. Nư c th i t khu v sinh thoát qua b t ho i và nư c th i t các phòng k thu t đư c x lý
ti t khu n trư c khi thoát ra c ng chung.
4.4. V sinh môi trư ng: Các ch t th i r n, ch t th i y t đư c thu gom t p trung bên ngoài nhà đ
x lý riêng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản