Quyết định số 2278/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
32
lượt xem
4
download

Quyết định số 2278/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2278/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Con nuôi do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2278/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 2278/Q -BTP Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C CON NUÔI B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và C c trư ng C c Con nuôi, QUY T NNH: i u 1. Ch c năng C c Con nuôi (sau ây g i là C c) là ơn v thu c B Tư pháp, ư c thành l p trên cơ s C c Con nuôi qu c t , có ch c năng tham mưu, giúp B trư ng th c hi n qu n lý nhà nư c v lĩnh v c nuôi con nuôi; gi i quy t các vi c v nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. C c có tư cách pháp nhân, có tr s t i Hà N i, có con d u và tài kho n riêng t i Kho b c nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n C c có nh ng nhi m v , quy n h n sau: 1. Xây d ng, trình B trư ng k ho ch công tác dài h n, 5 năm, hàng năm c a C c; 2. Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng, trình B trư ng ch trương, chính sách trung h n, dài h n v lĩnh v c nuôi con nuôi trong nư c và nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài; tham gia xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n, 5 năm và hàng năm c a ngành Tư pháp; 3. Ch trì ho c tham gia xây d ng các án, d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t v nuôi con nuôi B trư ng ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành; tham gia thNm nh, góp ý các d án, d th o văn b n khác do B trư ng giao; 4. Xây d ng, trình B trư ng ban hành các m u s sách, gi y t v nuôi con nuôi; 5. Rà soát, h th ng hoá các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý c a C c; 6. T ch c tri n khai th c hi n k ho ch, chương trình, án, các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý c a C c; 7. V công tác nuôi con nuôi trong nư c: a) xu t và t ch c th c hi n các gi i pháp nh m b o m quy n c a tr em ư c ưu tiên làm con nuôi trong nư c trư c khi gi i quy t cho làm con nuôi ngư i nư c ngoài;
  2. b) Thúc Ny vi c ăng ký nuôi con nuôi và th c hi n các gi i pháp b o m cho làm con nuôi trong nư c i v i tr em b b rơi, b m côi, tr em có hoàn c nh khó khăn; c) Ki m tra vi c th c hi n quy n, l i ích c a con nuôi trong nư c theo quy nh c a pháp lu t. 8. V công tác nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài: a) Ti p nh n, ki m tra và x lý h sơ c a ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi; ki m tra h sơ c a tr em Vi t Nam ư c gi i thi u làm con nuôi nư c ngoài; b) Gi i quy t các th t c cho công dân Vi t Nam xin nh n tr em nư c ngoài làm con nuôi; c) Theo dõi tình hình phát tri n và ki m tra vi c th c hi n quy n, l i ích c a tr em Vi t Nam làm con nuôi nư c ngoài; d) Ti p nh n, ki m tra h sơ xin phép l p Văn phòng con nuôi nư c ngoài t i Vi t Nam; trình B trư ng c p, gia h n, thay i n i dung, ch m d t, thu h i Gi y phép l p Văn phòng con nuôi nư c ngoài t i Vi t Nam; th c hi n qu n lý các Văn phòng Con nuôi nư c ngoài t i Vi t Nam theo quy nh. 9. Th c hi n nhi m v , quy n h n c a Cơ quan Trung ương v nuôi con nuôi qu c t c a Vi t Nam theo các i u ư c qu c t v h p tác nuôi con nuôi gi a Vi t Nam v i các nư c; 10. ChuNn b các th t c theo quy nh c a pháp lu t B trư ng trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh vi c ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t v nuôi con nuôi; 11. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c nuôi con nuôi theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c aB ; 12. Hư ng d n, t p hu n v chuyên môn nghi p v ăng ký nuôi con nuôi; 13. Theo dõi, phân tích, t ng h p tình hình, k t qu th c hi n các ch trương, chính sách, gi i pháp, các văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c nuôi con nuôi và th c hi n ch thông tin, báo cáo theo quy nh; 14. Th c hi n ch th ng kê, qu n lý và lưu gi các s li u v nuôi con nuôi theo quy nh c a pháp lu t; 15. T ch c ki m tra, tham gia thanh tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t trong lĩnh v c nuôi con nuôi; gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B ; 16. xu t các ch trương, gi i pháp và t ch c th c hi n vi c phòng ch ng tham nhũng, tiêu c c trong lĩnh v c nuôi con nuôi theo quy nh c a pháp lu t; 17. Th c hi n công tác thi ua - khen thư ng và qu n lý i ngũ công ch c c a C c theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B ; 18. Th c hi n ch tài chính - k toán, qu n lý kinh phí, tài s n c a C c theo quy nh c a pháp lu t; 19. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c, biên ch 1. Cơ c u t ch c a) Lãnh o C c:
  3. Lãnh o C c g m có C c trư ng và không quá 3 (ba) Phó C c trư ng. C c trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v vi c th c hi n các nhi m v , quy n h n ư c giao c a C c. Các Phó C c trư ng giúp C c trư ng qu n lý, i u hành ho t ng c a C c; ư c C c trư ng phân công tr c ti p qu n lý m t s lĩnh v c, nhi m v công tác; ch u trách nhi m trư c C c trư ng và trư c pháp lu t v nh ng lĩnh v c công tác ư c phân công. b) Các t ch c tr c thu c C c: - Văn phòng; - Phòng Chính sách - Văn b n; - Phòng Con nuôi có y u t nư c ngoài. Vi c thành l p, sáp nh p, chia tách, gi i th các t ch c tr c thu c C c do B trư ng quy t nh trên cơ s ngh c a V trư ng V T ch c cán b và C c trư ng C c Con nuôi. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và m i quan h công tác gi a các t ch c tr c thu c C c do C c trư ng quy nh. 2. Biên ch c a C c thu c biên ch hành chính c a B Tư pháp, do B trư ng quy t nh phân b trên cơ s ngh c a V trư ng V T ch c cán b và C c trư ng C c Con nuôi. i u 4. Trách nhi m và m i quan h ph i h p Trách nhi m và m i quan h ph i h p gi a C c v i Lãnh o B , các ơn v thu c B , S Tư pháp và các cơ quan, t ch c có liên quan khác ư c th c hi n theo Quy ch làm vi c c a B và các quy nh c th sau: 1. C c ch u s ch o tr c ti p c a B trư ng ho c Th trư ng ư c phân công ph trách, có trách nhi m t ch c th c hi n, báo cáo và ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v k t qu gi i quy t công vi c ư c giao. 2. C c là u m i giúp Lãnh o B th c hi n quan h v i b , ngành, a phương và các cơ quan, t ch c khác trong lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a C c. 3. Trong quá trình th c hi n nhi m v quy nh t i i u 2 Quy t nh này, n u phát sinh nh ng v n có liên quan n ch c năng, nhi m v và quy n h n c a các ơn v thu c B , thì C c ch trì trao i th ng nh t v hình th c, n i dung ph i h p v i các ơn v ó. ơn v có liên quan có trách nhi m th c hi n s ph i h p theo yêu c u v hình th c, n i dung và th i h n c a C c Con nuôi. 4. Quan h v i V H p tác qu c t và V Hành chính tư pháp: a) Ch trì, ph i h p v i V H p tác qu c t trong vi c liên h v i Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s nư c ngoài, t ch c qu c t t i Vi t Nam v các v n liên quan n h p tác qu c t trong lĩnh v c nuôi con nuôi; b) Ch trì, ph i h p v i V H p tác qu c t trong vi c liên h v i Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài, Cơ quan Trung ương v con nuôi qu c t và t ch c con nuôi c a các nư c là thành viên c a i u ư c qu c t v h p tác nuôi con nuôi v i Vi t Nam, nh m trao i thông tin pháp lu t, bi n pháp thúc Ny lĩnh v c nuôi con nuôi, b o m vi c cho tr em làm con nuôi trên tinh th n nhân o, vì l i ích t t nh t c a tr em;
  4. c) Ph i h p v i V Hành chính tư pháp trong công tác qu n lý h t ch, qu c t ch theo quy nh c a pháp lu t. 5. Trư ng h p phát sinh v n vư t quá thNm quy n ho c có ý ki n khác nhau gi a C c v i các ơn v có liên quan, C c có trách nhi m báo cáo, xin ý ki n ch o c a B trư ng ho c Th trư ng ph trách tr c ti p. i u 5. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 2502/Q -BTP ngày 17 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B Tư pháp ban hành Quy ch T ch c và ho t ng c a C c Con nuôi qu c t . i u 6. Trách nhi m thi hành 1. V trư ng V Hành chính tư pháp và C c trư ng C c Con nuôi có trách nhi m bàn giao, ti p nh n n i dung công vi c và các h sơ, tài li u có liên quan n lĩnh v c nuôi con nuôi trong nư c sau khi Quy t nh này có hi u l c thi hành. 2. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , C c trư ng C c Con nuôi, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c S Tư pháp, Trư ng Thi hành án dân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 6; - B Ngo i giao; - B Lao ng - Thương binh và Xã h i - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Lãnh o B ; Hà Hùng Cư ng - Văn phòng ng u ; - Các t ch c chính tr - xã h i cơ quan B ; - C ng thông tin i n t B Tư pháp; - Lưu: VT, V TCCB, C c Con nuôi.
Đồng bộ tài khoản