Quyết định số 229/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 229/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 229/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 229/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 229/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG C THI UA C A CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i (T trình s 100/TTr-BGTVT và T trình s 101/TTr-BGTVT ngày 04 tháng 01 năm 2008) và Trư ng ban Ban Thi ua- Khen thư ng Trung ương (T trình s 218/TTr-BT KT ngày 21 tháng 02 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng C thi ua c a Chính ph cho 08 t p th (có danh sách kèm theo), ã hoàn thành xu t s c toàn di n nhi m v công tác, d n u phong trào Thi ua yêu nư c năm 2007 c a các kh i thu c B Giao thông v n t i. i u 2. B trư ng B Giao thông v n t i, Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương và t p th có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - B Giao thông v n t i; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, TCCB (3b), 11 Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH Ư C T NG THƯ NG C THI UA C A CHÍNH PH NĂM 2007 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 229/Q -TTg ngày 26/02/2008 c a Th tư ng Chính ph )
  2. 01. T ng Công ty ư ng sông mi n Nam, B Giao thông v n t i; 02. Công ty c ph n Bê tông 620 Châu Th i thu c T ng Công ty Xây d ng công trình giao thông 6, B Giao thông v n t i; 03. Công ty c ph n Xây d ng công trình giao thông 419 thu c T ng Công ty Xây d ng công trình giao thông 4, B Giao thông v n t i; 04. C m C ng Hàng không mi n Nam thu c C c Hàng không Vi t Nam, B Giao thông v n t i; 05. Công ty Du l ch và Ti p th Giao thông v n t i (VIETRAVEL), B Giao thông v n t i; 06. C c Hàng h i Vi t Nam, B Giao thông v n t i; 07. C ng Quy Nhơn thu c C c Hàng h i Vi t Nam, B Giao thông v n t i; 08. Công ty c ph n Cơ gi i và Xây d ng Thăng Long thu c T ng Công ty Xây d ng Thăng Long, B Giao thông v n t i./.
Đồng bộ tài khoản