Quyết định số 2298/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 2298/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2298/QĐ-UBND về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2298/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NG NAI NAM ****** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 2298/Q -UBND Biên Hòa, ngày 24 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V VI C X P H NG CÁC ƠN VN S NGHI P Y T TRÊN NA BÀN T NH NG NAI CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Thông tư s 07/2006/TT-BYT ngày 05/06/2006 c a B Y t v vi c hư ng d n th c hi n ch ph c p ch c v lãnh o trong các ơn v s nghi p y t không th c hi n vi c x p h ng; Căn c Thông tư s 03/2007/TT-BYT ngày 08/02/2007 v vi c s a i kho n 3 m c IV Thông tư s 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 c a B Y t hư ng d n x p h ng các ơn v s nghi p y t ; Căn c Quy t nh s 23/2005/Q -BYT ngày 25/08/2005 c a B Y t v vi c hư ng d n x p h ng các ơn v s nghi p y t ; Theo ngh c a Giám c S Y t t i T trình s 1499/TT-SYT ngày 02/11/2006 v vi c x p h ng các ơn v s nghi p y t ; Theo ngh c a Trư ng oàn th m nh, x p h ng các ơn v s nghi p y t t nh ng Nai t i T trình s 700/TTr-SNV ngày 05/07/2007, QUY T NNH: i u 1. Nay x p h ng 21 ơn v s nghi p y t trên a bàn t nh ng Nai (danh sách các ơn v ính kèm). i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. M c ph c p ch c v lãnh o các ơn v s nghi p y t có tên t i i u 1 th c hi n úng quy nh t i Thông tư s 23/2005/TT-BYT ngày 25/08/2005 c a B Y t v vi c hư ng d n x p h ng các ơn v s nghi p y t . Sau 05 năm ( 60 tháng) k t ngày Quy t nh x p h ng có hi u l c, ơn v s nghi p y t có tên i u 1có trách nhi m t ng h p h sơ ngh cơ quan có liên quan xem xét, x p l i h ng cho ơn v . i u 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S N i v , S Y t , S Tài chính, Th trư ng các ơn v s nghi p y t có tên i u 1 và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Huỳnh Th Nga DANH SÁCH Các ơn v s nghi p y t ư c x p h ng (Kèm theo Quy t nh s 2298/Q -UBND ngày 24/07/2007 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh ng Nai) H ng ư c STT ơn v s nghi p y t x p 1 B nh vi n a khoa t nh ng Nai II 2 B nh vi n Nhi t nh ng Nai II 3 B nh vi n a khoa khu v c Th ng Nh t II 4 Trung tâm Y t d phòng t nh ng Nai II 5 Trung tâm Phòng ch ng s t rét t nh ng Nai II 6 Trung tâm S c kh e lao ng và Môi trư ng t nh ng Nai II 7 B nh vi n Da li u t nh ng Nai III 8 B nh vi n Y h c c truy n t nh ng Nai III 9 B nh vi n Lao và B nh ph i t nh ng Nai III 10 B nh vi n a khoa khu v c Xuân L c III 11 B nh vi n a khoa khu v c Tân Phú III 12 B nh vi n a khoa khu v c Long Thành III 13 Trung tâm Y t d phòng huy n nh Quán III 14 Trung tâm Y t d phòng huy n Long Thành III 15 Trung tâm Y t d phòng th xã Long Khánh III 16 Trung tâm Chăm sóc s c kh e sinh s n t nh ng Nai III 17 Trung tâm Truy n thông giáo d c s c kh e t nh ng Nai IV 18 Trung tâm Răng hàm m t t nh ng Nai IV 19 Trung tâm Ki m nghi m thu c, m phNm, th c phNm t nh ng Nai IV 20 Trung tâm Giám nh Pháp y t nh ng Nai IV 21 Trung tâm Giám nh Y khoa t nh ng Nai IV
Đồng bộ tài khoản