Quyết định số 23/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
29
lượt xem
1
download

Quyết định số 23/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2000/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 23/2000/Q -UB-TH TP.H Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2000 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH NĂM 2000. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 240/1999/Q -TTg ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v giao ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2000 ; Căn c Quy t nh s 123/1999/Q -BKH ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a B K ho ch và u tư v giao ch tiêu k ho ch Nhà nư c năm 2000 ; Căn c Ngh quy t s 01/2000/NQ-H và s 02/2000/NQ-H ngày 15 tháng 01 năm 2000 c a H i ng nhân dân thành ph , khóa VI, kỳ h p l n th 2 v nhi m v k ho ch kinh t -xã h i và thu chi ngân sách c a thành ph năm 2000 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i T trình s 748/TT- KH T-TH ngày 31 tháng 3 năm 2000 ; QUY T - NNH i u 1.- Giao cho Qu u tư Phát tri n ô th thành ph ch tiêu k ho ch năm 2000 v i t ng v n u tư là 331 t ng (danh m c d án u tư theo bi u ính kèm). i u 2.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , Giám c các S , T ng Giám c Qu u tư Phát tri n và ch u tư các d án trong danh m c ính kèm ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH -Như i u 2 - Thư ng tr c UBND/TP PH - Qu u tư Phát tri n TP CH TNCH - (2 b - H QLý - Ban TG ) - VPUB : CPVP - T DA, T, VX, TH (5b) - Lưu Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản