Quyết định số 23/2005/QD-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
144
lượt xem
20
download

Quyết định số 23/2005/QD-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2005/QD-BXD về việc ban hành TCXDVN 314: 2005 "hàn kim loại - thuật ngữ và định nghĩa " do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2005/QD-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ***** S : 23/2005/Q -BXD Hà N i, ngày 28 tháng 07 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG S 23/2005/Q -BXD NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2005 V VI C BAN HÀNH TCXDVN 314: 2005 “HÀN KIM LO I - THU T NG VÀ NNH NGHĨA” B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này 01 Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam: TCXDVN 314: 2005 “Hàn kim lo i - Thu t ng và nh nghĩa”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Các Ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TCXDVN 314: 2005 Hàn kim lo i - Thu t ng và nh nghĩa Welding of metals - Terms and definitions 1 Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này quy nh các thu t ng và nh nghĩa chính áp d ng trong lĩnh v c hàn kim lo i. 2 Thu t ng và nh nghĩa M i khái ni m cơ b n ư c quy nh b i m t thu t ng . Các thu t ng cùng nghĩa ư c ghi ti p n i sau ch CN (h n ch s d ng). Thu t ng tương ng c a ti ng Anh và ti ng Nga ư c ghi ngay dư i thu t ng ti ng Vi t theo trình t Vi t - Anh - Nga. Thu t ng nh nghĩa 2.1 Khái ni m chung 2.1.1 Hàn Quá trình t o ra nh ng liên k t v ng ch c Welding không th tháo r i b ng cách thi t l p s liên
 2. . k t nguyên t gi a các ph n t ư c n i. 2.1.2 Liên k t hàn Liên k t ư c th c hi n b ng hàn. Welded joint . 2.1.3 Quá trình hàn Các quá trình có ho c không s d ng: áp l c, Welding process kim lo i ph , làm ch y kim lo i cơ b n. . 2.1.4 M i hàn M t b ph n c a liên k t hàn t o nên do kim Weld lo i nóng ch y k t tinh ho c do bi n d ng d o. . 2.1.5 K t c u hàn K t c u kim lo i ư c ch t o b ng phương Welding structure pháp hàn. . TCXDVN 314: 2005 2.1.6 Nút hàn V trí liên k t các chi ti t c a k t c u v i nhau Welded assembly; weldment b ng hàn. . 2.1.7 Liên k t hàn ng nh t Liên k t hàn trong ó kim lo i hàn và kim lo i Homogeneous assembly cơ b n không có s khác nhau áng k v tính ch t cơ h c và/ ho c thành ph n hoá h c. . Chú thích: M t liên k t hàn ư c ch t o t các kim lo i cơ b n tương t nhau, không có kim lo i b sung ư c coi là liên k t hàn ng nh t. 2.1.8 Liên k t hàn không ng nh t Liên k t hàn trong ó kim lo i m i hàn và kim
 3. Heterogeneous assembly lo i cơ b n có s khác nhau áng k v tính ch t cơ h c và/ ho c thành ph n hoá h c. . 2.1.9 Li n k t hàn c c kim lo i kh c Liên k t hàn trong ó các kim lo i cơ b n khác nhau nhau áng k v tính ch t cơ h c và/ ho c Dissimilar metal joint thành ph n hoá h c. C . 2.1.10 Khuy t t t S không liên t c trong m i hàn ho c sai l ch Imperfection v ngo i d ng so v i yêu c u. . Chú thích: Trong TCVN 6115:1996 (ISO 6520) có li t kê y các lo i khuy t t t. 2.2 C c d ng hàn 2.2.1 Hàn tay Hàn do ngư i th c hi n nh d ng c c m tay Manual welding nh n năng lư ng t m t ngu n c p chuyên . dùng. 2.2.2 Hàn cơ gi i Hàn ư c th c hi n nh s d ng máy móc và Mechanized welding cơ c u do ngư i i u khi n. . 2.2.3 Hàn t ng Hàn ư c th c hi n b ng máy ho t ng theo Automated welding chương trình cho trư c, con ngư i không tr c . ti p tham gia. TCXDVN 314: 2005 2.2.4 Hàn núng ch y Hàn ư c th c hi n b ng cách làm nóng ch y
 4. Fusion welding c c b nh ng ph n ư c liên k t, không có l c . tác d ng. 2.2.5 Hàn h quang Hàn nóng ch y, trong ó năng lư ng nhi t do Arc welding h quang th c hi n. . 2.2.6 Hàn p Hàn nóng ch y, p m t l p kim lo i lên b CN. Hàn ph c h i m t s n phNm. Surfacing . 2.2.7 Hàn h quang dùng i n c c nóng Hàn h quang dùng i n c c nóng ch y khi hàn, ch y cùng kim lo i cơ b n t o nên m i hàn. Arc welding using a consumable electrode . 2.2.8 Hàn h quang dùng i n c c Hàn h quang dùng i n c c lo i không nóng không nóng ch y ch y. Arc welding using a non- consumable electrode . 2.2.9 Hàn dư i l p thu c Hàn h quang, trong ó h quang i n cháy Submerged arc welding dư i l p thu c hàn. . 2.2.10 Hàn trong môI trư ng khí b o v Hàn h quang, trong ó h quang và kim lo i
 5. Gaz shielded arc welding nóng ch y ư c b o v trong môi trư ng c a ch t khí c p vào vùng hàn nh thi t b . chuyên dùng. 2.2.11 Hàn h quang Argon Hàn h quang trong môi trư ng khí argon b ov . Argon-shielded arc welding . TCXDVN 314: 2005 2.2.12 Hàn TIG (hàn b ng i n c c Hàn h quang b ng i n c c Vonfram trong môi vonfram trong môi trư ng khí trơ) trư ng khí trơ b o v . TIG welding (Tungsten Inert Gas welding) - 2.2.13 Hàn MIG (hàn khí trơ i n c c Hàn h quang i n c c nóng ch y trong môi kim lo i) trư ng khí trơ. MIG welding (Metal Inert Gas welding) - . 2.2.14 Hàn MAG (hàn khí ho t tính i n Hàn h quang i n c c nóng ch y trong môi c c kim lo i) trư ng khí ho t tính. MAG welding (Metal Active Gas welding) - . 2.2.15 Hàn h quang t b o v Hàn h quang ư c th c hi n không có khí
 6. b o Self-shielded welding v cung c p t bên ngoàI, s d ng i n c c . dây lõi thu c. 2.2.16 Hàn CO2 Hàn h quang, trong ó CO2 ư c dùng làm CO2-welding khí b o v . . 2.2.17 Hàn h quang xung Hàn h quang, trong ó dòng i n cung c p Pulsed arc welding cho h quang phát ra dư i d ng các xung theo - . chương trình cho trư c. 2.2.18 Hàn h quang tay Hàn h quang, trong ó m i thao tác u th c Manual arc welding hi n b ng tay. . 2.2.19 Hàn h quang cơ gi i Hàn h quang, trong ó c p dây hàn và di Mechanized arc welding chuy n h quang ư c cơ khí hoá. . TCXDVN 314: 2005 2.2.20 Hàn h quang t ng Hàn h quang cơ gi i, trong ó các cơ c u máy Automatic arc welding ho t ng theo chương trình cho trư c, con . ngư i không tr c ti p tham gia. 2.2.21 Hàn rô b t Hàn t ng ư c th c hi n b ng rô b t công Robotic welding nghi p. . 2.2.22 Hàn hai h quang Hàn h quang th c hi n ng th i b ng hai h Double arc welding quang ư c c p i n riêng bi t. .
 7. 2.2.23 Hàn nhi u h quang Hàn h quang ư c th c hi n ng th i b ng Multi-arc welding hai h quang tr lên ư c c p i n riêng bi t. . 2.2.24 Hàn hai que hàn Hàn h quang th c hi n ng th i b ng hai Twin electrode welding que hàn dùng chung m t dòng i n. . 2.2.25 Hàn nhi u que hàn Hàn h quang th c hi n ng th i b ng hai Multi-electrode welding que hàn tr lên dùng chung m t dòng i n. . 2.2.26 Hàn b ng que hàn n m Hàn h quang, trong ó que hàn b c thu c Fire cracker welding không chuy n ng, t n m d c theo mép . hàn, còn h quang sau khi ư c kích thích s t cháy và di chuy n tuỳ thu c s nóng ch y c a que hàn. 2.2.27 Hàn b ng que hàn d ng nghiêng Hàn h quang, trong ó que hàn b c thu c t Gravitation arc welding nghiêng so v i mép hàn, t a lên mép hàn và . chuy n ng dư i tác d ng c a tr ng l c hay lò xo tuỳ thu c s nóng ch y c a nó. 2.2.28 Hàn dư i nư c Hàn h quang trong i u ki n các ph n hàn Under water welding n m dư i nư c. . 2.2.29 Hàn h quang h Hàn h quang b ng i n c c nóng ch y không Open arc welding dùng khí b o v ho c thu c hàn, cho phép . quan sát vùng h quang.
 8. TCXDVN 314: 2005 2.2.30 Hàn bán t ng Hàn h quang trong ó ch có thao tác c p dây CN. Hàn n a t ng hàn ư c cơ khí hoá. Semi-automatic arc welding . 2.2.31 Hàn rung Hàn h quang dùng i n c c nóng ch y, trong Vibrating electrode arc welding ó i n c c rung theo m t biên nh t nh . làm cho s phóng i n h quang và s ng n m ch luân phiên x y ra. 2.2.32 Hàn Plasma Hàn nóng ch y, trong ó nhi t s d ng cho Plasma welding hàn ư c th c hi n b ng h quang nén. . 2.2.33 Hàn i n x Hàn nóng ch y, trong ó nhi t sinh ra do có Electroslag welding dòng i n ch y qua x l ng th c hi n vi c nóng . ch y i n c c. 2.2.34 Hàn tia i n t Hàn nóng ch y, trong ó năng lư ng c a tia Electron beam welding i nt ư c dùng cho hàn. . 2.2.35 Hàn Laze Hàn nóng ch y, trong ó năng lư ng b c x Laser welding Laze ư c dùng cho hàn. . 2.2.36 Hàn tia ánh sáng Hàn ư c th c hi n b ng cách s d ng năng Light beam welding lư ng ánh sáng t ư c b ng ngu n sáng . công su t l n thu ư c t gương ph n chi u t p trung vào m i hàn.
 9. 2.2.37 Hàn khí Hàn nóng ch y, trong ó ng n l a hàn ư c t o CN. Hàn hơi ra b ng khí cháy. Gas welding . 2.2.38 Hàn téc-mít Hàn ư c th c hi n do năng lư ng nhi t sinh ra Thermite welding khi ph n ng c a h n h p tecmit. . 2.2.39 Hàn b ng năng lư ng tích t Hàn, trong ó năng lư ng ư c tích l i trong Stored energy welding các thi t b chuyên dùng ư c s d ng ti p . hàn TCVN 5017: 2005 2.2.40 Hàn t i n Hàn b ng năng lư ng ư c tích l i trong các t Capacitor dischange i n. . 2.2.41 Hàn s d ng áp l c Hàn trong i u ki n ph i có tác d ng c a l c ép Welding using pressure các chi ti t t o liên k t hàn. 2.2.42 Hàn ti p xúc Hàn s d ng áp l c, trong ó nhi t s d ng CN. Hàn i n ti p xúc hàn ư c t o ra khi dòng i n ch y qua m t Resistance welding ti p xúc gi a hai chi ti t ư c hàn. . 2.2.43 Hàn ti p xúc i u Hàn ti p xúc, trong ó hai chi ti t ư c n i li n CN. Hàn i u nhau m t mút ti p xúc. Resistance butt welding
 10. . 2.2.44 Hàn i n tr i u Hàn ti p xúc i u s d ng năng lư ng nhi t Upset welding sinh ra do i n tr ti p xúc gi a hai chi ti t. M t mút ti p xúc không nóng ch y. . 2.2.45 Hàn nóng ch y i u Hàn ti p xúc i u s d ng năng lư ng nhi t Flash welding sinh ra do s phóng i n h quang gi a hai chi . ti t. M t mút ti p xúc nóng ch y. 2.2.46 Hàn ti p xúc i m Hàn ti p xúc, b m t ti p xúc nh d ng i m. CN. Hàn i m Spot welding . 2.2.47 Hàn i m l i Hàn ti p xúc, b m t ti p xúc nh d ng i m Projection welding ch l i làm s n. . 2.2.48 Hàn lăn Hàn ti p xúc, trong ó liên k t hàn ư c hình CN. Hàn ư ng thành gi a hai i n c c quay hình ĩa. Resistance seam welding . TCXDVN 314: 2005 2.2.49 Hàn lăn cách quãng Hàn lăn, trong ó i n c c hình ĩa quay liên CN. Hàn bư c t c, dòng i n cung c p theo chu kỳ. Step-by-step welding .
 11. 2.2.50 Hàn c m ng Hàn s d ng áp l c ho c hàn nóng ch y, trong CN. Hàn t n s cao ó dòng i n t n s cao th c hi n vi c gia nhi t. Induction welding . 2.2.51 Hàn n Hàn s d ng áp l c do thu c n t o ra. Explosion welding . 2.2.52 Hàn ma sát Hàn s d ng áp l c, trong ó nhi t t o ra b ng Friction welding ma sát. . 2.2.53 Hàn xung t Hàn s d ng áp l c, trong ó liên k t hàn ư c Magnetic pulse welding th c hi n nh s va p các chi ti t do tác d ng . c a t trư ng xung. 2.2.54 Hàn áp l c Hàn s d ng áp l c ư c th c hi n nh bi n Pressure welding d ng d o các chi ti t hàn nhi t th p hơn . nhi t nóng ch y 2.2.55 Hàn rèn Hàn áp l c, trong ó bi n d ng d o ư c th c Forge welding hi n do va p c a búa. . 2.2.56 Hàn khí ép Hàn áp l c, trong ó m i hàn ư c t o ra nh Pressure gas welding ng n l a hàn khí và áp l c . 2.2.57 Hàn khu ch tán Hàn áp l c ư c th c hi n trong i u ki n
 12. các Diffusion welding nguyên t khuy ch tán qua l i nh ng l p . m ng b m t các chi ti t hàn dư i tác ng tương i lâu nhi t cao và bi n d ng d o không áng k . 2.2.58 Hàn siêu âm Hàn áp l c ư c th c hi n dư i tác ng c a Ultrasonic welding dao ng siêu âm. . TCXDVN 314: 2005 2.2.59 Hàn ngu i Hàn áp l c trong i u ki n bi n d ng d o khá Cold welding l n, không gia nhi t chi ti t b ng ngu n nhi t . bên ngoài. 2.2.60 Hàn lò Hàn áp l c l i d ng kh năng liên k t phân t Pressure welding with furnace c a các b m t kim lo i ư c ép nhi t cao heating (trong lò). . 2.2.61 Hàn cán Hàn áp l c th c hi n bi n d ng d o trên các Roll welding tr c cán. . 2.3 Liên k t hàn và m i hàn 2.3.1 Liên k t i u Liên k t hàn c a hai chi ti t có các m t mút k Butt joint nhau (hình 1). . Hình 1 - Liên k t đ i đ u 2.3.2 Liên k t góc Liên k t hàn c a hai chi ti t b trí l ch nhau Corner joint m t góc và ư c hàn các mép k nhau c a
 13. . chúng (hình 2). 2.3.3 Liên k t ch ng Liên k t hàn trong ó các chi ti t b trí song Lap joint song và ch ng lên nhau (hình 3). . H×nh 3 - Liªn kÕt chång TCXDVN 314: 2005 2.3.4 Liên k t ch T Liên k t hàn, trong ó m t mút c a chi ti t này Tee joint hàn v i m t bên c a chi ti t kia t o thành m t . góc (hình 4). Hình 4 - Liên k t ch T 2.3.5 M i hàn i u M i hàn có d ng liên k t i u. Butt weld .
 14. 2.3.6 M i hàn góc M i hàn có d ng liên k t góc, liên k t ch ng Fillet weld ho c liên k t ch T. . 2.3.7 M i hàn i m M i hàn, trong ó các chi ti t hàn ư c liên k t Spot weld v i nhau t ng i m m t. . 2.3.8 i m hàn Y u t t o nên m i hàn i m m t chi u b ng Spot có d ng hình tròn hay elíp. . 2.3.9 M i hàn liên t c M i hàn không có kho ng b tr ng trên su t Continuous weld chi u dài. . 2.3.10 M i hàn t quãng M i hàn l i các kho ng tr ng xen k trên Intermittent weld su t chi u dài. . 2.3.11 M i hàn nhi u l p M i hàn ư c th c hi n t hai l p tr lên. Multi-pass weld . 2.3.12 M i hàn gá M i hàn nh v trí tương quan c a các chi CN. M i hàn ính, m i hàn ch m ti t hàn. Tack weld . TCXDVN 314: 2005 2.3.13 M i hàn l p ráp M i hàn th c hi n khi l p ráp các k t c u. Site weld . 2.3.14 M i hàn cơ b n M i hàn ư c th c hi n b ng m t l p.
 15. CN. M i hàn m t lư t Weld beat; run . 2.3.15 L p hàn Ph n kim lo i c a m t l p hàn. Layer . 2.3.16 G c m i hàn Ph n cách xa nh t b m t m i hàn (hình 5). CN. áy m i hàn G c m i hàn Root (of weld) . Hình 5 - G c m i hàn 2.3.17 l i m i hàn Kho ng cách gi a m t ph ng i qua hai ư ng Weld reinforcement ranh gi i nhìn th y c a “m i hàn-kim lo i cơ . b n” và b m t c a m i hàn ch l i lên cao nh t (hình 6). Đ l i m i hàn Hình 6 - Đ l i m i hàn 2.3.18 lõm m i hàn Kho ng cách gi a m t ph ng i qua ư ng Weld concavity ranh gi i nhìn th y c a “m i hàn-kim lo i cơ . b n” và b m t th c c a m i hàn o ch lõm
 16. nh t (hình 7). Đ lõm m i hàn Hình 7 - Đ lõm m i hàn TCXDVN 314: 2005 2.3.19 Chi u r ng m i hàn Kho ng cách gi a hai ư ng ranh gi i nhìn Weld width th y m t c a m i hàn khi hàn nóng ch y. . (h nh 8). H nh 8 - Chi u r ng m i hàn 2.3.20 Chi u cao m i hàn góc Kho ng cách ng n nh t k t m t c a m t CN. Chân m i hàn góc trong hai chi ti t hàn n ư ng ranh gi i “m i Leg of a fillet weld “hàn-kim lo i cơ b n” trên b m t chi ti t kia. . (hình 9). Hình 9 - Chi u cao m i hàn góc 2.3.21 Vùng liên k t Vùng t o nên s liên k t nguyên t gi a các Welding zone ph n ư c hàn khi hàn áp l c. . 2.3.22 M i hàn t quãng ki u dây xích M i hàn ch T hàn hai phía có nh ng kho ng
 17. Chain intermittent weld tr ng b ng nhau n m i di n nhau (hình 10). . Kho ng tr ng Hình 10 - M i hàn đ t quãng ki u dây xích 2.3.23 M i hàn t quãng ki u bàn c M i hàn ch T hàn hai phía có nh ng kho ng Staggared intermittent tr ng b ng nhau n m so le nhau (hình 11). . Kho¶ng trèng Hình 11 - M i hàn đ t quãng ki u bàn c TCXDVN 314: 2005 2.3.24 M i hàn lót M i hàn công ngh ban u trư c khi hàn các Sealing run l p sau. . 2.4 Công ngh hàn 2.4.1 Quy trình công ngh hàn Tài li u công ngh ư c thi t l p cho vi c ch Welding procedure t o liên k t hàn, k c các thông tin v v t li u, x lý nhi t trư c và sau hàn (n u c n), phương pháp ki m tra, thi t b và v t li u hàn. 2.4.2 Các phương pháp hàn i v i thu t ng và nh nghĩa: theo ISO
 18. 857 Welding processes và i v i h th ng ánh s : theo ISO 4063. 2.4.3 Yêu c u k thu t c a quy trình Tài li u cung c p chi ti t các yêu c u k thu t công ngh hàn cho quy trình hàn. Welding procedure specification (WPS) 2.4.4 c tính k thu t c a quy trình c tính k thu t mà quy trình hàn ã ư c hàn ã ư c ch p nh n ch p nh n phù h p v i TCVN 6834:2001 Appoved welding procedure (ISO 9956). specification 2.4.5 c tính k thu t c a quy trình c tính k thu t quy trình hàn do cơ s ch hàn sơ b ; pWPS t o thi t l p nhưng chưa ư c ch p nh n. Preliminary welding procedure Chú thích: Vi c hàn các chi ti t ki m tra c n thi t specification; pWPS ch p nh n c tính k thu t c a quy trình hàn ư c th c hi n trên cơ s c tính k thu t c a quy trình hàn sơ b . 2.4.6 Báo cáo ch p nh n quy trình hàn; Báo cáo bao g m t t c các s li u t vi c hàn WPAR các chi ti t ph c v cho ki m tra ch p nh n Welding procedure approval c tính k thu t quy trình hàn và các k t qu record; WPAR th c a m i hàn ki m tra.
 19. Chú thích: Có th c n n m t ho c nhi u báo cáo ch p nh n quy trình hàn ch p nh n m t c tính k thu t quy trình hàn và trong m t s trư ng h p có th ch c n n m t báo cáo ch p nh nquy trình hàn ch p nh n nhi u c tính k thu t c a quy trình hàn. TCXDVN 314: 2005 2.4.7 Th quy trình hàn Ch t o và ki m tra m t liên k t hàn i di n Welding procedure test ư c dùng trong s n xu t ch ng minh tính kh thi c a quy trình hàn ó. 2.4.8 Th hàn Ngư i th c hi n vi c hàn. Welder Chú thích: Thu t ng chung ư c dùng cho c th hàn tay và th hàn máy). 2.4.9 Th hàn tay Th hàn, thao tác b ng tay kìm c p que hàn, m Manual welder hàn khí. 2.4.10 Th hàn máy Th hàn v n hành thi t b hàn ã ư c cơ khí Welding operator hoá m t ph n chuy n ng tương i gi a giá i n c c, m hàn, m hàn hơi và chi ti t hàn. 2.4.11 Hư ng hàn Hư ng d ch chuy n c a ngu n nhi t theo tr c Direction of welding d c c a m i hàn.
 20. 2.4.12 Lư t hàn S di chuy n ngu n nhi t hàn theo m t hư ng Pass khi hàn nóng ch y ho c hàn p. . 2.4.13 Hàn trên xu ng Hàn nóng ch y v trí ng (hàn ng), que hàn Downhill welding in the inclined di chuy n t trên xu ng dư i. position . 2.4.14 Hàn dư i lên Hàn ng, hàn di chuy n t dư i lên trên. Uphill welding in the inclined position . 2.4.15 M mép hàn Công o n t o cho mép chi ti t hàn có hình CN. Sang phanh d ng c n thi t. Edge preparation . TCXDVN 314: 2005 2.4.16 vát mép hàn nghiêng c a m t ph ng c t mép chi ti t Bevelling of the edge hàn (hình 12). . Hình 12 - Đ vát mép hàn 2.4.17 t y mép hàn cao còn l i sau khi vát nghiêng m t mút CN. Mép cùn mép hàn (hình 13). Root face
Đồng bộ tài khoản