Quyết định số 23/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
94
lượt xem
4
download

Quyết định số 23/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2006/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 23/2006/Q -BYT Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM CHĂM SÓC S C KHO SINH S N T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 171/2004/N -CP ngày 29/9/2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c TW; Căn c Thông tư Liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 c a B Y t và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp U ban nhân dân qu n lý nhà nư c v y t a phương; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , V tư ng V S c kho sinh s n, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Chăm sóc s c kho sinh s n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 2792/2000/Q -BYT ngày 16/9/2000 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành b n “Quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a Trung tâm B o v s c kho bà m tr em và k ho ch hoá gia ình t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và i B o v s c kho bà m tr em và k ho ch hoá gia ình thu c Trung tâm Y t huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh”. i u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V S c kho sinh s n, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
  2. QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM CHĂM SÓC S C KHO SINH S N T NH, THÀNH PH TR C THU C TW (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 23/2006/Q -BYT ngày 08/8/2006 c a B trư ng B Y t ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. V trí, vai trò Trung tâm Chăm sóc s c kho sinh s n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là Trung tâm Chăm sóc s c kho sinh s n t nh) là ơn v s nghi p tr c thu c S Y t , ch u s qu n lý toàn di n c a Giám c S Y t , s ch o v chuyên môn, k thu t c a B Y t . i u 2. Tư cách pháp nhân Trung tâm Chăm sóc s c kho sinh s n t nh có tư cách pháp nhân, có tr s , có con d u riêng và ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. Ch c năng Trung tâm Chăm sóc s c kho sinh s n t nh có ch c năng tham mưu cho Giám c S Y t v công tác chăm sóc s c kho sinh s n c a t nh; t ch c tri n khai th c hi n các ho t ng chuyên môn, k thu t v chăm sóc s c kho sinh s n trên a bàn t nh. i u 4. Nhi m v , quy n h n 1. Xây d ng k ho ch tri n khai các nhi m v chuyên môn, k thu t v chăm sóc s c kho sinh s n trên cơ s chi n lư c Qu c gia v chăm sóc s c kho sinh s n c a B Y t và tình hình th c t c a t nh trình Giám c S Y t phê duy t; 2. Th c hi n các ho t ng sau: a) Tri n khai th c hi n các ho t ng chuyên môn, k thu t và tư v n v : Chăm sóc s c kho ph n , s c kho bà m ; chăm sóc s c kho sinh s n ngư i cao tu i; k ho ch hoá gia ình; phá thai an toàn; phòng, ch ng các b nh nhi m khuNn ư ng sinh s n, b nh lây truy n theo ư ng tình d c; chăm sóc s c kho sinh s n v thành niên và nam h c; d phòng i u tr vô sinh, d phòng i u tr s m ung thư ư ng sinh s n; chăm sóc s c kho tr em, phòng ch ng suy dinh dư ng; b) Ch o, hư ng d n và giám sát chuyên môn, k thu t v các ho t ng thu c lĩnh v c chăm sóc s c kho sinh s n i v i các cơ s y t trên a bàn t nh;
  3. c) Ph i h p v i Trung tâm Truy n thông giáo d c s c kho và các cơ quan thông tin i chúng trên a bàn t nh t ch c tri n khai th c hi n công tác thông tin, giáo d c, truy n thông v lĩnh v c chăm sóc s c kho sinh s n; d) Tham gia ào t o và ào t o l i chuyên môn, k thu t v lĩnh v c chăm sóc s c kho sinh s n theo k ho ch c a t nh và Trung ương cho cán b chuyên khoa và các cán b khác; ) Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c, ng d ng các ti n b khoa h c, k thu t v lĩnh v c chăm sóc s c kho sinh s n; e) Qu n lý và t ch c tri n khai th c hi n các d án thu c chương trình m c tiêu y t qu c gia và các d án khác thu c lĩnh v c chăm sóc s c kho sinh s n ư c Giám c S Y t phân công; g) T ch c tri n khai th c hi n các d ch v v chăm sóc s c kho sinh s n theo quy nh c a pháp lu t; căn c vào i u ki n, năng l c và nhu c u th c t a phương, Giám c S Y t quy nh theo thNm quy n vi c khám, i u tr , theo dõi và th c hi n nh ng xét nghi m c n lâm sàng i v i các trư ng h p có liên quan n lĩnh v c s c kho sinh s n t i Trung tâm theo quy nh c a pháp lu t; h) Ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n công tác thanh tra, ki m tra, ánh giá các ho t ng thu c lĩnh v c ph trách; i) Th c hi n qu n lý cán b , ch chính sách, khen thư ng, k lu t i v i công ch c, viên ch c và qu n lý tài chính, tài s n c a ơn v theo quy nh c a pháp lu t; k) Th c hi n các ch th ng kê, báo cáo theo quy nh c a pháp lu t; l) Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do Giám c S Y t giao. Chương 3: CƠ C U T CH C i u 5. T ch c b máy 1. Lãnh o Trung tâm Chăm sóc s c kho sinh s n t nh có Giám c và các Phó Giám c. 2. Các phòng ch c năng g m: a) Phòng K ho ch - Tài chính; b) Phòng T ch c - Hành chính. 3. Các khoa chuyên môn g m: a) Khoa Chăm sóc s c kho bà m và K ho ch hoá gia ình; b) Khoa Chăm sóc s c kho sinh s n v thành niên và Nam h c;
  4. c) Khoa Chăm sóc s c kho tr em và Phòng ch ng suy dinh dư ng; d) Khoa Dư c-C n lâm sàng. i u 6. Biên ch và nh m c lao ng Biên ch , nh m c lao ng c a Trung tâm Chăm sóc s c kho sinh s n t nh ư c th c hi n the quy nh c a pháp lu t. i u 7. Kinh phí ho t ng 1. Ngân sách s nghi p y t . 2. Ngân sách chương trình m c tiêu y t qu c gia. 3. Thu phí theo quy nh c a pháp lu t. 4. Vi n tr và các ngu n kinh phí h p pháp khác. i u 8. Nhi m v c a các Khoa, Phòng 1. Phòng K ho ch - Tài chính: a) Xây d ng k ho ch năm, quý, tháng c a Trung tâm; t ch c sơ k t, t ng k t ánh giá k t qu rút kinh nghi m vi c th c hi n các k ho ch ó; b) T ng h p d trù thu c, v t tư, hoá ch t và các trang thi t b c n thi t ph c v cho ho t ng c a Trung tâm và các ơn v có liên quan th c hi n công tác chăm sóc s c kho sinh s n trên a bàn t nh; c) Qu n lý và c p phát kinh phí cho các ho t ng ph c v công tác chăm sóc s c kho sinh s n theo k ho ch ã ư c phê duy t, ch u trách nhi m thanh quy t toán theo quy nh; d) Tham gia t ch c th c hi n công tác ào t o, nghiên c u khoa h c, b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho cán b c a Trung tâm và cho tuy n dư i; ) T ng h p các m t ho t ng c a Trung tâm, thu th p thông tin, phân tích s li u; th c hi n ch th ng kê, báo cáo theo quy nh; e) Làm u m i t ng h p các d án trong và ngoài nư c c a Trung tâm. 2. Phòng T ch c - Hành chính: a) Qu n lý công tác t ch c, cán b ; th c hi n các ch chính sách, khen thư ng, k lu t theo quy nh c a pháp lu t; b) T ch c th c hi n các nhi m v hành chính, qu n tr ph c v cho ho t ng c a Trung tâm;
  5. c) Qu n lý tài s n c a Trung tâm; d) Làm u m i t ch c các h i th o, h i ngh , t p hu n, các ho t ng v thông tin, truy n thông, giáo d c s c kho v chăm sóc s c kho sinh s n. 3. Khoa Chăm sóc s c kho bà m và K ho ch hoá gia ình: a) Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n các ho t ng v chăm sóc s c kho ph n , s c kho bà m ; s c kho sinh s n ngư i cao tu i; k ho ch hoá gia ình; phá thai an toàn; phòng, ch ng nhi m khuNn ư ng sinh s n, d phòng i u tr vô sinh; d phòng i u tr s m ung thư ư ng sinh s n; b) Hư ng d n, ki m tra và giám sát các ho t ng chuyên môn, k thu t v chăm sóc s c kho bà m và k ho ch hoá gia ình trên a bàn t nh; c) Làm u m i tri n khai th c hi n các chương trình, d án và cung c p các d ch v liên quan n chăm sóc s c kho bà m và k ho ch hoá gia ình theo quy nh c a pháp lu t. 4. Khoa Chăm sóc s c kho sinh s n v thành niên và Nam h c: a) Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n các ho t ng v chăm sóc s c kho sinh s n v thành niên và nam h c; b) Hư ng d n, ki m tra và giám sát các ho t ng chuyên môn, k thu t v chăm sóc s c kho sinh s n v thành niên và nam h c trên a bàn t nh; c) Làm u m i tri n khai th c hi n các chương trình, d án và cung c p các d ch v liên quan n chăm sóc s c kho sinh s n v thành niên và nam h c theo quy nh c a pháp lu t. 5. Khoa Chăm sóc s c kho tr em và Phòng ch ng suy dinh dư ng: a) Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n các ho t ng v chăm sóc s c kho tr em và phòng ch ng suy dinh dư ng; b) Hư ng d n, ki m tra và giám sát các ho t ng chuyên môn, k thu t v chăm sóc s c kho tr em và phòng ch ng suy dinh dư ng trên a bàn t nh; c) Làm u m i tri n khai th c hi n các chương trình, d án và cung c p các d ch v liên quan n chăm sóc s c kho tr em và phòng ch ng suy dinh dư ng theo quy nh c a pháp lu t. 6. Khoa Dư c - C n lâm sàng: a) Xây d ng k ho ch v t tư, d ng c trang thi t b , thu c, hoá ch t ph c v cho các ho t ng c a Trung tâm và các ơn v có ho t ng liên trong lĩnh v c chăm sóc s c kho sinh s n trên a bàn t nh; qu n lý v t tư, d ng c trang thi t b , thu c, hoá ch t ph c v cho các ho t ng c a Trung tâm;
  6. b) Th c hi n các xét nghi m c n lâm sàng ph c v yêu c u ho t ng thu c lĩnh v c chăm sóc s c kho sinh s n; c) Th c hi n các ho t ng phòng, ch ng nhi m khuNn thu c lĩnh v c chăm sóc s c kho sinh s n; d) Hư ng d n và ki m tra, ánh giá vi c th c hi n áp d ng thư ng quy các k thu t xét nghi m theo quy nh i v i tuy n huy n, các cơ s y t trên a bàn; ) Tri n khai th c hi n các d ch v c n lâm sàng thu c lĩnh v c chăm sóc s c kho sinh s n theo quy nh c a pháp lu t./.
Đồng bộ tài khoản