Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc S : 23/2007/QĐ-BYT Hà N i, ngày 29 tháng 3 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH "QUY CH KI M TRA NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG V SINH AN TOÀN Đ I V I TH C PH M NH P KH U" B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph , quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m s 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003 và Ngh đ nh s 163/2004/NĐ-CP ngày 7/9/2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Xét đ ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m - B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy ch ki m tra nhà nư c v ch t lư ng v sinh an toàn đ i v i th c ph m nh p kh u" Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Bãi b Quy t đ nh s 1370/1997/QĐ-BYT ngày 17/7/1997 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành “Quy ch ki m tra nhà nư c v ch t lư ng đ i v i th c ph m nh p kh u”. Đi u 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Pháp ch – B Y t , C c trư ng C c An toàn v sinhth c ph m, Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng các đơn v liên quan tr c thu c B , Th trư ng Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n FILE Ư C ÍNH KÈM THEO VĂN B N Quyche
Đồng bộ tài khoản