Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
67
lượt xem
3
download

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 23/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S CÔNG THƯƠNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư liên t ch s 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28 tháng 5 năm 2008 c a Liên B Công Thương - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn v công thương thu c y ban nhân dân c p t nh, c p huy n; Căn c Quy t nh s 52/2008/Q -UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v h p nh t S Công nghi p và S Thương m i thành S Công Thương thành ph ; Xét ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 15/TTr-SNV ngày 05 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a S Công Thương thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 181/2005/Q -UBND ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Công nghi p thành ph H Chí Minh và Quy t nh s 142/2006/Q -UBND ngày 25 tháng 9 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Thương m i thành ph H Chí Minh. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Công Thương, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN
 2. KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; -B N iv ; - B Công Thương; - C c Ki m tra Văn b n B Tư pháp; - oàn i bi u Qu c h i thành ph ; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP; Nguy n Trung Tín - TTUB: CT, các PCT; - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y; - Các Ban c a H i ng nhân dân thành ph ; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph ; - Các oàn th thành ph ; - S N i v (02b); - Công an thành ph (PC13); - VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng CV, TTCB; - Lưu:VT, (CNN-T) H. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S CÔNG THƯƠNG THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 23 /2009/Q -UBND ngày 18 tháng 3 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. S Công Thương thành ph H Chí Minh là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công thương, bao g m: cơ khí; luy n kim; i n; năng lư ng m i; năng lư ng tái t o; d u khí (n u có); hóa ch t; v t li u n công nghi p; công nghi p khai thác m và ch bi n khoáng s n; công nghi p tiêu dùng; công nghi p th c phNm; công nghi p ch bi n khác; lưu thông hàng hóa trên a bàn thành ph ; xu t khNu; nh p khNu; qu n lý th trư ng; qu n lý c nh tranh; xúc ti n thương m i; ki m soát c quy n; ch ng bán phá giá; ch ng tr c p, b o v quy n l i ngư i tiêu dùng; thương m i i n t ; d ch v thương m i; h i nh p kinh t ; qu n lý c m, i m công nghi p trên a bàn; các ho t ng khuy n công; các d ch v công thu c ph m vi qu n lý c a S . S Công Thương ch u s ch o, qu n lý tr c ti p v t ch c, biên ch và ho t ng c a y ban nhân dân thành ph , ng th i ch u s ch o, hư ng d n, thanh tra, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a B Công Thương. i u 2. S Công Thương có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách, ư c m tài kho n t i ngân hàng và Kho b c Nhà nư c theo quy nh c a Nhà nư c.
 3. Tên giao d ch i ngo i c a S Công Thương thành ph H Chí Minh là: HOCHIMINH CITY’S DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE. Tr s chính t t i: S 163, ư ng Hai Bà Trưng, phư ng 6, qu n 3, thành ph H Chí Minh. Ði n tho i: (84-8) 38296322; Fax: (84-8) 38221778. Cơ s 2 t i: S 59-61, Lý T Tr ng, qu n 1, thành ph H Chí Minh. Ði n tho i: (84- 8) 38292991; Fax: (84-8) 38224536. Chương II NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. Trình y ban nhân dân thành ph 1. D th o quy ho ch, k ho ch dài h n, 05 năm và hàng năm; ch trương, chính sách, chương trình, bi n pháp, quy nh c th v phát tri n ngành công thương trên a bàn; 2. D th o các quy t nh, ch th thu c thNm quy n ban hành c a y ban nhân dân thành ph v lĩnh v c công thương; 3. D th o quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c Qu n lý th trư ng theo quy nh c a Chính ph , hư ng d n c a B Công Thương và các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n; 4. D th o quy nh v tiêu chuNn ch c danh i v i trư ng, phó các ơn v thu c S Công Thương; tham gia d th o quy nh tiêu chuNn ch c danh lãnh o ph trách lĩnh v c công thương c a Phòng Công Thương thu c y ban nhân dân huy n, Phòng Kinh t thu c y ban nhân dân qu n. i u 4. Trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph 1. D th o quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v thu c S Công Thương theo quy nh c a pháp lu t; 2. D th o các quy t nh, ch th cá bi t thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v lĩnh v c công thương. i u 5. V công tác thi hành pháp lu t 1. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, quy ho ch, k ho ch, án, chương trình và các quy nh v phát tri n công thương sau khi ư c phê duy t; thông tin, tuyên truy n, hư ng d n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v lĩnh v c công thương. 2. Giúp y ban nhân dân thành ph thNm nh thi t k cơ s các d án u tư xây d ng các công trình phát tri n ngành công thương trên a bàn thành ph theo phân c p; thNm nh, c p, s a i, b sung, gia h n và thu h i các lo i gi y phép, gi y ăng
 4. ký, ch ng nh n thu c ph m vi trách nhi m qu n lý c a S Công Thương theo quy nh c a pháp lu t, s phân công ho c y quy n c a y ban nhân dân thành ph . i u 6. Lĩnh v c công nghi p và ti u th công nghi p 1. V cơ khí và luy n kim: T ch c xây d ng và th c hi n quy ho ch, k ho ch, chính sách phát tri n ngành cơ khí, ngành luy n kim, phát tri n các s n phNm cơ khí, cơ - i n t tr ng i m, các s n phNm có hàm lư ng công ngh cao, k t h p k thu t cơ khí, t ng hóa, i n t công nghi p trên a bàn thành ph . 2. V i n l c và năng lư ng: a) T ch c xây d ng và th c hi n quy ho ch, chính sách, k ho ch phát tri n i n l c, phát tri n vi c ng d ng năng lư ng m i, năng lư ng tái t o khí sinh h c, năng lư ng m t tr i, năng lư ng gió và các d ng năng lư ng khác trên a bàn thành ph ; b) T ch c xây d ng và th c hi n quy ho ch, chính sách, k ho ch nghiên c u, phát tri n s n xu t và s d ng ti t ki m - hi u qu năng lư ng trên a bàn thành ph ; c) ThNm nh, phê duy t các d án, án, lu n ch ng có liên quan n phát tri n các d ng năng lư ng m i, năng lư ng tái t o và ti t ki m năng lư ng theo quy nh c a pháp lu t; d) ThNm nh, phê duy t h sơ b i thư ng di d i công trình i n. Phê duy t d án u tư, qu n lý ch t lư ng công trình i n trên a bàn thành ph theo thNm quy n quy nh; ) T ch c th c hi n quy nh v qu n lý ho t ng i n l c trên a bàn; các quy nh v hành lang b o v an toàn lư i i n cao áp và các công trình i n khác trên a bàn thành ph ; e) T ch c t p hu n ki n th c pháp lu t v ho t ng i n l c và s d ng i n cho ơn v i n l c t i a bàn thành ph ; ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v , t p hu n v ho t ng s d ng ti t ki m - hi u qu năng lư ng và an toàn i n cho cán b qu n lý năng lư ng, cán b tư v n ki m toán năng lư ng, các cán b và nhân viên c a các doanh nghi p, các cơ s s n xu t và các t ch c qu n lý i n trên a bàn; hư ng d n và ki m tra vi c áp d ng tiêu chuNn, quy chuNn, quy ph m an toàn i n trong ho t ng s d ng ti t ki m - hi u qu năng lư ng, ho t ng i n l c và s d ng i n; g) T ch c tri n khai th c hi n phương án giá i n trên a bàn thành ph sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t; h) Ph i h p v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n ki m tra, thanh tra chuyên ngành i n l c theo quy nh c a pháp lu t. 3. V hóa ch t, v t li u n công nghi p và các lo i máy, thi t b có yêu c u nghiêm ng t v k thu t an toàn:
 5. a) T ch c xây d ng và th c hi n quy ho ch, k ho ch, chính sách phát tri n ngành hóa ch t, v t li u n công nghi p và các lo i máy, thi t b có yêu c u nghiêm ng t v k thu t an toàn trên a bàn thành ph ; b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan c a thành ph ki m tra và x lý các vi ph m pháp lu t v qu n lý, s d ng, b o qu n và v n chuy n hóa ch t, v t li u n công nghi p, khí hóa l ng và các lo i máy, thi t b có yêu c u nghiêm ng t v k thu t an toàn theo quy nh c a pháp lu t. 4. V công nghi p khai thác m và ch bi n khoáng s n (tr khoáng s n làm v t li u xây d ng và s n xu t xi măng): a) Ch trì t ch c xây d ng và th c hi n quy ho ch thăm dò, khai thác và ch bi n khoáng s n trên a bàn sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t; b) T ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch, chính sách phát tri n ngành khai thác m và ch bi n khoáng s n trên a bàn thành ph ; ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp b o v môi trư ng, quy nh an toàn trong khai thác m và ch bi n khoáng s n trên a bàn thành ph . 5. V công nghi p tiêu dùng, công nghi p th c phNm và công nghi p ch bi n khác: a) T ch c xây d ng và th c hi n quy ho ch, k ho ch, chính sách phát tri n ngành sau khi ư c phê duy t, g m: d t - may, da - gi y, gi y, sành s , th y tinh, nh a, bia, rư u, nư c gi i khát, thu c lá, bánh k o, s a, d u th c v t, ch bi n b t và tinh b t; b) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các tiêu chuNn, quy chuNn ch t lư ng s n phNm công nghi p, an toàn v sinh, môi trư ng công nghi p; an toàn v sinh th c phNm t khâu s n xu t n khi ưa vào lưu thông thu c ph m vi qu n lý c a S Công Thương. 6. V khuy n công: a) Tri n khai xây d ng và th c hi n chương trình, k ho ch, án khuy n công t i a phương, bao g m các ho t ng th c hi n b ng ngu n kinh phí khuy n công qu c gia và các ho t ng th c hi n b ng ngu n kinh phí khuy n công a phương; b) T ch c ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c t ch c th c hi n ho t ng khuy n công cho cán b làm công tác khuy n công t i a phương. 7. V c m, i m công nghi p, ti u th công nghi p: a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c th c hi n chương trình, án, cơ ch , chính sách, k ho ch phát tri n các doanh nghi p công nghi p nh và v a, t ch c kinh t t p th trên a bàn (bao g m c các ngành ngh , làng ngh nông thôn, các h p tác xã thu c lĩnh v c công thương); phê duy t i u l c a các t ch c ó; b) Tri n khai th c hi n cơ ch , chính sách ưu ãi thu hút u tư, xu t nh p khNu, thu , tài chính, lao ng và xây d ng h t ng k thu t, gi i phóng m t b ng, di chuy n cơ s s n xu t, xây d ng m i c m, i m công nghi p, ti u th công nghi p trên a bàn sau khi ư c phê duy t.
 6. 8. V th c hi n chuy n d ch cơ c u công nghi p: a) Th c hi n nhi m v , chương trình m c tiêu các ngành công nghi p c a thành ph n năm 2015 có xét n năm 2020 (theo các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph và B Công Thương). b) Th c hi n t t chương trình chuy n d ch cơ c u công nghi p hi u qu cao c a thành ph , t p trung cho 4 ngành công nghi p tr ng y u. i u 7. Lĩnh v c thương m i 1. V thương m i n i a: a) T ch c xây d ng và tri n khai th c hi n quy ho ch, k ho ch, cơ ch , chính sách phát tri n m ng lư i k t c u h t ng thương m i bán buôn, bán l , bao g m: các lo i hình ch , các trung tâm thương m i, h th ng các siêu th , h th ng các c a hàng, h p tác xã thương m i, d ch v thương m i; h th ng i lý thương m i, như ng quy n thương m i và các lo i hình k t c u h t ng thương m i khác; b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan hư ng d n và t ch c th c hi n cơ ch , chính sách khuy n khích m r ng m ng lư i kinh doanh, phát tri n các t ch c liên k t lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa n nh t s n xu t n tiêu dùng trên a bàn thành ph ; c) Tri n khai th c hi n cơ ch , chính sách ưu ãi, khuy n khích, h tr s n xu t, kinh doanh và i s ng i v i ng bào vùng sâu, vùng xa trên a bàn thành ph (như cung c p các m t hàng thi t y u, h tr lưu thông hàng hóa và d ch v thương m i...); d) T ng h p và x lý các thông tin th trư ng trên a bàn thành ph v t ng m c lưu chuy n hàng hóa, t ng cung, t ng c u, m c d tr lưu thông và bi n ng giá c c a các m t hàng thi t y u, các m t hàng chính sách i v i vùng sâu, vùng xa. xu t v i c p có thNm quy n gi i pháp i u ti t lưu thông hàng hóa trong t ng th i kỳ. 2. V xu t nh p khNu: a) T ch c xây d ng và th c hi n các chính sách, k ho ch, chương trình, án phát tri n và Ny m nh xu t khNu hàng hóa; phát tri n d ch v xu t khNu, nh p khNu hàng hóa trên a bàn thành ph ; b) Qu n lý ho t ng xu t nh p khNu hàng hóa c a các doanh nghi p trong nư c và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, thương nhân nư c ngoài không có i di n t i Vi t Nam trên a bàn thành ph . 3. V thương m i i n t : a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng h t ng ng d ng thương m i i n t trên a bàn thành ph ; b) T ch c tri n khai th c hi n chính sách, k ho ch, chương trình b i dư ng, phát tri n ngu n nhân l c ph c v qu n lý thương m i i n t trên a bàn.
 7. 4. V xúc ti n thương m i: a) T ch c xây d ng và th c hi n chương trình, k ho ch, án xúc ti n thương m i nh m Ny m nh xu t khNu, h tr các doanh nghi p trên a bàn thành ph xây d ng và phát tri n thương hi u hàng Vi t Nam; b) T ch c th c hi n và ki m tra, giám sát vi c ăng ký t ch c h i ch , tri n lãm thương m i, khuy n m i cho các thương nhân. 5. V qu n lý th trư ng: a) T ch c th c hi n công tác qu n lý th trư ng trên a bàn thành ph theo quy nh c a Chính ph , hư ng d n c a B Công Thương và các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n; b) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t trong lĩnh v c công thương c a các t ch c, cá nhân kinh doanh trên a bàn thành ph ; th c hi n thanh tra chuyên ngành theo quy nh c a pháp lu t; c) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan u tranh ch ng buôn l u, buôn bán hàng nh p l u, hàng c m, ch ng s n xu t và buôn bán hàng gi , hàng kém ch t lư ng, hàng vi ph m quy nh v s h u trí tu ; ch ng các hành vi u cơ, lũng o n th trư ng, gian l n thương m i c a các t ch c, cá nhân kinh doanh trên a bàn thành ph . 6. V c nh tranh, ch ng c quy n, ch ng bán phá giá và ch ng tr c p, b o v quy n l i ngư i tiêu dùng: a) Hư ng d n và t ch c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v c nh tranh, ch ng c quy n, ch ng bán phá giá; ch ng tr c p, b o v quy n l i ngư i tiêu dùng và b o m môi trư ng c nh tranh lành m nh trên a bàn thành ph . xu t v i các cơ quan có liên quan s a i b sung các quy nh, nh ng văn b n ã ban hành không phù h p v i pháp lu t c nh tranh; b) ư c yêu c u các t ch c, cá nhân liên quan trong thành ph , cung c p thông tin, tài li u c n thi t cho vi c th c hi n nhi m v ư c giao v quy nh c a pháp lu t v c nh tranh, ch ng c quy n, ch ng bán phá giá và ch ng tr c p, b o v quy n l i ngư i tiêu dùng; c) Thu th p, xây d ng cơ s d li u, qu n lý, cung c p thông tin v doanh nghi p có v trí th ng lĩnh trên th trư ng, các doanh nghi p c quy n có tr s chính trên a bàn thành ph ; v các quy t c c nh tranh trong hi p h i; v các trư ng h p mi n tr . 7. V thương m i qu c t và h i nh p kinh t : a) Tri n khai th c hi n k ho ch, chương trình, bi n pháp c th v h i nh p kinh t , thương m i qu c t trên a bàn thành ph sau khi ư c phê duy t;
 8. b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan ph bi n, tuyên truy n, hư ng d n th c hi n k ho ch, chương trình, các quy nh v h i nh p kinh t , thương m i qu c t c a thành ph ; c) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan nh m qu n lý nhà nư c i v i các ho t ng c a thương nhân nư c ngoài và các t ch c kinh t nư c ngoài trên a bàn thành ph . i u 8. Các công tác khác 1. Giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p, t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân; hư ng d n và ki m tra ho t ng các h i, hi p h i và t ch c phi chính ph trong lĩnh v c công thương a phương theo quy nh c a pháp lu t. 2. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a ơn v s nghi p công l p thu c S Công Thương qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c công thương theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 4. Hư ng d n chuyên môn, nghi p v thu c lĩnh v c công thương i v i các Phòng Công Thương thu c y ban nhân dân huy n, Phòng Kinh t thu c y ban nhân dân qu n. 5. T ch c th c hi n k ho ch nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh trong công nghi p và thương m i thu c ph m vi qu n lý c a S ; hư ng d n th c hi n các tiêu chuNn, quy ph m, nh m c kinh t - k thu t, ch t lư ng s n phNm công nghi p; xây d ng h th ng thông tin lưu tr , cung c p tư li u v công nghi p và thương m i theo quy nh c a pháp lu t. 6. Tri n khai th c hi n chương trình c i cách hành chính c a S theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính c a y ban nhân dân thành ph . 7. Thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m, gi i quy t khi u n i, t cáo; phòng ch ng tham nhũng, tiêu c c; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong lĩnh v c công thương theo quy nh c a pháp lu t ho c theo s phân công, phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 8. T ch c th c hi n các d ch v công trong lĩnh v c công thương thu c ph m vi qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t. 9. Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c, m i quan h công tác c a các t ch c, ơn v s nghi p thu c S ; qu n lý biên ch , th c hi n ch ti n lương và chính sách, ch ãi ng , ào t o, b i dư ng, khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 10. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân thành ph .
 9. 11. Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n các chương trình, k ho ch, án phát tri n lĩnh v c công thương t i a phương theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph và B Công Thương. 12. Th c hi n các nhi m v khác do y ban nhân dân thành ph giao và theo quy nh c a pháp lu t. Chương III CƠ C U T CH C VÀ BIÊN CH i u 9. Lãnh oS 1. S Công Thương có Giám c và các Phó Giám c. 2. Giám c S Công Thương là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân thành ph , trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a S , ch u trách nhi m báo cáo công tác trư c y ban nhân dân thành ph , H i ng nhân dân thành ph và B Công Thương theo quy nh. 3. Phó Giám c S là ngư i giúp Giám c S , ch u trách nhi m trư c Giám c S và trư c pháp lu t v các nhi m v ư c phân công; khi Giám c S v ng m t, m t Phó Giám c S ư c Giám c y nhi m i u hành các ho t ng c a S . 4. Vi c b nhi m Giám c và Phó Giám c S do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do B Công Thương ban hành và theo quy nh c a pháp lu t. Vi c mi n nhi m, khen thư ng, k lu t và các ch chính sách khác i v i Giám c và Phó Giám c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 5. Các ch c danh khác c a S do Giám c S b nhi m, mi n nhi m theo quy nh v phân c p c a y ban nhân dân thành ph . i u 10. Cơ c u t ch c 1. Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn, nghi p v thu c S Công Thương. 2. Chi c c tr c thu c S Công Thương: Chi c c Qu n lý th trư ng thành ph H Chí Minh. 3. Các ơn v s nghi p tr c thu c S Công Thương: - Trung tâm Tư v n phát tri n công thương; - Trư ng Trung h c Công nghi p thành ph H Chí Minh; - Trung tâm K thu t Ch t d o và Cao su; - Th i báo Kinh t Sài Gòn.
 10. 4. Khi c n thi t theo yêu c u c a công vi c, S Công Thương xu t y ban nhân dân thành ph xem xét vi c thành l p m i ho c sáp nh p, gi i th các ơn v tr c thu c S Công Thương. i u 11. Biên ch Biên ch hành chính - s nghi p c a S Công Thương do y ban nhân dân thành ph giao theo quy nh. Chương IV M I QUAN H CÔNG TÁC i u 12. i v i B Công Thương 1. S Công Thương ch u trách nhi m th c hi n y s ch o và hư ng d n nghi p v , chuyên môn c a B Công Thương, m b o s th ng nh t qu n lý các ngành, lĩnh v c trong c nư c và s phân c p qu n lý c a Trung ương. S Công Thương có trách nhi m báo cáo tình hình ho t ng và k ho ch nh kỳ ho c t xu t theo quy nh c a B Công Thương; tham d y các cu c h p và t p hu n nghi p v do B và các cơ quan thu c B tri u t p. 2. Giám c S ph i báo cáo xin ý ki n ch o, hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a B Công Thương tri n khai th c hi n các ch trương l n c a y ban nhân dân thành ph có liên quan n nghi p v qu n lý ngành. 3. Trư ng h p B Công Thương chưa nh t trí v i ch trương c a y ban nhân dân thành ph ho c S Công Thương nh n th y nh ng ch trương, quy nh c a B không phù h p v i tình hình th c ti n c a thành ph , Giám c S ph i k p th i báo cáo y ban nhân dân thành ph kèm theo ki n ngh c th y ban nhân dân thành ph làm vi c v i B trư ng B Công Thương, ho c ki n ngh Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 13. Ð i v i H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph 1. S Công Thương có trách nhi m cung c p tài li u, thông tin, báo cáo ph c v cho ho t ng giám sát c a H i ng nhân dân thành ph ; tr l i các ch t v n, ki n ngh c a i bi u H i ng nhân dân thành ph v nh ng v n thu c ph m vi qu n lý c a ngành. 2. S Công Thương báo cáo y ban nhân dân thành ph v tình hình và k t qu ho t ng c a ngành; tham gia các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p; t ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh, ch o c a y ban nhân dân thành ph i v i các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a ngành. i u 14. i v i các s - ngành thu c thành ph 1. S Công Thương quan h v i các s - ngành thành ph trên nguyên t c ph i h p công tác nh m hoàn thành nhi m v chung c a thành ph và nhi m v c a t ng cơ quan.
 11. 2. ư c quy n yêu c u các s - ngành, các cơ quan, ơn v thu c y ban nhân dân thành ph và các doanh nghi p nhà nư c cung c p thông tin, tài li u liên quan n ho t ng ngành nh m giúp cho S Công Thương theo dõi, qu n lý nhà nư c v lĩnh v c công thương theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 15. Ð i v i t ch c ng và oàn th c a thành ph 1. S Công Thương ch u s lãnh o và ch o c a Thành y thông qua m i quan h tr c ti p v i các Ban thu c Thành y ti p nh n nh ng nh hư ng, ch o c a Thành y. S ch u trách nhi m tri n khai th c hi n các ch trương, chính sách, ch th , ngh quy t c a cơ quan ng c p trên và nh ng v n có liên quan n lĩnh v c tài chính. 2. S Công Thương t o i u ki n y ban M t tr n T qu c thành ph và các t ch c oàn th tham gia ý ki n v i S trong quá trình t ch c th c hi n nhi m v c a mình. i u 16. i v i y ban nhân dân qu n - huy n 1. S Công Thương hư ng d n, ki m tra, ôn c các qu n, huy n tri n khai th c hi n các quy t nh, ch th và các văn b n ch o khác c a y ban nhân dân thành ph v lĩnh v c công thương. 2. Trư c khi trình y ban nhân dân thành ph xem xét gi i quy t nh ng v n có liên quan n lĩnh v c công thương, y ban nhân dân qu n - huy n ph i ch ng bàn b c, th ng nh t ý ki n v i S Công Thương. S Công Thương có trách nhi m nghiên c u, tr l i các v n do y ban nhân dân qu n - huy n yêu c u. 3. Trư ng h p không th ng nh t ý ki n gi a y ban nhân dân qu n - huy n và S Công Thương, các bên cùng trình bày ý ki n y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 17. Căn c n i dung Quy ch này, Giám c S Công Thương có trách nhi m ban hành quy ch làm vi c cho các Phòng chuyên môn, nghi p v ; quy nh c th v ch làm vi c, ch qu n lý theo t ng lĩnh v c, t ch c s p x p các phòng, ban theo hư ng tinh g n, hi u qu ; b trí cán b , công ch c phù h p v i yêu c u nhi m v chuyên môn, b o m phát huy t t hi u l c và hi u qu qu n lý nhà nư c mà S ã ư c phân công, phân c p trên a bàn thành ph . i u 18. Trong quá trình th c hi n, n u xét th y c n thi t, Giám c S Công Thương và Giám c S N i v ki n ngh y ban nhân dân thành ph i u ch nh, s a i, b sung cho phù h p v i quy nh c a pháp lu t và yêu c u th c hi n nhi m v ư c giao./.
Đồng bộ tài khoản