Quyết định số 230/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 230/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 230/1998/QĐ-TTg về việc sắp xếp các cơ quan nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ trực thuộc bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 230/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 230/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 11 năm 1998 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 230/1998/Q -TTG NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 1998 V VI C S P X P CÁC CƠ QUAN NGHIÊN C U - TRI N KHAI KHOA H C VÀ CÔNG NGH TR C THU C B Y T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30/9/1992; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B và Ngh nh s 68/CP ngày 11 tháng 10 năm 1993 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Quy t nh s 324/CT ngày 11 tháng 9 năm 1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c t ch c l i m ng lư i các cơ quan nghiên c u khoa h c và phát tri n Công ngh và Quy t nh s 782/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c s p x p các cơ quan nghiên c u tri n khai khoa h c và Công ngh ; Xét ngh c a B trư ng B Y t , B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. i tên các Vi n nghiên c u tr c thu c B Y t dư i ây: 1. Vi n V sinh d ch t h c Hà N i i tên thành Vi n V sinh d ch t Trung ương, 2. Vi n S t rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Hà N i i tên thành Vi n S t rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương. i u 2. Nâng c p Phân Vi n S t rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn thành Vi n S t rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn. i u 3. Thành l p Vi n Chi n lư c và Chính sách y t trên cơ s t ch c l i Trung tâm xã h i h c y t và các cơ quan nghiên c u khoa h c có liên quan. i u 4. B sung các cơ quan nghiên c u - tri n khai khoa h c và Công ngh tr c thu c B Y t dư i ây vào danh sách các Vi n nêu t i M c 1 i u 1 Quy t nh s 782/TTG ngày 24 tháng 10 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c s p x p các cơ quan nghiên c u tri n khai khoa h c và Công ngh :
  2. 1-Vi n toàn qu c: a. Vi n V sinh d ch t trung ương, b. Vi n S t rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương, c. Vi n Dinh dư ng, d. Vi n Dư c li u, . Vi n Y h c lao ng và V sinh môi trư ng, e. Vi n Chi n lư c và chính sách y t . 2- Vi n khu v c: a. Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên, b. Vi n Pasteur thành ph H Chí Minh, c. Vi n Pasteur Nha Trang, d. Vi n S t rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn. i u 5. i v i các Vi n quy nh t i i u 4 Quy t nh này, B trư ng B y t có trách nhi m: 1. Ban hành Quy ch xác nh nhi m v , m i quan h làm vi c gi a các Vi n toàn qu c và Vi n khu v c; i u l t ch c ho t ng c a các Vi n phù h p v i ch c năng và nhi m v ư c giao. 2. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan xem xét và ban hành quy nh khu v c nghiên c u ư c c p kinh phí ho t ng, qu lương và khu v c s n xu t t trang tr i. i u 6. Chuy n các Vi n ang ho t ng t ngân sách s nghi p khoa h c sang ho t ng theo ngân sách s nghi p y t . i u 7. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 8. B trư ng B Y t , B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản