Quyết định số 2317/2005/QĐ-CT

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 2317/2005/QĐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2317/2005/QĐ-CT về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Thái Việt tại huyện Quế Võ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2317/2005/QĐ-CT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 2317/2005/QĐ-CT Bắc Ninh, ngày 05 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI VIỆT TẠI HUYỆN QUẾ VÕ CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NÐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Quyết định số 24/2004/QD-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 147/TT – TNMT ngày 22/11/2005, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Thái Việt được thuê đất theo Quyết định số 1530/QÐ-CT ngày 26/7/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau: + Diện tích đất: 27.622,2m2 (Hai mươi bẩy nghìn, sáu trăm hai mươi hai phẩy hai m2). + Ðịa điểm: Huyện Quế Võ (xã Phương Liễu 22.808,3m2; xã Vân Dương 4.813,9m2). + Mục đích sử dụng: Xây dựng Nhà máy Cơ khí xây dựng. + Thời hạn sử dụng: Ðến ngày 26/7/2055. Ðiều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Thái Việt theo quy định. Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Quế Võ, UBND xã Phương Liễu, UBND xã Vân Dương và Công ty cổ phần Thái Việt căn cứ Quyết định thi hành./. KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Bùi Vinh Kiên
Đồng bộ tài khoản