Quyết định số 2318/2005/QĐ-BTM

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định số 2318/2005/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2318/2005/QĐ-BTM về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức về pháp luật thương mại do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2318/2005/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2318/2005/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Thương mại; Căn cứ công văn số 257/TCBTMTW ngày 12 tháng 7 năm 2005 của Trường Cán bộ thương mại trung ương về việc phê duyệt Chương trình bồi thường kiến thức về pháp luật thương mại; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Phê duyệt Chương trình bồi thường kiến thức về pháp luật thương mại ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 2: Giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Vụ Pháp chế và Trường Cán bộ thương mại trung ương chuẩn bị đội ngũ giáo viên, viết tài liệu, bài giảng để tổ chức khóa học đạt hiệu quả thiết thực. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Điều 4: Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, Hiệu trưởng Trường Cán bộ thương mại trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như điều 4; - Lưu VP, Vụ TCCB. Trần Đức Minh CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI (Kèm theo Quyết định số 2318/2005/QĐ-BTM, ngày 06 tháng 09 năm 2005 của Bộ Thương mại) I. MỤC TIÊU: - Thực thi Quyết định số 0267/QĐ-BTM ngày 5 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về “Chương trình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thương mại”; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thương mại vào nề nếp;
  2. - Trang bị cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về các hoạt động thương mại các cấp; cán bộ quản lý doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nắm được những quy định chủ yếu về pháp luật thương mại. II. ĐỐI TƯỢNG - Cán bộ, công chức quản lý nhà nước về các hoạt động thương mại; - Cán bộ quản lý của các doanh nghiệp thuộc các thành phố kinh tế, các Hiệp hội ngành hàng; cán bộ quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; - Giáo viên dạy kinh tế các trường trực thuộc Bộ. III. NỘI DUNG: CHUYÊN ĐỀ THỜI LƯỢNG Những nội dung chủ yếu và những điểm mới trong Luật thương mại 1 1/2 ngày sửa đổi. Quản lý nhà nước về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hàng hóa, 2 dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh; hàng hóa dịch vụ kinh doanh 1/2 ngày có điều kiện Hướng dẫn thi hành Luật thương mại sửa đổi về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; xúc tiến thương mại; hoạt động trung gian thương 3 1 ngày mại; nhượng quyền thương mại; xuất xứ thương mại; mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa; thương mại điện tử. Hướng dẫn thi hành Luật thương mại sửa đổi về hoạt động mua bán 1/2 ngày hàng hóa quốc tế (xuất khẩu, nhập khẩu, tạm khẩu, tái xuất, chuyển 4 khẩu); gia công; đại lý mua bán hàng hóa với nước ngoài; quá cảnh hàng hóa. Quản lý nhà nước về hiện diện thương mại của thương nhân nước 1/2 ngày 5 ngoài tại Việt Nam; về hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 6 Cơ chế điều hành xuất nhập khẩu sau năm 2005 1/2 ngày Luật cạnh tranh và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cạnh 1/2 ngày 7 tranh; xử lý vi phạm trong lĩnh vực cạnh tranh; giám sát bán hàng đa cấp. Hướng dẫn thi hành các Pháp lệnh: Tự vệ trong thương mại; Chống 1/2 ngày 8 bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam; Chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. 9 Báo cáo thu hoạch; tổng kết lớp; trao chứng chỉ; bế mạc 1/2 ngày IV. HÌNH THỨC HỌC: - Tập trung; thời gian toàn khóa là 5 ngày V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Đơn vị tổ chức thực hiện:
  3. Trường Cán bộ thương mại TW phối hợp với Vụ Pháp chế quyết định và tổ chức mở lớp trong toàn quốc. 2. Phương thức tổ chức: Trường Cán bộ thương mại trung ương chịu trách nhiệm chiêu sinh, tổ chức, quản lý lớp. Kết thúc khóa học cấp chứng chỉ. Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm về tài liệu, bài giảng và phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ lựa chọn Giảng viên trình lãnh đạo Bộ duyệt trước khi mở lớp. VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC: - Nguồn từ kinh phí đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ công chức do ngân sách cấp hàng năm; - Hỗ trợ từ nguồn kinh phí phổ biến pháp luật; - Đóng góp của đơn vị hoặc học viện.
Đồng bộ tài khoản