Quyết định số 2323/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 2323/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2323/2005/QĐ-BYT về việc ban hành phôi Chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng trong lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2323/2005/QĐ-BYT

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2323/2005/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHÔI CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Căn cứ chương trình đào tạo Quản lý Điều dưỡng được ban hành theo văn bản số 5909/YT-K2ĐT ngày 16/8/2004 của Bộ Y tế; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và đào tạo - Bộ Y tế, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành phôi Chứng chỉ đào tạo Quản lý điều dưỡng trong lĩnh vực y tế Chứng chỉ đào tạo Quản lý điều dưỡng được cấp cho người tốt nghiệp khoá đào tạo Quản lý điều dưỡng theo các quy định tại Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy. Điều 2. Chứng chỉ đào tạo Quản lý điều dưỡng có kích thước 19 cm x 27 cm, gồm 2 mặt: - Mặt trước: Màu xanh hoà bình, các chữ in màu vàng. - Mặt sau: Nền màu trắng, hoa văn biểu tượng khoa học và đào tạo ngành y tế màu xanh ghi nhạt, các chữ in màu đen, có số hiệu chứng chỉ. Nội dung, hình thức cụ thể theo quy định tại mẫu đính kèm Quyết định này. Điều 3. Phôi Chứng chỉ đào tạo Quản lý điều dưỡng do Bộ Y tế phát hành thống nhất trong cả nước (từ số 1 đến số cuối cùng), thay cho các chứng chỉ đào tạo (hoặc Giấy chứng nhận) trong lĩnh vực Quản lý điều dưỡng đã phát hành trước đây. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành
  2. Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng; Vụ trưởng các vụ: Khoa học và đào tạo, Tổ chức cán bộ, Điều trị, Pháp chế; Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp Y tề và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Ngọc Trọng
Đồng bộ tài khoản