Quyết định số 233/2003/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 233/2003/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 233/2003/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Ủy ban Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 233/2003/QĐ-UBDT

  1. U BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 233/2003/Q -UBDT Hà N i, ngày 16 tháng 10 năm 2003 QUY T NH QUY NH CH C NĂNG, NHI M V VÀ CƠ C U T CH C C A THANH TRA U BAN DÂN T C B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C - Căn c Pháp l nh Thanh tra, ngày 01/4/1990 c a H i ng Nhà nư c nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ban hành kèm theo L nh s 33/LCT/HÐNN8 c a Ch t ch H i ng Nhà nư c; - Căn c Ngh nh s 86/2002/NÐ-CP, ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; - Căn c Ngh nh s 51/2003/NÐ-CP, ngày 16/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c; - Theo ngh c a Chánh Thanh tra U ban và V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NH: Ði u 1. V trí, ch c năng c a Thanh tra U ban Dân t c Thanh tra là t ch c c a U ban Dân t c, có ch c năng tham mưu giúp B trư ng, Ch nhi m U ban th c hi n quy n thanh tra trong ph m vi qu n lý Nhà nư c c a U ban Dân t c. Qu n lý công tác thanh tra, công tác xét gi i quy t khi u n i, t cáo i v i cơ quan, ơn v , cá nhân thu c quy n qu n lý c a B trư ng, Ch nhi m U ban. Ði u 2. Nhi m v và quy n h n c a Thanh tra U ban Dân t c 1. Trình B trư ng, Ch nhi m U ban chương trình, k ho ch thanh tra hàng năm; t ch c th c hi n sau khi B trư ng, Ch nhi m U ban phê duy t; 2. Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v lĩnh v c dân t c i v i các B , ngành, các t ch c các c p và cá nhân do B trư ng, Ch nhi m U ban giao và ki n ngh x lý vi ph m theo pháp lu t; 3. Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v ư c giao i v i các ơn v , cá nhân thu c U ban Dân t c;
  2. 4. Ki n ngh v i B trư ng, Ch nhi m U ban gi i quy t các khi u n i, t cáo mà th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c U ban ã gi i quy t, nhưng ương s còn khi u n i ho c phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t; 5. Hư ng d n, ki m tra ôn c th trư ng các ơn v tr c thu c U ban và các cơ quan làm công tác dân t c v công tác thanh tra và xét gi i quy t các khi u n i, t cáo; 6. Giúp B trư ng, Ch nhi m y ban ti p công dân, nh n ơn và gi i quy t các khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng thu c th m quy n c a B trư ng, Ch nhi m U ban theo quy nh c a pháp lu t; 7. Qu n lý, phân công, nh n xét, ánh giá, theo dõi vi c ch p hành n i quy và hi u qu công tác c a cán b công ch c trong ơn v . Ð xu t s lư ng biên ch ; vi c th c hi n các ch , chính sách i v i cán b , công ch c thu c biên ch c a ơn v , trình B trư ng, Ch nhi m U ban quy t nh; 8. Thanh tra U ban có con d u riêng. Ði u 3. Cơ c u t ch c c a Thanh tra U ban Dân t c 1. Lãnh o Thanh tra có Chánh thanh tra và các Phó chánh thanh tra. Chánh thanh tra do Th tư ng Chính ph b nhi m theo ngh c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c. Chánh thanh tra ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m U ban v toàn b ho t ng c a Thanh tra và ch u trách nhi m trư c T ng thanh tra Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra. Phó chánh thanh tra là ngư i giúp vi c cho Chánh thanh tra, do B trư ng, Ch nhi m U ban b nhi m và mi n nhi m theo ngh c a Chánh thanh tra. Phó chánh thanh tra ch u trách nhi m trong t ng lĩnh v c công tác do Chánh thanh tra phân công. 2. Thanh tra viên và cán b , công ch c, viên ch c khác: - Thanh tra viên do B trư ng, Ch nhi m U ban b nhi m theo ngh c a Chánh thanh tra; - Thanh tra viên chính và thanh tra viên cao c p do T ng thanh tra Nhà nư c b nhi m theo ngh c a B trư ng, Ch nhi m U ban; - Công ch c, viên ch c khác trong Thanh tra U ban do B trư ng, Ch nhi m U ban b trí. - Thanh tra viên và cán b , công ch c, viên ch c c a Thanh tra U ban ch u s lãnh o tr c ti p c a Chánh thanh tra U ban và ch u trách nhi m trư c Chánh thanh tra U ban v các nhi m v ư c giao. Ði u 4. Chánh thanh tra U ban có trách nhi m xây d ng quy ch làm vi c c a Thanh tra U ban, trình B trư ng, Ch nhi m U ban phê duy t.
  3. Ði u 5. Quy t nh này thay th Quy t nh s 102/1998/QÐ-UBDTMN, ngày 30/9/1998 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c và Mi n núi và có hi u l c k t ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng U ban, V trư ng V T ch c Cán b , Chánh thanh tra U ban và th trư ng các V , ơn v tr c thu c U ban ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Ksor Phư c
Đồng bộ tài khoản