Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
2
download

Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 235/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 12 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 235/1999Q -TTG NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 1999 V VI C THÀNH L P BAN CH O CU C V N NG PHONG TRÀO "TOÀN DÂN OÀN K T XÂY D NG I S NG VĂN HOÁ" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 5 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá VIII s 1109/CP-VX, ngày 17 tháng 9 năm 1998 v "Xây d ng và phát tri n n n văn hoá Vi t Nam tiên ti n, m à b n s c dân t c"; Căn c ý ki n c a Thư ng v B Chính tr t i công văn s 2878/CV-VPTW ngày 15 tháng 9 năm 1999; Xét ngh c a B trư ng B Văn hoá - Thông tin, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Ch o cu c v n ng phong trào "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá" nh m Ny m nh tuyên truy n giáo d c th c hi n nhi m v văn hoá trong th i kỳ m i, giáo d c ch nghĩa yêu nư c và ch nghĩa xã h i g n li n v i phong trào thi ua yêu nư c và s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. Ban Ch o g m các thành viên sau: 1. Trư ng ban : B trư ng B Văn hoá - Thông tin. 2. Phó Trư ng ban : T ng thư ký y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. Các y viên là i di n lãnh o các cơ quan : 3. Ban Tư tư ng - Văn hoá Trung ương, 4. Ban Dân v n Trung ương, 5. Vi n Thi ua - Khen thư ng Nhà nư c, 6. Trung ương H i Nông dân Vi t Nam,
  2. 7. Trung ương H i C u chi n binh Vi t Nam, 8. Trung ương H i Ph n Vi t Nam, 9. Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, 10. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, 11. U ban Toàn qu c Liên hi p các H i Văn h c Ngh thu t Vi t Nam, 12. Trung tâm Khoa h c xã h i và Nhân văn Qu c gia, 13. B Qu c phòng, 14. B Giáo d c và ào t o, 15. B Công an, 16. B Lao ng - Thương binh và Xã h i, 17. y ban Dân t c và Mi n núi, 18. y ban Th d c Th thao, 19. ài Truy n hình Vi t Nam, 20. ài Ti ng nói Vi t Nam. i u 2. Ban Ch o ư c s d ng con d u c a B Văn hoá - Thông tin. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o ư c d toán trong Ngân sách c a B Văn hoá - Thông tin. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành, k t ngày ký ban hành. i u 4. Các ng chí, các cơ quan có tên t i i u 1, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản