Quyết định số 235/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 235/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 235/2003/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Quỹ Sinh viên nghiên cứu khoa học-Eureka thuộc Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 235/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 235/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2003 QUY T NH C A CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V CHO PHÉP THÀNH L P QU SINH VIÊN NGHIÊN C U KHOA H C-EUREKA THU C THÀNH OÀN THANH NIÊN C NG S N H CHÍ MINH. CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Xét ngh c a Bí thư Thành oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh t i văn b n s 622/TV ngày 01 tháng 9 năm 2003 và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 128/TCCQ ngày 03 tháng 10 năm 2003; QUY T NH i u 1.- Nay cho phép thành l p “Qu Sinh viên nghiên c u khoa h c-Eureka” thu c Thành oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh. Qu Sinh viên nghiên c u khoa h c-Eureka nh m m c ích huy ng các ngu n l c xã h i h tr chăm lo, t o i u ki n khuy n khích, ng viên sinh viên trên a bàn thành ph say mê nghiên c u khoa h c, phát tri n tài năng, góp ph n phát tri n ngu n nhân l c c a thành ph . Qu có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c thành ph ho t ng. Tr s c a Qu t t i s 1 Ph m Ng c Th ch, qu n 1, thành ph H Chí Minh. i u 2.- Qu Sinh viên nghiên c u khoa h c-Eureka ho t ng theo nguyên t c : 2.1- Qu ho t ng không vì m c ích l i nhu n. 2.2- T t o ngu n v n, t trang tr i các chi phí ho t ng. 2.3- Ngu n v n c a Qu ư c hình thành trên cơ s tài tr , ng h t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c ; các ơn v t hàng ph c v công tác nghiên c u khoa h c và ngân sách Nhà nư c h tr ban u.
  2. 2.4- Qu ch u s qu n lý Nhà nư c và hư ng d n nghi p v c a S Tài chánh-V t giá. Qu t ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a Qu . i u 3.-Qu Sinh viên nghiên c u khoa h c - Eureka ch u s lãnh o c a Thành oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh và có H i ng Qu n tr i u hành, qu n lý ho t ng c a Qu . H i ng Qu n tr Qu g m có : - Ch t ch H i ng Qu n tr : Bí thư Thành oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh. - 01 Phó Ch t ch H i ng Qu n tr kiêm Giám c Qu : Phó Bí thư Thư ng tr c Thành oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh. Các y viên là i di n m t s S -ngành, oàn th và Trư ng i h c trên a bàn thành ph . i u 4.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 5.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c S Khoa h c và Công ngh , Giám c S K ho ch và u tư, Th trư ng các S -ngành có liên quan, Bí thư Thành oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh và các thành viên H i ng Qu n tr Qu sinh viên nghiên c u khoa h c-Eureka ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n KT. CH T CH UBND THÀNH PH - Như i u 5 PHÓ CH T CH - TT/TU, TT.H ND/TP - Thư ng tr c UBND/TP - VP/TU, Ban TC/TU, - Ban TT-VH/TU - Công an TP (PC.13) - Ngân hàng Nhà nư c Nguy n Thành Tài - Kho b c Nhà nư c TP - Ban TCCQ.TP (2b) - VPH -UB : Các PVP - Các T NCTH - Lưu (VX-Ph)
Đồng bộ tài khoản