Quyết định số 235-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định số 235-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 235-TTg về việc thành lập trường Đại học Dân lập Kỹ Thuật Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 235-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 235-TTg Hà N i, ngày 26 tháng 4 năm 1995 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P TRƯ NG Đ I H C DÂN L P K THU T CÔNG NGH THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh đ nh 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Theo t trình c a B Giáo d c và Đào t o (s 1475/TCCB ngày 17 tháng 3 năm 1995), QUY T Đ NH Đi u 1. Cho phép thành l p Trư ng Đ i h c dân l p K thu t công ngh thành ph H Chí Minh. Đi u 2. Trư ng Đ i h c dân l p K thu t công ngh thành ph H Chí Minh là cơ s đào t o đ i h c ch u s qu n lý Nhà nư c c a B Giáo d c và Đào t o. Trư ng có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng. H th ng văn b ng c a Trư ng Đ i h c dân l p K thu t công ngh thành ph H Chí Minh n m trong h th ng văn b ng qu c gia. Đi u 3. Trư ng Đ i h c dân l p K thu t công ngh thành ph H Chí Minh ho t đ ng theo lu t pháp, theo quy ch đ i h c dân l p và theo đi u l riêng c a trư ng do B trư ng B Giáo d c và Đào t o ban hành. Đi u 4. B trư ng B Giáo d c và Đào t o, các B trư ng và Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban Nhân dân thành ph H Chí Minh và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n Khánh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản