Quyết định số 2355/1998/QĐ-UB-QLĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
61
lượt xem
1
download

Quyết định số 2355/1998/QĐ-UB-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2355/1998/QĐ-UB-QLĐT về việc ban hành bản quy định đền bù, trợ cấp thiệt hại trong dự án xây dựng 2 tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2355/1998/QĐ-UB-QLĐT

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2355/1998/Q -UB-QL T TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 1998 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B N QUY NNH N BÙ, TR C P THI T H I TRONG D ÁN XÂY D NG 2 TUY N Ư NG SONG HÀNH XA L HÀ N I THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH - Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; - Căn c các Ngh nh s 87/CP và 90/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph quy nh khung giá các lo i t và ban hành quy nh v n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t; - Căn c ch trương c a y ban nhân dân thành ph và ch p thu n c a B K ho ch và u tư, B Giao thông v n t i v vi c u tư xây d ng 2 tuy n ư ng song hành xa l Hà N i (thông báo s 766/TB-VP-QL T ngày 12/8/1996, quy t nh s 6071/Q -UB-QL T ngày 25/12/1996 v vi c gi i to toàn b nhà c a, hàng quán, v t ki n trúc chi m d ng t ai ho c xây d ng trái phép trong quy nh l gi i tuy n ư ng xa l Hà N i và các quy t nh s 1475 - 1476/Q -UB-KT ngày 20/3/1998 v vi c u tư d án xây d ng tuy n ư ng B c và Nam xa l Hà N i c a Công ty D ch v Phát tri n ô th - S Xây d ng); - Xét ngh c a Ban ch o di chuy n, n bù tuy n ư ng song hành xa l Hà N i (công văn s 123/LCQ-VG ngày 21/4/1998); QUY T NNH i u 1. Nay ti n hành di chuy n toàn b các h dân cư, các cơ quan, ơn v nhà nư c và t ch c khác n m trong ph m vi quy ho ch u tư d án 2 tuy n ư ng song hành xa l Hà N i trên a bàn các qu n Th c, qu n 2 và qu n 9. Danh sách các h dân cư và các cơ quan, ơn v , t ch c khác ph i di chuy n do y ban nhân dân các qu n Th c, qu n 2 và qu n 9 xác nh và công b . i u 2. Ban hành kèm theo Quy t nh này là B n quy nh v ơn giá n bù, tr c p thi t h i v t và tài s n hi n có trên t và b trí nh cư trong ph m vi quy ho ch xây d ng công trình nêu t i i u 1 c a quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S Giao thông công chánh, Giám c S a chính, Giám c S Tài chánh, Giám c S Xây d ng, Ban V t giá, Ki n trúc sư trư ng thành ph , Công an thành ph , Thanh tra thành ph , Ch
 2. t ch y ban nhân dân các qu n Th c, Qu n 2, Qu n 9, Giám c Công ty D ch v phát tri n ô th , Th trư ng các cơ quan, ơn v và t ch c khác có liên quan, các h gia ình và cá nhân trong khu v c quy ho ch xây d ng công trình trên ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH Nơi nh n : PHÓ CH TNCH - Như i u 3 - TTUB : CT, PCT/KT, PCT/QL T - VPUB : PVP/KT, QL T - Lưu Vũ Hùng Vi t QUY NNH V ƠN GIÁ N BÙ, TR C P THI T H I VÀ B TRÍ NNH CƯ TRONG D ÁN XÂY D NG 2 TUY N Ư NG SONG HÀNH XA L HÀ N I, THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 2355 /1998/Q -UB-QL T ngày 0 /5/1998 c a y ban nhân dân thành ph ). Ph n I QUY NNH CHUNG i u 1. t ai thu c s h u toàn dân, do Nhà nư c th ng nh t qu n lý và b trí s d ng theo quy nh c a pháp lu t. Các t ch c, h gia ình và cá nhân trong ph m vi khu v c xây d ng công trình ph i ch p hành di chuy n và quy nh v n bù, tr c p thi t h i theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n c a thành ph . i u 2. Nhà nư c b o m các quy n l i h p pháp b thi t h i c a các t ch c, h gia ình và cá nhân khi th c hi n di chuy n và ư c t o i u ki n n nh l i ch và sinh ho t i s ng. i u 3. ơn v ch u tư công trình ph i ch p hành úng trình t , th t c pháp lý khi ti n hành công tác di chuy n và ch u trách nhi m thanh toán ti n n bù, tr c p thi t h iv t và tài s n hi n có trên t và b trí nh cư cho các t ch c, h gia ình và cá nhân b thu h i t trên cơ s B n quy nh này. Ph n II NH NG QUI NNH C TH M C A.- N BÙ, TR C P THI T H I V CÁC LO I T:
 3. i u 4. t ư c n bù, tr c p : 1. t là t hi n h u có nhà, bao g m c khuôn viên nhà (n u có) ang s d ng h p pháp và h p l , k c t ư c cơ quan có thNm quy n giao t s d ng vào m c ích làm nhà nhưng chưa xây d ng nhà, ã hoàn t t th t c xin s d ng t và ã san l p m t b ng. 2. t ph i phù h p quy ho ch, không n m trên m t nư c c a kênh, r ch và sông, t không vi ph m các công trình và hành lang b o v các công trình k thu t h t ng (ngo i tr các trư ng h p ã s d ng h p pháp, h p l trư c khi có công b ph n ch gi i hành lang b o v ư ng theo Ngh nh s 203/H BT ngày 21/12/1982 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v i u l qu n lý ư ng b ) và không có tranh ch p. 3. t h p pháp là t có gi y ch ng nh n quy n s d ng c a cơ quan có thNm quy n theo qui nh c a Lu t t ai; t h p l ư c xác nh theo công văn s 647/CV- C ngày 31/5/1995 và công văn s 1427/CV- C ngày 13/10/1995 c a T ng C c a chính v vi c hư ng d n m t s i m th c hi n Ngh nh s 60/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph và hư ng d n x lý m t s v n t ai c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và theo quy t nh s 6280/Q -UB-QL T ngày 26/8/1995 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành qui nh c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i thành ph H Chí Minh. 4. H n m c di n tích t tính n bù và tr c p áp d ng theo m c quy nh t i i u 5 c a B n quy nh này. 5. Không tính n bù, tr c p ph n di n tích n m trong ph m vi 16m tính t tim ư ng tr ra n chân mái ư ng p (bao g m m t ư ng nh a, l b hành và mái ư ng p), ch tính n bù, tr c p ph n di n tích n m ngoài ph m vi 16 m (n u có quy n s d ng t h p pháp và chưa ư c n bù). i u 5. Phương th c và ơn giá n bù, tr c p t : Vi c n bù thi t h i iv i t ư c áp d ng theo m t trong hai phương th c sau : 1. Phương th c 1 : i u ch nh, b trí l i di n tích t khác trong các khu quy ho ch tái nh cư c a d án trên nguyên t c giá tr tương ương, áp d ng i v i các trư ng h p b thu h i toàn b di n tích. a) Di n tích tính i u ch nh, i là m c di n tích ang s d ng h p pháp, h p l c a các h gia ình và cá nhân ư c n bù và m c di n tích theo quy ho ch khu tái nh cư. b) ơn giá t tính n bù (không phân bi t thu h i m t ph n hay toàn b di n tích) áp d ng theo ơn giá t quy nh t i quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph . C th là: * M t ti n xa l Hà N i : - o n t B c c u Saigon n c u R ch Chi c : 1.200.000 /m2
 4. - o n t c u R ch Chi c n ngã 4 Th c : 850.000 /m2 - o n t Ngã 4 Th c nc u ng Nai : 700.000 /m2 Tùy theo ngu n g c và m c th i gian s d ng t, áp giá n bù, tr c p như sau : b.1- t h p pháp : n bù 100% ơn giá t v i ph n di n tích ang s d ng h p pháp. b.2- t có gi y t h p l (chưa h p pháp) ho c không gi y t h p l nhưng ã s d ng n nh t trư c ngày 21/12/1982 : n bù b ng 95% ơn giá t v i m c di n tích theo hi n tr ng s d ng nhưng không quá 200m2/căn nhà. b.3- t không có ho c không gi y t h p l theo công văn s 647/CV- C ngày 31/5/1995 c a T ng C c a chính, không tranh ch p, không thu c di n l n chi m, có xác nh n c a y ban nhân dân phư ng, thì tùy theo m c th i gian s d ng, ư c tính n bù, tr c p : b.3.1. T ngày 21/12/1982 n trư c ngày 08/01/1988 (ngày công b Lu t t ai 1987) : tr c p b ng 60% ơn giá t. b.3.2. T ngày 8/01/1988 n trư c ngày 15/10/1993 (ngày Lu t t ai 1993 có hi u l c thi hành) : tr c p b ng 40% ơn giá t. b.3.3. t s d ng t ngày 15/10/1993 n nay nhưng không có gi y t h p l và không thu c di n l n chi m thì không ư c tr c p thi t h i v t nhưng ư c n bù theo ơn giá n bù, tr c p t vư n quy nh t i kho n 5, i u 7 c a B n quy nh này. b.3.4. M c di n tích tính n bù, tr c p theo hi n tr ng s d ng nhưng không quá 100m2/căn nhà. Ph n di n tích ngoài h n m c 100m2/căn nhà tính n bù theo ơn giá t vư n quy nh t i kho n 5, i u 7 c a B n quy nh này. c. i v i ph n chênh l ch v di n tích t sau khi tính i (theo nguyên t c giá tr tương ương) ư c thanh toán b ng ti n theo 2 trư ng h p sau : c.1. Trư ng h p di n tích nơi cũ sau khi tính i l n hơn m c di n tích theo quy ho ch nơi m i thì thanh toán ph n chênh l ch di n tích theo m c giá n bù và tr c p nơi cũ (theo quy nh t i i m b, kho n 1 này). c.2. Trư ng h p di n tích nơi cũ sau khi tính i nh hơn m c di n tích theo quy ho ch nơi m i thì thanh toán ph n chênh l ch di n tích theo m c giá tái b trí khu tái nh cư (do cơ quan có thNm quy n xét duy t theo nguyên t c không ư c tính cao hơn m c giá n bù c a t h p pháp nơi cũ). Riêng các trư ng h p di n tích t b thu h i sau khi tính i ra di n tích t khu tái nh cư nh hơn 40m2/căn nhà (là m c di n tích t i thi u c a t ô th ) thì v n ư c b trí b ng m c di n tích t i thi u 40m2 và không ph i tr ph n giá tr chênh l ch này. 2. Phương th c 2 : Trong trư ng h p các h gia ình và cá nhân b thu h i toàn b di n tích t và có yêu c u t tìm nơi m i (tái nh cư t nguy n) thì thanh toán
 5. n bù b ng ti n theo ơn giá n bù, tr c p quy nh t i các i m b.1, b.2, b.3.1, b.3.2, m c b kho n 2 (phương th c 1) nêu trên và ư c tr c p thêm v i m c th ng nh t là : - t thu c khu v c t B c c u Saigon n ngã 4 Th c : 350.000 /m2. - t thu c khu v c t ngã 4 Th c nc u ng Nai : 300.000 /m2. - Di n tích tính m c tr c p là m c di n tích ã ư c tính n bù, tr c p theo phương th c 1 quy nh t i i u này. 3. t có ngu n g c l n chi m b t h p pháp; t thu c di n t m giao, thuê, mư n ã có cam k t không nh n n bù khi Nhà nư c thu h i thì nay không ư c tính n bù, tr c p v t. i u 6. iv i t c a các cơ quan, ơn v và t ch c khác : 1. y ban nhân dân thành ph giao trách nhi m cho Ban ch o di chuy n n bù c a d án xem xét, gi i quy t phương án di d i, b i hoàn, tr c p thi t h i cho t ng trư ng h p d a theo các quy nh t i Ngh nh s 90/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph . Trư ng h p có vư ng m c thì trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. 2. Trư ng h p t có nhà xư ng, kho bãi ang s d ng là t có ngu n g c t chuy n như ng ho c mua nhà xư ng do Nhà nư c thanh lý (có giá tr t) b ng ngu n v n không thu c ngân sách Nhà nư c, có gi y t h p l v quy n s h u nhà và quy n s d ng t thì ư c n bù theo m c quy nh t i i u 5 và i u 8 c a B n quy nh này. 3. i v i t có ngu n g c chuy n như ng trái phép, ang s d ng nhưng không có gi y t h p l thì y ban nhân dân qu n cùng Ban ch o di chuy n n bù c a D án xem xét t ng trư ng h p c th (d a theo công văn s 1427/CV- C ngày 13/10/1995 c a T ng C c a chính v vi c hư ng d n x lý m t s v n v t ai c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t), xác nh m c b i hoàn, tr c p h p lý ho c x lý theo pháp lu t hi n hành. i u 7. t nông nghi p ( t ru ng, vư n, ao h ) : 1. t tr ng cây hàng năm có quy n s d ng h p pháp (chưa nh n n bù) thì n bù b ng ti n theo khung giá t i a (h ng 1) c a t tr ng cây hàng năm quy nh t i Ngh nh s 87/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph và ư c tr c p thêm tùy theo 2 khu v c, như sau : Khu v c t nông ơn giá theo M c tr c p thêm T ng c ng m c nghi p n m v trí Ngh nh 87/CP ( /m2) n bù và tr c p m t ti n xa l Hà ( /m2) ( /m2) N i. - o nt c u 19.300 45.700 65.000 Saigon n ngã 4
 6. Th c - o n t ngã 4 19.300 40.700 60.000 Th c nc u ng Nai 2. t ang s d ng h p pháp là t ư c cơ quan có thNm quy n giao t ho c c p t và có gi y ch ng nh n quy n s d ng. Trư ng h p không có các gi y t h p l v s d ng t thì ph i có i u ki n cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng (theo hư ng d n t i công văn s 1427/CV- C ngày 13/10/1995 c a T ng C c a chính v vi c x lý m t s v n v t ai c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t). 3. t ao, h t ào có nuôi tr ng th y s n, tính n bù, tr c p tương ương t tr ng cây hàng năm trên cùng di n tích c a khu v c t. 4. t ao, h , kênh, r ch t nhiên, h bom, h m t, thu c quy n s d ng h p pháp c a các h gia ình và cá nhân, tính n bù b ng 50% ơn giá quy nh t i kho n 1 c a i u này. 5. i v i t vư n tr ng cây lâu năm, t m và t gò vư n g n v i khuôn viên nhà áp d ng theo ơn giá n bù và tr c p t tr ng cây hàng năm quy nh t i kho n 1 c a i u này, c ng thêm m c h tr chi phí san l p 30.000 /m2 (không tính b i hoàn m c h tr chi phí san l p trên i v i các trư ng h p san l p trái phép trên t ru ng và ã có quy t nh x lý c a cơ quan ch c năng). 6. Các trư ng h p chi m d ng t b t h p pháp, thì không ư c n bù, tr c p. Riêng i v i t có ngu n g c t công, ngư i ang s d ng ư c cơ quan, ơn v c a Nhà nư c t m giao ho c cho thuê, mư n canh tác và ã s d ng n nh t trư c ngày 15/10/1993 và không i u ki n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, nay b thu h i thì ư c tính tr c p b ng 30% m c ơn giá n bù, tr c p quy nh t i kho n 1 ho c các kho n 3, 4, 5 c a i u này. 7. i v i ph n di n tích t nông nghi p b trưng d ng t m th i làm hành lang thi công thì tính tr c p thi t h i b ng 20% m c ơn giá ã ư c tính n bù, tr c p trên cùng di n tích. M C B.- N BÙ, TR C P THI T H I V TÀI S N : B.1.- V NHÀ C A : i u 8. Nhà thu c s h u tư nhân : 1. Nhà xây d ng h p pháp, có gi y t h p l ho c không có gi y t h p l nhưng ã xây d ng và s d ng t trư c ngày 21/12/1982, ư c n bù 100% giá tr xây d ng nhà hi n có theo ơn giá ghi trong b n ph l c s 2 kèm theo B n quy nh này, k c v t ki n trúc khác.
 7. 2. Nhà không có gi y t h p l , t o l p t ngày 21/12/1982 n trư c ngày 15/10/1993, ư c tr c p b ng 60% ơn giá c a nhà có gi y t h p l quy nh t i kho n 1 trên. 3. Nhà xây d ng b t h p pháp t ngày 15/10/1993 n nay không ư c n bù, tr c p, ph i t tháo d nhà không i u ki n, k c các trư ng h p ã xây d ng và s d ng t trư c ngày 15/10/1993 nhưng ã có cam k t t tháo d không nh n n bù khi Nhà nư c thu h i t. 4. Nhà ch tháo d m t ph n nhưng không s d ng l i ư c và ph i tháo d toàn b thì tính n bù như nhà ph i tháo d toàn b . Nhà ch tháo d m t ph n nhưng còn s d ng ư c thì tính n bù ph n di n tích tháo d theo ơn giá quy nh t i kho n 1 ho c kho n 2 trên và ư c tr c p thêm 10% giá tr ph n xây d ng ư c n bù, tr c p. 5. i v i các l u quán kinh doanh không gi y phép thì ph i tháo d không i u ki n. i u 9. Nhà thu c s h u c a các doanh nghi p ngoài qu c doanh : Áp d ng giá n bù như nhà thu c s h u tư nhân quy nh t i i u 8 c a B n quy nh này. i u 10. Nhà c a các doanh nghi p qu c doanh : 1. Nhà ã ư c c p có thNm quy n ( y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ho c B ch qu n) giao thành tài s n c nh cho doanh nghi p ho c t o l p b ng ngu n v n không thu c ngân sách nhà nư c ư c tính n bù như quy nh t i i u 8 c a b n qui nh này. 2. Nhà doanh nghi p thuê c a Nhà nư c thì không n bù cho ơn v ang thuê nhà, ch tính n bù tài s n cho ơn v cho thuê nhà theo ơn giá quy nh t i kho n 1 c a i u này. Trư ng h p có cho thuê l i, thì ơn v cho thuê nhà t gi i quy t vi c ch m d t h p ng v i bên thuê l i. i u 11. Nhà c a các cơ quan hành chánh s nghi p : Tr s cơ quan hành chánh, trư ng h c, tr m y t ... s ư c ơn v ch u tư l p phương án n bù thi t h i t o v n xây d ng l i m i tương ng v i hi n tr ng cũ ho c ư c i u ch nh n căn nhà khác theo ch nh c a y ban nhân dân qu n ho c thành ph . B.2 .- V TÀI S N KHÁC : i u 12. Nhà có i n tho i, ng h nư c, i n (thuê bao), gi ng,... ư c n bù : - i n tho i : theo giá l p t m i ho c di d i c a Công ty i n tho i thành ph . - ng h i n chính (thuê bao) : 1.500.000 /cái - ng h i n ph (câu l i) : 500.000 /cái
 8. (ho c thanh toán theo H p ng v i cơ quan i n l c) - ng h nư c : 2.000.000 /cái - Gi ng nư c ào th công : 50.000 - 80.000 /mét sâu - Gi ng nư c khoan : + 2.000.000 /cái (sâu dư i 35m/cái) + 3.000.000 /cái (sâu t 35m n dư i 50m/cái) + 5.000.000 /cái (sâu t 50m tr lên) i u 13. Cây tr ng, hoa màu, v t nuôi : 1. Trư ng h p trên t có hoa màu, cây tr ng, v t nuôi chưa n h n thu ho ch, nay ph i gi i phóng m t b ng thì tính n bù theo ơn giá chuNn ghi trong B n ph l c giá s 1 kèm theo B n quy nh này. i v i v t nuôi thì tính n bù giá tr s n lư ng th c t thi t h i c a v ó theo th i giá t i a phương. 2. i v i vư n tr ng cây chuyên canh t p trung, tính n bù tăng thêm không quá 50% ơn giá chuNn. i u 14. M m : 1. M t : 1.000.000 /m 2. M xây thư ng á ong : 1.500.000 /m . 3. M xây bán kiên c : 2.500.000 /m . 4. M xây kiên c : 4.000.000 /m . 5. M c i táng : 400.000 /m . i v i m v ng ch , các y ban nhân dân phư ng giúp ơn v u tư h p ng v i ơn v ph c v mai táng t ch c b c m và c i táng (sau th i h n có Thông báo b c m ). i u 15. i v i các công trình k thu t h t ng ( èn ư ng, cáp i n tho i, ư ng i n, ư ng c p thoát nư c...) s xác nh phương án di d i c th cho t ng trư ng h p. Phương án di d i do ơn v qu n lý tr c ti p công trình ó l p, thông qua cơ quan ch qu n xét duy t và có s xem xét, th ng nh t c a Ban ch o di chuy n, n bù c a d án v m c b i hoàn thi t h i khi di d i, k c các panô qu ng cáo n m trong ph m vi khu v c ph i di chuy n. M C C.- CÁC KHO N TR C P KHÁC :
 9. i u 16. Các t ch c, h gia ình và cá nhân có nhà h p pháp, h p l ph i di chuy n toàn b , ngoài m c tr c p v nhà và t, ư c tr c p thêm các kho n như sau : 1. Tr c p n nh i s ng : ư c tr c p m t l n 1.000.000 cho m i nhân khNu có h khNu thư ng trú t i căn nhà ph i di chuy n. i v i nh ng ngư i có h khNu g c t i thành ph ã i h i hương, l p nghi p vùng kinh t m i nay tr v thành ph chưa có nhà , ư c cơ quan Công an cho t m trú dài h n t i căn nhà ph i di chuy n và ã có th i h n t m trú t i thi u 3 năm, k c i tư ng thu c di n KT.3, ư c nh n tr c p như nhân khNu thư ng trú. 2. Tr c p tháo d , di chuy n nhà : - H dân cư : tr c p 1.000.000 /căn nhà c p 3 tr lên và 500.000 /căn nhà c p 4, nhà t m. - Cơ quan, ơn v : tr c p theo kh i lư ng và chi phí th c t di chuy n và do Ban ch o di chuy n, n bù c a d án xem xét, gi i quy t m c tr c p c th cho t ng trư ng h p. 3. Tr c p do ng ng s n xu t kinh doanh (ph i có gi y phép còn hi u l c) : a. i v i các h gia ình và cá nhân : ư c tr c p 10% doanh thu/tháng, trong 6 tháng. b. i v i các doanh nghi p, ư c tr c p theo th c lãi, trong 3 tháng. c. Doanh thu và th c lãi tính tr c p là doanh thu và th c lãi bình quân c a các tháng trong năm g n nh t c a th i i m di chuy n (theo s li u c a các Chi C c Thu qu n cung c p). 4. i v i gia ình chính sách (có gi y ch ng nh n c a cơ quan ch c năng có thNm quy n), ư c tr c p thêm cho m i h gia ình : a. Bà m Vi t Nam Anh hùng, Anh hùng Quân i, anh hùng Lao ng, Thương binh 1/4 : 5.000.000 /h . b. Thương binh 2/4, 3/4, 4/4, gia ình li t sĩ (cha, m , v , ch ng, con là li t sĩ) : 3.000.000 /h . Ph n III V VI C TÁI NNH CƯ i u 17. ơn v ch u tư d án ch u trách nhi m ph i h p v i các cơ quan ch c năng và y ban nhân dân a phương l p quy ho ch và k ho ch c th v vi c xây d ng hoàn ch nh khu nh cư m i cùng v i phương án tái b trí l i dân cư trong khu v c ph i di chuy n trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. Vi c b trí l i dân cư ư c th c hi n theo các nguyên t c sau :
 10. 1. Áp d ng các phương th c thích h p v i hình th c n bù, tr c p và hoàn c nh c a các h dân cư : i u ch nh, bán t, bán tr góp, cho thuê v i giá c phù h p v i kh năng thanh toán c a t ng i tư ng trên nguyên t c không kinh doanh. 2. Không tính ti n s d ng t trong giá bán l i n n nhà ho c căn nhà dành tái b trí l i các h b nh hư ng b i d án. 3. Ưu tiên tái b trí l i n n t ho c căn nhà t ng tr t cho các h có nhà h p pháp, h p l ( tr t) trong khu v c ph i di chuy n toàn b . 4. i v i các trư ng h p s ti n n bù, tr c p v nhà và t không tr ti n mua t , nhà t i khu nh cư m i, ngư i mua nhà ư c mua tr góp có th i h n t i thi u 10 năm ho c ư c thuê nhà theo chính sách tái nh cư c a d án này. Riêng các trư ng h p chi m d ng t và xây d ng nhà b t h p pháp, thì ph i tr v nơi cũ ho c ư c t ch c di chuy n n các khu kinh t m i và ư c xét tr c p di chuy n m t l n : 2.000.000 /h - 5.000.000 /h , tùy theo hoàn c nh t ng h . 5. Vi c b tr nh cư hoàn ch nh n âu thì m i t ch c di d i dân n ó. Trư ng h p c n thi t ph i gi i phóng m t b ng ngay thi công thì ph i có i u ki n b trí nơi t m cư hoàn ch nh. Chi phí nơi t m cư do ơn v ch u tư công trình chi tr . Trư ng h p các h t thu x p nơi t m cư thì ư c h tr chi phí t m cư v i m c th ng nh t là 400.000 /h /tháng trong su t th i gian t m cư. 6. M c giá bán nhà , t và phương án tái b trí nơi m i cho các h dân cư sau khi ư c c p có thNm quy n xét duy t, ph i công b cho nhân dân trong khu v c bi t, trư c khi t ch c n bù di chuy n. Ph n IV T CH C TH C HI N i u 18. y ban nhân dân thành ph giao trách nhi m cho Ban ch o di chuy n, n bù c a d án ư ng song hành xa l Hà N i c a thành ph t ch c ph bi n gi i thích, hư ng d n th c hi n c th B n quy nh này n các i tư ng trong khu v c quy ho ch xây d ng công trình bi t th c hi n và giám sát vi c n bù, tr c p úng quy nh. Các trư ng h p vư ng m c, phát sinh ngoài thNm quy n gi i quy t c a y ban nhân dân các qu n và Ban ch o di chuy n n bù c a d án thì k p th i báo cáo, xu t y ban nhân dân thành ph quy t nh. i u 19. Nh ng trư ng h p ang tranh ch p v quy n s d ng t. Ch n bù, tr c p sau khi tranh ch p ã ư c cơ quan có thNm quy n gi i quy t b ng quy t nh có hi u l c thi hành. - Nh ng khi u n i phát sinh trong quá trình n bù, di chuy n dân cư, y ban nhân dân các qu n và Ban Ch o di chuy n n bù xem xét, gi i quy t theo thNm quy n và theo trình t c a pháp l nh khi u n i, t cáo c a công dân trên cơ s căn c vào Lu t t ai và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 20. Nh ng ngư i không ch p hành ho c c tình trì hoãn, gây khó khăn, gây c n tr ch trương, chính sách, k ho ch di chuy n, n bù, ã ư c cơ quan ch c năng
 11. gi i thích nhi u l n và th c hi n úng quy nh n bù, tr c p theo B n quy nh này nhưng v n không ch p hành di chuy n, y ban nhân dân các qu n ư c quy n ra quy t nh cư ng ch thi hành. S ti n n bù, tr c p theo quy nh ư c t m g i vào Ngân hàng Nhà nư c theo ch ti n g i ti t ki m do ơn v ch u tư công trình ng tên. Trong khi ch cơ quan có thNm quy n quy t nh sau cùng, ngư i khi u n i v n ph i ch p hành di chuy n n nơi nh cư m i.- Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
 12. B NG PH L C ƠN GIÁ N BÙ CÂY TR NG (Kèm theo quy t nh s 2355/1998/Q -UB-QL T, ngày 06/5/1998 c a y ban nhân dân thành ph ) STT Lo i cây tr ng VT 1 D a gáo, i u, mít, xoài, nhãn, cam, quít, chôm chôm, sabôchê, bư i, vú s a, s u riêng… 2 M ng c u, lê-kima, m n, táo, chanh, t c, dâu, bơ, thanh long, cau, cà phê… 3 i, me, kh , sakê, h ng quân, th , sơ ri, chùm ru t, tiêu, ào tiên, tr u, sung, c c, ô môi và các lo i ki ng… 4 Chu i, u và cây ăn qu khác tương ng 5 Thơm : 3.000 – 4.000 /b i; khoai mì: 800-1.000 /b i; lúa : 700-800 /m2; d a nư c : 6.000- Hoa màu khác: 1.000-3.000 /m2; mía cây : 800-1.000 /m2; Rau mu ng, cây cói : 3.000 – 6.0 6 Sã : 10.000-20.000 /m2; cây sen : 8.000 – 10.000 /m2 7 Cây gõ, sao, d u…(Ø t dư i 20cm/cây : 30.000-100.000 /cây; cây gòn, i p, l ng m t : 10 Tre gai : 3.000-5.000 /cây; Tre tàu : 5.000-7.000 /cây; T m vông : 2.000-4.000 /cây; Trúc 8 Cây b ch àn, Tràm bông vàng, Xoan : 20.000-25.000 /cây (Ø trên 20cm) 15.000-10.000 /cây (Ø t 10cm-20cm) 5.000-10.000 /cây (Ø t dư i 10cm) 9 Cây cao su (tính ≈ 4 l n giá cây b ch àn Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH B NG PH L C S 2 V ƠN GIÁ N BÙ NHÀ , KHO, XƯ NG VÀ V T KI N TRÚC KHÁC (Kèm theo quy t nh s 2355/1998/Q -UB-QL T, ngày 06/5/1998 c a y ban nhân dân thành ph ) S Lo i nhà – K t c u TT I NHÀ PH L U:
 13. N N NHÀ: lát g ch bông ho c á mài, á cNm th ch, g ch cramic 1 Khung, sàn, mái b ng bêtông c t thép, tư ng g ch 2 Khung, sàn bêtông c t thép, mái l p tole ho c ngói có tr n ván ép, tư ng g ch 3 Tư ng g ch, sàn xây g ch cu n trên s t I, mái l p tole ho c ngói, có tr n ván ép 4 Tư ng, c t g ch, sàn úc gi , mái úc bêtông c t thép 5 Tư ng, c t g ch, sàn, mái úc gi ho c l p tole, ngói có tr n ván ép 6 Sàn úc gi , tư ng g ch, ván, c t g , mái úc gi ho c l p tole, ngói, có tr n ván ép 7 Tư ng g ch, sân g ván, mái l p tole ho c ngói, có tr n ván ép 8 Sàn úc gi , vách ván t p ho c tole, mái úc gi ho c l p tole ngói, có tr n ván ép 9 Sàn, c t g , vách ván t p ho c tole mái l p tole ho c ngói có tr n ván ép 10 Theo s th t t 5 n 9 : n u không có tr n nhà, gi m 5% ơn giá 11 T ng h m c a nhà l u có khung, sàn bêtông c t thép 12 H bơi trên sân thư ng ho c trong sân nhà II NHÀ PH TR T : A N N NHÀ : lát g ch bông ho c á mài, á cNm th ch, g ch cramic, khu v sinh cNn g ch men 1 Tư ng g ch, mái b ng bêtông c t thép 2 Tư ng g ch, mái l p tole ho c ngói có tr n ván ép B N N NHÀ : láng xi măng, tr n cót ép, carton. 1 Tư ng g ch, mái l p tole ho c ngói 2 C t, vách g ch ho c g , tole mái l p ho c ngói 3 Tư ng g ch ho c g , tole, mái l p gi y d u ho c lá 4 C t g , mái l p tole, vách ván ho c tole, tư ng mư n 5 C t g , vách g ho c tole, mái l p tole ho c gi y d u 6 Vách t, vách tole, vách lá, mái l p gi y d u, tư ng mư n C N u nhà có k t c u như kho n B nhưng n n nhà không láng xi măng thì giá b ng 90% c a lo các lo i nhà, n u không có tr n gi m 5% ơn giá III NHÀ KHO-XƯ NG : N n : bêtông, g ch tàu 1 Nhà kho-xư ng : vì kèo thép : - Mái l p tole, tư ng g ch - Mái l p tole,vách tole ho c ván - Mái l p tole, không có vách
 14. 2 Nhà kho-xư ng : vì kèo g - Mái l p tole, tư ng g ch - Mái l p tole,vách tole ho c ván - Mái l p tole, không có vách IV N N NHÀ , KHO XƯ NG CÓ THÊM CHI TI T SAU: 1 Sân á – k p t 2 Sân bêtông 3 Sân láng xi măng 4 Sân g ch tàu 5 Tư ng rào xây g ch ho c an BTCT 6 Rào lư i B40 có khung s t 7 Rào lư i B40 có khung g 8 Rào k m gai 9 H nư c : - Bê tông c t thép - G ch th , láng xi măng - CNn g ch men 10 Chu ng tr i, tư ng g ch, mái l p tole ho c ngói, n n láng xi măng ho c g ch 11 Chu ng tr i, tư ng g ch, mái l p gi y d u ho c lá, n n láng xi măng ho c g ch 12 N u chu ng tr i có k t c u như kho n 10, 11 nhưng n u không láng xi măng ho c g ch thì giá tr i cùng k t c u; nhưng n u không vách thì tính b ng 70% ơn giá c a lo i chu ng tr i cùng Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản